Ellenzék, 1943. augusztus (64. évfolyam, 172-196. szám)

1943-08-02 / 172. szám

äili6s2 Szerkesztőség és kiadóhivatal: Kolozsvár, ikáól Jókai u. 16., I. Tetelon: 11—09. Nyomda: Egye- u-mei tem-u. 8. Telefon: 29—23. Csekkszámla: 72056 Bfl í LBPiia na: RT Hl MIKLÓS Kiadótulajdonos: „PALLAS SAJTÓVÁLLALA'í" RÍ Kolozsvár. Előfizetési árak: 1 hóra 4.30 P, negyedévre 12.40, félévre 24.80, 1 évre 49.00 P. Megkezdődtek a döntő OREL TÉRSÉGÉRE KORLÁTOZTÁK A BOLSEVISTÁK TÁMADÁSAIKAT — EGY HÓNAP ALATT NYOLC­EZER PÁNCÉLOST VESZTETT A SZOVJET hA brit légievő terrortámadásai a legkisebb mértékben sem ingatták meg a tengely erejét Bernből jelenti a Búd. Tud.: Eisenho- T7 wer tábornok főhadiszállásáról érkezett >t jelentések szerint az amerikai és kanadai n csapatok a száz km. hosszúságú front kö- 'S zepén megindították a támadást a ten- g gelycsapatok ellen. Éjjel-nappal pergőtüz- x zel árasztják el az állásokat, azonban a >t tengelycsapatok csak lépésről-lépésre vo- n nulnak vissza északkeleti irányban. Az ß amerikaiak fő támadása Nicosiától Tróné 9 és Bronte felé irányul, ahol a tengelycsa- q patok erős védelmi állásokat épitettek. J Úgy látszik, hogy az amerikaiak éket ß akarnak verni a tengely fő védelmi vona­lába, amely San Stefano és Catania kö­zött húzódik. San Stefano külső kerüle­teiben heves csata folyik. Az amerikaiak jobb szárnyán erős kanadai egységek, tüzérség, páncélos osztagok és repülőgépek támogatásával Nicosiától délkeletre Ro- galbuto ellen vonulnak. A 8. hadsereg- arcvonalán a cataniai sikságon továbbra is erős járőr és tüzérségi tevékenység fo­lyik. OTTO VON HEYDEBRECK jelenti Ber­linből Hónapokon, heteken keresztül állan­dóan fokozódik a legiháboru hevessége. Még ilyen körülmények között is rendkívüli jelen­Német hadijelentés: ség az, ami a legutóbbi időben Hamburg bombázásával történik. Most már kombirnílt nappali és éjszakai tá­madások szakadatlan sorozatával árasztják el amerikai repiilökótelékek és a RAF-légierői Hamburgot. Természetesen érthető katonai okokból a híradások nem közölnek részleteket a támadások lefolyásáról és eredményéről. A DKW jelentései napról-napra komolyabb for­mában mutatnak rá a nagy légitámadások által okozott pusztításokra, tüzekre és emberveszte­ségekre. Hangsúlyozzák a többmilliós város sú­lyos veszteségeit. Alábbhagyott a bolsevista támadások ereje 7110*re emelkedett az elpusztított szovjet pâneţlosok száma Júliusban 550.241 tonnányi angolszász hajóiét* süllyedt el Berlinből jelenti az MTI: A Führer fő- : hadiszállásáról jelentik a Német Távirati I Irodának: ■ A véderő főparancsnoksága közli: A julius 30-án felélénkült harcitevé- í kenység a keleti arcvonalon szombaton az oreli iv harcaitól eltekintve, ismét alább- í hagyott. A miuszi vonalon Kujbisevotól északra a légierő erős harcikötelékeinek támoga- ■ tásával csapataink ellentámadásba mentek át, bekerítettek egy erős szovjet csopor­tot és azt megsemmisítették. A bjelgorodi térségben a Szovjet helyi támadásai meghiúsultak. Saját ellenlöké­seink sikerrel jártak. Az Orel körüli ívben a bolsevisták szom. baton egész nap folytatták támadásaikat. Ezek azonban összeomlottak és nagy vesz­teségekkel jártak az ellenségre nézve. Az ellenségnek egy helyi betörését csapa­taink elreteszelték. A Ladoga-tótól délre az ellenség táma­dótevékenysége sokkal csekélyebb volt, mint