Ellenzék, 1943. május (64. évfolyam, 97-122. szám)

1943-05-12 / 106. szám

X 1 19 43 májat ELLENZÉK 7 SPORT Miaángyi Ottó dr.; a testnevelés ma nemzetvédelem! Harminchat olimpiai bajnokságot nyert a magra? nemse., amelynek minden 333-ik fótfi ói 666-íic nó tagja sportol KOLOZSVÁR. Szerdán délután előadást tartott a rádióban dr. Misángyi Ottó, az Or­szágos Sport Központ vezetője a testnevelés nemzetvédelmi jelentőségéről. A magyar sport vezérének beszéde igen ér­dekesen jellemzi az ország sportviszoniyait. Mindenekelőtt azt állapította meg az OSK vezetője, hogy a testnevelésnek ma joko­zott jelentősége van. A testnevelésnek egyik ága a sport, amely versenyek rendezésében és versenyszerűi küz­delemben nyilvánul meg és amely nem egyeb, mint a testnevelés egyik megnyilvánulási módja. A sportnak jellemnevelő hatása tagadha­tatlan. Ellenálló képessé, fegyelmezetté ed­zi a fiatalságot, növeli az öntudatot, a min­den időben való felkészültséget és ezzel a nemzeti erőt. Ezért szokták ma a testne­velést a honvédelmi neveléssel egyrangu- nak mondani és ezért van szoros kapcso­latban a testnevelés és a nemzetvédelem. Az előadó ezután rátért a magyar sport jelentősebb sikereinek, de ugyanakkor hibái­nak ismertetésére. Elmondotta, hogy a MAC (Magyar Atlétikai Club) volt az első magyar sportegyesület, amely i8y$-ben Európában először rendezett bajnoki versenyt. Az olim- pai játékokon Nágymagyar or szag 13 világ- bajnokságot nyert, mig a Csonkamagyar or­szág 2j olimpiai bajnokságot. Ausztria, Cseh­szlovákia és Románia kétharmad részét sem érték el együtt azoknak a sikereknek, ame­lyeket a magyar nemzet aratott. Az eddig megnyert 36 olimpiai bajnoksá­gokból 24-et a küzdő sportokban értek el a magyarok. De nemcsak a versenyzők, hanem a veze­tők is jelentős szerepet vittek a nemzetközi sportéletben, ezzel is bizonyítván azt, hog} nemzetek között az első mellett van helyük. Magyarországon minden 333-ik férfi és 666-ik nő sportol, a levente sport azonban ma olyan tömegeket kapcsol be a sportba, amelynek számát egyelőre fel sem lehet be- j csülni. Magyarországon 400 labdarugópá­lya van 300.000 férőhellyel. Mig Magyarországnál kisebb nemzeteknek i stadionja van, Budapesten csak a közeljövő- J ben kerül sor stadion építésére. Minden nehézség ellenére azonban tovább j halad kitűzött célja felé a magyar sport, j amely nem más, mint egészséges ifjúság és jó honvédek nevelése — fejezte be előadását az OSK vezetője. Ma a RAG ellen játszik etlzőmérkő- zést a KEAC KOLOZSVÁR. A KEAC csapata, készülve a vasárnapi KKASE elleni kerületi bajnoki tangadó mérkőzésre, ma délután 5 órakor a városi sporttelepen a KAC első csapata ellen, játszik edzőmérkőzést. Az edzőmérkőzésre Szerémy Lajos csapatkapitány a következő játékosokat rendelte ki: Major, Szalóky, Reg­ner, Tombol i, Pünkösti, Szerémy, Török; Ju­hasz, Jeszenszky, Kovács Pál; Szabó; Rusz és Kürthy. A KAC csapata az első félidőben a követ­kező összeállításban játszik: Márki __Sza­niszló II., Vass — Tárnoki, Páll, Csákány — Bozóky, Kovács IV., Bonyhádi, Váczi, Tol­nai. A második félidőben több csere lesz mindkét oidaion. Opata edző ezért felhívja az összes másodikcsapatbeli játékosokat is, hogy ma délután fél 5 órakor a városi sport­telepen jelenjenek meg. Az Erdélyi Játékvezető Testület közleménye A csütörtöki és vasárnapi bajnoki mér­kőzésekre a következő játékvezetőket küldöm ki: Május 13-án, csütörtökön délután fél 6 Gyümölcstermelők figyelmébe! Uj, átdolgozott kiadásban jelent meg Mohácsy Mátyás: A gyümölcster­mesztés kézikönyve Lexikonalak 576 oldal 7 tábla 22-5 ábra órakor az egyetemi sportparkban: Debreceni Gazdászok—Kolozsvári MESE, vezeti Welser Jenő, határjelzők Sipos István és Gábor Fe­renc. Vasárnap, május 16-án délután fél 4 óra­kor Bástya—DVSC, vezeti Jania Nándor, ha­tárjelzők Caul János és Jószay László. Fél 6 órakor KKASE—KEAC, vezeti Polareczky János, határjelzők Szathmáry Elek és Raduch Jenő. A várbsi kispályán délelőtt xo órakor Pos­tás— KMTE, vezeti Sipos István, határjelzők Adorján Viktor és Deák Ferenc. 