Ellenzék, 1943. május (64. évfolyam, 97-122. szám)

1943-05-14 / 108. szám

I i .10 ÍI.LEN2ÉÍ l 9 < 3 m á j n » 15. Házassnq és levelezés II VKO.\! cent's, iiai.il, kerékpárral midiT U o liölpv ismeretségét keressük délutáni ke 1<. kpár-sétáinkhoz, partuetnökkéin. Válasz1: .,1 lárortl jóbarát“ jeligére a kiadóba kérünk. ■ 01570 VEGYES ■Ül HAJMOSÁST, hirti* Ondolélást, tuíjfee töt, manikűrt B.iler hölgyloíli ás/uál k.uili.it Jt'kai-utca 5. Divatos frizurák. 1 02253 ÜNAl LÓSIT VS1 alapból, üveee/l.s, kép­kerete/és, olcsón készül Parkas Hírűinél, Deák ferenc-utca 18. r MÉRNÖKÖK, építészek, iparosok. Költség- veté'fk, számlák, beadványok, okmányok !e- r.lsát, fordítását és soksyorositásr. iskolai dől- póza tok elkés/rtcsét szakszerűen és pontosan vállalja Istók János iroda, Deák Eererit-utCa n, Telefon 43—16. H NAGYOTHÁl.l ÁS. fiilz.ugás praktikus gyógyításáról ingyen prospektust küld Né­meti Ilona Budapest, Vilmos császáf-üt 74., fdsr.t. 4. Gy. 537 SZALON! IP.LYISPGGPI rendelkező, jobb francia varrónőt társnak keresek. Iparom és szalonom ss van. Választ „Angol munkás" jeligére a könyvosztályba kérek. 13-1 1 DR. MANDEL fordító iroda, bármelv nyelven. Unió-utca 24. 01566 URAIM! Foszlott, piszkos nyakkendőiket német szisztéma szerint gvüriietetlenné teve, újjá varázsolja a „Nyakkendő klir.ika", Unió utca 12., földszint j. F ELVESZETT egy fekete, nyakán tenyér­nyi folt, Zsuzsi névre hallgató pub kutya. Megtaláló 3c pengő jutalomban részesül. Cim: Eötvös-utca 8. szám. 01569 RÁDIÓ, villamossági, vízvezetéki szak- üzletemet és szerelési vállalatomat Szeniegy- liáz-utca 5. szám alá helyeztem. Kerenyi Gát.ri. F MŰVIRÁGOK raktáron és rendelésre legel csobban beszerezhetők Dahlia müvirágszalon­ban, Horthy-ut 35. F 340 KÖLCSÖNZŐK olcsón magyar ruhát, szmokingot, frakkot és egyéb alkalmi ruhá­kat. Bakó Gábor férfiszabó, Dávid Ferenc- utca 21. szám. F JUNIUS elsején NYÁRI gfer >■ és gépirótanfo yam kezdődikkezdőknek ésha'adókmk Folbevth Éva gvors- gépiró és szépi ószakisko­lájában. Beiratkozások mind n nap d. e. 9—11-ig. d. u. 3—8 ig Kos­suth Lajos ulca 5. — Tel. 18—°4. ADÁSVÉTEL APRÓHIRDETÉSEK Apróhlidetéstk dljn »zavank nt ? fillér, vaifigtbl.1 14 fillér, a leţ»kl*e|>h hlrdetée dija ti/ .s/.olg 7(1 tiller. Alidat keteftők réitél* stivknkcnl A fillér. v»s!âţ>abK «mljiri * fillér. A legolcsóbb apróhlrrtrté« ällkst keretßk részér* 40 fillér. Kezelési kllMsí( lm • kiadóban és. jeligéé hirdotcsek után 20 llllfr. Kedvezménye* árak uagyobt* kótiseknél. — Aprohirüeléuek előre fizetendők. Vidékről bélyegekben is beküldhetők. I I.ADÓ alig használt gyapjúszövet női kösztiitn. Arpád-u. 9. ajtó 5. Megtekinthető délután I-- 3 és 6 9-ig. 1 3 >o ! I.ADí.) teljesen jó állapotban lévő, ket- karikás, két sütő,, csempés konyhatii/hely. Megtekinthető llonvéd-utca 55., első cme­Iet- »32/ BÚTOR, hálószobák, kombinált szobák, konyhák, kárpitozott bútorok, *e/lonok kap­hatók Eosztó Sándor kárpitos, S/cntegyhá/.