Ellenzék, 1943. november (64. évfolyam, 247-271. szám)

1943-11-26 / 268. szám

í 6 Az Egyetemi Zenekar hangversenye Hoas/.ds hallgatás után újból megje'ent az Egyetemi Zenekar a Mátyás Kiiály 'Diákház pódiumán. Sfcivetsen látjuki szereplésüket, több okból i*>, de legf&kép azért, mert a mit. kedvelő zenekar ivemcsak zenebarátokat, hanem zoneértőketi nevel tagjaiból. Ma pedií> valóban elérke/ett az ideje annak, hogy a ze­nei műveltség ne kevesek OdváMsága legyen, hanem horizontálisan terjedjen minél erő­sebb ütemben. Szeretettel és jóakarattal nézve az Egye­temi Zenekar tagjainak lelkes munkáját, megállapirthaltjuk, hogy műsorukat elceépo'k nniivek nélkül, ötletesem állították össze, já­ték, uk pedig a várakozást messze felii'multa. A vezénylő Koloalt» Barna dr. műsorában azt értékeljük, hogy visszanyúlt a 17. és 18. század franciái mestereihez, Lullyhez ős Glückhoz. Bizonvá.ra Grieg születésének szá. zadik évfordu'őjáí akarta megünnepelni arz A.mo'l zongoraverseny nvülsonatiizésével. Befejezésül még egy romantikus müvet, Csaj­kovszkij Olosz capricióját játszta a zene­kar, Mi tagadás, egy Mozart, vagy Haydn, szimfónia a.zért helyet kaphatott volna a mű­soron, bár mi az eredetiséget is becsülni tudjuk. Kolonits Barna dr. feltűnő gvakor. lottsággal, meleg tapsokat aratva, vezényelte ez Egyetemi Zenekart, Két vendég is közreműködött a hangver­senyen. Mo'nâr Margit, operaegyüttesünk tagja, egy Gluck-áriát és Mozart hires Alle- lujáját énelkie’te sikerrel, Grieg A.mo'l zon­goraversenyét pedig Wehner Tibor adta elő. Wehnen Tibort ki tűnő képességül ' 'igen te­hetséges zongoraművésznek ismertük, teg­napi szerep’ése óta azonban még többre ér­tékeljük. Technikailag éretten s lélekből fa. kadó, őszinte nagy lendülette’ játszott. A közönség zajosan ünnepelte, amit művészünk három (ráadással köszönt meg. __________________________ ' (kb.) —■—— I Hl INGATLAN — L AK A 3 VIDÉKI ur keres alkalmas kolozsvári tar­tózkodáshoz különbejáratu, rendes bútorozott szobát, lehetőleg fürdőszobahasználattal. Ci­met a kiadóba „Negyedévi bért előre fizetek’* jeligére. 33 59 KIADÓ garázst keresek azonnalra. Címe­ket „Garázs“ jeligére. 3368 HÖLGYFODRÁSZAT bérbe, kiadó. Szabó János, Unió-utca 25. =398-1 SÜRGŐSEN eladó villanegyedben 2 ház­helynek is megfelelő fiatal gyümölcsös 22 ezer pengőért, vagy fele 11 ezer pengő. Ingatlan­közvetítő, Mátyás király-tér 19. F. 470 SZAMOSFALVI, kétszobás, konyhás, ma­gánházat elcserélném egy kolozsvári ugyan­ilyen lakással. Külvárosban is lehet. Cim a kiadóban. 2741 MAGÁNOS ur részére bútorozott villala­kás kiadó. Érdeklődni délelőtt. Cim: Donáth- ut 64—66. 0399c ALKALMAZÁS KÉT fényező állandó munkára felvétetik. Lehet nő vagy férfi. Átjáró-utca 16. F. SEGÉDET vagy kiszolgálónőt felve-' szünk. Kováts P. Fiai fotószaküzlet és disz- müárukereskedés, Mátyás király-tér 8. 3349 TANULÓKAT fizetéssel felveszek. Lu­kács asztalos, Unió-utca 24. F. 481 j MEGBÍZHATÓ mindenest háromtagú csa­ládhoz felveszek. Muntyán Gyuláné, Musso- lini-ut 95. 