Ellenzék, 1943. június (64. évfolyam, 123-144. szám)

1943-06-04 / 125. szám

4 ELLENZÉK 1 ft < 3 Juni u H I. Kard és toll Irta: ROSTÁS JÓZSEF Kard és toll két küzdő fegyvernem, \ elük legyőzöm minden ellenem. Kardomul messze keletről hnzijin, Eziercv liarcan élesre vontam. Hirdeti: élünk! Ntmi vagyunk satnyák) Nekünk e rögöt istenek adták! Ha ver is minket Isten ostora, £/ a föld másé . .. nem lehet soha! Amíg a kardom igazát vívja, Toliam a szivem haragját írja. Gyújtó éneket lángoló hittel: Tamások földjén: bizalmat hiú* el! Dalával ébred barázda népe, Lelkűkben égő akarat fénye Fjet feltépő tengerré tagad S holnap boldogan énekli e dalt: Szabad az ország, újra boldog Árpád nemzete, Trianon láncát, a szörnyű sorsot Hite gvőzle le! A költő most megjelent „Győzni keT éből. KIK Vi lii I NI K ITI I KKÖNYVI VT/.S G \ í ? Budapestről jelenti a Mugyai T.ivir.m Inul.i. A liud.tpesti Kö/.lönv legközelebbi ‘.'/.í m.i kó/li a m. kir. miiir./térui;nnak az ■ a/ sigügyi -s/rrvezet kölélvi a képe irtsrr vo­natkozó egyrs rendelkezések ideiglenes módo- sic.ís.iról szóló rendeletét, amely az or r ág területének örvenderes tneggyaj’odása roly— tin iiiegnövekedett személyi ziikségUt kielé- ;itése céljából a telekkönyv vezetői szakban az utánpótlás biztosítása érdekében, a tirvcny- l-o/.T rendezéséig is lehetővé te.czi azt, nogy telekkönyvi vizsgálatra lehessen K.csatán; igazságügyi hatóságoknál alkalmazásban állá J olvaii segédhivatalt tisztviselőt kezeiül, vagy i díj:.okot is, aki középiskolái éret*,égi i ‘igát I rcm tett, a telekkönyvi vizsgára, ilctve n te { leKkönyvi tanfolyamra bocsátáshoz szükséges j egyéb követelményeknek azonban megtel. I. • „G)C)/,NI KELI:' címmel mou je­lem iriei; AV'í.ó Jó/.st) VCTSCsköteie. A ba/j- h-n vtrsek ele nemes dalnoki Verest Lajos altábornagy, ay erdélyi hadtest parancsnoka irt előszót. A könyv kapható a (tál és Verest ne könyvu/.lcti hen, Kossuth Lajos uh a i. A KOLOZSVÁRI REF. LEÁNYGIM­NÁZIUM rajz- és kózlmunkakíállitása folyó hó 3-án délelőtt 12 órakor nyílt meg. Megtekinthető folyó ho 11-ig rnin- dennap délelőtt 10—1 óráig, délután 4—7 óráig. II AZ ÁSS ÁG. özv. bözbduj falusi Ko­vács Sándorné szül. Kápolnai Takáts Bo­ri ska és Dr. Szeremley Ákos kir. tanfel­ügyelő Zilálton folyó évi junius 2-án há­zasságot kötöttek. (Minden külön értesí­tés helyett.) Felmentéssel végződött <~s magyarlónai leányrablási ügy“ a törvényszék előtt ELTEMETTÉK BORBOLYAI GEB­HARDT JÖZSEFNÉT. Borbolyai Geb­hardt Jőzsefné, született beöltsházai és lubellei Lipthay Gizella 86 éves korában Sopronban elhunyt. Ár elhunyt leánya volt Lipthay Pálnak, az 5. ..Radetzky” , huszárezred egykori parancsnokának és • özvegye Gebhardt Józsefnek Sopron sza- I bad királyi város i'olt polgármesterének ' és országgyűlési képviselőjének Gvá- : szólják fiai Ödön. a Nemzeti Bank ny. • főtisztviselője, Pál v. kir. testőrőrnagy, ; leánya Elza és unokája Korbus Lipthay : Kurt főszerkesztő, szkv. huszárhad- '< nagy. valamint a báró Göldlin. Bikessy : és báró Fries családok. ff KOLOZSVÁR, junius 4. Érdekes ,,nö- rablási“ ügyet tárgyalt a kolozsvári tör­vényszék büntető hármastanácsa Szen- czer József elnökletével. Az eset ez év január 14-én történt Magyarlónu község­ben. Albert Márton magyarlónai gazdál­kodó több falubeli legény segítségével elrabolta Vincze Péter gazdálkodónak 20 éves Katinka nevű leányát. A csendörség azonban a nőrablókat leleplezte, s mind­nyájuk ellen bűnvádi eljárás indult. A régi népszokásból tehát bűncselekmény lett, amig azonban a vádirat elkészült, a tárgyalás napjáig eltelt idő közben Al­bert Márton már szabályszerűen is ol­tárhoz vezette szerelmesét, Vincze Ka­tinkát. A tárgyalás során a tanuk azt bizony­gatták, hogy náluk ez igy szokás, majd azt vallottak, hogy nem akartak semmi rosszat s a két fiatalból különben is térj és feleség lett. A leány szülei egyébként, Vincze Péter gazdálkodó és felesége nyi­latkozatot adtak, hogy nem kivánják a vádlott megbüntetését és elállanak a pa­nasztól. A vádat képviselő Karda Csaba dr. ügyész a tanúvallomások elhangzása és a szülök nyilatkozatának felolvasása után el is ejtette a vádat Albert Márton és négy másik társa ellen. A vád elejté­se után a bíróság kihirdette az eljárás megszüntetését Albert Márton ellen és ezzel természetesen a bünrészességgel vádolt többi legények is mentesültek a következményektől. V A NDORCIGÁNYOKGAR A 7. D ALKOD­NAK SZOLNOK-DOBOKAMEGYÉBEN. Dósról jelentik: Ismeretes, hogy Szamosujv.í- ron Dósén és Rét regen az utóbbi időben több betörést követtek el. A dési rendőnság bűnügyi osztályának éit-napot egybetevő szorgos munkájával sikerült elérnie, hogv a betörések tetteseinek kilétét felfedje. Meg­állapították. bogy a betöréseket a Romániá­ból átszökött román vándorcigánvok követ­ték el. akik a rádiókörözést kiadták. Vezérük Sillai Nicolae, akit Romániában halálra ítéltek, rendőrkézre került. AZ ASSZONYOK MAKACS BÉLREKE- DÉSÉNÉL a régóta bevált, tisztán természe tes „FERENC JÓZSEF'* 1 keserüviz — reg­gel éhgyomorra egy pohárral bevéve — különösen ajánlatos, mert hashajtó hatá­sában feltétlenül megbízható és rendkí­vül envhe. Kérdezze meg orvosát! KIRÁNDULÁS ZtLAHRA. Az EKE turista szakosztálya junius 6-án Zilahra : rendez kirándulást. E kirándulás kereté- ! ben a város nevezetességein kívül a Ná- : dastó környékén épülő menedékházat is ; megtekintik a résztvevők. Indulás 5-én I 14 óra 5 perckor a személyvonattal. — ; Visszaérkezés 7-én reggel 7 órakor. El- ; szállásolásról díjtalanul a zilahi EKE ; gondoskodik. Jelentkezési határidő 4-én 1 este 8 óra. A jelentkezők részére féláru I vasutijegyröl az egyesület gondoskodik. : E kedvezményben csak azok részesülnek, akik a jelentkezés alkalmával a vonat- i költséget, 13 pengőt befizetik. Vezető: ! Alexy Béla. Találkozás a vasúti állomás 1 előcsarnokában 5-én 13 óra 40 perckor. • Vendégeket szívesen lát az Egyesület, j ÁTKÖLTÖZÖTT A VITÉZI SZÉK. A ! Vitézi Rend erdélyi kirendeltsége, a Má- j tyás király-u. 9 sz. Vitézi Törzsszék és ; Kolozs vármegye Vitézi Széke Mussoli- ni-ut 1 szám, (Vármegyeháza) helyiségé­ből átköltözött Kossuth Lajos-iL. 58. szám ! alá. a Kereskedelmi és