Ellenzék, 1943. május (64. évfolyam, 97-122. szám)

1943-05-27 / 119. szám

1 M 3 május 2 8. ....“'rn-wimmi— SPORT Szombaton és vasárnap Országos női és férfi vivóversenyt rendez a KRC KOLOZSVÁR- Szombaton és vasárnap a KAC Unió-utca 21. szám alatti nagytermé­ben rendezi meg a KEAC II. oszt. országos női tor és II. Ili. oszt. országos tőr és bard­s’ivó versenyét. * * Az országos női tőrverseny küzdelmet szombaton reggel 9 órakor kezdődnek meg a selejtezőkkel, majd folytatólagosan levivják a döntők egyrészét is. Az év egyetlen országos női tőrversenyé­re eddig 17 nevezés jutott be: Budapestről a BEAC •j, Magyar Pamut j, WMTK 2, míg a Nagyváradi Sport Egylet ugyancsak 2 hölgyvivóját nevezte be. Kolozsvárról a KAC Fazekas Ilonkát és Szentgyörgyi Idát. a KISOK Riedinger Beát, Dengeleg Nórát és Póczy Mimit, a KMFSE Székely Rózsikat, mig a rendező KEAC Visky Ilo­nát nevezte be. A II. és III. oszt. férfi országos tőrver- seny küzdelmei szombaton délután 4 órakor kezdődnek meg. A tőrversenyre 15 nevezés futott be. A kardversenyek selejtező küzdelmei vasárnap reggel 9 órakor kezdődnek meg, mig a dön­tő küzdelmeket délután 4 órakor tartják meg a «tői torverseny döntőjével párhu­zamban. A II. és III. oszt. országos kard­versenyre Budapestről, Nagyváradról, Deb­recenből és Kolozsvárról összesen 26 neve­zés jutott be. A rendező Kolozsvári Egyetemi Atlétikai Club a kétnapos országos vivóversenyre meg­hívta a Kolozsváron tartózkodó összes finn sebesült tiszteket, hogy a finn testvérek szem­tanúi lehessenek a kétnapos országos verseny küzdelmeinek. A fegyelmi egyßsbiro közleménye Igazolom a következő (lejátszott kerületi bajnoki mérkőzéseket: KAC II.—DSE 9:2, Korvin—BMSE 3:2, KKASE—Sz. Törekvés 3:2, KEAC—DMÂV 4:1, Postás—Bástya II. 2;i, KMÁV II.— KMTE 2;i, KMÁV—KKASE ifjúsági 4:3, KAC—Bástya ifjúsági 0:0 arányban, 2 pont­tal a KAC javára. Hireán Valér KMÁV játékost a 26. és 28. paragrafus alapján 6 hétre a játéktól eltiltom, de a 14. paragrafus értelmében a büntetés végrehajtását 3 hónapi próbaidőre felfüggesz­tem. A felfüggesztési próbaidő 1943 VIII. hó 23-án jár le. Kolozsvár, 1945 május 27-én. Szabó Ödön fegyelmi egyesbirő. Bővült a nyári szabadegyetem sportműsora KOLOZSVÁR. A jukius i-től 15-ig tartó nyári egyetem sportműsora igen érdekes ese­ményekkel bővült. Julius y-án este fél 7 órai kezdettel ren­dezi meg KEAC a MOTESz, LÓK és a MLFSOK tornász-válogatottak közötti visz- szavágó versenyét, melynek első összecsapására junius 4-én Bu­dapesten kerül sor. A pompás küzdelmeknek Ígérkező verseny közben a Testnevelési Fő­iskola és a Kolozsvári Villamosmüvek Spoi t Egyesületének höigytornászai bemutatót tar­tanak. juiius 2, 3 és 4-én a KEAC rendezésében, kerülnek sorra az egyetemi sportpark vörös, salakos pályáin Kolozsvár teniszbajnokságai, melyen az ország legjobb teniszezői is részt- vesznek. A ^ versennyé párhuzamban bcityo- lit;ák le Erdély kerületi ifjúsági és teniszcsa­pat bajnokságait. Junius 10-én kezdődnek a honvéd sportversenyek KOLOZSVÁR. Mint az elmúlt évben, úgy ez idén is megrendezi a IX. hadtest a hon­véd sportügyességi jelvéityszerző versenyt. Az ezévi versenyek, a múltévihez hasonlóan, de szigorított feltételek és uj versenyszámok be­iktatásával kerülnek megrendezésre junius havában Erdély nagyobb helyőrségeiben. Ko­lozsváron junius io. és 11-én kerülnek sorra ezek a jelvényszerző versenyek, a következő számokkal: 7 Fiadipisztoly és bacfipuskalövészet. 2 Rézig-ánát célbadobás. y Haditorna és aka­dályverseny. 4 2000 méteres terepjutás. 5 Ügyességi számok (talajtornp.). 