12 órakor KMÁV—Bástya ifjúsági, vezeti Adorján Já­nos, határjelző Harasztosi Béla. Délután 2 órakor KMAV II.—Korvin, vezeti Gábor Fe­renc, határjelzők Rónay Nándor és Sándor Elemér. Délután 4 órakor Korvin—KAC if­júsági, vezeti Márton Péter, határjelző Paizs György. Désen délelőtt fél 10 órakor DSE—Sz. Tö­rekvés, vezeti dr. Juhász Attila, délután fél 6 órakor DMÂV—Bástya II., vezeti Hajdú Jó­zsef. Besztercén délután fél 5 órakor BMSE— KAC II., vezeti Bindász József. Kolozsvár, 1943 május 12. Weiser Jenő, JT. kerületi főtitkár. Készül Erdély vasutas csapata az NB I. vasutas együttese ellen Vasárnap Marosvásárhelyen érdekes mérkő­zés lesz az NB. I. vasutasliga és az Erdélyi Május 19-én a Mátyás Király Diákházban : Kaszap István emlékest! Jegyek az IBUSZ-nál. Vasutas Liga csapatai között. A mérkőzés le­vezetésére a JT. Weiser Jenőt küldte ki. A szolnoki és budapesti vasutas játékosok ellen játszó erdélyi vasutas csapat pénteken Ko­lozsváron esz, majd szombat délután a fő­városi és szolnoki játékosokkal együtt, Lő­rinc?. Sáncior, az erdélyi vasutas liga csapat- kapitanyának a kíséretében utazik Marosvá­sárhelyre. FELHÍVÁS AZ EGYESÜLETEKHEZ! Adorján Ödön, a kolozsvári labdarugó kerü­let ügyvezetője ezúton is felhívja az összes kolozsvári labdarugó egyesületeket, hogy bár­milyen bajnoki, vagy barátságos mérkőzést rendeznek, kötelesek mindenkor idejében be­jelenteni az Aúetekes rendőri hatóságoknál. A VASÁRNAPI bajnoki mérkőzésekre lel­kesen készülődnek a kolozsvári csapatok. A Bástya, mely a DVSC-vel kerül össze, ma délután a Korvin ellep játszik edzőmérkőzést. A KKASE, mely egyik legnehezebb mérkőzé­sét vívja a tavaszi szezonban, a KMTE csa­patával játszik pénteken délután 5 órakor ugyancsak edzőmérkőzést. SZAMOSUJVÁRON vasárnap a Törekvés a kerületi bajnokságok küzdelmei során 1:1 (i;o) arányban, eldöntetlenül játszott a BMS csapatavai. A Désre kitűzött DMÁV— KMTE mérkőzés elmaradt, mivel utóbbi le­mondta a mérkőzést. KiKoiics (Kolozsvár) veretlenül nyerte a gazdás: kard egyesi bajnokságot KOLOZSVÁR. Az Országos Gazdász Baj­nokságok második napján a kard egyéni küz­delmeket bonyolították le a KAC Unió-utca 21. szám a,atti nagytermében. A bajnokságot Nikolics Kolozsvár nyerte meg veretlenül 8 győzelemmel. 2 Istók Kolozsvár 6 gy. 3 Bá­ró Haupt Magyaróvár 5 gy. 4 Gvarmathy Magyaróvár 4 gy. 5 Lada Kolozsvár 4 gy. 6 Báró Urbán Keszthely 4 gy. 7 Vitéz Thury Debrecen 4 gy. 8 Kunczer Keszthely 2 gy. 9 Illés Keszthely o gy. A versenynek 16 in­dulója volt és az végig igen érdekes küzdel­meket hozott. A zsűri tagjai Laczkovich szá­zados, Boros rendőrfelügyelő, vitéz Várady zászlós és Zsoldos, a BEAC tagja, kifogásta­lanul látták ei feladatukat. a 7. Ára 25 peng« „Ellenzék“ könyvesboltban Kolozsvár, Mátyás király-tér 9. Vi­dékre utánvéttel is azonnal meg­tudják- Kérje a gazdasági könyvek . teljes jegyzékét. KÖZGAZDÁI Állami munkákat kért emlékiratában a visszacsatolt területek nyomdaipara KOLOZSVÁR, május 13. A megszállás évei alatt Erdély nyomdaipara majdnem elsorvadt, mert a megszállóknak volt gondjuk arra, hogy hivatalos és magán- rendeléseket az újonnan alakult nyom­dák kapják meg. Á hazatérés iS