az előző napon. Az átmenetileg ál­lásainkba benyomult ellenséges erőket német vadászok ellentámadással vissza­vetették. A Szovjet szombaton az egész keleti arcvonalon 217 páncélost veszteti. Ezzel a sikerrel a julius 5-ike óta csupán a földi csapatok által megsemmisítsd harc­kocsik száma 7110-re emelkedett Szicíliában az ellenség folytatta erőfe­szítéseit, hogy az arcvonal középső részén áttörjön. Csapataink meghiúsították az ellenség szándékát és nagy ember- és anyagveszteséget okoztak néki. Az északi és déli arcvonalon is összeomlott az el­lenség minden támadása. A birodalmi terület felett sem nappal, sem éjjel nem volt harcitevékenység. Julius 21-ikétől 31-ig a haditengeré­szet, valamint a légvédelem lelőtt egy amerikai léghajót és 56 ellenséges repülő­gépet. Julius hónap folyamán az angol—ame­rikai tengeri útvonalak és a földköziten­geri partraszállási hajóhad ellen folyta­tott küzdelemben, 550.241 tonna űrtar­talmat kitevő 94 hajót süllyesztettünk el és 246.750 tonnányi 53 hajót ért megsem- misitő találat. Ezenfelül még legalább 220 hajót, mintegy 780.000 tonnát találatok­kal megrongáltunk. Ez utóbbi hajók egy- része is elveszettnek tekinthető. Az ellenséges haditengerészet szintén súlyos veszeteségeket szenvedett. A né­met haditengerészet elsüllyesztett három rombolót, hét gyorsnaszádot, egy búvár- hajót és egy őrhajót. Egy ellenséges cir­káló és 15 gyorsnaszád súlyos sérülése­ket szenvedett. A légi erő kötelékei el­süllyesztettek egy rombolót, három gyors­naszádot , két korvettet, sok nartraszál- lási hajót és megrongáltak egy szállitő- hajót, több cirkálót, 9 rombolót és sok partraszállási hajót. Olasz hivatalos : Szicíliában Montgomery döntő offenzivába kezdett A brit jjotta a délolasz partvidéket bombázta Rómából jelenti az MTI: A Stefani-iroda közli az olasz főhadiszállás 1163. szá­mú alábbi közleményét: • 4 A sziciliai arcvonalon az ölasz csapatok szombaton is keményen harcoltak. Re- galbuto övezetében visszavertük az ellenség heves támadásait. Ellenséges tengeri erők bombáztak több tirreni és jóni tengeri partrészletet, anélkül azonban, hogy jelentős kárt okoztak volna. Sziciliáibaban a helyzet az utóbbi iapo kban sem változott lényegesen. A tengely csapatai, amelyeknek állásai a san stefunoi partvidéktől a cataniai síkságig ter­jednek, vitézül ellenállnak az ellenséges nyomásnak, jóllehet Montgomery nagy erőket helyezett át az arcvonal északi szárnyára. A cataniai partok mentén vasárnap erősen sakkbantartottuk az ellenség nagy erőit. Az amerikaiak a sziget középső részén levő hegyes vidéken heves tüzérségi ■tüzeléssel indított támadásai nem vezet tek eredményre. Triesztben, Colában és Fiúméban teljes a nyugalom Rómából jelenti a Ştefani: Az ellenséges rádióállomások' a . legutóbbi napokban többször külön­féle forrásokból származó célzatos híreket közölnek- Az idegháborat ismét fokozzák azzal a szüntelen, is­mételt állítással, hogy forradalmi mozgalmak törtek ki minden ola.sz városban, hogy a német csapatok fontos városokat foglaltak el, Triesz­tet, Pólát, Fiúmét, továbbá, hogy az olasz csapatokat Görögországban le akarták fegyverezni a németek, /'ómbaton a Reuter-ügynökség azt elen tette, hogy Udinét szlovén par­tizánok árasztották el. Ezek az el­lenség által terjesztett hírek teljesen alaptalanok. Az olaszok hűségesek királyuk­hoz