Ellenzék, 1943. május (64. évfolyam, 97-122. szám)

1943-05-21 / 114. szám

o r ISiS si» á 1 a * * Üt i. fcLL E N 2 ÉV ) 4 ßa »V» u SYS A wt A M >b m b .rí :c d ß .3 <* it X a s 3 2 >3 ú E Á 3 r 3 r > í SPORT A D MÁVAG elleni &or«ddntd mérkójtéi ©I6tt Ősszsáilitási gondokkal küzd a KKC KOLOZSVÁR. A Nemzeti Bajnokság va­sárnap;, 27-ik fordulóját példátlan nagy ér­deklődés előzi meg az egész országban. Bu­dapesten a Ferencváros a Csepel ellen? a Tö­rekvés a NAC-al, az Elektromos a Szolnok ellen, míg az Újpest a Gammával mérkőzik meg. Salgótarjánban a SalBTC ellenfele a Kispest lesz, a Vasas Újvidékre rândul le, míg a Haladás a Szeged ellen kell megvere- kedjék a mérkőzés két pontjáért. A kieső jelölt csapatok közül a KAC a Di- MÂVAG csapatával mérkőzik meg vasárnap délután fél 6 órakor a városi sporttelepen. A mérkőzést még eddig soha nem tapasztalt ér­deklődés és izgalom előzi meg. Ha a piros-fe­hérek győznek, úgy minden esélyük megvan az NB 1.-ben való bennmaradáshoz és egy­ben elkerülnek a 14-ik helyről, jobb gól- aránnyal megelőzve a DiMÁVAG-ot. Egy esetleges döntetlen eredmény könnyen a csa­pat kiesését jelentheti, mivel a Kispest, Elek­tromos, Haladás, DiMÁVAG és a KAC kö­zül kerül ki a Szeged és a Törekvés mellett az a harmadik csapat, amely kiesik a Nem* zeti Bajnokságból. A KAC csapata egész héten Opata Zoltán edző vezetésével szorgalmas edzésekkel ké­szült fel a vasárnapi nagy mérkőzésre. Páni­tokén reggel megérkezett Kolozsvárra Radnay is, míg Szántai szombat délutánra jelezte ér­kezését. A csapat azonban igy sem állhat fel a legjobb összeállításban a kitűnő játékerőt képviselő Diósgyőriek ellen, mivel Bonyhádi egész héten betegeskedett mandulájával, míg Váczi sem heverte ki teljesen kedden szerzett sérülését. így Opata edző a DiMÁVAG ellen a következő játékosokat jelölte kit Márki, Szamszló II., Vass, Páll, Szántai. Csákány, Bozóki, Kovács IV., Váczi, Radnai Tolnai és Oroszi. A DiMÁVAG a ma délutáni gyorssal ér­kezik meg Kolozsvárra Némethy Imre ügy­vezető elnök és Wetzcr Rudi edző, a temes­vári Kinizsi volt többszörös válogatottjának a vezetésével. A KAC ellen igy állnak fel: Károlyi — Soós, Felföldi — Radnai, V. Bo- hus (Keszthelyi). Bartha — Füzér, Kertész, Kassai, Fazekas, Turbéki. A vasárnap délután fél 6-kor sorrakerülő KA.C—DiMÁVAG mérkőzést Vass Antal, az ország legkiválóbb játékvezetője fogja leve­zetni. A két határjelző a budapesti Lombos és- a kolozsvári Dézsi Imre. Előzőleg fél órakor a kerületi bajnokságok küzdelmei so­rán a KEAC a DMÁV ellen játszik. tek be, akik között igen komoly küzdelmekre van kilátás. A vasárnap délelőtti versenynek hatvan indulója lesz. Kisorsolták a vízilabdábajaoksáe gokat BUDAPEST. A Magyar Úszó Szövetség kisorsolta az elsőosztályu vízilabda bajnoksá­gokat. A küzdelmek julius 12. és 19. között szünetelnek, mivel ekkor bonyolítják le Ko­lozsváron, az egyetemi sportparkban a Ma- tyás-kupa elődöntő és döntő mérkőzéseit. Hat birkózót tiltottak el komolytalan versenyzés miatt BUDAPEST. Ismeretes, hogy a birkózó csapatbajnokságok küzdelmei során a szövet­ség eljárást indított