Ellenzék, 1943. szeptember (64. évfolyam, 197-221. szám)

1943-09-01 / 197. szám

r H Y ■•••« z t* A * » Á w! UPL’N •% \ '• 1 SZERDA, 1943 szeptember í* ÁRA 16 FILLÉR UOV. évfolyam, 197. szám. Szerkesztőség é# kiadóhivatal: Kolozsvár; Jókaiu. 16., I. Tételén: 11—09. Nyomda: Egye* lem-u. 8. Telefon: 29—23. Csekkszámla: 7205« alapította: BARTHR MIKLÓS Kiadótulajdonos: ,,PALLAS SAJTÓVÁLLALA"T^ Rt. £of<WcV/ár. Előfizetési árak: 1 hóra 4.30 P, négy' dévre 12.40, félévre 24.80, 1 évre 49.SO t* A ssmolensski térségben forrpontjáhos fii u keleti esatr CHURCHILL ELMONDOTT ‘»Jnmpmf JDKT 4 OCEBÉCI Z-'STERROR. TÁMADÁS ÉRTE MVNCHI- .. 'EÁTÁ* «S SZLÉNVCS A DÁN KORMÁNY LEMONDÁSÁRÓL — ŐRI­ZETBE VETTÉK A SCAIE? :tS.mK%MiN' IVíV Míi A,- INTERNÁLTÁK a dán hadsereg tisztjeit A francia-olasz h''<életartóztatták Ciano volt külügyminiszteri A keleti hadszíntér változatlanul folyé halmazállapotban van. A német rugalma hárító taktika Szmolenszktől a front le libb szakaszáig meggátolja a szovjet hadv tőségnek azt a szándékát, hogy döntő ha áttörést csikarjon ki. Ennek a taktikánál a lényege, hogy nem ragaszkodik maka olyan területek megvédéséhez, amelyet tartását katonai okok nem támasztják alá Taganrog kiürítése, a német katonai t gyarázók szerint a Charkovtól nyugatra lyamatban lévő hadműveletek miatt z szükségessé. Az ukrán fővárostól nyugatra Berlinből jelenti a DNB: Â Führer főhadiszállásáról jelentik a Német Távirati Irodának: A véderő főparancsnoksága közli: Az ellenség hétfőn is nem csökkenő hevességgel folytatta támadásait a keleti arcvonal déli és középső sza­kasza ellen. Az elkeseredett harcok még folynak. Kilencvenegy szovjet páncélost pusztítottunk el. é A Taganrogtól nyugatra eső ten­gerrészen könnyű német tengerészeti erők hat ellenséges motoros ágyuna- szád közül kettőt elsüllyesztettek, két bombázót lelőttek és foglyukat ejtettek. A miuszi arcvonalon folyó csatá­ban a múlt héten különösen kitün­tette magát a 70. gránátos ezred 3 zászlóalja Kecht alezredes vezetése alatt. Gyors német harcirepülőgépek újabb nappali támadást intéztek Au­guszta kikötője ellen. Meglepetés- szerű mélytámadásban megrongál­tunk egy ellenséges szállitóhajót, va­lamint egy partraszállási hajót sú­lyosan. Eközben kialakult légiütkö­íro ’.szakaszon ugyanis a Szovjet a kiméletlenséggel rohamozza ané- :.0,piaka úgyhogy Model tábornok be­kre t°rr "etesen a haditerveknek meg-­léién 'csoportosításokat hajtott re. : • {*zi ccrcvonalrész és a dó­séi >AS á san előre ugrik a szov­; ., • u, azzal a veszéllyel fenyeget, , ró: ,éli irányba a szovjethadosztá- ■;ok ’■ ! fiai iák volna a németek utánpótlási vonah.- ói taganrogi arcvonalrövidités most már pt'enné teszi azt, hogy Malinovszki zo-: úrnők gyűrűt vonhasson a német ■ k köré. Charkovtól délnyugatra, Rjubotinnál <* j nagy páncéloscsata tovább dühöng. A német h-adijelentés az ebben a térségben és az ettől északra dúló harcokkal kapcsolatban megjegy­zi, hogy a harcok még tartanak. Aki figye­lemmel kisérte az OKW napijelentéseinek stílusát, tudhatja, hogy ez a kitétel; „a har­cok még tartanak“, azt jelenti, hogy az arc­vonal a megnevezett helységeknél a szokott­nál is bulíáhtzóbb. Alkalmazhatjuk a fennti meghatározást a brjanszki és a szmolenszki frontrészekre is. Egyelőre nem- lehet tudni, hegy a nagy hullán^ás milyen helységeknél csillapodik le. N. J. Olasz hadijelentés Rómából jelenti az MTI: Az olasz főhadiszállás 1193. számú közleménye igy hangzik: Német repülőgépkötelékek újabb támadást intéztek az Augusta kikötőjében horgonyzó hajók ellen. Egy