Ellenzék, 1943. december (64. évfolyam, 272-296. szám)

1943-12-23 / 290. szám

irr !~S í 3 December 2 3* wmmmmimsammam ellenzék m—nrÉMÜT*""" "im 3Ua 'ísvgéa 9isi SA sí A toöüD î ínirrt >qa rr s lyniurí N íüb ■'tylpv/g rteiät iís3 íIo^öjT ÍÖS2Í3Í .tSSfil Hnösa ißnißd ie'iasa éaíiÖJÍ ri soi ém . 9ÍniT9 19ÍTÖf i&b-bih L .ÍTQtf toí iq ă SO rî 9 mo 3XÍYS9 0§9im 9VTÖÍ naârn .Í91 sA i ílfiós Í95Í9V srbabl \rsrbrí :odM ;9Ín9Í éji & ÖT ís-jfi garrí í dis ÖÍ9Í 3j£flt ■esi oa o $o iA dnßge bnai Jiwtö ijíriá síbla a Vásllozlalős nélkül elfogadja © felső ház az 1944. évi kohscgveiési üa?osvásáffl$e!yí áliüifák lel az ország máiddik Lsró- ét iigyvédf» vizsgáztató biioiíságáí ü Szentszék részéről nem történt intézkedés az önálló magyar görögkatolikus egyház ügyében BUDAPEST, december 23. A felsőház szerdán folytatta a jövőévi állami költ­ségvetés részletes tárgyalásának Vitáját. Az ülést 10 ara 10 perckor báró Pérényi Zsigmond elnök nyitotta meg. A kultusztárcához folytatólag Ferenczy Gábor szólt hozzá. Hangoztatta, hogy mint a felsőházinak egyedüli tani tó-tagja, a népoktatás legfájóbb sebének a tátiitó­hiányt tartja. Sok helyen a tanító egye­dül képviseli a magyar áll a mesémét és gyakran lakásnélkül, albérletben kény­telen lakni. Ennek a hiánynak az orvos­lására vonatkozó terv sürgős megoldását kérte. Ajánlotta, hogy a kisebbségi sors­ban működött tanítókat érdemeik elis­meréséül a VII. fizetési osztályba beso­rozzák. Vitéz Biró István kérte, hogy a Dél- Erdélyből Észak-Erdélybe átjött és itt működő tanítók is tovább mehessenek a ranglétrán. Ezenkívül ajánlotta, számít­sák be az összes szolgálati éveket azok­nál a tanítóknál is, akik az idegén meg­szállás alatt a hüségeskü letételét meg­tagadták. ""v Sziiayeí«üerse fen© beszéde Ezután Szinyei-Merse Jenő vallás- és közoktatásügyi miniszter adott az egyes felszólalásokban érintett kérdésekre vá­laszt. Beszéde elején mindenekelőtt kö­szönetét nyilvánította a felsőház szóno­kainak, hogy olyan nagy megértéssel és szeretettel foglalkoztak a kultusztárca költségvetésével és a tárcával kapcsola­tos kérdésekkel. Először a felekezeti béke , kérdéseit érintette és hangoztatta, hogy az erdélyi történelmi magyar egyházak rendkivid áldásos munkájával teljesen tisztában van. Ezért a visszatérés után olyan anya­gi támogatással sietett a magyar kormány az egyházi intézmények támogatására,, amely majdnem példa nélkül áll. Az egyházak anyagi segítését globálisan megoldani nem lehet, mert ennek egyéb törvényeknél fogva akadályai vannak, másrészt ellenkezik az eddigi rendszer­rel. i Az iskola építési programra vonatko­zóan hangoztatta, hogy nagyszabású ter­veket dolgoztak ki és a terv megvalósí­tásának összege mintegy 300 és egyné- hányezer pengőt tesz ki.' Tekintettel a háborús állapotokra, ezt a programot je­lenleg végrehajtani nem lehet, azonban a kérdést a napirendről nem veszi le. Többen sző vétették az egyházi adók­kal kapcsolatosan azt, hogy az adóikat még mindig a régi kulcs alapján vétele­zik be. Ha az egyházak részéről megfe­lelő előterjesztés érkezik hozzá, hajlandó majd a pénzügyminiszterrel a tárgyalá­sokat felvenni abban áz irányban, hogy az adókulcsót felülvizsgálják. Ami a görög katolikus és a görögkeleti egyházak önállósítását illeti, az ügynek rendezését állandóan szorgalmazza. Az önálló görög katolikus magyar egyház te­kintetében érdemleges intézkedés a