és egyesülnek a nemzeti lobogó körül. Az olasz lapok közük, bogy a fa­siszta törvények felülvizsgálása fo­lyamatban van. Valamennyi minisz­térium az alkotmányos élettel össze nem egyeztethető feltételek módosí­tásán dolgozik. Az olasz lapok közlik, hogy Triesztben teljes nyugalom van. Semmiféle összetűzés nem történt. „Nem szabad szemétől téveszteni a háború realitásait“ Rómából jelenti a Ştefani: A Tri­buna „Nem szabad szem elől tévesz­teni a háború realitásait“ cimü ve­zércikkében a következőket írja: Az egyéni és közösségi méltóság visszaszerzése miatt érzett jogos örömnek nem szabad eltávolitania a valóságtól az olasz népet. Az ellen­ség megsokszorozza erőfeszítéseit, hogy minél erősebben csapjon le Olaszország ellenállására. Az ellen­ség Olaszország kapitulációját köve­teli, mivel szüksége van a további emberveszteségek elkerüléséra ab­ban a vállalkozásban, amely látszó­lagos sikere ellenére is rendkívüli veszteségeket rejt magában. Az an­golok és amerikaiak jól tudják, hogy sem a király, sem Badoglio tábor­nagy kormánya sohasem, egyezné­nek bele egy gyáva tettbe és ragasz­kodnak az olasz népnek ahhoz a jo­gához, hogy maga döntsön sorsa fe­lett. Mit jelentene Olaszország szá­mára a feltételűéi kuli megadás, amelyet Roosevelt és Churchill a casahlanc-ai első felhívás óta még most is egyre ismétel Olaszország felé, el nem fogadása esetére kiir­tással fenyegetve a nemzetet. Ez & megadás örökös szégyent jelentene- Jelentené Olaszországnak a gazdasá­gi és pénzügyi romlását, milliók milliók munkanélküliségét, jelente­né a nélkülözést és az elégedetlensé­get, a meghatározhatatlan időre va­ló katonai megszállást. Azt jelente-* né, hogy az olasz terület teljes mér­tékben csatatérré változna idegen hadseregek között. Jelentené végül a nyomor és bosszú örökségét, amely elpusztítaná legszentebb nemzeti, vallási, családi és szociális hagyo­mányainkat. Az olaszoknak mérleg­re kell tenni az ellenfél fenyegeté­seit sé hizelgéseit és le kell vonni oki belőlük a szükséges következtetést, A háború tovább tart! Elénk diplomáciai tevékeny* ség a Vatikánban Rómából jelenti a Búd. Tud.: A Vati- kánváros kancelláriájában, a szentszéknél akreditált diplomaták körében és a Vati­kán legmagasabb köreiben rendkívüli sürgés-forgás észlelhető. Nem kerülhető el az a benyomás, hogy a Szent Péter ba­zilika árnyékában élénk tevékenység fo­lyik, amely a helyzet fejleményeivel függ össze, mégha nem is vesszük figyelembe: a különböző ellenőrizhetetlen híresztelé­seket. Az alienatei lőszerraktár robbanás áldozatainak száma tovább emelkedik Alicariteből je'enti a DNB: Alicanteban a szombaton történt súlyos robbanás sokbal több halálos áldozatot követelt, mint aho­gyan eleinte gondo'ták. Vasárnap délelőtt. 16 holt'.estet ástak ki a romok alól. Attól tarta* nak, hogv még több halálos áldozatra búk., kannak. Az áldozatokra váló tekintette’ Ali­cante hatóságai elrendelték a város vala­mennyi szórakozó helyiségének bezárását és a vasárnapot gyásznappá nyilvánították. A 16 áldozat az állam, a párt és a véderő kép_ viselőinek jelenlétében temették el vasárnap. Stimson visszaérkezett az USA-ba Amszterdamból jelenti a DNB: Mint a brit hírszolgálat jelenti, Stimson, az Egye­sült Államok hadügyminisztere angliai és afrikai útjáról visszatért az Egyesült Ál­lamokba

Next

/
Oldalképek
Tartalom