a BszKRT és a DVSC ellen, mivel a BszKRT állítólag lefeküdt a DVSC-nek és komolytalan küzdelmével az ellenfél javára fordította a mérkőzést. Ezért az MBSz elnöke úgy a DVSC. mint a BszKRT három-három birkózóját egy évre eltiltotta a versenyzéstől. Rövidesen átadják a KAC tenisz- öltözőiét KOLOZSVÁR. A közeledő tenisz idényre a KAC tenisziszakosztályának vezetősége meg­tett; minden intézkedést. Mindenekelőtt: uj tagokat toborzott az egyesület, igen szép eredménnyel, mert úgy a fiatalok, mint a haladók szép számmal jelentkeztek az egye­sület tagjai közé való felvételre, sokkal töb­ben, mint amennyire az egyesület számított. Erről beszélgettünk vitéz V aradi József zászlóssal, hadtest-sportelőadóval, a szakosz­tály egyik vezetőségi tagjával, aki a követ­kezőket mondotta* •— Érdemes volt minden áldoz arat meghoz­ni, mert a teniszezők olyan szép számmal je­lentkeznek . amilyenre nem is számítottunk. A vezetőség azonban mindent meg is tesz, hogy a zavartalan sportolást biztosíthassa. Az öltözőt és a teniszezők számára nyitott kis kaput a napokban adjak át rendlctetésé- nck, szombaton pedig megbeszélésünk lesz a tagokkal a beosztás és az edzési rend rfteg- állapitása végett. Felkérem az összes eddig jelentkezetteket és tagokat, hogy jelentkezze­nek ezért szombaton délután a pályán, hogv a rendes edzéseket és játékot minél hamarább megkezdhessük. A KAC teniszszakosztálya jelentkezéseket még elfogad. Jelentkezni lehet az Angval drogériában és a pályán. Komáromi gond­noknál található űrlapokon. A KERÜLETI IFJÚSÁGI BAJNOKSÁ­GOK KÜZDELMEI SORÁN a KAC csapa­ta vasárnap reggel 9 órakor a Bástva-pályán játszik a Bástyával, míg a KKASE—KMÁV ifjúsági bajnoki mérkőzést a városi kispályán játsszák le vasárnap lélután fél 2 órai kez­dettel. BUDAPEST, május 22. A kormány rendeletet bocsátott ki, amelynek ér­teimében a rendelet hatályba lépé­sétől, illetve kihirdetési napjától kez- dődőleg hitelhirszoígálatt és hitel- tudósitó irodai iparra zsidó engedélyt nem kaphat. Az említett ipar üzésére & jelen rendelet hatályba lépéseelőtt zsidónak adott iparengedély az 1943. évi június elsejével érvénytelenné vá­lik. Ha a szóban levő ipart az 1922: 4 XII. te. 7. vagy 8. szakasza alapján folytatják, az iparengedély abban az esetben válik érvénytelenné, ha az a KÖ2GAZ0S3*"} Zsidó nem kaphat és hiteltudósitói iparűzésre engedélyt A zsidóknak fdd/f kiadott engedélyek 1942. junlu% elsejével érv+nytel nné válna* házastárs, kiskorú gyermek, vagy el­látatlan unoka, akinek jogán, illető­leg akinek javára az ipart folytat­ják, zsidó. Annak megállapításában, hogy a jelen rendelet szempontból ki a nem zsidó és ki a zsidó, az 1941 :XV. te. 9. és 16. szakaszának rendelkezései irányadók azzal, hogy nem zsidó az olyan személy is, aki származására vagy vallására nézve az említett 9 szakasz utolsó bekez­désében foglalt meghatározásnak megfelel­Mag oldották a Székelyföld villamos­iparának utánpótlását Komoly küzdelmek a kerületi labdarugó bajnokságokon KOLOZSVÁR. A kerületi bajnokságok küzdelmei során vasárnap három vidéki csa­pat is játszik Kolozsváron. A városi