szent­szék részétől nem történt. Dgy görögkeleti magyar egyház felál­lítását illetően a megalkotásnak egyelőre közjogi nehézségei vannak. Közölte to­vábbá a miniszter, tárgyalávok vannak folyamatban azoknak a nehézségeknek a kiküszöbölésére, amelyek a muraközi ka­tolikussúgnák a zágrábi érsekséghez való tartozásából adódnak. A tanítói hiányról, valamint a tanár­ság és a tanítóság szociális helyzetéről hangoztatta, hogy az oktatói kár szociális helyzetének javítása érdekében már ed­dig is több intézkedést tett. A lelkészek féláru vasúti kedvezmé- j nyének ügye a MÁV mindenkori helyzé- 1 tével függ össze, s a maga részéről már j többször szorgalmazta a kedvezmény I megadását. Mindezideig azonban ered- I méhyt nem lehetett elérni, j A gimnáziumok színvonalának lesüly- j lyedésére tett panaszokat részben elfo- j gadja és a közoktatásügyi tanács felálli- I tárával reméli, hogy ez a szerv nemsoká- I ra a bajok orvoslására előterjesztést fog ! tenni. A csonkaegyetemek kérdésében elhang­zott panaszokat, sajnálattal, nem fogad­hatja el, mert o fakultások hiányának pótlására pillanatnyilag semmi lehetőség nincs. Mindazonáltal hangoztatta, hogy a napirendről nem veszi le, csupán csak egy későbbi időpontra halasztotta a ki­egészítés kérdésének megoldását. A rutén föld kulturális fejlesztésével kapcsolatban kifogások merültek fel a kárpátaljai Tudományos Intézet kiadásá­ban megjelent egyes könyvek ellen. Az ügyet eddig nem ismerte, de már meg is indította a vizsgálatot. ^Beszéde végén a vallás- és közoktatás- ügyi miniszter hangoztatta, hogy a fel­sőházi tagoknak mindenkor rendelkezés­re áll. Meghallgatja az általuk felvetett problémákat é? kéri tárcája költségve­tésének elfogadását. sok nehézséggel találkozik, elsősorban említheti a mörhökhiányt és a fuvarozási nehézségeket. Az igazságügy-miniszter felszólalása után az tgazságügVi tárca költségvetését elibgâdlâk. Utána hozzászólás nélkül a költségvetés többi fejezetét is’. Miután igy részleteiben is letárgyalták a költségvetést, az 1944. évi állami költ­ségvetésről szóló törvényjavaslatot a fel­sőház a képviselőház által elfogadott for­mában változatlanul elfogadta. A lányai javasiái vitája Ezután következett a tanyai igazgatás rendezéséről szóló javaslat tárgyalása. Ehhez S. Bálinth György szólt hoZzá, hangoztatva, htogy a törvényjaváslat a tanyai élet rendezésére alkalmat és lehe­tőséget nyújt. Aggodalmát fejezte ki azonban, hogy a javaslat megmerevíti majd a tanyai életet. Keresztes-Fischer Ferenc belügyminisz­ter válaszában kifejtette, hogy a javas­lat az évtizedeken át megvitatott prob­lémák tisztázásával a tanyai igazgatásban rendet fog teremteni. A javaslat ésak megindulást jelent és lehetővé teszi, hogy EH Ş* ÍTÍ' SZÁJHARMONIKÁK nagy választékban DÁVID hang­szerház k. k. t., Kolozsvár Unió- Utca 12. szám. a tanyúvilág élete bizonyos szabályok kö­zé szorittassék és a rendezett élet a ta­nyákon meginduljon. Gondoskodni fog arról, hogy a tanya világ gazdasági és kulturális életének fellendítésére minden lehetőt megtegyen. Bizonyos építkezési korlátozások mellett a tanyai központok létesítését akarja lehetővé tenni és meg­akadályozza azt, hogy a városoktól ötven kilométerre távol parcellázások létesül­jenek és az ott letelepedett lakosság élet- képtelenné váljék. A felsőhiáz a miniszter válaszát tudo­másul vette és a javaslatot részleteiben is