Ellenzék, 1944. február (65. évfolyam, 25-48. szám)

1944-02-16 / 37. szám

( HIBE»? Mnn^iilnlo« nillsoros lnrs;»i»ul di'liitAiit rond«*Alok i*/ állami keres kertelm I iskola ntí^oiul^kol KOLOZSVÁR febrilii' 16 Sikere« műsoros f*reangi ii lut ui iendez4ek a ko'ozsvâii o - Umi korét;ktnle ini i'ir cs I o • tjivkó zp ».«k o! a ut olcsó« vcs növendékei a/ inte,-el toi nafenné bon, amelyet ezalkalombó'- többszáz fényi k>>- zönsőg /wufo'ctóiij megtö'tött. A jó! öss/evúlo ga»,ott műsor í vidám, ötletes, mulattató jo'eno teile tarkították. « a diákok dicséreté:»« említ­jük l'ek hogy gondosan elkerülve j/ öles >, risri alt-humort, eriősorBan is k'assz ikusan szép, órökéletü színdarabokból válogatlak ki az előadandó vidám jeleneteket. Különösen evép sikert arattak az ügyes szereplők, a Moliére „Képzelt beteg"-ébö' .«-; Rostand „Cy­rano de Bergerac"-jából előadott jelenetekkel, de ezenkivü igen ked%res volt a „Pótvizsga ' és a ..Fonó" cimü két tréfás színkép is, vela_ mint as innen-onnan közvetített rádió hang- képsorozat. A műsoron még különböző ének­es zeneszámok, prológ és epi'óg szerepeltek. A színpad sikeres technikai megoldása, dis'- letezése, a fényszórók, s hang© ositő berende­zés egytől-egyig a növendékek szorga’mát és ügyességét dicséri. A műsoron egytő'-egyig az intézet utolsóéves növendékei szerepedül; ügyesen, szorgalmasan és tehetségeden. Meg. érdem’ik, hogy a nevüket is feljegyezzük: Tóth Piroska, Pi’lich József Fodor ZoPán, Schaffer Irén, Korponai Elemér, Gilffy Sára, Fiók János, K’ss Ernő, Szabó Márta Benke Vilmos Paop Ilonka, Pa»pp Anna. Lakatos Gé­za. Schneider E na, Spáda János, Rimóczy G bor, Szenté Prier és Fövénvessv Ferenc. A nívós műsort Régner István konfe ária sok öt'eitel és kedves humorral. A műsor után az intézet zenekara tánczenével szórakoztatta a fiatalságot. A haza izzó szeretete az otthon vé­delmében fegyvert adott a finn hő­sök kezébe a zsarnok oroszok és a vörös rém ellen. Hulló bilincsek... A hazaszeretet, a hösesség, az önfel­áldozó szerelem, a nagy emberi érzé­sek filmje a Hulló bilincsek! A Cor­vin műsora. A MGE ELNÖKÉNEK KITÜNTETÉSE. A Magyar Gazdasági Egyesület elnökét a mezőgazdaság fejlesztése körül szerzett kiváló érdemei elismeréséül a mezőgaz­dasági tudományok tiszteletbeli doktorává avatták. CHURCHILL A KIRÁLYNÁL. Amszter­damból jeleníti a MTI: Mint a brit hirszol- gáiat jelenti, Winston Churchill miniszsterel- nököt a király a Buckingham-palotában ked­den délelőtt kihallgatáson fogadta és dél­ebédre is vendégül látta. * A VÖRÖSKERESZT egyhavi időtartam­mal főzőnői tanfolyamot rendez s evégből felhívja mindazon főzőnőknek alkalmas sze­mélyeket, kik a főzéshez értenek és akik eezn tanfolyamon részt ven ni akarnak és a hadikórházakban üresedő főzőnői állásra pá­lyáznak, hogy a Vöröskeresz kolozsvári fiók- helyiségében (Farkas-utca 6.) folyó február hó 17-től 19-ig délelőtt 12—i óráig felvé­telre jelentkezzenek. A tanfolyam időtartama alatt a tanfolyamra felvettek megfelelő el Iá- 1 tásban részesülnek és annak sikeres elvégzése után bizonyítványt nyernek. A FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM (ERDÉLYI KIRENDELTSÉGÉNEK PATKOLÓ­KOVÁCS TANFOLYAMAI. A földmüve' és- ügyi minisztérium erdélyi kirendeltsége nem­régiben érdekes és nagyjelentőségű akciót ke deményeze't a lovak he'yes patkolása ér­dekében. Az akció meginditásáf az a körül­mény tette szükségessé, hogy a visszatért er­délyi területeken, de (különösen Kolozsvár és Szolnok-Doboka vármegyékben a lovak ápo­lása és patkolása tekintetében igen siralmasak az állapotok. Nőiesen az országnak még két olyan megyéje, aho‘ annyi rosszul ápolt és rosszul vasait lovat lehetne látni, mint ebben a Ikiét vármegyében. Pedig a lovat szeretni, ápolni kell s a magyar ember mindig hites vo’t éfliatezeretetérő!. A fö dmüvelésügyi mi­nisztérium már régebben rendeletileg szabá­lyozta a patkolókovácsképző tanfolyamok »rendezését, amelyeken a kovácsok elméleti és gyakorlati oktatásban részesü’nek. Dr. Ko”c- nay Endre m- ífoir, állategészségügyi főtané- j esős az elmúlt év decemberében megrendezte áz első ilyen négyhetes tanfolyamot Désen 20 résztvevővel. A tanfo’yam nagy sikere arra indította a földművelésügyi minisztérium er- j délyi kirendeltségét, hogy ezeket a tanfolya- j mókát egész Erdély területén fokozatosan I megrendezi. Február 3-án indult meg az» újabb tanfolyam s még ez év őszén a lehefőséght-2 képest sor kerül Marosvâsârhe'yen, Csíksze­redán és Sepsiszentgyörgyön is a patkoló­kovács tanfolyamokra. A fö’dmüvelésiigyi mi- nisvtó ium erdélyi kirendeltségének elgondo­lása szerint Erdé'yben évente 80—-100 patkó! S- kovácsot fognak szakszerű kiképzésben része­síteni s a jövőben mesteri vizsgára csak az a kovács jelentkezhetik majd, aki a patko.ó- kovácsképző tanfolyamot sikerrel elvégezte. mtNZfii DK ( SAS/.AR K \KOI Y IöTANA- ( SOS 1 1 iriAD.-\SA .1 Városi Népművelési üi/Ottsig és .1 „M.ms’/ kulturális szakos/tá- ly.in.vk elő adássorozatában. „M.igv.ir lira mncvar életforun* címen tartja előadását dr. (..•»ászár Karoly főtanácMv az áll. tahit ónő képző intézetben d. 11. b órakor, f. hó i6-án, > ('ii.ii.. Az előadással kapcsolatosan Zoltán 1 ud't Vili. gi-mn. oszt. tanuló „Rachel si- ralmá“-t szavalja Arany Jánostól. Az elő­adást követő rövid hangverseny műsora: 1. Dalok farkas Ferenciül. Énekli P. I rdőssy Ilonka 2. llnhav. 5 - i k ( S.irda jelenet. He­gedűn előadja Gerzon Béla. A zongorakisé- 1 etet Maczalik Gabriella látja el. JtYVf KONYCfl U ELŐADÁST RENDEZETT SZOLNOK DOBOKA VÁRMEGYEI VITÉZEK TÁRSADALMI BIZOTTSÁGA. A S/.olnok-Do- boka vármegyei vitéziek társadalmi bizottsága D. sen nagywabásii magyar estet rendezett, amelyen Pogány Sándor ezredes mondott be­szédet. A karpaszományos honvédek műeor- szainaú után a kolozsvári Nemzeti Színház művészei Bartos Irén és Szabó» ai Zoltán tánc- száma következett. A műsort a ko’oz.s'véri hon­véd zenekar a Szózat eljátszásával fejezte he. A jót konvcélu estélyen megjelent Bethlen B-'a dr. főispán, K- Weres-s Jenő polgármes­ter, dr. R'ijí főjegyző, Cecey-Kurcz m. kir ezredes. Főrendezők v. Bándy Kálmán elnök és neje, valamint v. Sárossy Gvuláné vo ‘ak. MEGI FTTfíC \/ óVINTI /KEDÉSEKf I A RUTIN MA*K MAROSBAN KIDIÖII II- PllSZ ELSZKiE IT.I.fiSERIi. Máriuanon tU/án'ull részeinek egyes községeiben több kiütéses li íiis/.mei'beteyedé» történt. A I elegeket azon­nal e'k illőn Kelték és be*/,illitolt<ik a mái ina ross/lgetl kórtii/ba ahol kéls/áy helrg 1 <*­s/éie gondoskodtak fekvőhelyről. llleléUesek minden intézkedési megtettek az élőstliek ál­tál terjedő veszedelmes jáivánv továhbterje désének meggállására és a körnvékl.'elí la ko.sságot óvatosságra inlelték. V1LLASREGGEL1T ADOTT A KOR­MÁNYZÓI PÁR- Magyarország kormány­zója és hőméltóságu hitvese február 14-én fél 12 órakor vüiásreggelit adort, amelyre hivatalosak voltak a Budapestre rendelt had- lestparancsnokok és a vezető katonai >/eme- ly iségek. ELLOPTÁK A MÉZESKALÁCSOS üvegtábláját. Különös lopá. ügyében rt-tr feljelentést a rendőrségen Pálffv Dezső Mussolini-ut 70. szám alatti iakos. Jelentésé­ben elmondta, hogy ismeretlen tettes az éj­szaka lefeszítette és ellopta lakásának utcai falára erősített mézeskalács«« cégtábláját A rendőrség az ügyben megindította a nyo­mozást. Cimüitorlásért 400 pengő pénzbüntetésre átéltek egy álhirlapirónöt KOLOZSVÁR, február 16. Ksoc.se Ilona vi it gyárimunkás és szőnyegszövőinő, je­lenleg bizonytalan foglalkozású egyén, Keresztes Ilona néven újságírónak tün­tette fel magát és mult év április havá­ban egy járásbi’ósági tárgyaláson is, ahol tanúként kihallgatták, a járásbiró azon kérdésére, hogy mi a foglalkozása, kije­lentette, hogy újságíró. Cimbitorlásért el­járás indult ellene. Az ügyet tegnap dél­előtt tárgyalta Murányi Nándor dr. rend­őri hüntetöbiró. A délelőtt 10 órára ki­tűző.!. tárgyalás n, amelyet a vádlott elő­zetes kérésére 11 órára halasztotta, Kro- cst Iiona nem jelent meg. A rendőri bün- te'Chnó a vádlott távollétében büntetőpa- ranecsal jogerősen 400 pengő pénzbün- teicie Ítélte Keresztes-Krocse Ilonát cim- bito lás vétségéért. A büntetés behajtha­tatlansága esetén 20 napi elzárásra vál­té*, atható át. A rendőrbiró határozata ellen fellebbezésnek nincs helye. TE AD ÉLŰT ANNÁL EGYBEKÖTÖTT FILM-BEMUTATÓT RENDEZ A BAROSS Aöl TÁBOR. Ma, február 16-án. szerdán délután fél 6 órai kezdettel, a Népmiivelési Bizottsággal és az EMKÉ-vel együttesen tea­délutánnal egybekötött film-bemutatót rendez a Baross A ói Tábor, a Baross Szövetség Deák Ferenc-utca 4. szám alatti helyiségében. A teadélutánra és a film-bemutatóra, amelyen belépődíj nincs, szívesen látnak vendégeket. A háziasszonyi tisztségeket a Baross Női Tá- borának tagjai látják el. * FELHÍVÁS! Az Autóbusz Közi. Társa­ság — K. T. K. Rt., Honvéd-utca 157. sz., felkéri azt az ismeretlen személyt, aki egyr csomagban párszáz darab autóbuszjegyet ta­lált, hogy azt a Mátyás király-tér 27. szám alatti forgalmi irodába adja be vagy küldje be. A jegyek a forgalomból ki vannak vonva, azt utazásra felhasználni nem lehet, de a jegykezelőnő annak árával — 4—500 P. — meg van terhelve. Ezt az összeget, ha a je­gyek nem kerülnek meg, ki keli fizetnie. Az el­lenőrök utasítva vannak a fokozott figyelemre és kutatnak az elveszett, de feljegyezve levő