Ellenzék, 1943. július (64. évfolyam, 145-171. szám)

1943-07-21 / 162. szám

ELLENZÉK 190 Juliul 31. Tábortűzzel fejeződött be a leventevezetők lombi továbbképző tanfolyama — « ) KOLOZSVÁR, július LM. (Az Ellenzék munkatársától.) Hetek óta nagy u sürgés­forgás a város területéhez tartozó gyö­nyörű, lelkes fekvésű lombi erdőben. Hantin levente vezetökiképzö es tovább­képző táborban készültek fel lelkes fiataljaink az uj ülök uj feladataira. Ä tábori életnek nagy és mély varázsa van és ez a varázs százszoros erővel fog­ja meg a minden iránt fogékony és érzé­keny ifjú lelkét. A táborlakó egy kwé ősembernek érzi magát, levetkőzik ma­gáról minden városi kultúrát, visszahaj- ]ik a fűhöz, fülét rászorítja a földre és ősei módján figyeli a közeledő vagy tá­volodó lódobogást, nézi a patak medré­ben csillogó követ és elgyönyörködik a vadmadarak énekében. Ez az egyik oldala a tábori életnek A másik: a bajtársiasság. Bajtársi érzést ébresztett a fiatalokban az együttlakás, megtanítja arra őket, hogy csak közös erővel, közös munkával lehet eredményt elérni. Sátort is könnyebben ver három ember, mint egy és a tűzhöz szükséges fát is könnyebben lehet összeapritani, ha több kéz segít. A tábornak ezenkívül katonai jellege is van. Hiszen a leventéink: a jövő ka­tonanemzedéke. Ezek a táborok pedig egyenesen a jövő katonanemzedék gerin­cét, magvát képezik tovább, harcos szel­lemben, mert a jelszó: erőseob lelket, acélosabb kart és magyarabb magyart! Különösen érzik ezt az ifjúsági vezetők ! táborában. Itt képzik a jövő leventepa­rancsnokait. Kedden este a három tábor ünnepélyes tábortűzzel zárult. Amint a tábortűz a napi munka befejezője, úgy ez a tá­bortűz a többhetes tábori élet eredmé­nyeinek az összegezője volt. rA leventék, a jövő leventeparancsnokok ezen a tábortüzön adtak számot nagy- | számú meghívott közönség előtt arról, mit tanultak, mennyivel lett erősebb a lelkűk és acélosabb a karuk, keményebb a magyar öntudatuk. Helyszűke miatt részletes beszámolót holnapi számunkban közlünk az ünnepé­lyes tábortűzről. MEGFOJTOTTA HAZAS l'ÁRSAT. Szentes, nil lelniük: (.'senki György 54 eves naps/á- iKis meglo|tofta lui/aslársál, Fricska Francis., kát, majd kutbuugrott, azonban a s/uouzé. iiok kimentették, (.’senkit a kecskeméti ügyész­ségre szállították. GYILKOSSÁG — KFT KA.) SZÍN BARACK MIATT. Pécsről jelentik: Pécs város sze_ génytelepén két szem kajszlnbarack miait Zsibrek József 4ti éves városi eltartott kapá­val fejbesujtotta a szegénytelep legidősebb lakóját, a 84 éves Sott Györgyöt, aki a se. beszeli klinikán meghalt. Zsibrek Józsefe' őrizetbe vették. ÖNGYILKOSSÁG A VIRÁGOSKORTBEN. Za'aegerszegről jelentik: Mátyás Terézia nyirádi fö'dmüvésleány az uradalom