Iparkamara épii- ■ leiébe. Figyelem! Csnk az Ellenzék hirde­tései eredményesek­Köszönet az áldozathénzBégér!... A Hadirokkantuk. Had lárvák <•:. Hadi­özvegyek. Országos Nemzeti Szövel < </> nek kőin. svari csoportja köszönet ct fe­jezte ki a Magyar Bolt igazgatóságának és kereskedőinek, valamint Jancsó Béla, Wesselényi Miklói-utca 22. szára alatti kereskedőnek azért, hogy két hadiáriá­nak a neveltetését és ruhával való ellá­tását ■magukra vállalták. Az egyik kis hadiárva Marosán Sándor egyéves fiacs­ka, Marosán Sándor tartalékos honvéd­nek az árvája, aki a felderítő repülősök ­nél szolgált és az orosz hadszíntéren hő­si halált halt. A kis hadiárva édesanyja szegény gyári munkásnö, aki szűkös ke­resetéből tartja el magát és gyermekéi. A Magyar Bolt igazgatósága és kereske­dői a HONSz kolozsvári csoportjának ajánlatára, vitéz Ozoray Lajos, a IX-ik hadtest hadigondozási felügyelőjének ut­ján elvállaltálc a kis hadiárva nevelteté­sét és ruhával való ellátását. Ugyanak­kor a Magijar Bolt nemeslelkü bőkezű­séggel gondját viseli az özvegynek is, aki egyébként Csákány-utca 65. ijzám alatt lakik. • A másik hadiárva Nagy f)va, 12 éves, negyedik elemista tanuló, Nagy István tartalékos honvéd árvája, aki a mult év i junius havában a szovjet elleni harcban í hal hősi halált. Nagy Évának minden i szükséges ruházattal való ellátását Jan- ! csó Béla, Wesselényi Miklós-utca 23. sz. alatti kolozsvári kereskedő vállalta el ugyancsak a HONSz ajánlatára, s a ke­reskedő egyben a kis hadiárva Zöldkert- utca 21. szám alatt lakó édesanyjáról is gondoskodik. Említésre méltó az is, hogy I maga özv. Nagy Istvánné szintén hadiár- I va volt, mert az ő édesapja az 1914— I 18-as háborúban halt hősi halált. j Úgy a Magyar Bolt kereskedői, vala- I mint Jancsó Béla kolozsvári kereskedő I valóban követendő szép példáját nyujtot- I tálc ezzel nemeslelkü áldozatkészségiik- : nek, s a HONSz ezért a szép cselekede­tükért ezúton is hálás köszönetét mond. BIBLIAI KONFERENCIA KOLOZSVÁ­RON. A Magyar Biblia Társulat junius 4—6 napjain bibliai konferenciát tart Ko- lozss áron. A konferencia pénteken délelőtt fél órakor a ref. teológia tantermeiben bibiiaórával kezdődik. Előadók: Patay Pál budapesti ref. lelkipásztor, teológiai magán­tanár, özv. F;rrs Elekné. Dobos Károly bu­dapesti ref. lelkipásztor és Kováts Sárika ref, vallasoktató. Délelőtt io órakor a fakultás dísztermében Deák János dr. soproni egyetemi tanár előactása: „Az Ótestamentum nagy igaz­ságai“ címmel, majd D. Békési Andor dr. bu­dapesti ref. vallástanár előadása: „Az Ujtes- tamentum nagy igazságai“ címmel. Délután. 4 órakor: „Mit jelent számomra a biblia?“ cím­mel bizonyságtétel a ref. teológiai fakultás dísztermében délután 6 órakor Evangélizálc istentiszteletek mind a négy retorm.