számok után. Az azokkal való visszaélés sú­lyos büntetéssel jár. A károsodásban levő jegy­kezelőnő többgyermekes, igen szegény asz- szony, aki érthetően, kétségbe van esve. EZER PENGŐS JUTALOM A 20 EZER PENGŐS PÉNZESZSÁK TOLVAJÁNAK KÉZREKER1TÖJÉNEK. Szegedről jelentik: A ketegyházai állomásról február 10-én 21 és 22 óra között a posta kézikocsijáról ismeret­len tettes ellopta az eleki pénzeszsákot, amelyben 20.0C0 pengő volt. Ä csendőrség erélyes nyomozást ind.tort a tettes kézrekeri- tésére. A szegedi postaigazgatóság most ezer pengő jutalmat tűzött ki annak a személynek, aki olyan bizonyítékokkal szolgál, amelyek a tettes kézrekeritését eredményezik. (MTI.)- ELJEGYZÉS. Landesmann Lili és László Ferenc (Kolozsvár), jegyesek. (Minden külön értesítés helyett.) 0663 KIVÉGEZTÉK AZ ÁMOKFUTÓ FÖLD­MŰVEST. Farkas József kiskun-halasi földműves a mult év december 18-án borzalmas tömegvérengzést rendezett. Szerelmi féltékenységből és családi perle­kedésből kifolyólag megölte felesegét, anyósát, a házukban tartózkodó egyik vendéget, agyonlőtte felesége vadházas- társát'és két tanút, akik a perben ellene vallottak. Utána öngyilkosságot kísérelt meg, de életben maradt. A kalocsai tör­vényszék rögtönitélő tanácsa halálra ítél­te. Az ítéletet most hajtották végre a ka­locsai törvényszék udvarán. FELLEGI TERI a. revük reviijében. Meviipstrádé a Színkörben. 23 attrakció 5 órás élmény. Február 17—este 6 órai kezdettel, f á/isíi me*g előre a jegyét a Színkör pénztáránál naponta délelőtt /O - /2-í»j p* délután 5—6-íj*. 1 ö i i február 10. \»’i SZOMOKK<»l>.IO\ csúnya arcbőre minit, ha száraz, zsíros, vagy palianá-o­„II.I.A“ KOZÍHKTJ*í A szakszeríí<*ri rmidb'riio/.za Mátyás király-tér 27 z. ! errw I el. 33-26. 1 ul. M. Pázmány Nóra. A rek rémek. IÍÚ7.«ok a legmo- derneb|i színekben. I'.síélyi, színpadi kikészítések. Hathe­tes tartós sz.empíl latesté* ! 03H4 J AZ OSZTÁLYSORSJÁTÉK tegnapi hú­zásán 20.000 pengőt nyert a 83.595, 4000 pengői a 49.354, a 94.593, a 85.060, 3000 pengőt a 21.157, 2000 pengőt a 16.830, 1000 pengőt a 35.435, a 65.862. a 72.863, a 72.158. a 78.400, a 73.790 és a 82.515 szá­mú sorsjegy. Felelősség nélkül. * HALÁLOZÁS Iajdalommal jelentjük, hogy a szeretett félj és apánk: Major Uiszló cipész, folyó ho i yén meghalt. Temetése f. hó iy-én délután j órakor lesz a temetői ká­polnából. A gyászoló család. 0658 HALÁLRA ÍTÉLTÉK A RÁKOSKE­RESZTÚRI VILLÁK TOLVAJÁT. A pest- vidéki törvényszék rögtönitélő tanácsa Kanalas Lászlót halálbüntetésre, Majorca Rudolfot 13 évi, Szőke Sándort 11 évi fegyházbüntetésre Ítélte. Az utóbbi két vádlott még nem töltötte be 20-ik évét, ezért halálos büntetést nem lehet kiszab­ni. Negyedik társuk, Sós István ügyét a rendes bíróság elé utalta a statáriális ta­nács. Az elitéltek Rákoskeresztúron a légoltalmi elsötétités alatt több villát és wcekendházat fosztottak ki. * köszönetnyilvánítás. Minden kedves ismerősünknek, főként a kolozsvári népiskolák tantestületeinek, akik felejtheted len. jó férjem elhalálozása alkalmával fájdal­munkban bármi módon osztozkodtak, magam, gyermekeim és rokonaim