gazdasági intézőjének virágoekertjében szivenlőtte ma. gát. Tettének oka ismeretlen. SIKERE AN A SZÍNHÁZ FILLÉRES ELŐADÁSAINAK. Tegnap este filléres hely­űi akkal mutatta be a nyári társulat a „Boron- kay lányok'' cimü operettet. A lilléres elő­adásnak nagy sikere volt. Ma a ,,Nems rózsa“ kerül ugyancsk filléres helyárkkal előadásra, jegyek 0.50—3 pengőig. VONAT ELÉ VETETTE MAGÁT AZ ÉLET. UNT NAPSZÁMOS. Szolnokról jelentik: Tóth Mihály tiszaföldvári napszámos a vonat elé vetette magát, amelynek kerekei teljesen szétrcncsollák. Gyógyíthatatlan betegsége miatt követte el tettét Apróhirdetések ______________i____________ ---------———————— A pró hirdet ének dija szavanként 10 fillér, vas tagahb szedéssel 20 fillér, a legkisebb apróhir­detés di|j tiz szóig 1 pengő. Csak szombatra feladott apróhirdetés dija szavanként 12 Hllér. Állást keresők részére szavanként 8 iilJér, vas­tagabb szedéssel lt> fillér. A legolcsóbb apró hirdetés állast keresőknek Uz szóig 80 filter. Csak szombatra Jeladóit állást kereső aprohli delén ára wavunkéut 10 fillér. Házasság, le velc/és rovatba leladott apró hirdetés ira vauként 14 fillér, csak szombatra leladott hlrdeléttuél »r-avauként 18 Iliiéi Kezelést költ­ség: Cím a kladót'an és jelig*'» hlrdHéaek. után .10 fillér Kedvezményes árak nagyobb ko léseknél. Anróhlidetánek előre Itzetendők Vt dékről bélyegben U beküldhetők VEGYE? PAPÍRBAN, ;Tószerben, irodai fal- szerelési tárgyakban 'etljes raktári talál az „Ellenzék“ könyvesboltban, Kolozsvár, Mátyás király-tér 9, Tale» ion 11—99. JULIUS 21 Szerda SZÍNHÁZ * MOZI ■ RÁDIÓ A nap kel 4 óra 23 perckor, nyugszik 19 óra 49 perckor. A protestáns naptár szerint Dániel, a rom. kát. naptár szerint Ptaxedes, az ujgürög nap­tár szerint Sím. és János napja van. Emlékeztető 1456 julius 21-én kézetödött Hunyadi Já­nos utolsó kétnapos csatája Nándorfehérvár­nál. Kapi6ztrán János ferencrendi szerzetes­től fe'.lelkesitett keresztény sereg fényes győ. izeimet aratott II. Mohamed szultán hadain. Ennek emlékére rendelte el III. Calixtus pápa a déli harangszót. Szolgálatos gyógyszertárak Szent György, Mátyás király-tér 28. sz. Te. lefon: 32—32. őrangyal, Hitler-tér 1. 6z. Te­lefon: 31—75 Remény, Horthy MiklÓ6-ul 50 ez. Telefon: 26—9!f. Diana. Jókai_utca 23. &z. 21—51. Múzeumok Egyetemi Általános Növénytani Intézet (Pír* kas-utca 1., Közp Egyetem, I udvar felől be­járat) muzewnair Alföldi muzeum, Brdävt szoba, Tanszer- és Amerikai-Alaszkai muzeum, nyitva minden hónap első vasárnapján dL s. 10—12 (díjmentesen). Kolozsvár thj. sz tir. város műcsarnokának második kiállítása (Budapesti Szépművészeti Muzeum anyagából) nyitva délelőtt 10—t-tg. délután 4—7-ig. Botanikus Muzeum. A Botanikus-kertbeífc