3394 fvl SZOLGÁLÓLÁNY és bejárónő felvéte­tik. Cukrászda, Jókai-utca 5. 03993 KIFOGÁSTALANUL főzni tudó és meg­bízható szakácsot, vagy szakácsnőt keres a hadtesti tisztiétkezde, Fürdő-utca 1. 03988 AZONNALI belépésre ügyes elárusitónőt keresek. Vitéz Fekete üv^güzlet, Wesselényi Miklós-utca 24—26. szám. 03985 A HADIROKKANTAK Országos Szövet­sége kolozsvári csoportja erdélyi családvédel­mi akciója keretében családok látogatására férfiakat és nőket alkalmaz, napi 20—30 P. kereseti lehetőséggel. Jelentkezni a Honsz, Fíonvéd-utca 46. szám alatti irodájában, dél­előtt 9—12 óra között. 3 3 S4 MINDENNEMŰ varrást vállalok, házhoz megyek. Nagyné, Ecetgyár-utca 18. sz. 3363 Magányos uriasszony, őskeresz­tény, intelligens, képzett és mimka- szerető, életének nyugvópontot, ott­hont és képességeinek megfelelő munkakört keres, mint önálló ház- vezető. (Nagyvállalat élelmezési üze­mének volt vezetője.) Szerény igényű, jegyzői irodába, vidékre gazdaságba is megy. Vaád Ferencné, Budapest, V. tSzondy-u. ÍK>. II. udvar III. 6. G. 212 GYÜMÖLCSFA telepítést elvállalok hely­ben és vidéken, saját csemetéimből. Tordaí kertész, Honvéd-utca 9—11, állast ssbss fi LI, K N 7. t K 1 ti < J n o v » m li e r 2 0. ApróSiird etések Apróhtrdetősek <tl)a szavanként 18 ftllér,, vaa_ tagabb szedéssel 20 fillér, a legkisebb'apróhir­detés dija tiz sióig I pengő. Csak szombatra .feladott apróhirdetés dija szavanként 12 fillér. Állást keresők részére szavanként 8 fillér, v»s- tagahb szedéssel 18 fillér, A legolcsóbb apró. hirdetés állást keresőknek tíz szóig 80 fillér. Csuk szombatra feladott állást kereső apróhir­detés ára szavanként 10 tillér. Házasság, le­velezés rovatba feladott apróhirdetés ára sza­vanként 14 fillér, csak szombatra feladott hirdelésnél szavanként 16 fillér. Kezelési költ. ség: Cim a kiadótan és Jeligés hirdetések után 30 fillér. Kedvezményes árak nagyobb kö­téseknél. Apróhirdetések előre fizetendők. VI. dékről bélyegben Is beküldhetők. — ADAS-VÉTEL ELADÓK matt furniros ágy, többfiókos szekrény szerszámok részére, festett ruhaszek­rény, antik aranyrámás nagy tükör, antik képek. Apaii-utca 36. szám, délelőtt 9 órától délután 4 óráig. K. 21 x HASZNAI. É ruhát, bútort, fehérneműt veszek, adok. Hívásra házhoz megyek. Murc- sán, Flitler-tér 8. F. 500-AS BMW motorkerékpár, jó gumikkal eladó. Motorkerékpár javítóüzem, Bethlen-u. 8. szám. 33 5 3 ELADÓ ócska deszka. Ugyanott kiadó egy nagy raktárhelyiség, színekkel ellátva. Érdek­lődni Szent István-ut 11. 3350 KERESZTÉNY kiszolgálónőt azonnalra felv eszek. Patent, Széchenyi-tér 43. 