kispá­lyán délután fél 4 órakor Jószay vezetésével a KAC II. a DSE ellen, míg ugyanezen idő­pontban, fél 4 órai kezdettel a KAC—Di­MÁVAG mérkőzés előtt a városi nagypályán a KEAC a DMÁV ellen játszik. Az egyetemi csapat, készülve a főiskolai labdarugó baj­nokságok négyes döntőjére, vasárnap a désiek ellen már azzal a csapattal áll ki. amely Bu­dapesten játszik. A Bástya-pályán délután 3 órakor a Kor­vin a EMSE csapatát látja vendégül. A ke­rületi bajnokságok küzdelmei során a városi kispályán délelőtt 10 órakor Szathmáry ve­zetésével a KMTE a KMÂV ellen, míg a Bástya-pályán xi órakor Harasztosi vezetésé­vel a Bástya II. a Postásokkal játszik. Elutaztak a Nemzeti Bajnokságokra az erdélyi teniszezők ' KOLOZSVÁR. A Magyar Tenisz Szövet­ség Erdélyi Kerülete a vasárnap meginduló Nemzeti Bajnokságokra az MTSz meghívá­sára a következő kiváló teniszjátékosokat küldte ki az egyhetes országos bajnokságokra: Pusztay, Dóczy dr. (Kolozsvári Tenisz Club), Liszka Manci és Kovács (Nagyváradi SE). A négy tehetséges teniszjátékos, aisik az erdélyi kerületet képviselik a hatalmas mezőnyü veu\. senyen, a péntek déli gyorssal már el is utaz­tak a fővárosba. Vasárnap rendezik a KISOK vivóbajnokságokat A IX. kerület KISOK kardvivói egyéni bajnokságainak döntőit vasárnap reggel 9 órakor rendezik meg a KAC Unió-utca 21. szám alatti nagytermében. A döntőben as Állami Főgimnázium, a Református Kollé­gium és a Piarista Gimnázium legjobb vívói csapnak össze a bajnoki címért. Hatvan indulója van a vasárnap! egyesületi atlétikai bajnokságoknak KOLOZSVÁR. Vasárnap az egész ország­ban már megindulnak az előkészületek az at­létikai idényre. Az egyes kerületekben az egyesületi atlétikai bajnokságok első fordu­lóját bonyolítják le. igy többek között a dél­keleti kerület, amely Kolozsváron vasárnap délelőtt 9 órakor rendezi meg a kerületi egye­sületi atlétikai bajnokságokat. A versenyre három egyesület atlétái nevez­KOLOZSVÁR, május 22. Mint ismere­tes, a Székelyföld villamosításának vég­rehajtására 20 millió pengő alaptőkével a mult évben megalakult a Székelyföldi Villamosmüvek Rt. A Székelyföld villa­mosítása során azt tapasztalta a vállalat, hogy a Székelyfölden nincs elektrotech­nikus utánpótlás s ennek megszüntetése érdekében közbenjárt az iparügyi minisz­ternél, a vallás- és közoktatásügyi minisz­ternél s ennek eredményeképpen a szé­kelyudvarhelyi ipari szakiskolán villa­mosipari tagozatot nyitnak meg. A Villa­mosmüvek igazgatósága ezzel kapcsolat­ban internátus felállítását határozta el. A faipari szakiskola villamosipari tago­zata és az internátus még ez év őszén, szeptemberben megnyílik. A szakiskola épületének átalakításához és berendezé­séhez a Villamosmüvek igazgatósága 100 ezer pengőt ajánlott fel. Vállalta ezenkí­vül öt éven keresztül négy-négy székely ipari szakiskolai diák iskoláztatását és in- ternátusi ellátási költségeinek viselését. VALÓSZÍNŰ, HOGY A PÉNZINTÉZE­TEK VISELIK AZ ALKALMAZOTTAK KÜLÖNADÓJÁT. Az adófizetés egysze­rűsítése érdekében a közelmúltban ren­delet jelent meg, melynek értelmében megszűnnek a különböző pótadók és ehe­lyett