Majális-utca 42. Nyitva: 8—13. lő—18 óráig. EGYETEMI KÖNYVTÁR. Nyitva bétkőza*. pokon délelőtt 8—1-lg és détutáa 3—8 óráig. A népkönyvtár nvitva (vasárnap fej) dein tata 3—e óráig. Állattani Muzeum: Mikó_utca 5. sz. Nyitva 9—12 óráig. MÚZEUMOK: Erdélyi Muzeum őskort a rő. mai, népvándorlást, iparművészeti és mávésieti tárai. Renaissance kőé zni ék tan. Bástya-atcs Í Nyitva 9—13 óráig. A kolozsvári Nemzeti Színház nyári előadásai a Színkörben HETI MŰSOR: Julius 21—én, szerdán este 7 órakor: NEMES RÓZSA Kovács Káló fellépésével. Filléres helyárak. Julius 22-én, csütörtökön este 7 órakor: GYERTYAFÉNYNÉL. Rendes helyárak. Julius 23-án, pénteken este 7 órakor: GYER­TYAFÉNYNÉL Rendes helyárak. Juliu6 24-én, szombaton 7 órakor: GYER­TYAFÉNYNÉL. Rendes helyárak. Julius 25-én, vasárnap d. u. 3 órakor: NEMES RÓZSA. Kovács Kató fellépésével. Julius 25-én, vasárnap este 7 órakor: GYER­TYAFÉNYNÉL Rendes he'yárak. Julius 19-től az esti előadások 7 óraikor, a dél­utáni előadások 3 órakor kezdődnek. MOZIK MŰSORA ÁRPÁD: HALÁLiANC. Főszerepben; l ázár Mária, Goll Bea, Uray, Somlav, Perényi, Bilicsi. Előadások kezdete hétköznapo­kon: 4, 6. 8, vasár és ünnepnapokon: n, negyed 3, 4, 6 ts 8 órakor CORVIN: ÖRÖKKÉ VÁRLAK A spanyol íilmg yártás első remek produkciója. Fő­szereplők: J. Solozanno, L. Ortin és Con- stiela Frank. Kezdés hétkönap negyed 5, negyed 7 és negyed 9 órakor. Szombat, vasárnap és ünnepnap: negyed 3. negyed ţ, negyed 7 és negyed 9 órakor. Vasárnap délelőtt X i órakor matiné EGYETEM; BŰNÖS NÖ. (Csak 16 éven fe­lülieknek engedélyezve.) — Főszereplők: Fosco Giacchetti, Vittorio de Sica, Gino Cervi Előadások: 4, 6 és 8 órakor ERDÉLY; KOLOSTOR LILIOMA. Főszerep, ben: Louis Jouvet. Madelaine Ozeray, Francoise Rosay. Előadások kezdete 4, 6, 8 órakor. Következő műsor: ESTÉLYI RUHA KŐTELEZŐ. MÁTYÁS-mozgó: VARIETÉ CSILLAGAI. Fősz.; Szeleczky Zita, Bordi Bella, Simor Erzsi, Páger, Jávor, Makláry. Magyar és Ufa világhiradók. Előadások 4. 6, 8-kor. RÁKÓCZI; EGY LÁNY ELINDUL. Fősze­repben: Szörényi Éva, Mezei Mária, Pa­ger Antal. Csak x6 éven felülieknek! Uj helyárak: Páholy és erkély 1.90 P., zsöllye 1.40 P., földszint II. 1 P., diák­jegy 1.10 P., katonajegy 80 fillér. Elő­adások kezdete; hétköznap délután 4, 6, S órakor, szombaton, vasárnap és ünnep­nap délután negyed 3, 4, 6 és 8 órakor. Következő műsor: Álomsárkány. RÁDIÓ CSÜTÖRTÖK, JULIUS 22. 5.40 Üzen az otthon. 6.40 Ébresztő. Torna 7.00 Hirek, Közlemények, Reggeli zene: 10.00 Hírek, 10,15 A Budapest, honvéd őrzász’óaij zenekara. 11 10 Nemzetközi vizjelzőszolgálat, 11.15 Kamarazene. 11.40 Képek a magyar ter­mészetrajz múltjából. 12 00 Harangszó. Fo­hász. Himnusz. 12,10 Rádiózenekar, 12,40 Hí­rek, 13,20 Időjelzés, vízállásjelentés. 