Ellenzék, 1944. február (65. évfolyam, 25-48. szám)

1944-02-16 / 37. szám

r 1.1. r: N z fi K--------------------------­I 9 U fth.U b r t 6 Apró Ii irdetések fíthU'Hik igen llsHelt hlrdetffíelelnk ti KU/1 PTI RMI f'RIférfirtiha eladó. I ch*- g' elmei arra, hop. a jeligés levelek »-zeniül fdn 42, délután 1 4 között. obw rrem a konyrHktt.ftlvbáh — mini eddig voll —. l-.GY fűszer és csemege üzlet, engedet Ív el hanem a kiadóhivatallal! vétem át. Jókai- együtt, sürgősen átadó, érdeklődni a kiadó­Mlca lő 6/ám, emfelfel. ban. ‘ olij6 V t. a Y E S MODI RN konyhahet-ende/és, alig has?­1 IGYl l LM! EcLkDHn .1 okát ;v izraelit;! inakat, akikkel egv tinutanam 1 rtlliliálv bt! ■'.'lói S', arrtníniémeti tele, hetgv a vonatban maradt kot teremet szivcskedjéiiék hoilofáció ellenében kiadóba ..Szegén«“ jeligére elteríteni vagv leadni. Él VESZI TT kb. 30 cm. hossru, lapos aranylánc, a klinikától a Főtérig vagy kör­nyéken. Megtalálónak 300 pengő jutalom. Mikó-utca 6., pbt-tá<íi'áÍ. cn7 KÖNYVELÉSI I'. magyar, német levelezé­sét vállalom mérlegét, adóvallomását elkcszi- rem. Megtanítom köft^velni. Cím; Hiétrz ügvnökség. Horthy-ut 17. RÁDIÓ) [A Y IT ÁSOK szakszerűen Gyáni Károlv radiólaboratóriumában, HbrtHy-iit 04 Telefon: 32—78. F. JörORGAÍ.MÜ. régi bevezetett üzlet fej" lesítéséhéz, 40—50 ezer pengővel reritlelke/ő csendestársat keresek. ,,Tirs‘; jeligére a ki- adóbáh. oj3° oktatás MEGÉLHETÉSÉT könhven biztosíthatja, ha megtanul könyvelni, Felelősség mellett ha 1‘ét alatt megtanítom. Fürdő-utca 7., délután i—4 óráig. ojio POLGÁRIST .\KAT. gimnazistákat vizs­gákra felelősséggel előkészítek. Németül tá­rótok. Majális-utca 7. szóm, II. emelet, ajtó 8. Délután 2—4 óráig. Gr. AJDÁS-VÉTEL ELADÓ kifogástalan állapotban levő. DAC gyártmányú, lakkozott és párnázott gyermek- kocsi. Sipos. Arany ]ános-utca 7. 0656 RÖNTGENKÉSZÜLÉKET, átvilágításra alkalmasat keres orvos. ,,Azonnali megvétel­re*' jeligére. 0657 HASZNÁLT bútorokat veszek. Levelező- •aphivásra házhoz mgyek. Dézsma-utca 19.. butorraktár, udvarban. F. DIÓPOLITUROS, komplett kombinált mintaszoba, helyszűke miatt eladó. András Endre muasztalos, Baromvásártér 7. Telelőn: 30—99. F. 279 ARÂNYRÂMÂS tükör és aranyrámába foglalt festmények olcsón eladók. Megtekint­hető délután 3—4 óra köz.ött, Apafi-utca 36., ajtó i. Gr. ELADÓ matt furniros ágy. Megtekinthető délután 3—4 óra között. Apafí-utca 36. sz. ájtó i. Gr. ELADÓ keveset hésznáit sötét dió hálóbe- rendezés. Krizbai-utca 71., hátul az udvar­ban. G. 240 KOMBINÁLT szobaberetidezés, sötétbarna d cftirniros. politúros, fotelekkel, dupla rö- kámiévai eladó. Berkovics, asztalos, Pap-u. 41. szám. F. LIASZNÁLT ruhát, bútort, fehérneműt veszek, eladok. Hívásra házhuoz megyek. Mu­risán, Hitlér-tér 8. L KOMBINÁLT szoba, diófából, vadonatúj, békebeli gyönyörű szövettel kárpitozva, leg­jobb mühelvbcn készült. 