Ellenzék, 1943. október (64. évfolyam, 222-246. szám)

1943-10-01 / 222. szám

O Fi “* L r U îl SJ­5;'s t ^ VC’Ll'S KÖNYVTARA , ,rîl* BUDAPEST ‘■Js. J Í 4 ?h /.„ r, „ *>•42yör PHrlHtt*nt .VH* -‘Sffî -V,' - •• ', :’ ■ PÉNTEK, 1943 október f. LXIV. évfolyam, 222. szám. ÁRA 16 Fill Élt Szerkesztőség és kiadóhivatal: Kolozsvár, ALAPÍTOTTA; Kiadótulajdonos: „PALLAS SAJTÓVÁLLALA1 Jókai u. 16., I. Tehetőn: 11—09. Nyomda: Egye* QHI5TllA&!l!fStfÍQ Rt. Ko,ozsvár- E15íiie{ési arak: 1 hóra 4.30 P, tem-u. 8. Telefon: 29—23. Csekkszámla: 7205Í DMllliiil Iii! I A L ü d negyedévre 12.40, félévre 24.80, 1 évre 49.60 P. \ w a a m> KOMMUNISTALÂZADAS TÖRT KI NÄPOL A Zaporozsje és Melitopol térségében indítóit ssovjet offenzívat a negyedik napon is visszaverte a német vedelem Berlin szerint még kétséges, hogy a1 keleti arevonal mikor és hol merevedik meg A németek felrobbantották a nápolyi kikötőt G ÖBBELS: „ AZ ANGOL FÁK SEM NŐNEK AZ ÉGIG“ A NEMZETKÖZI TÁJÉKOZTATÓ IRO­DA a keleti arevonal déli szakaszának har­cairól a következőket jelenti; A KUBÁNI HÍDFŐNÉL a harci tevékeny­ség szept. 29-én csak az eslii órákban élénkül» fel újra. A szovjet erős tüzérségi előkészítés után több támadásra indult a kubáni lapá­lyon lévő német állások ellen nyilván azzal a szándékkal, hogy csapatai nagyobb széles­ségben kibontakozhatnak. A német elhárítás összefogott tüze azonban olyan nagy réseket vágott a csapatok soraiban, hogy nem tudtak benyomulni a főharcvonalakba. Még a csü­törtökre virradó éjszaka a szovjet ezutjfr: fo­kozta támadását és széles arcvonalon nehéz éjszakai harcokra került sor, amelyekről rész­letek még nincsettek. Az Azovi-tengertől északra, a Melitopoltól északra fekvő domb­vidéken a harcok nem csökkenő hevességgel tovább tartottak. Egy szovjet lövészhadosztály, amelyet Stormovikok támogattak, elvérzett egy helység keleti szélén, anielyért egész nap folyt a küzdelem, de a harcok lecsendesedése után is szilárdan a német védők kezén ma­radt. A Dnyeper középső szakaszának egész területén, Dnyepropetrovszktól a Pripjst tor­kolatáig a harcok súlypontja Kremencsugtól keletre, valamint Kanevnél voltak, míg a ktevi térségeit a bolsevisták tartózkodtak min­den támadó tevékenységtől. Kremencsugtól keletre egy erős német páncélos alakulat gé­pesített gyalogsággal együttműködve több páncélos dandár kíséretében előrenyomuló, újonnan felfrissített szovjet» hadosztályokat összefüggés nélküli részekre szórt szét és eközben 25, részben nehéz szovjet harckocsit megsemmisített. Az utolsó egységek átszálli tása, valamint a vasúti és folyami hidak fel- robbantása után Kremencsúgót kiürítették. A NÉMET HADI JELENTÉS kiegészítése­képpen a Német Távirati Iroda a következők­ről értesül: A SZOVJET megkísérelte ugyan, hogy erőltesse az előrehaladást a Dnyepernél, de szept. 29-én sem jutott előbbre. Zaporozsje és az Azovi-tenger között sok vérveszteséget szenvedett anélkül, hogy egyetlen helyen is át tudott volna törni, és igy ezen a harctéren a negyedik csalanap is határozott német eU hárító győzelemmel végződött. A Dnyeper kö­zépső folyásánál is eredménytelenek marad­tak a bolsevisták megújuló átkelő kísérletei. A német ellentámadások a szovjet átkelőhe­lyeit még jobban összeszorilottak. A britek és északamerikaiak hosszabb ideje reményked­tek, hogy Nápolyban partrasz állhatnak. Ezt a vállalkozásukat a városban garázdálkodó