13,30 Honvédőink üzennek, 14.00 Roósz Emil sza­lonzenekara játszik. 14.30 Hirek. Műsorismer­tetés. 15,00 Gáspár Lajos cigányzenekara mu­zsikál. 15.30 Öserdei történet, 16.00 A mi szé_ ke’y dajkánk. 16,20 Hirek, német. román, szlovák és ruszin nyelven. 16.45 Időjelzés, hi­rek. 17.00 Szórakoztató muzsika. 17.30 A ta­karékosság az energiagazdálkodásban. 18,00 A Hungária Park tánczenekara játszik. 18..50 Hirek. 19.00 Szerelmi bájital. Dalmürészletek. 19 55 Séta az újvidéki Kereskedelmi Főisko­lán. 20.20 Bizet: Kis zenekari szvit. 20,30 Az olasz rádió műsorából: Szórakoztató zene. 21.00 Csak egy lévé'. 21.25 Géczy Barnabás zenekarának műsorából. 21.40 Hírek, lóver- senveredmények 22.15 Melles Béla zenekar. 23 10 Beethoven: II szimfónia. 23,45 Hirek. Keresek kópesünK fotószaklársat kitünően bevehetett foto- ée rtUIióÜB- letliez, kinek legalább 20.000 pentfö tőkéje van. Értekezni ROMA iroda Bocsánczi, Unió-utca IU. L. CSERÉPKAEYHAK. kandallók, takarék tűzhelyek rakását, régi kályhák átrakását, at alakítását, konyha és fürdőszoba fayence- zésér és padló burkolását vállalja a Besztercei ( erépkálvhakésziiő Iparosok Termelő és Ér­tékesítő Szövetkezete, Beszterce, Hitler A.- utca 22. szám. Telefon; 170. Gy. 783 JEGYKEZELŐI tanfolyamra lehet jelent­kezni minden nap 8—i óráig, Honvéd-utca 137. szám alatt. MŰVIRÁGOK raktáron és rendelésre legol­csóbb"’! beszerezhetők Dahlia müvirágszalon­ban, Horthy-ut 33. F 340 LAPELÖFIZÉTÉST, bármilyen hirdetést, ügysbajos dolgait bízza Nagy Jenő Mihály hirdetőirodára, Kolozsvár, Deák Ferenc-u'ca 34 szám. F MÉRNÖKÖK, építészek, iparosok, költség- vetések, számlák, beadványok leírását, fordí­tását és sokszorosítást vállal Istók János iroda, Deák Ferenc-utca il. szám. Telefon; 43 — 16. E. ERNYÖÜZEM (Wesselényi 4, udvarban) fel­kéri vevőit javított ernyőik kiváltására, to­vábbi felelősséget nem vállal. F OKTATÁS POLGÁRISTÁKAT, gimnazistákat vizs­gákra előkészátek, németül tanítok. Karolina- tér 4., földszint, házfelügyelőnél. Ugyanott főiskolásoknak könnyű munkáért szép jöve­delmet biztosítok. G. 167 OKLEVELES latin, német tanárnő pór- és magánvizsgálatokra előkészít. — Érdeklődni „Diéta’1 étterem, Jókai 13. 2097 NÉMET nyelvleckéket adok és vizsgára elő­készítek. Cím a kiadóban. 2094 ADÁSVÉTEL * 12 GÁZÁLARCOKAT, romín tipusut, magas árban veszek. László Árpád autóalkatrészek kereskedése. Deák Ferenc-utca 46. C2312 HASZNÁLT ruhát, bútort, fehérneműt és értéktárgyakat veszek és eladok. Hivásra ház­hoz megvek. Muresán, Hitler-tér 8. F. TIZEDESMÉRLEGET kerekekre szerelve, hordó korcsolyát és zsákszállitó talyigát kere­sünk megvételre. Cím: Török, Attila-ut 16. Telefon; 36—86. 