elfogadta. Ezután a gazdasági és hitelélet rendjé­nek biztosítására szóló törvény alapján a kormánynak adott felhatalmazás . to­vábbi meghosszabbitásáról szóló javasla­tot tárgyalták amelyhez felszólalás nem hangzott el. A felsállá* nem foglalhat paritásos alapon helyei a 42-es bizottságban Az igazságügyi tárca vitája Ezután az igazságügyi tárca költségve­tésének tárgyalására tértek át. Krüger Aladár nagy elismeréssel szó­lott a bírói karról, amely hivatásának magaslatán áll s munkáját áldozatkészen végzi el. Kérte, hogy az összes árdrágítás elleni rendeleteket hozzák egységbe. Balogh Jenő az utógondozás kérdésé­vel foglalkozott. Rámutatott arra, a ma­gyarságmentés egyik fontos rész(e az, h'ögv a vidékről, különösen a messze vi­dékről, Erdélyből Budapestre, érkezett múhkakerésoik, akik néha elkallódnak a fővárosban, megfelelő gondozásban része­süljenek. Kolurnbán József kérte, hogy Marosvá­sárhelyen állítsák 'vissza a bíró- és ügy- védvizsgá’ztató bizottságot. í A bírói szolgálatba lépett keletmagyair- országi és erdélyi ügyvédeket sorolják megfelelő fizetési fokozatba és rendez^- yák nyugdíjügyeikét. Radocsay László iga zs ágügy mi ni szí e r válaszában hangoztatta, hogy az utógon­dozás kérdése neki is szívügye. Ezzel igen behatóan ‘foglalkozik és készül is egy tervezetre, amelynek súlypontja át­meneti otthonok létesítésén nyugszik. Hangsúlyozta, ő maga is minden alkal­mat megragad, hogy a bírói kar munká­járól a legnagyobb elismeréssel és a tisz­telet hangján szóljon. A több, mint ki- lencszázéves szentistváni magyar bírói szervezet a magyar alkotmány egyik alappillére. A bírói függetlenségét min­den körülmények között fenn kell tar­tanunk és tiszteletben kell tartanunk. Ami az árdrágitási és a közellátási rehdeletekben foglalt büntetések egysé­gesítését illeti, azt azért nehéz megvaló­sítani, mért á gazdasági helyzet napról- napra való változásával mindig újabb és újabb esetek merülnek fel, amelyek sza­bályozására mindig újabb rehdeleteket kél'l kiadni. Az ügyvédi gyám- és nyugdíjintézet juttatását évről-évre emelték. Mihelyt eljön az ideje annak, hogy egy második ügyvédi és bírói Vizsgáztató bi­zottságot felállítsanak az országban, azt Marosvásárhelynek nyújtják. A tagosítások munkálatait 1 ő maga is hos-zadalmasnak tartja, de ma az ilyen­irányú munka sok körülménytől függ és Karácsonyi, újévi likőr- ás szeszesíta * szükségletét i még idejében szerezze be Fiiidp Slzff-cégnéí, ISI $£ Radocsay László igazságügyminiszter Ráday Miklós távoliétében felolvasta a miniszterelnök deklarációját. Eszerint a miniszterelnök a maga részéről megérti, hogy a felsőház a képviselőhúzzál teljes egyenjogúságot kíván a 42-es bizottság munkájában és azon lesz, hogy a rendkí­vüli felhatalmazás legközelebbi meghosz- szabbitásánál a javaslat kellő időben a Ház elé kerüljön. Most azonban kéri a felsőházat, hogy a rendkívüli időkre való tekinietteT álljon el attól a módosítástól, hogy az országos bizottság tagjainak meg­állapításánál a felsőház részére a képvi­selőházzal egyenlő elbánást mondjanak ki. Mint ismeretes, a bizottságban a fel­sőháznak 18, a képviselőháznak 24 tagja foglal helyet. A javaslatot a részletes tárgyalásnál a második szakaszra vonatkozóan olyan módosítással fogadták el. amely kimond­ja, hogy a jövedéki kihágásokat a kor­mány a rendkívüli felhatalmazás alapján ne fogházbüntetéssel, csak elzárással