11 darabból, sürgő­sen eladó. Megtekinthető egész nap Pap-u. 78.. Deutsch beraktározási vállalatánál. Gy. ÍJUTOROK, kárpitosmunkák, Konyhák ke­tten kaphatók. Bútorüzlet Fosztó San. >r, Szs:ntégyház-u. 3 szám. Telefon: 11—74. F. 467 n.ílt, sürgősen eladó. Pata-utca 64. ot$4 I LÁDÓ egy s'lillyesztős varrógép. Petőii­utca 17.. kalapszalon. 0445 II ADÓK modern. d ófiiHiirPs. köHibihím szekrénvek. rökamiék, hálók, fotellek, föté! 1­v.ízák, asztalok, különböző olcsó «n-kekj (falilfsés is), rádióasztalok és egy szép. hasz­nált. kihúzható, kerek ebédlőasztal. Török István asztalosnál. Teleki Pál-ütca 3. szám. (Óvár.) F. íz SZEMÉLYESRE kihúzható ebédlőasztal, 6 kárpitozott szék. 2 kárpitozott karosszék, Íróasztal, rövid vatrlinoroti női fekete kábát eladó. ITcltáy-utca 7., I. etri. jobbra. 0552 VILÁGOSSZÜRKE, tiszta gyapjú, nőt át­meneti kabát, kisebb termetre, eladó. I rdek- ludfil 3- j óra között. Yillajbős-u. 1 1. 0564 Ti.1. jI SI N uj, Fekete, rövid bécsi zongora eladó. Cifii a kiállóban, 0599 TELE és bététfcs hálók, kombinált és gar'­ll erobszekrénvek furnátözva. kó'nyhabérehde- zések. eladók. Számos-utca to. 337 VESZEK ÖckftäfuHäl, fehérneműt. Rácz Sándor, Mátyás király-tér 12. F. DIÓFURNIROS hálószobák és egy köny­ves vitrin, olcsón eladók. Dermatán innen. Horv Béla 9. F. ELADÓ nagy szőnyeg, komplett háló, sezlonrakaró. ruha'rekrénvek, férfi és női bőrkabát, székek, faagy, cukrászdái fagylalt- hütőedém ekkel cseber. Petőfi-utca 36., ajtó 4. F. El ADÓ komplett háló és ebédlőberendezés, varrógép (Singer), vtllanvlámpák. asztal, szé­kek. falióra, szőnyegek, függöny és különböző apróságok. Cim: Barabás Miklós-utca 1. szám. RÖKAMIÉ, egészen uj, eladó. Horthy-ut i., II. emelet jobbra. 0543 RUGÓT, régi díváitokból magas áron ve­szek. Szabó Széntegyház-utca 36. 0512 KOMBINÁI T szobák, hálók, ebédlők, fes­tett, kombinált leánvszobák, konyhák kap­hatók tJjvárv Károly műbútorasztalosnál. Horthv-ut 29. Műhely: Horthy-ut 34. Tele­fon; 41—40. F­alkalmazás LAPKÉZBESlTÓKET azonnal felveszünk. Jókai-utca 16., éinelet. Gr. KERESÜNK azonnali belépésre megbíz­ható mindenest, aki főzni is tud, idősebb nő is lehet magas fizetéssel. Széchenvi-tér 20. G. 238 MUNKÁSNÖKET állandó könnyű mun­kára, magas fizetéssel felvesz Magyar Acél­árugyár Rt. fióktelepe, Kolozsvár, Kórvln-tér 3. szám. Gy. VASSZAKMÁBAN tökéletes jártassággal rendelkező kereskedősegéd, azonnali felvétel­re jelentkezzék, Cim a kiadóhivatalban. Gy. 1308 GÉPÍRÁST tudó fiatal tisztviselőnőt. le­het kezdő is, felvessek. Kézzel írott fizetési igényt és életleirást tartalmazd) ajánlatokat a kiadóba kérek ,, Ke rész tért y‘ Jeligére. G. 243 GYAKORLOTT kozmetikiisnőt keresek. ..Illa" kozmetika. Mátyás-tér 27.. I. emelet. 