kommunista és anarchista bandáknak kellett volna migkönnyiteniök. Ezeknek a bandák­nak a küzdelmei az utóbbi időben napról­napra fokozódtak. A német csapatok és a bandák közti elkeseredett harcoknak, úgy­szintén a brit-—északamerikai bombatámadá­soknak a város minden nagyobb részei estek áldozatul, úgy, hogy a német hadvezetőseg kénytelen volt elevenbevágó rendszabályok­hoz nyúlni, hogy tervszerűen léphessen fel a bandák ellen, A csütörtöki hadijelentés beszá­mol az első ilyen rendszabályról, a nagykiter- jedésü kikötőberendezések elpusztításáról, amivel lehetetlenné tették, hogy ezen a helyen a német arcvonal hátában az ellenség Vártra«, szállhasson. Nápolyban kommunistaláxadás robbant ki ,1 Berlinből jelenti az MTI: Zaporryrsjénél és a ÍTonec középső szakaszán volt a tegnapi nap folyamán a karcok súlypontja. Zaporozsjénél a csapatok kíméletlen bevetésével igyekeztek az oroszok az arcvonalat át­törni, de a németek véresen visszaverték a támadókat. A Dnyeper nyugati partjának birtokbavételéért tovább­folynak az elkeseredett harcok. Tájékozott német katonai körökben ma még korainak látják az uj arcvonal megszilárdulásának megállapítását. Ebbői a szempontból figyelemreméltónak tartják a német részről mind gyakrabban megismétlődő ellentámadásokat, amelyek a német szervezés további megerősödése mellett szól­nak. Az olaszországi harctéren Nápoly városának sorsa került az érdeklődés előterébe. Ez a város rendkívül Sokat szenvedett az angolszász légitámadások alatt. Amerikai részről megállapították, hogy csak Nápoly ellen több mint száz támadást hajtottak végre és a legutóbbi légitámadásnál, amelyet szeptember 5-én, két nap­pal a fegyverszüneti szerződés aláírása után hajtottak végre, 200 négy-motoros gép vett részt s ezer tonna rob­banóanyagot dobott a városra. A sokat szenvedett városban megingott a fegyelem. A kommunista agitáció m.ind nagyobb arányokat öltött és végre sikerült egy kommunista lázadást kirobbantani. Ma már a német csapatok erélyes rendszabályokkal igyekeznek a kommunista lázadást letörni. Megnehezíti a helyzetet, hogy az angol-amerikai csapatok partraszállásának lehetőségével lis számolni kell. Az egykori jugoszláv területen folyó bandaharcokra vonatkozóan a Wilhelmstrassen ma kijelentették, hogy a bandák ellen folyamaiban levő nagyebbszabásu akció továbbra is gyors ütemben és jó eredménnyel halad előre. Kiemelték, hogy a tisztogató hadműveletben sikeresén működnek közre horvát csapatok is. NÉMET HA DIJELENTÉS: keleti front középső szakaszán a német csapatok a rossz időjárás ellenére végrehajtották a kijelölt mozdulatokat Berlinből jelenti a DNB: A Führer fő­hadiszállás ár ól jelentik a Német Távirati irodának: A véderő főparancsnoksága közli! A kubáni hídfő középső szakaszán meghiúsult az ellenségnek egyik nagyobb erőkkel végrehajtott támadása. A bolsevisták számos friss hadosztály kíméletlen harcbavetésével és erős har- cirepülogépkötelékek támogatásával is­mételten át akarták törni védelmi atc- vonalunkát Zaporozsje térségében. A tá­madásokat mindenütt visszavertük. A Dnyeper középső folyásánál az el­lenség számos helyen át akárt kelni. El­lentámadással a bolsevistákat egy egészen áttekinthetetlen térségben, ahol hídfőál­lást akartak létesíteni, visszavertük. Az arcvonal középső szakaszain a leg­rosszabb időjárási és terepviszonyok el­lenére is végrehajtották a