3338 j DIÓFURNIROS hálószobák, szalon aszta­lok olcsón eladók. Dermatán innen, Hórv Béla 9. F. EGY krómozott gyermekágy eladó. Szamos utca 2z. 3372 • HELYSZŰKE miatt sürgősen eladók, rinom kivitelű, dióturmros, kombinált szekrények, rökaniiék, szalon cs ebédlőasztalok, konyha- berendezés, világos bükkfa íróasztalok, sző­nyegek és gyönyörű olajfestmények, nagy vái lasztékban, jutányos árban. Deák Ferenc utca 24., uj bútorüzlet. F. HASZNÁLT csikóbunda eladó. Megtekint­hető Sztupári Ilonánál, Mikó-utca 5., I. cm. 03972 FIGYELEM! Veszek és eladok antik bú­torokat. Eladók szekrények, Biedermayer könyvszekrény kisebb és nagyobb komódok, Biedermayer asztal, székek, rádióasztal, tük­rök, egy rokokó garnitura, egy legyező, sza- longarnitura. Kossuth Lajos-utca 14. Kanyaró. F. GYÜMÖLCSFACSEMETÉK megérkeztek. Megrendelők azonnal átvehetik. Torday ker­tész, Honvéd-utca 9—ix. F. KOMBINÁLT szobák, hálók, ebédlők, fes­tett hálók, konyhák kaphatók Ujváry Károly műbútorasztalosnál, Horthy-ut 29. Műhely: Horthy-ut 34. Telefon: 41—-90. F. November 26 Péntek SZÍNHÁZ - MOZI « RÁDIÓ •Ti.szlicHÁzjna, mujdnem uj, oiiT'* Hon (‘ladó Szollő-y <■* Mat/vari « i p * * .szoknál, Doák l'erenc-ul ca dl. Gy. 1 Oá 7 Irhabuncla, báránybőr, vadonul uj, «iu’g-frsini eladó Déri szűcsnél, Lnio- uitoa 3. Gy. 1047 Fényképezőgép, Krauss gyártmány, sürgősen oliadó Goi vln-filiriHz.lnbz cu- korkaüzl etében. Gy. 1047 Porcellán étkészlet, gyönyörű Ho- senthall, TZ személyes, sürgősöm el­adó. Nászajándéknak vagy tőkebe- fektőkésnek kiváló. 1 ii Mer-tér I.,- I. emelőt 8—10 ballóposő. Gy. 1047 VESZEK ócskaruhát, fehérneműt. Racz Sán­dor, Mátyás király-tér 12. P. ÍRÓGÉP, kitűnő állapotban levő, eladó. Kováts könyvkereskedés, Szcntcgyház-utca 3. F. PIANINO, nagyon keveset használt, eladó. Simon, Király-utca 24. 2736 RÉGI bútorokat, használt ruhákat, ágyne­műt, értéktárgyakat, legmagasabb árért ve­szek. Benedek Ilona, Tímár-utca 14. P. ZONGORA. Wirth, bécsi gyártmány, rö­vid, kereszthuros, körpáncclos, eladó. Jókai- utca 4., I. emelet, ajtó 12. 3389 KOMBINÁLT szekrény, hálószoba, félháló, sezlon, festett kombinált szoba, zsurasztal, függöny, asztalok, karnisok, többféle bútorok eladók. Benedek, Timár-utca 14. F. JÓKARBAN levő porszivógépet keresek megvételre. Címeket Nagy hirdetőbe, Kornis- utca r. F. 341 ZONGORÁT, jókarban, megvételre kere­sek. Postahivatal, Hidalmás. 03986 25—30 MÁZSÁS hídmérleget keresek meg­vételre. Cím: Horthy-ut 85., Ágoston. 03985 ELADÓ uj és régi tégla. Andrársy-ut 52. 3382 ELADÓ 3-J-1 lámpás Standard rádió, na­gyon jókarban. Deák Ferenc-utca 43., cipész­A nap kél 7 óra 21 perckor, nyugszik 16 1 óra 14* perckor. A hold kél 5 óra 28 perckor, nyugszik 16 órakor. A protestáns naptár szerint Milos, a róm- kát. naptár szerint Berch. Sz. Ján., az uj- görök naptár szerint Nikon napja van. Társadalmi események 6 órakor: Makkal Ernő dr. felolvasása az j EME irodalmi szakoszlá ya keretében: „Sipos Pál filozófiájának és vallásfilozófiájánaik. ha­tása Kazinczy munkásságára" címen. (Egye­temi Könyvtár előadóterme). Szolgálatos gyógyszertárak Mátyás király, Mátyás király-tér 4. szám. Telefon: 24—80. — Apostol, Wesselényi-utca 35. szám. Telefon: 17—82. — Megváltó, Magyar-utca 13 szám. Telefon: 17—05. — Isteni gondviselés, Miíssolini-ut 42. szára. Te­lefon: 10—65 d'.posti Vígszínház első művészeti