04.50 KÉZI- és gépiszövőnőket, spulnizókat, fel­vetőhőt, állandó munkára alkalmazok. Villa­mos-utca it. 0563 INTI I I IGEN,S. I'.c-rcvti-iiv hölgyós lírákat elsősorban faüitói'.ifádok tagjait - alkálinazuRlt tiricsaládok látogát.isárá( napi 2 5 \o pengő jövedelmi lehetőség jncllc-tt. Iséztmket betanitunk G^AkÜttlOI I ‘-/ak embereket, ü'/lrlv/er/ők et csoport vezetőként akár licl\ Leit, ak.ii viiléki képvi1 eicteink ve/e- tésérc alkftlliid/Úlk. I elvé- z.Urlk irodai gvá- kornokhői vagy férfit. Tanító Szövetség Ibz- tösit.isj Osztatva, Hitlér-tér 1.. félemelet 4. ofifi i ARKŐI AN Y felvétetik a Kun szalonba, Deák Eertme-titcá 20. . 58 Nol zabosegédet felvesz Klein lioiszabo- ság. Bólyrtl-tltcá 4. szállt. 05 Î 5 ! I L j i SI N megbízható, székely, 18 24 év közötti mindrneslányt keresek azonnalra. havi 80 pengő fizetéssel. Jelentkezni lehet bárban vagv személyesen. Cim; Dr. Demeczky Fe­renc pii. ritkái-. Mákó (Csanád vármegye s'ékhclvf), Atadi-utca 6. szám. Az útikölt­séget t hónapi szolgálat után megtérítem. (cleMfcéké'néf az illetékes plébános ajánló le­vele Félhtiitalafidó. Gy. 1323 INGATLAN L.AKAS I I < S! KELNI M kn Wm, kéthullov rím ik-rn, Hagy gytiinölcsiEü VilUlakísoniat, lu" /obás InoJern lieltáros'val Központi! üté.e előny ben.‘k l llctrzék könyvesboltba. <4 BUDAPESTI HÁZ 400.090 Pl NGó f E TftxBEN eladó, vagy eleráibidö kolozsváu házzál, h.t klübb Érték • kttUjjbőzei ró­va készpénzben is. Tárgyal: Páltfy ingát!*’!" iroda, Horthy-ur 4. vám. (.YERMEK'H Él N házaspár buttvrozorţ szobát kérés, bármikorra. < miét a kiadóba 066­HÉT MODÉRN LAKÁSSAL BÍRÓ. ü) Dl !: i I KZ ÉLAbÓ Él oó< zt íiyű tőlf eDcfékte té.s. Tárgyál: Pálffy tngatlanircxJa. HortHy-u’ 9. szám. F* ÁLLÁST KERES iROD'M munkákbán jártás gépiróhő az.óh­nalra Elé 1 kere ..tÁpirpy.őj1 jej^igéré. 7^46 Hirdessen Erdély lenelleíiedUsbb napilapjában, az Ellenzékben. FEBRUAR 16 SZÍNHÁZ MOZI - RÁDIÓ HIRDESSEN Erdély legelte rjedtebb napilapjában, az Ellenzékben! Szerda A nap kél 7 óta 05 perckor, nyugszik 17 óra 24 pérckbr, a hold nyugszik 10 Óra 26 perdktoir. , A protestáns naptár ezerint Julianna, a rém kát naptár fezerinl Juliánná vt., az uj- görög naptár szerint Partífll vt. riapja váü. Emlékezlelö 18ft2 ben ,e napoti ez.ületétt Suráhyi Mikid* író. Társadalmi események Mag vary Zdltán Hőadesa este 6 órakor az EME-ben. (Egyeletni Könyvtár.) Este 7 óraikor Jörgen6en Ei:ik da'estélye a Jókai-utcá 2. szátn alatt. Dr után 5 órakor dr. Gaál András előadása ..Budapest fürdőügyi és idegenforgalmi érté­keidről a vármegyeháza, közgyü.ési ter­mében. Népművelési előadások: A Mariánumban 4 órától „Szent Margit élettörténete”. (Tóth M. Klotiid.) A Nagy L. kir.-u. é’l. iskolában fél 6—fél 8. „A keresztény állam”. (Dr. Ebner Jenó r. kát. lelkész), „Daloljunk együtt” (Pfaffenhuberné.) „A cukorról”. (Gyöngyösi Józeefné.) A Vasváti Pál-u. áll. isko'ában 6—7. -Mire tanít ai Szózat?”