kijelölt moz­dulatokat, miközben részben heves el­lenséges támadásokat hárítottak el. A délolaszországi arcvonalon az ellen­ség áltálában csak gyengébb erőkkel kö­vette mozdulatainkat. A Vezuvtól délre meg állítottunk hevesen előretörő brit páncélos kötelékeket. Az arciwnalunk mö­gött fekvő Nápoly városában ellenséges partraszállások megakadályozása céljá­ból alaposan szétromboltuk a kikötőbe­rendezéseket. A legszigorúbb rendszabá­lyokat foganatosítottuk kommunista za­vargások megakadályozására. Eszak-Olaszország szlovén és kommu­nista bandáktól való megtisztítása a Görz- től északra elterülő térségben igen előre­haladt. A bandák a támadásban ezernél több halottat és többezer foglyot vesztet­tek. A szeptember 30-ra virradó éjszaka brit bombázók berepültek a rajnawestfaliai terület föle és itt elszórtan bombákat dobtak le több helység lakónegyedeire, főleg pedig Bochumra. Több templom és kórházépület súlyosan megrongálódott. A lakosság körében veszteségek voltak. Ed­dig még nem állapították meg, hogy hány repülőgépet lőttünk le. Tengeralattjáróink a Földközi-tengeren az ellenséges partraszállási hajók és az Atlanti-óceánon ellenséges utánpótlási közlekedés ellen vívott harcban elsüty- lyesztettek 4200 tonnatartalommal egy hadihajót és egy rombolót. Német tengeri erők és kereskedő ti hajók fedélzeti ágyúi zseptember 1-től 30-ig elpusztítottak 121 repülőgépet. I A Caudillo ünnepe alkalmából, melyet egész Spanyolországban meg­ünnepelnek, a falange nemzeti taná­csának pénteki ülésén Franco tábor­nok fog elnökölni. Ezenkívül a mad­ridi Palota-téren a spanyol ifjúság nagy tüntetést rendez és Te Denmot mondanak a San Francisco el Gran­di-templomban, amelyen az állam, a véderő, a párt és a diplomáciai testület magasrangu képviselői veszt­nek részt. Hir szerint Franco tábor­nok október elsején politikai beszé­det mond. Ljabb cáfolat a német- ssovjet szerződésről Berlinből jelenti az MTI.; Illetékes német helyről közük tájékoztatásul: A birodalmi főváros irányadó köreiben feleslegesnek tartják ' állistföglalní az angol­szász, sót részben a semleges sajtóban néhánv nap óta napvilágot látó találgatásokkal kap­csolatban a további katonai és politikai fej­leményről, amely találgatások még egv német —szovjet titkos szerződésről is tudni vélnek. A birodalmi külügyminiszter legutolsó szep­tember 27-iki beszédében benne vau a német álláspont megítéléséhez szükséges valamennyi elem. Ebben a beszédben illetékes helyről tisztán és világosan kifejezésre jut a bolseviz- nu*s elleni harcot illető rémet állásfoglalás. Capri szigetén elpusztult Axel Munthe j.San Michele“ villája Stockholmból jelenti az MTI: Capri szigetén — mint a Nya Daylight All eh an da jelenti —• a sziget megszállása közben elpusztult Axel Munthe dr. JSan Michele“ néven ismert villája. A Capri északi partjainál Ma­riane Gran do egyik sziklafcnsikján épült villát az amerikaiak leszálló­helynek jelölték ki. Ennek következtében Munthe dr. pótolhatatlan mü- gyüjteménye, amelynek értékes része, volt a Madonna-gyűjtemény, el­pusztult. Franco ma politikai beszédet mond Madridból jelenti a DNB: Franco tábornok elnöklete alatt a spanyol miniszterek pénteken megkezdett megbeszélései befejeződtek. Mint­hogy hathetes nyári szünet után most volt az első minisztertanács, a megvitatásra kerülő kérdések igen változatosuk voltak.

Next

/
Oldalképek
Tartalom