igaz­gatója (4u évig) ée az Országos Színész- egyesület örökös diszelnöke 73 éves működése után búcsúzik a kolozsvári közönségtől es a magyar színészettől. Az est műsora: Szavalatok. Énekszámok, özv Varga Ábrisné, színjáték. Déryné ifiasszony Ill-ik felvonása. Rendes he’y. árak. Jegyek a Színkör pénztáránál vált­hatók cL e. 10—12 óráig és délután 5—6 ótfáig. MOZIK MŰSORA ÁRPÁD: CSALÓDÁS. CORVIN: ÓPIUMKERINGŐ. EGYETEM; GRÓF MONTE CRISTO. (II. rész; A BOSSZÚ.) ERDÉLY; PÉNTEK RÉZI. MÁTYÁS: DR. JÖRN. RÁKÓCZI: BERCSÉNYI HUSZÁROK. SZÓRAKOZÓHELYEK: MÚZEUMOK EGYETEMI ÁLTALÁNOS NÖVÉNYTANI INTÉZET (Farkas-u. 1., Közp. Egyt., 1- udvar felől bejárat) múzeumai: Alföldi múzeum, Er­délyi 6Zoba, Tanszer- és Amerikii-Alaszka.i- mu'zeum, nyitva minden hónap e'ső vasárnap­ján d. e. 10—12 óráig (díjmentesen). NÖVÉNYTANI MUZEUM. A Botanikus- keFtben, Majálisra. 42. Nyitva: 8—13, 15—19 ERDÉLYI MUZEUM Iéískori, a római, nép- vándorlási, iparművészeti és müvészettárai. Renaissance kőemléktan. Bástya-utca 1. Nyit­va 9—13 óráig. ÁLLATTANI MUZEUM: Mikó-u. 5. sz. Nyit- vava 9—12 óráig. KÖNYVTÁRAK EGYETEMI KÖNYVTÁR. Nyitva hétközna­pokon délelőtt 8—1-ig és délután 3—8 óráig. A népkönyvtár nyitva (vasárnap is) délután 3—9 óráig, KIÁLLÍTÁS: A Barabás Miklós Céh képzőművészeti tár­lata e Műcsarnokban. A kolozsvári Nemzeil Szinház heti műsora November 26-án, pénteken 6 órakor: BOLY­GÓ HOLLANDI. Napi bérlet A. 5. sz. Opera helyárak. November 27-én, szombaton fél 7 órakor: FEKETE PÉTER. Bérletszünet. Rendes helyárak. November 28-án, vasárnap délután 3 órakor: FEKETE PÉTER. Rendes helvárak. November 28-án, vasárnap fél 7 órakor: FE­KETE PÉTER. Bérletszünet. Rendes helyárak. November 29-én, hétfőn fél 7 órakor: TRA- VIATA. A Tizes Szervezet előadása. Be" vezetőt mond dr. Entz Géza tanár, főti­zedes. Jegyeket a pénztár nem árusít. A kolozsvári Nemzeti Szinház heti műsora a Színkörben November 28-án, vasárnap este fél 7-kor: ÜNNEPI DÍSZELŐADÁS, DITRÓI MÓR, a kolozsvári Országos Nemzeti Szinház volt igazgatója (1887-tói 1896.ig), a bu­FÉSZEK-BÁR Kolozsvár közkedvelt szó­rakozó helye. Fővárosi varieté műsor. Tánc. Nyitás este 8 órakor. RÁDIÓ SZOMBAT, NOVEMBER 27. 6: Üzen az otthon. A Vöröskereszt bajtársi rádiószolgálata. 6.25 Ébresztő. Torna. 6.45: Reggeli zene. 7: Hírek. Közlemények. 8: Hí­rek német, román, 6Z ovák, ruszin és szerb nyelven. 10: Hírek. 10.15: A Budapest hon­véd őrzászlóalj zenekara. Vezényel Pong- rácz Géza. 11.10: Nemzetközi vizjelzőszol- gálat. 1115: Hangszerezólók. 11.40: Hideyosi Japánból fordította Fekete Gabriella. Felol­vasás. 12: Harangszó. Himnusz. 12.10: Ma­gyar Revü Tánczenekar játszik. 12.40: Hírek. 13.20: Időjelzés, vízállásjelentés. 13.30: Hon- védeink üzennek. A Vöröskereszt bajtársi rádiószolgálata. 14: Weidinger Ede szalon- zenekara. 14.30: Hírek. Műsorismertetés. 15: Országos Po6tászenekar. Vezényel Eördögh János. 15.30: 'Hadszíntereik fö'drajzi szemmel. Takács József beszél Északoroszországról. 