. (Szeikovits Fe:enc.) „Vörös­marty”. (Sziéikovits Ferenc.) A be’városi áll. iskolában 6—8. ,,A regi Ko- 1 ]o7Svár”. (Oroszi E. Gábor.) „Édes anyanyel­vűnk”. (kárpáthy Emilné.) A Honv.d-utcai ál', iskolában 6—7. ,,Ha- ; 7.ánk népesedési adatai”. (Vadas Béta-.) A Téglás-utcai áll. iskolában tét 7—fél 8. I „Honvédelmi előadás”, hazafias vem és éne- I kék. (Negv János.) A Hor'hy-uti ál', iskolában 6—8. „Van-e a magya srigban vállalkozási tehetség? (Ka- rabády Vilma), majd „Gábor Áronról" (V. Molnár Károlyné). A MANSz előadása az Eperjes-utcai áll. 'eányliceum dísztermében. Császár Károly dr.: ,,Magyar lira, magyair életforma” cámmel, Sz«lpálaios gy6q?szertárak S?t Gvörgv. Mátyás kirá’y-tér 28. Te'efou: 32—32 őrangyal Hit!er-tér 1 Te'efon: 31—75. Remény Horthy M.-ut 50 Telefon: 26—90 Diana Jókai-u. 23. Telefon: 21—51. MÚZEUMOK EGYETEMI ÁLTALÁNOS NÖVÉNYTANI INTÉZET (Farkas-u. 1., Közp. Bgyt.. !• adtraí felól bejárat) múzeumai: Alföldi múzeum, Sí­déi yi ezoba, Tanszer- ée Amerika í-Alaazk^- inuzeuin, nyitva minden hónap eső vasárnap­ján d. e. To—12 óráig (dijmenteeeo). NÖVÉNYTANI MUZEUM A Botarűka»- kertben, MaiáJis-u. 42. Nyitva: 8—13. 15—19 ÁLLATTANI MUZEUM: Mikó-u. 5. sí. Nyit, vava 9—12 óráig. ERDÉLYI MUZEUM őskori, á római, néfM ▼indoriési iparművészeti és nwv?esettirai Renaiseance kőeralékt»o. Bástya-utca 1, Nyit­va 9—13 óráig. . . . . KÖNYVTÁRAK EGYETEMI KÖNYVTÁR. Nyitva hétközna­pokon délelőtt 8—1-ig és délután 3—6 A népkönyvtár nyitva |V3Sémap ií| dóiutitt 4—9 óráig. IPARMUZEUM KÖNYVTÁRA Nyitva hét- közoapoo d e 9—-1.-ig. Kedd csútortokj <át «j'j-ißDat tféJufám 5.lő" fél 8-lg KIÁLLÍTÁS A városi Műcsarnok ,,Székelyföldi ösztön­díjas festők kiállítása'" rrkifta tíiindenrtap déL eŐft 11 órától délután 8 óráig, A kolozsvári Nomzet» Sziübáx heti műsora Február 16, szerda 6 órakor: ELÉRHETETLEN ASSZONY. Bemutató bérlet 17. szám. Be­mutató helyárak. Február 17, csütörtök 6 órakór: ELÉRHETET­LEN ASSZONY. Napi bérlét A. 16. szám. Rendes liedyáraik Február 18, péntek fé* 6 órakor: CARMEN. Laczó István, a m. kir. öpé'-ábáz W.öjí*» nak vendégfé’lépésével. Berritl-.ató bérlet 18. szátti Mé-sékelfen Pme't helyárak. í ébfuár 19, szombat 6 őrekor: ELÉRHETETLEN ASSZONY. Nap! bérlét B- 16. szám. Ren­des hélyárak. ...... Február 20, vaeátnap d. u fél 3 órakor: EL- fRHETeÍLEN ASSZONY. Rendes há;y- árak. .. . Február 20, vasárnap 6 órakor: ELÉRHETET­LEN ASSZONY. BériétÉzünet. Rehdeé hély- átáít. MOZIMŰSOR ÁRPÁD: CSÁKÓ ÉS KALAP. Hangula­tos magyar slágervigjáték. ^ Főszerepben: Ccortos. Simor, Vaszary. Vasárnap délelőtt fél 12 órakor matiné olcsó helyárákkal. CORVIN: HULLÓ BILINCSEK. A finn óriásfilm! Állandó kezdés negyed 4, négyed 6 és hegyed 8. EGYETEM: KALOTASZEGI ^ MÁDON NA. (Vasárnap délelőtt 11-kzr és délután eevnegved 2-kor is: Kctlotasztgi Madonná. ERDÉLY; SZERELMES LEVELEK. A svájci filmgyártás legkimagaslóbb filmalko­tása, a velencei filmverseny győztese. Fősze­repben Mane Anne Blanc. Előadások kez­dett: 3, 5, 7 órakor. MÁTYÁS: VÉRBOSSZÚ. (Mediciék). Ha­talmas alkotásu olasz film. Főszereplő; Coh- chrta Montenegro, Leonardo Cortese. — Előtte: Walt-Disney szinesfilm. Magyar es Ufá világhiradók. Előadások: 3. 