egyesített „állami pótadó“' formájá­ban vetik ki azokat gz összegeket, melye­ket az adózók különböző címeken fizet­nek. A pótadók racionalizálása miatt ed­dig már több értekezlet volt a TÉBE-ben, amikor az a gondolat vetődött fel, hogy az alkalmazottak különadóját a pénzinté­zetek vállalják. A pénzintézetek támogat­ják ezt a tervet s valószínű, hogy elvál­lalják az alkalmazottak különadójának fizetését. ELÁRVEREZIK A SZATMÁRI UNIÓ VAGONGYÁRAT. Pesti tőzsde értesü­lése szerint a közeljövőben árverést tűz­nek ki a szatmári Unió vagongyár ellen. A vállalat, mely békeévekben és a román uralom első éveiben is a nehézipar egyik jelentős üzeme volt, néhány éve nincs üzemben. Az árverés iránt nagy érdeklő­dés nyilvánult meg, mert a városnak is nagy érdeke, hogy a gyártelep újból vi­rágzó üzem legyen. A TEXTILKERESKEDŐK NE ÁRUL­JANAK KALAPOT. A székelyföldi kala­posmesterek azzal a kéréssel fordultak a kereskedelmi és iparügyi miniszterhez, tiltsák meg a textilkereskedőknek, hogy ne árusíthassanak kalapot. Emlékiratuk­ban előadták, hogy újabban a kalaposok nem tudják beszerezni a szükséges nyers­anyagokat s az előnyösebb helyzetben lé­vő textilkereskedők tőkéjük és üzleti kapcsolataik révén a rendelkezésre álló kalapmennyiséget a gyáraktól felvásárol­ják. ‘ . INGATLANÁRVERÉS KOLOZSVÁ­RON. A kolozsvári kír. járásbíróság a járásbíróságon julius 15-én reggel 9 óra­kor a Borháncsi-uton levő házak felerészét 3200 pengő kikiáltási áron árverésre bo­csátja. Kolozsvári könyvnapok j'unius 4-é n, 5-én és 7-én! Kér en teljes képes árjegyzéket az „Ellenzék“ könyvesboltban Kolozsvár, Mátyás király-tér 9. sz. A kedvezményes könyvnapi árak csak a könyvnaookon érvényesek. ^-^'^..^T^...-1.l(f1ITIW(>lir Hiiin—irwinruÉ1 n th~ ■ -rinmnwii-­................................-.....— ti-.... SZÍNHÁZ és MŰVÉSZET Ba*a&ás Síéi 0 Httn&Ui SzUtUi ztum Barabás Sári, a kivánsághangversenyek, a rádió ünnepelt énekesnője, aki nemrég téri vissza diadalmas németországi hangierseny- kőrutjárói, három estén vendégszerepel a, Nemzeti Színházban. Május 2 j-én a Szcvillái borbélyban) Ros.- nát, agyén a Lakmié címszerepét és 29-én » Három a kislány Médyjét énekli. Az elmúlt cvben a „Három a kislány“ margitszigeti előadásán Barabás Sári énekel­te több. mint százhúszszor a Médy szerepét és a sajtó, szakkörök és közönség együttesen állapították meg, hogy idcálisabb Médyt el sem lehet képzelni. Felvétel a Nemzeti Színház ba ettkarába A kolozsvári Nemzeti Színház igazgatósá­ga iskolázott lányokat és ‘fiukat kíván fel­venni. Jelentkezni lehet a színház titkári, iro­dájában naponta so—12 óra között. Jelentkez­zek hozzák magukkal születési anyakönyvi kivonatukat, iskolai végzettségüket igazoló bizonyítványaikat, valamint eddigi tánctanu­lásukról hitelt érdemlő igazolást. Jelentkez­het minden magyar állampolgár lány, ki a ló-ik és ţiu, aki a 1 S-ik életévet betöltötte. Ä jelentkezés alkalmával a Nemzeti Színház segítő alapja részére lefizetendő j pengő vizs­gádig is. A jelentkezettek megvizsgálása f. hó 29-én délelőtt 10 órakor a Nemzeti Színház balett- termében történik meg. A