16.20 Massenet: Elzászi jelenetek — szvit (Vezényel Bérré Chagnon). 16.45: Időjelzés, hírek. 17: Dénes. Hertelendy István cseve. gése. 17-10: Nyugat zenéje. Francia és spa­nyol da’lamok. Előadja Nagykovácsi Hona és a rádiózenekar. 18: Hangképek innen-onnan. 18.30: Liszt: II. magyar rapszódia) (zenekar) 18.40: Külügyi tájékoztató- 18.50: Hírek. 19- Dániel Ernő zongorázik. 19.20 Mivel szolgál­hatok? Irta Szegváiry Mihály, elmondja Tu- ray Ida. Látogatás egy hanglemezkereskedés­ben. 20.10 Szilvássy Margit és Udvaruy T*’- bor hangversenye. A zeneikart vezényli Ru- bányi Vilmos. Közvetítés a Vigadj nagyter­méből. 21.10: Négyszemközt Tamási Áronnal a könyvtárszobában'- Az íróvá1 beszélget Ge. cső Sándorné. '21.20: Oláh Kálmán cigány­zenekara muzsikái! a Ketter-éiteremből. 21.40: Hírek. 22.10 Hírek német, angol és francia nyelven. 22.40 Film- ée táncán'ok. 23.45: Hírek. AZ AGYVÉRTÓDULÁS. A SZÍVSZO­RONGÁS, NEHÉZ LÉGZÉS, FÉLELEMÉR­ZET ÉS AZ ÁLMATLANSÁG azon esetei, amelyek a rendetlen székürülés következtében állnak elő, az enyhén, de biztosan ható ter­mészetes „Ferenc József“ keseriiviz haszná­lata által igen sokszor rövid időn belül meg­szűnnek. Kérdezze meg orvosát! üzlet. 3371 KÉT jókarban levő, modern karosszék, ke­rek asztalkával eladó. Kismeseter-utca 7. sz. 337° KÉSZ heverődivánok eladók. Kovács kár- P’tosnál, Deák Ferenc-utca 33. 3369 JÓ állapotban gyári szmirnaszőnyeg, 12 kvadrátos és uj átmeneti ferfikabát eladó. Kismester-utca 4., II. 8. 03994 NAGYMÉRETŰ Kalor-kályha eladó. Szász Domokos-utca 13. =74° EGY fekete férfikabát eladó. Mussolini 3X., ajtó 17. - °3992 Hárasság és tevéiévé* KERESEM olyan független urinö ismeret­ségét, akivel szabadidőnket kellemesen eltölt- hessük. „Házasság is lehetséges* jeligére ki­adóba. °3959 VEGYES TÖKÉSTARSAT keresek nagy jövőjű üz­lethez. Cim a kiadóban. F- 487 FÖLDBEN levő ércet kutató felszereléssel, vagy készülékkel rendelkező egyént keresek. Leveleket „Magas díjazás’’ jeligére kiadóba. C3975 JEGYKEZELŐI felvételre lehet jelentkezni minden nap 8 és 1 óra között, Honvéd-utca 157. sz. alatt. Havi fizetés 180—186 és 202 pengő, amelyben nincs beleszámítva az eset­leges túlórázás. Magasabb fizetési osztályba jutása saját szorgalmától függ. ÉNEKET korrepetálhat saját korrepetítor- jával, kitűnő zongorán, elegáns, fütött lakás­ban. Cim a kiadóban. °39^7 Érdekes könyvujdonság! Jalmari Jaakkola: A finnek története Modern történész könyve ez — írója a helsinki egyetemi jeles tanára —, aki nem elégszik meg a szigorúan vett históriai adatok fel sorakoztat á- s-ával, hanem arra is ügyel, hogy népe kulturális fejlődését bemutassa és szemléltesse a társadalmi kérdé­sek alakulásait is. Ára ízléses kötésben 10 P 80 filler. Kapható az „Ellenzék“ könyvesboltban Kolozsvár, Mátyás király-tér 9. Ivérjo az őszi könyvsikerek díjtalan, jegyzékét. Hagyományos erdélyi szellemben, bátran, megalkuvás nélkül küzd mindennap a magyar nép boldepa« lásáért a* Ellenzék­—

Next

/
Oldalképek
Tartalom