- utca 3. P Gépek, szivattyúik, ben in, ola­jok, zsírok és permetező szerek Datky Béla mérnök, műszaki kereskedelmi vállalalnál, Hotlhy-u. 57, sz. Telefon: 27 — 53. RÁDIÓJAV ITÄSOKAT szakszerűen vál­lal Gy'áni Károly rádiólaboratóriuma, Horthy Miklós-ut 94. Telefon 32—78. F ERDÉLYI Magánnyomozó Iroda felvilágo­sítást ad, nyomoz, informál, mindent a leg­diszkrétebben elintéz. Bartha Miklós-utca 5. I. emelet. Telefon 17—38. MOTORKERÉKPÁR, üzemképes, 500 cm3, eladó. Bolgár-u. 5. 01583 ANGORANYULAK, 18 drb., ketreccel együtt eladók. Ugyanitt egy stráfszekér is eladó. Téglás-utca 68. 01583 ELADÓ egy jégszekrény, Szent István-ut 14. Gidalinál. 01568 ÉGY jókarban lévő sezlon eladó. Megte­kinthető Bethlen-utca ■ 27. szám alatt, aszta­lodnál. ... 1311 ELADÓ összehajtható spanyolfal, zuhany- fciszereles óriási horganytállal, Dammzár nró- asztal, stb. Pap-utca 79. Házfelügyelőnél. 1314 JÓKARBAN lévő, használt kerékpár el- acio. Villafnos-utca 9. Megtekinthető szom­baton délután. 01594 JÓKARBAN lévő kerékpárt keresek meg­vételre. Címeket „Kerékpár" jeligére. 01589 AN 1 TK két egyforma szekrény eladó. Jó- Tcai-u. 13; 01587 KERESEK megvételre használt, de kitűnő karban lévő márkás portable írógépet. Cim .a kiad óban. ^337 FINOMKI VITELÉI kombinált szoba el­adó. Asztalos. Elorthy-ut 50. 01591 HÁLÓSZOBÁK, kombinált szekrények, mindenfele bútorok olcsón., eladók. Dézsma-u. 19.' udvarban. 01591 HASZNÁLT bútort és szőnyeget veszünk. Levelező lap hívásra házhoz megvünk. Butor- takrar. Dezsma-utca 19., udvarban. 01591 BÚTOR, üveg, edénvek eladók. Megtekint­hető délelőtt io-ig, délutánt 5-től 7-ig. Jókai- utca 23. ci593 6^ SZEMÉLYES Berthof evőeszköz es más apróságok eladók. Pata-utcja 38, T340 Pl R'/SAS/l >N Y EC 200.x v' o cí evy brssz- máhiai 130x140, csali privátnak eladó. Meg­tekinthető lut lotcii KI 4-től Iái 6 - i 4», I >rn rn I ilenotbah, Jókai-u. 5. szám, pitidet. 01586 EGY vas főzőkemence eladó. Tordaí-ut ölt. szám. 01582 EGY szalagfűnv/, üz.cmlu pes, eladó. IV. kerület, Zug-utca 25. szám. Szilágyi, a j.ír- ványkóiliáz. mellett. 01574 HGY niodern gyermekkocsi eladó. Petőfi- utca 7. Korda Gyuláhé. 01580 ELADÓ csodaszép keleti perzsa összekötő és ebédlős/Őnyeg. Mrgtekintlictő vasárnap ege / r.-.ip és máskor 11—4-ig. KálviH-u. 16. 1. 2. szánt. 1342 EGY festett filháló és egy keveset használt konyhaszekrény eladó. Király, Pap-utca 45. szirtit 134* lORGÓÁRAMU generátor 250 Kv. 6000 Volt. 50 period. 187 fordulattal, eladó. Grosz Miksa. Hum. Gy. 409 KI KÉSÜNK lehetőleg E. betűs engedéllyel rendelkező, hatszemélyes, jó állapotban levő gépkocsit gumiabroncsokkal (használtakkal is) megvételre. Karosszéria kevésbé fontos. Cí­meket I MKE-irodaba, Magyar-utca 1. ké­rünk. Gy. 535 ALIG HASZNÁLT kétszemélyes rökámier eladó. Mikes K.-u. 25, hátul az. udvarban. t}Mj ELADÓ kalotaszegi faragásu kanapé, asz­tal, karosszékek, álló íróasztal. Bocskai-utca 3- aRÓ 9- ... 