közepes tonn atarta1 mu kereskedelmi gőzöst és néhány rohamcsónakot találat ért. Az ellenséges légierő hétfőn támadásokat intézett Civita Vecchia, Decimo, Ca­gliari és Nápoly környéke ellen. A német és olasz vadászgépek mindenütt hevesen harcba szálltak a bombavetőkkel és a kisérő kétmotoros gépekkel. Az ellenség Latium és Campania felett összesen 40 t epülőgépet vesztett, amelyekből tizet olasz vadászok, huszonhetet német vadászok, hármat pedig a légvédelmi ütegek lőttek le. AMBROS1Ö tábornok. mei fordult az országhoz, mégsem voi? sroban a helyzetben, hogy biztosítsa a ren­det, amit kétségkívül maga a dán nép isi óhajtott. Válságos fejlemények megelő­zése végett Németország most megjeleld: intézkedéseket tett és a dánok átláthat­ják, hogy az ország érdeke szempontjából, erre feltétlenül szükség van. A Berliner Börsenze tung kiemeli, hogy Dánia a há-> borúval érintett többi államhoz viszo­nyítva ki étel esen előnyös helyzetnek ör-j vend. Anglia és a bolsevízmus hívei1 rendszereden arra törekedtek, hogy a né­met megszállóknak nehézségeket okozza­nak. Ideje volt bebizonyítani, hogy Né­metország nagylelkűségét. nem lehet ősz** szetéveszteni a gyengeséggel. Őrizel ala.ll állanak a dán kormány tagjai Stockholmból Jelenti az MTI: Hivatalos Jelentés szexin, a Dániában elrendelt kato­nai kivételes állapot folytán Hannecken tábor­nok teljhatalmat kapott arra, hogy az 'összes ál- Iáiéi írgyek, a törv/ iU tuttós a bíráskodás és a közigazgeU s jfeótt ellenérzést gyakoroljon és hogy* u’’ törve yek k ibocs a’-.VTa fZ. lenleg érvényes jogszabályokat megváltoz­tassa. Az összes hatóságok és valamennyi tlsztvise’ö köteles utasításait követni A tá­bornok intézkedései csak a katonai kivételes állapot tartamára érvényesek. Hivatalosan jelentik Dániából, hogy a ka­tonai intézkedéseket minden különösebb ne­hézség nélkül hajtották végre. A lakosság tfeljes megértéssel fogadta az intézkedéseket és megőrizte nyugalmát. Az országban t,eljes a nyugalom. A posta, a távbeszélő és távlró- lorgalom ismét megnyiit. A városok közötti és a külfölddel való telefonbeszélgetéseket csak rendkívül fontos esetben engedélyezik. Ugyancsak: csupán kivételes esetben en­gedélyezik a gépkocsiforgalmat. A Da» haderő tagjaid felszólították, hogy szep­tember 3-ig jelentkezzenek a német parancs­nokságoknál, A svéd lapok összetűzésekről számolnak te a dán helyőrségek leíegyveiyszése alkalmá­ból. A király és a Scavenius.kormány nem gyakorolja jcgalt A kormány tagjai őri- set alatt állnak. Sok politikus, különösen sok konzervatív párti és ujságiró rendőri fel­ügyelet alatt áll. A király helyzetét topót belga királyéval hasonlítják össze. „Az invázió Dániában várható ,f‘4 Lemondott a dán kormány, Hannecken német tábornok gyakorolja a hatalmat A dán tiszteket a Hotel de^Anglete^reben internálták Kopenhágából jelenti a DNB: A dán kormány, mint hivatalosan közlik, au­gusztus 29-én benyújtotta lemondását a királynak és nyomban megszüntette hi­vatali működését. A minisztériumban és a ^ vezérigazgatóságokon további intézke­désig a minisztériumi osztályfőnökök és igazgatók vezetik az ügyeket. A lemon­dás. .előtt a kormány nyilatkozatot adott, amelyben felhívja a népet, hogy tanúsít­son nyugalmat és megfontoltságot. Egy­ben felhívta a tisztviselőket, hogy marad­janak a helyükön. A Berligske Tidningen jelentése szerint a dán király és királyné a Kopenhága melletti Sorgenfrei-kastélyban tartózko­dik. A király egészségi állapota továbbra is kielégítő. A trónörökös-pár még min­dig a kopenhágai Amalienborgon lévő