ebben a helyzetben találta a nyomdaipa' t. Azóta a helyzet jobbra fordult, de a visszacsa­tolt területek nyomdaipara még sincs kellőképpen foglalkoztatva, mert állami megrendeléseket csak a legkivételesebb esetekben kapnak. Ezt a helyzetet Ko­lozsvár törvényhatóságának még a mult évben tartott egyik közgyűlésén kifogá­solta Demeter Ferenc, a kolozsvári ipar- testület. elnöke, aki a kolozsvári nyomda­iparosok nevében már akkor arra kérte a polgármestert, írjon fel a kormányhoz s kérje, hogy az állami nyomtatványmeg- rendelésekből Kolozsvárt se hagyják ki. A felterjesztés” elment, eredménye azon­ban nem mutatkozott. Ezt a kérdést az­óta a vidéki nyomdaiparosok állandóan nyilvántartják s most a vidéki nyomda­iparosok érdekképviselete emlékiratot is készített s azt a napokban népes küldött­ség utján adták át Bornemisza Géza ipar­ügyi miniszternek. A küldöttségben Ko­lozsvár képviseletében Csákányovszky Károly és Nagy Jenő nyomdatulajdono­sok vettek részt. A miniszternek átadott emlékirat meg­állapítja, hogy bár egyes városok ható­ságai, hivatalok vezetői és nagyvállalatai igyekeznek rendeléseikkel a vidéki nyom- dapirt támogatni, ez még nem elég ahhoz, hogy a vidéki nyomdaipart ellássa mun­kával s igy a visszacsatolt területek nyomdaipara nincs teljes mértékben foglalkoztatva, akkor, mikor Budapest legtöbb nyom­davállalata kétszeres menetben dolgo­zik. Ennek a helytelen munkamegosztásnak a főoka, hogy úgyszólván az összes hiva­talos nyomtatványok központosítva van­nak. Ezt a rendszert gyakorolják a leg­nagyobb biztositóvállalatok és pénzinté­zetek is, amelyek pedig arra lennének hi­vatva, hogy vérkeringést vigyenek az or­szág minden részébe. Ezért kérik a minisztert, rendelje el, hogy az államrendőrségek, pénzügyigazgatósá­gok, az OTl, a postaigazgatóságok, álla­mi kórházak és az egyes vasutigazgató- ságok azokat a nyomtatványokat, ame­lyek nagyobb mennyiségben szüksége­sek, a helyi nyomdavállalatoknál ren­deljék meg. Megállapította az emlékirat, hogy a fej­lett nyomdaipar megváltoztatja az egyes városok kulturképét és átalakító hatással van a nemzetiségi vidékekre is,# aminek bizonyitéka, hogy a volt elcsatolt terüle­teken maradt nyomdatulajdonosok maga- sabbrendüségének volt köszönhető, hogy a vezetőszerep mindvégig a magyar nyomdatulajdonosok kezében maradt s az országos kongresszusokon nem halt el a magyar szó. Ezért Kolozsvár és a többi vidéki városok nyomdaipara megújulást, állami munkarészesedést kér. Az emlékirat átadása után a miniszter sokáig beszélgetett a küldöttség tagjai­val. A kolozsváriak elmondották, hogy Kolozsvár megértő nyomdaiparosai az or­szágos árszabás keretein túl heti 10 pen­gő 40 fillérrel nagyobb fizetést adnak munkásaiknak, mint a többi városok s kérték, hogy ezt a fizetési rendszert te­gyék kötelezővé az ország összes többi városaiban is. A miniszter megígérte, hogy a kérést megfontolás tárgyává te­szi, s ha annak nincs komolyabb akadá­lya, meg is valósítja. A SZÉKELYFÖLDI KERESKEDŐK KÍVÁNSÁGAI. Röviden már hirt adtunk arról, hogy a székelyföldi kereskedőtár­sulatok elnökei és kiküldöttei Marosvá­sárhelyen országrészi értekezletet tartot­tak. Az értekezlet — mint értesülünk — a székelyföldi keresztény kereskedők hi­telellátásának gyorsítása és biztosítása érdekében hitelintézet felállítását, a ta- nonckérdéssel kapcsolatban az erdélyi székely városokban kereskedőtanoncott- honok felállítását, a kereskedelem képe­sítéshez kötését, bizonyos szakmákban a zártszám bevezetését és a kereskedők jobb megszervezését tartotta szükséges­nek. PAPIKBAN, Írószerben, irodai fel- szerelési tárgyakban teljes