ítus és az evangélikus templomban. A Farkas-utcai templomban D. Bodonhelyi József dr. teoló­giai tanár, a Magyar-utcai templomban ifj. D. Szabó Aladár dr. teológiai magán­tanár, a hidelvei templomban Ecsedy Aladár lelkipLztor, az evargé'ikus templomban vi­téz Sréter Ferenc lelkipásztor szolgál. A bib­liai konferenciát szombaton folytatják. RÖVID DÉSI HÍREK. A dési óváros ta­nonciskola rajztermében junius 6-an nyílik meg a tanoncok rajz és kézimunjs aki állítása. — A kereskedelmi és közlekedésügyi minisz­térium feljelentette Bodó Lászlót, a desi al- lamépitészeti hivatal segédmérnöket, aki egy 20 ezer pengős tételt a maga számára hasz­nált fel. illetve azt egy vállalkozó cégnek nem fizette ki. Az ügyészség bevezette a vizsgálatot. — A dési törvényszék uzsora- birsóaga árdrágító visszaélés miatt Deák Ja­nos kékesujfalvi lakost 100 pengő. Verzión Jánost pedig 60 pengő pénzbüntetésre, Mol­dovan józsei rettegi lakost, aki szénát adott el áron felül, 200 pengőre büntette. B. S. dési szabó és piaci árus árdrágítás miatt 2500 pengő pénzbüntetést kapott.^ Az egyik legrégebbi dési textilcég tulajdonosat 8 hónapi fogházra ítélte az uzsorabirosag. Hagyományos ordélyi szellemben, bátran, megalkuvás nélkül küzd mindennap a magyar nép boldogu­lásáért az Ellenzék­KOLOZSVÁR, junius 4. A kolozsvári gyermekmenhely igazgatójának, Márkos György dr.-nak és Puskás Lajos men- helytelep bizottsági elnöknek kezdemé­nyezésére csütörtök délután hét órára hatszáz gyermektelen asszonyt hívtak össze a vármegyeház nagytermébe, hogy a menhelyen élő vagy már kihe­lyezett árváknak az elhelyezését meg­tárgyalják. Igen szomorú tünet, hogy a hatszáz meg­hívott közül mindössze száz-százhusz usz- szony jelent meg, a többiek pedig távol­maradásukkal tüntettek akkor, amikor egy olyan fontos problémának megbe­széléséről volt szó, mint a magyar gyer­mek. Puskás Lajos megnyitóbeszédében rá­mutatott az összejövetel fontosságára, majd Márkos György dr. vázolta az apátlan-anyátlan lelencgyermekek szo­morú sorsát és azt a hamis megbélyeg- zettséget, amelyet egész életükön át hor­dozniuk kell, holott e megbélyegzésre egyáltalán nem szolgáltak rá, mert a sta­tisztikai kimutatások szerint ezekből a gyermekekből igen értékes tagjai lettek a társadalomnak. Magyarországon jelenleg Ötvenezer le­lencet vagy árva gyermeket tartanak nyilván, akiknek számára a menhe- lyek szerető szülői otthont keresnek. Ezen számból kb. ezernégyszáz esik a ko­lozsvári gyermekmenhely gondozása alá s mintegy kétszáz gyermek jelenlegi elhelyezéséről vagy tehetősebb nevelő­szülőkhöz való áthelyezéséről lenne szó. Márkos György szavai után Bálint Jó­zsef dr. országgyűlési képviselő, szent­széki tanácsos emelkedett szólásra, aki megrázó szavakkal mutatott rá arra, hogy egy nemzet jövője nem a harcme­zőkön, hanem a szaporulat terén dől el s hogy a szaporátlan nemzetek már ele­ve halálra vannak Ítélve. Idézte az ókor­ból Görögország és Róma tragédiáját, majd rámutatott Franciaország összeom­lásának okaira, melyeket Petain marsall három szóval jellemzett: kevés volt a gyermek. A magyarság szaporulata tizen­három ezrelék. Ami a nyugati nagy né­pekhez viszonyítva, jó arányszámnak mondható, azonban ha körülnézünk a körülöttünk élő népek szaporaságát ki­mutató statisztikákon, akkor azt látjuk, hogy két magyar gyermek születésére három román és négy orosz gyermek születése