nevében ezúttal is hálás köszönetét mondok. — Özv. Váncza Janosné. °5S2 AZ ERDÉLYI KÁRPÁT EGYESÜLET VETITETTKÉPES ELŐADÁSA. Az EKE Jókai-utca 2. szám alatti helyiségében f. hó 17-én, csütörtökön este 6 órai kezdet­tel Illés István vetitettképes előadást tart ..Retyezát“ címmel. Belépés díjtalan, ér­deklődőket szívesen lát az egyesület. FELHÍVÁS A KERESKEDŐKHÖZ. Kolozsvár és Vidéke Kereskedőinek Egyesülete fe!hiv;a az érdekeltek figyelmét a 168.500 1943. K. K. M. sz. rendelel végrehajtási utas'.ására, amely szerint a tu'nyomoan, vagy kizárólag élelmi- s ért árusító üzleteket ugyanúgy kell nyitni és zárni, mint a korlátozó rendelet e'őtti- idő­ben, Mindazokat az üzleteket, amelyek kizá­rólag vegyeskeresfkedések, vagy más cikkek mellett vegyeskereskedésre is jogosító ipar- igazolvány a apján folytatják a kereskedési, minden további nélkül az éleimiszeráru6itó üzletekkel kell egytekintet alá venni. A ve- gyeskeresíkedesekben azonban a más üzletek zárvafcairtásYra megállapított» idő alatt, tehát délelőtt 8-tól 9-ig, valamint kedden egész nap csak kizárólag éle’miszert szabad árusítani. Vegyeskereskedések, továíbbá fűszer- és cse­megekereskedések nyitvatartási ideje a kizá­rólag, vagy túlnyomóan élelmiszert árusító üzleteik nyitvatartási idejéhez alkalmazkodik. * A MÁRIA VALÉRIA ÁRVALEÁNY- NEVELÖ EGYESÜLET február 18-án, pén­teken délután 5 órai kezdettel tartja meg e télen utolsó műsoros és zenés teadélutánját az Unitárius Nőszövetség Kossuth Lajos-utca 7. szám alatti emeleti helyiségeiben a követ­kező műsorral: Jakobv Antal konzervatóriu- mi tanár énekel. Ürmössy Ilonka tancol, dr. Giindissné Fogarassy Klára énekel. Zongorán kisér B. Sándor Irén. A teadélután háziasszo­nyai a következők: Appán Gvuláné, dr. Asz­talos Sándorné, br. Banffy Lászlóné. dr. Ba­logh Ernőné, Bárán Dezsoné, Bárán Lászlóné, dr. Deák Gyuláné, bisztrai Farkas Imréné, dálnoki Gaál Elemérné, Hajdú Gyuláné. Hosszú Mártonné, br. Kemény Jánosné, dr. Koronka Istvánné. Mikó Árpádné, Pálffv Lászlóné, dr. Péterffy Jer.őné, Placsintár Lu- kácsné, Sipos Istvánné, v. Szász Istvánné, dr. Székely Istvánné. Szolnoky Gyuláné, Török Bálintné, dr. Tusa Gá’borné, Warga Andrásné. dr. Vargha Lajosné, v. kibédi Varga Lajosné, Warga Lászlóné. v: dr. Veress Ferencné. ifj. dr. Veress Ferencné, ótordai Weress Jenőné, Zudor Jánosné, Zudor Sándorné. A szép mű­sor és a háziasszonyok névsora már eleve biz­tosítják e harmadik teadélután hasonló sikerét az előzőkéhez. A VÖDÖR, KANCSÓ ÉS MOSDÓTÁL EGY­SÉGES FOGYASZTÓI ÁRA. A .'közellátási mi­niszter megállapította a horganylemezbY, vagy horganyötvö’etből készült edényáruk egységes fogyasztói árat, ame’yek a követ­kezők: A vödör á a nagyság szerint 13.80, 16.20, 17.40 és 19 pengő. A horganylemezből készült öntözőkanna áta 18, 20, 23 és 24.70 pengő. Ezek az árak csak hengeralaíku ön­tözőkannákra vonatkoznak. A nyomott hea- gera'aku öntözőkannák ára 30, 40 és 42.42 pengő. A mosdótá! ára 13 80 pengő. A rende­let szerint ezeket az árakat semmilyen cim^n nem lehet emelni. Az uj árak már c'etbe léptek.

Next

/
Oldalképek
Tartalom