1353 MOTORKERÉKPÁRT keresek megvételre, c<-ak kifogástalan, kisméretűt. Címeket kérem leadni Mátyás király-tér 7. sz., portáshoz. 1346 FEHÉR sportkocsi, kocsitakaró, játszóru­hák, egyéb gyermckholmik eladók. Bartha M'klós-urca 7. 1356 KERESEK megvételre jco használt téglát, kisebb egyszárnyú ajtót és ablakot, lehetőleg tokkal. Ugyanott eladó egy vaságy. Kulin Géza-u. 9. 1355 KERESEK megvételre jóhangu pianinót, esetleg rövid, kereszthuros zongora ellenében. Kuun Géza-u. 9. 1354 EOXER kölyök, kitűnő házőrző kapható. Bőd Péter-u. 40. I35I KOMBINÁLT szekrény”, rökámié és festett konyhák eladók Kosuth Lajos-u. 32, asztalos­od.' E. ELADÓ eredeti perzsa (Teherán) ebrdló- szőryeg, 10 nv. Erzsébct-ut 16. I. 4. Gy. 536 ZONGORA, rövid, kereszthuros, bécsi I gyártmány eladó. Jókai-u. 4, első emelet 12. szám. cí 573 CSEPEL-MOTORKERÉKPAk jó állapot­ban eladó. Délután 5—7. Jósika-u. 38. 1335 KOMBINÁLT szobaberendezés, Íróasz­tal, könyvs-zekreny, hatszemélyes kinyitható asztal, zeneszehreny, Kappd írógép diófttrni- ros, nagyon szcp, egyben, vagy darabonként is eladó. Kötő-u. 4, emelet. F. 341 KOMBINÁLT szoba, diófurniros eladó. — Asztalosnvühely, Pap-utca 41. F HASZNÁLT bútort veszek és eladok. Le_ velezőlaphivásra házhoz megyek. Lukáts Fe renc, Dézsma-utca 13. F 481 HxASZNÁLT varrógépeket, kerékpárokat veszek. Javításokat vállalok. Széchenyi-tér 9. Varrógépraktár. Hivásra házhoz megyek. F ÍRÓGÉPEK és számológépek eladása, véte­le és cseréje; Kiss Irodagépvállalat, Zenta. Gy 459 FŰZFA, NYÁRFA, NYÍRFA, ÉGERFA rönköket vágontételben vásárolunk. — Csak egészséges, a vékonyabb végén 30 centiméte­res átmérőt meghaladó egt'enesnövésü rönkö­ket vehetünk át. Ajánlatokat Székely és Réti Marosvásárhely címére. Gy 28 BÉLYEGG Y Ü JTEMÉN. Yt KÉT, tömfcgbé- Ivegeket, régi levélboritékokat bármilyen meny tiyi<égben veszek. Könyvtárakért, egyes szép- irodalmi, szakkönyvekért és lexikonokért ma­gas árat fizetek. Kováts könyvkereskedés, Szentegyház-utca 3. F 500 ZONGORÁI', rövid, kereszthurost, vagy pianinót — vidékről is — megvételre kere­sek. Ajánlatokat Fehér, Deák Ferelic-utca 18, telefon ío—95. Í302 CUKRÁSZDÁT, kisebbet, átvennék. Cimet a kiadóba kérem ,,Készpénz" jeligére. 1236 2—3 LÁMPÁS, 110 Woltra is átkapcsol­ható rádiót megvételre keresek. Cim a kiadó­ba. G 11S HÁROMFIÓKOS kásztent megvételre ke­resek. Cirrleket ,.Kasztén“ jeligére kiadóba. G KANÁRI madár párjával eladó. Teljes fel­szereléssel. Cserei-tit 29. 1313 23 ÉVE fennálló, jóforgalmu fűszer ve­gyes üzlet egészségi okok miatt azonnal át­adó. Bánffyhunyad, Keresztes. I310 DIÓFURNIROS, kombinált szoba, 10 drb.