esik, nem is beszélve a németek szaporaságáról. Kérte a jelenlévő asszo­nyokat, hogy mindent kövessenek el a lelencgyermekek anyához és családhoz juttatása érdekében. Puskás Lajos zárószavai után jelentke­zési iveket osztottak ki a megjelentek között, hogy azok, akik egy-egy gyermek gondozását vállalják, azt kitöltve a Ki­rály-utca 3. szám alá, a Tizes Szervezet irodájába juttassák el. A gondnokságot vállaló családokat a Családvédelmi Szol­gálat tagjainak tekintik. A nagyhorderejű kezdeményezés meg­érdemli, hogy az qgész kolozsvári ma­gyar társadalom a legteljesebb odaadás­sal segítse nemes munkájában- (d.) A HÉT FILMJE Álomkering5 Bemutató a Mátyás Király Mozgóban. Uj magyar filmgyártásunknak egyik jelentős, szép produkciója a Mátyás ki­rály mozgó újdonsága, az Álomkeringő. Ami mindjárt az első pillanatban megra­gadó, az a rendezés. Újszerű és nagyvo­nalú. Maga a cselekmény, a mese, fi­nom, fordulatos és nem agyoncsépelt. A legnagyobb siker az uj magyar filmben természetesen Sárdy János gyönyörű I hangja, a szebbnél-szebb dalok, úgyhogy ; a hangulatos zene és Sárdy János tiszta, • melegcsengésü hangja valósággal beara­nyozza az egész filmet. Az ügyes rende­ző bőven gondoskodott a humorról is, amelynek szolgálatában Latabár ezúttal mértéktartó Ízléssel szerez kedves, derűs perceket a közönségnek. Igen jó és illu- ziótkeltő a fiatal Zsilley Margit, vala­mint tetszett Csortos és Makláry is, s a többi kisebb szereplők is jók. Külön el- ismerésreméltók a szebbnél-szebb tájfel­vételek és külön élmény egy-egy opera­részlet a bécsi és a pesti Operaházból. A gondos, finom és alapos rendezés kü­lön dicséretet érdemel. Mindent egybe- ; vetve: kellemes, jó szórakozást nyújt a közönségnek a néhány jelenetében meg­hatóan szép, maid derűs és vidám, han­gulatos zenéiü Álomkeringő. Érthető te­hát, ha az uj magyar film a kolozsvári bemutatón megérdemelt nagy sikert ara­tott. (g.) ELÍTÉLTÉK a hamis VÁDASKO- DÓT. Papp Ferenc, a szamosujvári or­szágos fegyintézet tisztviselője súlyos vá- ! dakkal illette Szőcs Béla ottani lakost, az ipartestület elnökét. A vádak szerint I Szőcs Béla jogtalanul eladott bizonyos í közvagyon számba menő tárgyakat. A I tárgjmláson Szőcs Béla igazolta, hogy minden időben áldozott a magyar ügyekért és a vádak nem felelnek meg a valóságnak. A járásbíróság Papp Fe­rencet 2 hónapi fogházra Ítélte. EUROPICA VARIETAS. Szepsi Csombor Már­ton 1818-ban bejárta Európái és pompás könyvet irt útjáról. Ezt az érdekes, izgalmas remekművet menté meg a feledéstői a Le- page-cég: kiadta Könyvnapra szépen, Ízléssel. Fűzve 6 pengő, bibliofil kiadás diszkötésben 14 pengő. Megjelent még Táncsis: Életpályám 7.50 Kérjen könyvnapi kedvezményes jegyzé­ket Lépégétől. Tisztelettel meghívjuk f. hó 4,, 5. és 7« én az üz1e11elszemközti könyvsátrunkba. Legkiválóbb írók dedikálják könyveiket e három napon« Dr* Süentgericei Jakab Jenő könyv ssbol! ja Mátyás király-tér 7. Megalakult a kolozsvári Családvédelmi Szolgálat Két-háromszáz apátlan-anyátlan magyar árva várja a szülői otthont

Next

/
Oldalképek
Tartalom