5, 7- Vasár­nap délelőtt ii órakor: Matiné. RÁKÓCZI: RÉ)ZSAFABOT. Főszerepben: Szeleczky Zita. Előadások: 3, 5 és 7 órakor. Vasárnap két matiné; délelőtt 11 orako., Rózsafabot. 1 órakor: Tosca. .J6RK6b F6R6RC*' Mátyás Király Diák házban 1944 fpbruát 19-én EMKE Zenei Főiskola retidezéséhrn M. Hir Sári (^onfrora), Mol­nár Imre dr. (ének) e^ylHtp? hangv érsettV e. A V ái megy e - háza dis7Áeimében 19-4-4 feb- niár ’3l-én Záűor Öezső zon­goraestje. Műsoron: ßach, Busoni, Choipin, Lisz,t. Doh- nányi, stb. müvek. RÁDIÓ Febniár 17., csütörtök. 6 Üzen az otthon. 6-25 Ébresztő, torna. 6 45 Reggeli zene. 7 Hirek, közJéííiériyek. 8. Hírek német román, szlovák; ruszin és szerb nye - ven. 8.35 Délelőtti muzsika, 10 Hitek, 10 15 Sovinszky László szalonzenekara. 11.10 Néffi- zetközi vizje'zcfeTdlgálat. 1115 Sibelius- és Pfílmgren-daiok. 11.40 A fegyelmezés szerepe a nevelésben. Felolvasás. Í2 Harangszo, Him­nusz, Rákóczi-induló Utána Rendőrzenekár. 12.40 Hirek. 13.20 időjelzés, Vlzaliásjeléntés. 13-30 Honvédeink üzetinek, 14 A rádióvenekar inüeorábó’. 14.30 Hirek, műsorismertetés. 15 éeszkári-zenekar. 15.3Ö A par'amenf kegye­lete. Közművelődési élőadássbtözaf. 16.20 Nagy mesterek -— örök müvek 16.45 Idője.-, zés, hirek. 17 „Én ugv ézetétlek . .Vers és muzsika a szérélemről. 17.35 A gazdaíany munkája tavasszal a kertben. 18 Népdslkin- csünk gyöngyszemei. 18.30 Hiréik, 19 Mar- sovszky Lívia verseket ad e'ő. 19.10 Rádióze- riekatr 19.55 Munkácsy Mihály Munkácson. Előadáé- Ti.15 Bárátdm barátja. Elbeszélés-. 21.50 Gétzy ß-sntöbäs zénékara. 2Í.40 Hirek. 22.10 Hirek náraét, angol és francia nyé1E?n, 22 40 Séta Operate-tágban, 23 45 Hírek, ■ •' nróMuK-fések dija s»av»nklnl it< Miéi, vjn tavaid» '-»"ilesset I? Iliiéi a li-gkIstltli ápróMI delek dija <1/ suiig l.till penoó. fsak «Hirn balfa IHadotl aprotiUdeKs dija szaváitfelnl 0 lÜlPr. Állást kethsftk íés/éré sfavanklnl 14 llllfr vastagabb szedéssel J8 lillér. \ Ingot .-sobh aptóliltdelvs állási keresőknek Hz szóig í Ht fil'er I -nk sídftibitftti feladott illilsl ke teső apinhVtdel ;s ára s'avanktnt 18 lillér Házasság, iexeletés lovaiba leladolt apróhlr­•letés ár.i sznvanl, |nl .V lillér. csak sJtirhhălfâ leUidotl 111 nlet ésuél szavdilklnt .10 lillér Ke /e1 ésI költség: fim a kiállóban és jpIlR4* hit delések ultin 10 Iliiét. Kedvezményes árak nagyobb kötéseknél, Apróhiidelések előrp II /eíendók. VldékKÜ b é 1 \ egben is I ekültl lielok. .leHut s hirdetések elmét nein Indjnk Jeligés liltdelisie étkezőit levelekéi JO nap­nál tovább nem latiunk

Next

/
Oldalképek
Tartalom