-ból, Kappel írógép eladó. Kötő-utca 4. emelet. í 3 31 ELADÓ' gyönyörű konyhabútorok. Deák Feren-utVá 4 , asztalosnál. F. KÜLFÖLDI kerékpár jó állapotban eladó. Szentiél'ek-utca 19., ajtó I. 015-1 HASZNÁLT szőnyeget, képet veszünk 1 eladunk. ,,Unikum“ művészi képkeretezé Kossuth I ajds-utca 34. MAGAS ÁRÉRT seszek használt ruhák.t ..Dorotheum", Deák Ferrnc-utca 32. HANGLEMEZEKÉT, használt, vagy ti tört állapotban veszünk. Konstrukció, Deá Ferenc-urca 7. JÓKARBAN levő harmóniumert kerese Benedek Gyula, F. I. K. E., Hitler-tér 13. JOl JÓMF.NETELÜ füszerüzlet családi okc miatt sürgősen átadó. Kajántói ut 112. y2Í Részletfizetésre is kaphatók óla festmények, csendéletek, hangulaté tájképek ismert íestömüvészektő blontíelkerettel- Képkereskedés Műi kácsy-u. 16. (állomásnál.) KÉT lóerős villanymotoromat kicserélné 3, vagy 3.5 lóerősre, különbözetet fizeter F DIÓFURNIROS hálószoba és modern konyhák olcsón eladók. Dermatán innen, Hó- ry Béla 9. szám. 1113 FELNYÍLÓ sez.lonok, egyszemélyes sez.lo- nok, rökamie olcsón kaphatók. Kádár-utca 6. Kárpitos. F 230 VALÓDI gyapjú szeles futószőnyeg eladó. Megtekinthető 3—6 óráig Liszt Feresnc-utca 6. Szám. 1298 URISZOBÄBA való Íróasztal és más bú­tor eladó. Cim megtudható Antik üzlet, Kos­suth Lajos-utca 14. 1299 HÁLÓSZOBA, ebédlőkredenc, ebédlőaszta­lok, szekrény, konyhaasztalok, Íróasztalok, ágyak, ruhatári fogas, sezlon, ruhák; villany­lámpa, künyvespolc, hátas dívány, konyha- kredenc, tükrök, szmoking, jégszekrény, álló fogas és többféle bútorok és ruhák eladók. Benedek, Timár-utca 14. F ALKALMAZÁS FRANCIA munkásnőt, kézi és tanulólányt felvesz divatszalon. Cim a kiadóban. 01546 FIATAL vízvezeték- és villanyszerelő se­gédet és tanulót felvesz Maksay,. Horthy-ut 6. szám. F. KERESZTÉNY gépirót, vagy gépirónőt, azonnali belépésre alkalmaz Illyés leiró iroda, Bótyai-u. 2. 01 j 57 KOMOLY gyermekgondozónő, jó fizetés­sel, teljes ellátással, úri bánásmóddal, azon- nalra kerestetik. Előzetes orvosi vizsgálat kö­telező. Ajánlatokat az eddigi működés megje­lölésével az „Ellenzék" könyvesboltjába ké­rek. Jelige „Hadiözvegyek, hadiárvák előny ben“. 1328 OTI és adóügyekben jártas fiatal tisztvise­lőt felvesz a Gyufagyár. Németül tudók előnyben. OI55° CIPÉSZ, ágó és varrottmunkásökat, tűző, ragasztó nőt felveszek állandó munkára. Fo­dor, Horthy-ut 94. F E. T. keretet keresünk átvételre. Telefon 27—29. 01548 FELSŐ építő ipariskolát végzett fiatalem­bert alkalmaz Demény Andor, Kossuth Lajos- utcá 5. I. . , ot594 KERESZTÉNY, tökéletes gép- és gyorsiró- nőt azonnali belépésre keresünk. Városi Hus- árugyár Bérüzem, Kriza-utca 14. szám. 1339 KÖNN YEN elhelyezkedhet, ha megtanul könyvelni. Két hónap alatt megtanítom. Ér­tekezni Pap-utca 12. I. 3, deli 2, este 7 órá­kor. 1338 6, Y A KORI .OTT' elJfu'.itóuőt izonnulra 0Ivrszilnk, Cím a kiadóban. r,r. \ ANULÓT felre /. Uüj/drmtnyiné, M • 1. 298 KÖNYVELŐT keresik délutáni könyveié.- re.^ Ajánlatokat „Kenyérgyár1 jeligére a ki­adóba. 1357 MANIKŰRÖST felvesz Nagy, fodrász. Kossuth Lajos-U. 2. 04 5 jOI.ftKöl.CSU mindenest keresek. I)r. N.igyríá, Dübrentci-utca 4, fd 7. 1343 allástkeres MAGYAR, német letelez.cít, fordítást, gé­pelést- (otthoni munkára is) órakönyvelést, mérlegkészitést vállalok. Éránkéi Imre Ér­zsébet-ut 28. 