pa­lotájában lakik. A dán sajtószolgálat jelenti, hogy a né­met katonai hatóságok rendeletére, a dán tényleges és tartalékos tiszteket internál­ták. A hadsereg internált tisztjeinek szá­ma körülbelül 1000, a tengerészeké körül­belül 200. Az internáltak egyrészét a ko­penhágai Hotel de Angleterreban, a 'töb­bit a királyi palotában helyezték el.'s A németek azonkívül letartóztatták a zsidó hitközség elnökét és 50 fontosabb zsidó személyiséget. A dán rádióban proklamációt olvastak fel, melynek értelmében Hannecken tá­bornok, a dániai német főparancsnok ke­zébe veszi a hatalmat, a kormányhatal­mat, a törvényhozást és a törvénykezést is beleértve. Az intézkedés következté­ben Hannecken tábornoknak jogában áll az eddig érvényben lévő dán törvények megváltoztatása. Egyúttal utasnották a rendőrségét, Hannecken tábornok rendelkezéseit haladéktalanul hajtsák végre, A városi és községi tisztviselők né­met ellenőrzés alatt kötelesek folytatni munkájukat. Hivatalosan közölték, hogy Dániában a postá, táviró és távbeszélőforgalom az egész országban ismét megnyiit. A hémet lapok a dániai kivételes álla­pot elrendelését a dán tengerpart bizto­sítására és a németellenes ügynökök dá­niai tevékenységének elfojtására irányuló szükséges rendszabálynak mondják. Dá­nia megszállása óta — írja a Deutsche Allgemeine Zeitung — Németország Dá­nia számára a szabadságnak és az állam önállóság-a lehető legnagyobb mér­tékét biztosította, a külföldről kiinduló uszítás azonban a rendet többször veszé­lyeztették és bár a dán kormány intelem­A Stockholms Tidningen jeleni!, hogv ber­lini jóléri,esült körök körlése szerint a né­met katenák ellen elkövetett szabotáíscse. lekmények voltak az egyenes következmé­nyei a katonai intézkedéseknek- A külföld­ről nzitett szabotázscselekmények következté­ben a helyzet különösen komollyá vált a mostani inváziód lehetőségek körött. Ber­linben mindinkább valószínűnek tartják azt, hogy az invázió nem Norvégiában, hanem Dániában várható. Norvégia megtámadása ne­hézségekbe ütköznék, ezzel szemben egy eredményes dániai invázió elvágná a nor_ végiaí német csapatokat. Dániában csak ka­tonai óvintézkedésekről van szó. Dánia helyzete válságos“ — írja az Uusi Suomi Helsinkiből jelenti az MTI.: Az Uusi Suomi vezércikkében megállapítja, hogy a dániai uj intézkedések az ellentétek még na­gyobb kiéleződésére vezethetnek és Dánia helyzete bizonyos tekintetben válságos irány­ba fejlődhetik. Ezt mélyen sajnálnánk — írja a lap. Teljes szivünkből reméljük, hogv Da­lba kivételes helyzetét lehetőleg fájdalom­mentesen éli át. Ennek nemcsak Dánia, ha­mm az északi országok kölcsönös jövője szempontjából is nagy jelentősége van, 2 ii, . *r 3t eipusztítoi­ÍUjűk Néi Aüstí - Vápoljt ségébi épből álló repülői lelőt­tek. Az A f bsü német tá­volsági ‘ V rm -r brit bombád ..CK, Erős eli.-seges légié*- >. • !v;-. *e virradó éjszaka nyny:> néini: mist.- területe támadtak. Különös t. %t.b. chen, Gladbatt és Rheydt / Nagy rombolásokat okoztak. A V kossá a veszteséúei is tetemesek, firii» w német legi­er» a Ifeyvéáol­mi iüíu > ' ambázóL kősÜA hit-.. ''-A. u V 'A y. r- i v - !• ■ ?-íi ptaki&yji -j, nénxc. ’• búvá*hajók 6? 34 lonnataitalmat kitevő ba­ját, t. ■ ás *.ţ ríZOr *űllr nás tai císüllyes -<jk. Az V.ianti-Ov. 2 %%/í ett pedig 4 ellensé­ges repülőgépet lőttek le. A Fekete-tengeren német buvár- i ajók két szovjet őrnaszádot plsüly- eszteltek, valamint egy vontatóha- jót három uszállyal együtt. NÉMET HADIJELENTÉS s Münchenben ««íf, 'ásókat okoson e úszók h támadása

Next

/
Oldalképek
Tartalom