raktárt talál az „Ellenzék“ könyvesboltban, Kolozsvár, Mátyás király-tér 9. Tele­lőn 11—99 EGYÜTTES ÜLÉST TART A BOL­GÁR-MAGYAR SZÖVETKEZETI BIZOTTSÁG ’SZÓFIA, május 13. (MTI.) Május 22 és 23-án lesz Budapesten a bolgár- magyar szövetkezeti bizottság együt­tes ülése. Ezen a bizottság magyar és bolgár főtitkárai beszámolnak az eddigi tevékenységről. Az ülésre Bulgáriából 15 tagú küldöttség érke­zik Budapestre május 19-én. A bi­zottság elnökévé ezúttal a bolgár küldöttség egyik tagját választják meg. A NAGYVÁRADI VÁROSHÁZA VÉG­LEG ESI In I T TISZTVISELŐI. Nagyvárad­ról jelentik: A belügyminiszter Nagyvárad thjf. város ideiglenes hatállyal kinevezett tisztviselői közül a következőket véglegesítet­te tisztségükben; Dr. Gyapay László polgár- mesterhelyeitest, dr. Borbély Dezső főjegyzőt, Klemans Rezső, dr. Varga László, dr. Dalló Gyula és Rozslay István tanácsnokokat, dr Józsa András árvaszéki elnököt, dr. Thury László tiszti főügyészt, dr. Imrik László, dr. Kazik István, dr. Kazó Károly, Fluck Ferenc és Koionráry János I. o. aljegyzőket, dr. Prodán Tiva dar és dr. Farkas István árva- szék; ülnököket, dr. Orbán Dénes és dr. Pa­ris Viimos tiszti ügyészeket, dr. Dohai Ist­ván László, dr. Ebergényi Gyula, Balogh Mi­hály es úr. Csapó Ferenc II. o. aljegyzőket, dr. Pcrecsenyi Gyula árvaszéki aljegyzőt, dr. Ulfertn József aliigyészt, dr. Papp Tibor, Csery Alajos, Szorán Gusztáv, Monoky Ár pád I. 0. közig, fogalmazókat, dr. Csermák László, dr. Kővári József és dr. Matolay Oli­vér II. o. közig fogalmazókat, Hergár Vik­tor műszaki tanácsost, Pikó János, Toóth Sándor és Palcsik Sándor főmérnököket, Ba­kó István mérnököt, dr Kiss Elek vágóhídi igazgatót, Boross Gyula és Erdélvszky Mi­hály I. o. állatorvosokat, Bereczky Ottó rő- pénztárnokot, Bányai Imre pénztárnokot, Ke rezsi János pénztári ellenőrt, Szauer Gvörgv II. o. pénztári tisztet, Fráter József cs vitéz Morvay Árpád adóhivatali főszámvevőhe- lycttest, Vcreby József, Széles Gábor és Papp Lajos adóhivatali ellenőröket, Szentes Imre Csigás Mihály, Fröhlich Gusztáv, Henger József, Fabriczy Gyula, Bányai Zoltán, Szi­geti János, dr. Philippi Ernő, Suhayda Antal, Szűcs Béla, Gyapay József, Takács László és Boór Géza I. o. adótiszteket, Péter Lajos, Baróczi Antal, Garay János. Hegedűs István, Puskás Zoltán, Tarsoly Isryán, Melega Ti- vadai. Sziklai István és Darabont Dénes II. o. adótiszteket. KIIRTOTTA SZERELMESE CSALÁD­JÁT. A KIKOSARAZOTT KÉRŐ. Bajáról jelentik: Korber Mihály gazdalegény egy fiatalkorú társával Tompa községben rá- tört Tamás Mihályné szállására. Tamás Míhálynét és Welker Lajost agyonlőtték, mig Tamásné 17 éves leányát, Franciskát, olyan súlyosan megsebesítették, hogy sé­rülésébe a kórházban belehalt. Korber tettét azért követte el, mert Tamásné nem akarta feleségül hozzáadni leányát. A bajai rögtönitélő bíróság szerdán tár­gyalta az ügyet és tekintettel arra, hogy a vádlottak egyike sem töltötte be még a 20-ik életévet, Korber Mihályt 20 évi fegyházra és társát 10 évi fogházra Ítélte. A tusnádi Újságíró Villa 11 szobával, fürdőszobákkal, teljesen modern berendezéssel junius 1-re bérbeadó. A gyönyörű kies fekvésű villában 2 szobát az Újságíró Egye­sület fenntart magának. Egész évi üzem. Ajánlatokat május hó 20-áig bezárólag László Zoltán szerkesztő címére küldendők, Sepsiszentgyörgy Székely Nép szerkesztősége. Az Egyesület vezetősége értesiti továbbá a kartársakat, hogy aki igényt tart a tusnádi nyaralásra, erre vonatkozó kérését legkésőbb május hó 25-éig jelentsék be az Egyesület irodájánál, Kolozsvár.. Kossuth Lajos-utca 30. rpuu íruw

Next

/
Oldalképek
Tartalom