1274 OSK h.R 1 SZ TEN Y kereskedelmi érettségi­vel és irodai gyakorlattal bitó tisztviselőnő nzonnalra állást keres. Cim a kiadóban. 1316 VIDÉKEN utaztatok, kereskedelmi válla­lattól jutalékos megbízást vállalok. Kiss László, Mussol:ni-ut 8. CT566 CYORS- és gépirónő, stiliszta, délutáni,! vagy esti órákra munkát vállal. Jelige: „Gya­korlott". i 3 r 5 ÓRA- és ékszerjavitások legmegbi/.hatób­ban és jutányosán vállaltainak, jótállás met­is tt. Szilágyi Márton, Deák i'cicnc-utca 7. udvar. 01591 megbízható nő háztartás és kisebb gyerek gondozását vállalja, ahol 4 éves kis­fiával otthont találna. Cirnet; Otthon jcl- igére. 1336 FÉRÍTRALAPOR tiszotasát, FORMÁLÁSÁT As* fftsiZsét olcsón vállalom: BOCZ ANDOR, Wesselényi-11 1G. udvarban. NEVELŐI, vagy bizalmi állást keres méh- állcmánvának elheiyezésével nyug. áll. tanító, méhész, zenekedvelő, aki tökéletes német cs részben román nyelvtudással a mezőgazdasá­gi, kertészeti erzékkei rendelkezik, szeptember, vagy október 1 -re, mézelő vidéken, Szilágy, Szclnokdobka, Kolo/.s, Udvarhely, Marostor- ca. Csik, vagy Háromszék vármegyében. Ajánlatok „Istenszolgálat“ jeligére a kiadó- hivatalba kéretnek. Gy. 538 INTELLIGENS német nevelőnő keres ál- láft. Igaz keresztény lélek, igaz anyahelyette- sitést is vállal, háztartásban is jártas. Jelige: „Kataniné“. 1349 INGATLAN — LAKÁS HAVI 5—6000 pengőt kovedelmoző elsőrangú közszükségleti cikkekét? gyártó, kitűnő vevőkörrel rendelke­ző, jól bevezetett ipari vállalat sür­gősen előnyös áron eladó. Megbízva Roma iroda kereskedelmi osztály, Unió-utca 10. BocsánczL Telefon 2.6 -53. F. ERDÉLY legforgalmasabb fürdő­helyén kitűnő karbani bérvilla, 8 kétágyas, 2 egyágyas szobával leg­jobb helyen sürgősen eladó 90.000 pengőért, teljes leltári felszereléssel. Megbízva Ingatlanforgalmi Iroda Bo- csánczi, Unió-Utca 10. NAGYOBB tőkeelhelyezésre kivá­lóan alkalmas 23.000 négyzetméter belvárosi üres telek családi elosztás miatt sürgősen eladó. Megbízva mi- niszterileg engedélyezett iroda. Bo­cs ánczi, Unió-utca 10. Telefon 26—• 23. F. Kb. 100 hold déli fekvésű veszek, a tenger szine felett 700 m. me­ga sla;ti iklimaju helyen, vasúttól legfel­jebb 10 km. 'távolságra, autóval jól jár­ható ut közelében. Dr, Zilahi Kiss Bálint ügyvéd Kolozsvár, Deák Ferenc-utca 45. PUY ügyes csapost azonnal felveszek. Ba­lázs italmérés. Széchenyi-tér 41. ^ 13-5 ELADÓ családi ház, cca 1500 nr területen. Rákóczi-ut 64. ^ } t TTFÍYÁNY-u. 7—9. szám alatt levő házam azonnal eladó. Érdeklődni lehet Foi-j duló-u. 10. sz. 13 -2 i Félévszázaxílos külföldi összeköttetéseim lehetővé teszik, hogy finom solingeni acélárukban és szemüvegekben még mindig a legjobbat és viszonylag olcsón tudom nagyrabecsült vevőimnek nyílj tant. Â világhírű J. A. Henkels solingeni iker-jegyű zsebkések, ol­lók, borotvák, kertieszközök, valamint ösisoroív-áló pCiigck gyári lerakat a. KUN MÁTYÁS FÎA. Kossuth Lajos-utca 1.

Next

/
Oldalképek
Tartalom