02375 ÍRÓGÉP, jókarban eladó. Kováts könyvke­reskedés, Szentegyház utca 3. F. ZONGORA, Stingl-gyártmány, kereszthu- ros, eladó. Jókai-utca 4., í. emelet 12/2079 HASZNÁLT varrógépeket, kerékpárokat ▼eszek, javításokat vállalok. Széchenyi-tér 9. DIÓFA kombinált szobaberendezés eladó. Berkovics asztalos. Pap-utca 41, T. BÉ.LYEGGYÜJTEMÉNYEKET, tömegbélyeget legelőnyösebben vásárolok. Herczegné, bé­lyegkereskedés, Dávid Ferenc-utca 12. F. VESZEK ócskaruhát, fehérneműt a legma­gasabb árért. Rácz Sándor, Mátyás király-tér 12 , II. ii. F. ÖSSZEHAJTHATÓ vaságy, fehér, kifo­gástalan állapotban eladó. Telefon: 1.6—26. 2086 SÜRGŐSEN eladó 7 négyzetméteres perzsa- szőnyeg. Tordai-ut 1. I08S MASSZÍV keményfa teleháló, ónémet ebéd­lő, lámpák, használt ruhák eladók. C>nx meg­tudható 24—79 telefonszám alatt. 1604 RÖMIKÖVET, használtat veszek. Topái, Egyetem-utca 3., üzlet. F. ELADÓ modern dióháló, jó karban^ esetleg lakás is átadó. Kőkert-utca 99. x—3-ig és 6 óra után. 02383 JÉGSZEKRÉNY, szekrények, sezlonteritő, ágyak, főzőkemence, rnatrác, asztalok, fotel­lek, kis dívány, bakancs, karnisok, függony- rud, többféle bútorok eladók. Benedek Ilona, Tímár-utca 14. F. MEGVÉTELRE keresek használt zongorát. Högyes-utca 19. 2087 GYAPJUSZŐNYEG, 6 quadrátos, keleti perzsaszőnyeg, ócska kerékpárgumi eladó. Bocskai-utca 3., emelet 8. 9 2091 EGY” AJTÓS antikszekrényre átcserélhető, vagy eladó gyönyörű nőj diszmagyar. Görög- templom-utca 21. 21385 NAGYON szép nőj fürdőruha, angol kosz­tüm, 38-as kék gyikcipő eladó. Attila-utca n. 02384 PERZSASZŐNYEGEK, antik szalongarni- tura eladó. Mátyás kírálv-tér 14., I. emelet, ajtó 23. 2099 A NEMESBUDAI AEVI KÜRJEG Y’/őSÉG, melynek székhelye Kupsjfalva községben van, egy erős kivitelű, nagykaru, illetve kocsiju Írógépet azonnali készpénzfizetés mellett meg­vételre sürgősen keres. Amennyiben uj hasonló írógép nem lenne található, úgy prima minő­ségű, jókarban levő használt gépet is meg­venne. Ha nagvkocsiju gép sehol sem volna található, úgy rendes nagyságú Írógépet is venne. Kinek lerakatában ilyen gép található, árajánlatát és feltételeit azonnal Körjegyzőhöz címezve kérem. Gy. KERÉKPÁRT 3—4 éves gyermek részére vennék. Csertörő-utca 23. 2093 RÉGI bútorokat, használt ruhákat veszek és eladok. Benedek Ilona, Timár-utca 14. F. HASZNÁLT deszkák és lt-cek eladók. Ilona utca i, 02385 ALKALMAZÁS ÁLLANDÓ munkára két ügyes fiatal le ányt keres Pázsint képkeretező üzem, Kossuth utca 10. 02358 TAKARÍTÓNŐKET és bérszolgát azonnali belépésre keresünk. Newyprk-szálloda. 2074 GYERMEKGONDOZÓNÓ jó fizetéssel a/onnalra felvétetik. Horthy-ut 112. 2073 BORBÉLYSEGÉD azonnal felvétetik Kere­keméi, Horthy-ut 112. 