bün­tesse. A többi szakaszt változatlanul el­fogadták. Ezzel a napirend kimerült és Radvánsz- ky Albert báró az ülés végeztével közöl­te, hogy a legközelebbi ülés összehívá­sáról a szükség szerint fog intézkedni. Az elnök ezután boldog karácsonyi ün­nepeket és boldog ujesztendőt kívánt a felsŐház tagjainak es az ülést bezárta. Marosvásárhelyen Eialálr&ílélfek egy cigányzenészt •Maro«vá<sá.rhe.lyről jelenti a« MTI: A -törvényszék rögtönitélő bírósá­ga szerdán köftéláltali halálra Ítélte Lakatos Károly 26 éves ungvári ci- grányzonéSizU aki a lntszti {egyházból megszökött. Egyideig Kolozsváron bujkált, majd Marosvásárhelyre ment, ahoil az elsötétítés alatt három üzletet fosztott ki. Hiencz Helly újból kolozsvári színpadon Kolozsvárt mindenki jól emlékszik a szép- hangú és hóditó külsejű Hiencz Helly szc repléseire, hisz a megszállás éveiben két éva­don keresztül primadonnája volt a Magyar Színháznak. Sok hangos sikert áfatott a színkörben, ahol szombaton újból viszontlát­juk a Mosoly országában. Magunk előtt lát- jju-k nagy szerepeiben, mint a Három a kislány Médijét, Sybil 1 nagyhercegnőjét, Zen-kát a Cigányszcrelembol, Lue.yt á Leányvásárból. Érthető, hogy az operettelőadások annakide­jén állandóan táblás házakat vonzottak; egyszerre két olyan primadonnája volt a ko­lozsvári színháznak, iniiit Solym'osún Magda és Hiencz Helly. Hatévi távoliét «tán Hiencz Helly ismét itthon Van. Nemrég érkezett haza Németor­szágból. A Belvárosi kávéházban találkoz­tunk vele, forró feketéjét kavargatra, mi­közben első kérdésünkkel arról faggattuk, miért hagyta itt Kolozsvárt. — Külföldi szerződéseim vittek 'el — fe­leli. — Előbb a bréslaui állami színházhoz szerződtem s onnan Münchenbe kerültem át. Mit tagadjam, csábitott a lehetőség, s kit ne csábitott volna, hogy a müncheni állami színház primadonnájává léphetek elő. A légy utóbbi időben ttgyáft Krakkóba szerződtem át, de állandó Vendégként tovább is sűrűn szer e p e 1 tem München ben. — Legszebb külföldi sikerei? — Legszebb sihétennet a Koldusdiák'ban, Paganiniben, az Erdészlányban, a Mosoly Or­szágában és a Denevérben arattam. Hirtelen eszünkbe jut, hogy a Denevérben Kolozsvárt is láttuk, mégpedig emlékezetesen szép előadáson. — Emlékszik rá? — kérdi Hiencz Helly a meglepetéstől kerekre nyílt szemmel. — Vera Schwartz, a bécsi opéra világhírű éne­kesnője vendégszerepeit Kolozsvárt, ő játszot­ta Rosalindát s jómagam Adél szerepében léptem fel. — Hogyan érzi magát itthon, a színház­ban, simán megy-é a beilleszkedés az uj együttesbe? — Kimondhatatlanul jól érzem magam itt­hon s a színházban is. De hisz. ez nem is ne­héz nekem, legtöbb kollégámmal már éveken át együtt dolgoztam. Kedvesek az ,,uj‘- kol­légák. is. Eurcsa, hogy újaknak mondom őket, holott ma én vagyok közöttük uj. — Drukkol-e az únMpesti sikerért? __ kérdeztük befejezésül. — Bizony, izgalmasabb ez a fellépés, mint ha először játszanék kolozsvári színpadon. Boldog volnék, ha olyan sikerem volna és olyan áradó szeretettel fogadnának, mint az­előtt. Nyilván nagyon szerénykedett Hiencz. Helly, mert ő igazán biztos lehet a dolgában: vérbeli színésznő, temperamentumos, jóhangu, született primadonna. Első áriája után __. biztosak Vagyunk benne — zúgni fog a taps. Hagyományos erdélyi szellemben, bátran, megalkuvás nélkül küzá mindennap a magyar nép boldogu­lásáért az Ellenzék,

Next

/
Oldalképek
Tartalom