vizsgán bemutcUan- dók; lányok részére egy szabadonválasztott spicc-tánc, mindkét nembeliek részére gya­korlatok a rúd mellett és egy szabadon válasz­tott akrobatikus, vagy karakter-tánc. Az elő­adandó táncok kottaanyagát a jelentkezők hozzák magukkal. A „Földindulás“ és a „ Falu rossza* az E. P. műkedvelőivel Az Erdélyi Párt Központ: Műkedvelő cso­portja május 29-én este fél 7 órakor bemu­tatja a MÁV összhang Dal- és Zeneegylet Kulturházábam (IV. kér. Szeptember n-u.) Kodolányi János nagysikerű színmüvét, a „Földindulás“-!. Bevezető előadást dr. Bálint József népszövetségi igazgató, országgyűlési képviselő mond. Május 30-án, vasárnap délután 3 és este fél 7 órai kezdettel Tóth Ede száz arannyal jutalmazott örökbecsű népszínművét, a „Fa­lu rossza“ című színmüvet újítja fel a kitűnő együttes. Bokor Ilonka, Bokor Kató, Bara Sándorné, K. Fábián Margit, Horatek Irén, Márián Móri, Bauer Mária. Reryinyák Margit, Király József. Kiss László, Kletz István, Fajk József, Lichtenstein József és Dálnoky ren­dezővel a főszerepekben. A „Falu rossza“ előadásainak zenekarát Rczik Károly zeneiskolai igazgató vezényli. Olcsó, filléres jegvek elővételben az Erdélyi Párt kolozsvári tagozata, Farkas-u. 7. ,sz. irodájában és a MÁV összhang vigalmi bizott­ságánál, valamint a párt pénzbeszedőinél vált- hatók. A TEMESVÁRI MENEKÜLTEKET fel­hívjuk, hogv folyó hó 25-én, kedden este 8 órakor a Wesselényi Lövész Egyesület Hon- véd-u. 12. szám alatti iordr-otthonaoan tar­tandó iövészértekezieten minél nagyobb szam­bán jelenjenek meg. * TERVGAZDÁLKODÁS. A gazdára nézve feltétlenül szükséges jégbiztosítás nemcsak a kalászosokra, hanem azokra a kereskedelmi terményekre, valamint ipa­ri növényekre és olajtartalmú magvakra is köthető, amelyeket az idén már foko­zottabb mértékben kell termelnie. A jég­biztosítást idejekorán kell bejelentem, azért, hogy egyrészt a biztosítás alapjai) a korai károk is megtérüljenek, másrészt azért, mert olyan terményeket, amelye­ket már jégverés ért, biztosításra nem lehet elfogadni. Forduljon az Első Magyar Általános Biztositó Társaság helybeli fö- ügynökségéhez: Egyetem-utca 1. ^ PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY. A Ma­gyar Szállodások és Vendéglősök Orszá­gos Szövetségének Kolozsvár és Környé­ki Szakcsoportjánál felmondás folytán megüresedő két tisztviselői állásra pályá­zatot hirdetünk. A betöltendő tisztviselői állásokra a vendégipari szakmával kap­csolatos iparjogi, adóügyi, italmérésügyi és az ipartársulatoknál felmerülő összes adminisztratív ügyekben teljes jártasság­gal biró hadmentes, legfeljebb .40 éves, intelligens férfiak pályázhatnak. Kellek - tánsok folyó évi junius hó 1-ig adják be pályázatukat eddigi alkalmaztatásuk, is­kolai képzettségük és a referenciák meg­jelölésével fenti egyesület választmányá­hoz (Honvéd-utca 5. sz.). Az állásra kizá­rólag őskeresztény származású magyarok pályázhatnak. A fizetések megállapodás tárgyát képezik. Háromhavi próbaidő le­teltével a meg nem felelő minden igény nélkül elbocsátható. Kolozsvár, 1943 má­jus hó 15. A_ Elnökség.

Next

/
Oldalképek
Tartalom