2070 KERESÜNK azonnali belépésre fiatal, in­telligens, legalább négy középiskolát végzeü leányt kölcsönkönyvtári tisztviselőnőnek. Je­lentkezni az ,,Ellenzék" könyvesboltban. KERESÜNK azonnali belépésre papirkeres- kedésbe ügyes, fiatal kiszolgálónőt. Szakmai jártassággal birók előnyben. Jelentkezni az „Ellenzék" könyvesboltban. KÖNYV- és papírkereskedelmi vállalat toe. re6 azonnali belépésre legalább négy középig, kólát végzett, de lehetőleg érettségizett ke­resztény fiatalember fizetéses gyakornokot, akinek komoly szakmai kitanitását vállaljuk, Kézírással irt ajánlatokat „Biztos jövő,, je;_ igére az „Ellenzék" könyvesboltba kérjük. TISZTVISELŐT (nőt) lehetőleg gép- és gyorsírásban jártast:, azonnalra keresünk. Unió Általános Szállítási Rt., Gyufagyár-u. 3. 20S4 ÁLLÁS TK ERES FIATAL, intelligens urinő elmenne házve­zetőnőnek, esetleg gyermekgondozónak. „Csa­ládtag"' jeligére. 02373 INGATLAN — LAKÁS MŰHELYNEK megfelelő egy-két nagyobb helyiséget keresek bérbe Kossuth Lajos-utcában vagy környékén. Lehet szuterin is. Pázsint képkexetező üzem, Kossuth L. 10. 02358 KETTŐ szoba, konyha, fürdőszoba, belvá­rosban bútorozva kiadó. Cim a kiadóban. .. 02367 ELUTAZÁS miatt sürgősen eladó jövedel­mező ház, 2x2 szoba, konyha, fürdőszoba és i szoba, konyha, villanegyedben. Ingatlan­közvetítő, Mátyás király-tér 19, F. ELEGÁNS, kétszemélyes rekamié eladó. Eöt- ■vös-u. 7. 206 G NAPOS, elegáns utcai bútorozott szoba, fürdőszobával, esetleg ellátással kiadó. For­duló-utca 4., II. 2095 BÚTOROZOTT szoba, fürdőszobahaszná- iattal urinőnek kiadó. Dávid Ferenc-utca 10., délután 2—6-ig érdeklődni. 2098 EBÉDLŐBŐL nyíló utcai bútorozott szoba augusztus i-re kiadó. Megtekinthető 10—i-ig. Majális-utca 7. szám, I. e. 15. 2096 ELCSERÉLNÉM belvárosban levő 1 szo­bás komfortos lakásomat, jó helyen levő 2 szobás komfortos lakással. Cím a kiadóban. 2092 SÜRGŐSEN eladó 2 szoba, konyha, előszo­ba, uj ház és 2x1 szoba, konyha 4c.000 pen­gőért, Erzsébet-ut környékén. Értekezni Er- zsébet-ut 60., fodrásznál. F. A külpolitika hírei A DÁN belügyminiszter a dán ifjúsági szervezetek közös táborozásán mondott besze. dében határozottan áliástfoglalt az északi népek együttműködése mellett. Hangsúlyozta, hogy a d án nemzet jövője nem képzel­hető el másként, mint a többi északi testvér­nemzettel való együttműködéssel. A FINN képviselőház ülésén a rendkívüli vagy-onadóról szóló törvény beterjesztésével kapcso'atban Tanner pénzügyminiszter hang­súlyozta, hogy a háború idején nem lehet pontosan kiszámítani az állam kiadásait. Ezért a kormány kénytelen újabb áldozatokat kérni a képviselőháztó!. KEDDEN délután a japán császár kihallga­táson fogadta Sigemicn külügyminisztert, aki tájékoztatta az uralkodót a nemzetközi hely­zet legutóbbi fejleményeiről.

Next

/
Oldalképek
Tartalom