6 Úszás (medencében, vagy jolyamuszás jelszer elé s- sel). A lenti versenyszámokon kívül, az eddigi, tervek szelént, még két ügyességi szám lesz. Dr. Nagv Zoltán a KAC-uszők elnöke KOLOZSVÁR. A KAC uszószkosztálya a napokban tartotta alakuló ülését Leitcrsdor- fer Ferenc vezetése mellett, nagy érdeklődés közepette. Ennek során Leitersdorfer Ferenc ügyvezető elnök beszámolt a szakosztály el­múlt évi eredményes munkásságáról, majd a pénztári jelentés után egyhangúlag a követ­kező tisztikart választották meg: Elnök dr. Nagy Zoltán, ügyvezető elnök Leitersdorfer Ferenc, intéző Guráih Béla, titkár Szilágyi Harmatsuly: Komjátszegi Albert — Farkas Ferenc. Pehelysúly: Bíró Mihály—Sarány Ferenc, Varga Ferenc—Balogh Zsigmond. Könnyüsuly; Petrucz István—Abrudán Sándor. Közcpsuly: Kerekes Ferenc—Tuzson Sán­dor. Bemuttó mérkőzés; Györki tréner és Fü- löp részvételével. A Verseny megtekintése díjtalan. SZOMBATON délután 5 órakor az egyete­mi sportparkban az ékszerészek labdarugó csapata az egyetem műszaki osztályának csa­patával játszók. A két csapat a következő összeállításban áil ki: Ékszerészek: Vargha — Bindász, Máthé — Kiss, Madarassy, Nagy Ferenc — Bálint, Hadnagy, Makovi, Bakos, Bagyula. Tartalék Kardos. Műszaki osztály: Horváth — Blázsi, Abiudán — Túrós dr., Kotró, Tusonyi — Pop, Kendrcán, Ádám, Makaria, Klárics. Mindkét csapatban több nagynevű játékos szerepel. Az ékszerészek csapatában Makovi, a Kispest volt többszö­rös válogatottja és Kiss, az FC Paris volt középfedezete, mig az egyetemi csapatban a bal szélső Klarics, a HÁSzK volt többszörös válogatottja szerepelnek. A mérkőzést Ko­vács Béla vezeti. Mlsángyi O lé síiafása a magva1, testnevelésről Sróiiíiai László, pénztáros Csipkés Attila, szaktanacs- adó Gebefügi Ferenc. Férfi uszókapitány jor- dáky Béla. Női uszókapitány K. Bereczki Apollónia. Szertáros Sátuha Dezső. Orvos dr. Biró József. A sportbizottság tagjai; dr. Uj- várósy Pál, vitéz Várady József, M. Raphael Éva, Szilágyi János és Major Miklós. A mint­egy 80 taggal rendelkező KAC úszó szakosz­tálya egyhangúlag választotta meg elnökéve a keleti fronton derekasan küzdő dr. Nagy Zoltánt. Ma utazik Pestre a KAC KOLOZSVÁR. A KAC a következő ösz- szeállitásban áll ki vasárnap Budapesten; Márki — Szaniszló II., Vass — Páll. Szán- tay, Csákány — Radnai, Kovács IV., Bony­hádi, Váczi, Tolpai. Tartalékként Bozóky utazik a csapattal. A vezetőség bízik abban, hogy az együttes kijátssza a DiMÁVAG ellen az első félidőben mutatott formáját és leg­alább egy pontot sikerül elhoznia a fővá­rosból. Felhívás a KAC labdarugókhoz Opata Zoltán,, a KAC edzője felhívja a KAC II. csapatának alábbi játékosait, bogy a vasárnap délutáni KKASE ellem bajnoki mérkőzésre lel 3 órára a városi sporttelepen jelenjenek meg: Plank, Tárnoki, Tóth, Bo­kor, Demeter, Kiss, Nagy László, Nagy Ist­ván, Adorján, Oroszi, Verbőczn, Szokoli. An­toni és Bcdő. Ugyancsak fél 3 órára a KMÁV ifjúsági ellen a következő játékosoknak kell megjelenniök az öltözőben: Lőrincz, Szalóki, Szabó, Bálint, Illyés, Fülöp, Kovács Vilmos, Teleki, Kerekes, Szász, Szabó, Kiss, Prupner és Szabó István. KKASE jelvényszerző ökölvívó versenye A KKASE vasárnap délután fél 5 órai kezdettel házi ökölvívó versenyt rendez a Malom-utca 26. szám alatti állami gimná­zium tornatermében. A versenyen résztvesznek a következő pá­rok; Papirsulv: Simon István—Csüdör Lajos. SZÓFIA, május 28. (MTI.) Misángvi Ottó, a budapesti testnevelési főiskola igazgatója, szerdán délután tartotta meg a szófiai akadémia disztermében érdeklő­déssel várt előadását „A testnevelés és nemzeti gondolat“ címmel. Filov minisz­terelnök felesége is megjelent az előadá­son. Ott voltak a magyar követség tiszt­viselői Anóthy Jungert Mihály követtel az élén, valamint a bolgár sport- és tár­sadalmi élet több kiválóságai. Kara Ivanov, a bolgár testnevelési fo- J iskola igazgatója üdvözölte Misángyi Ot­tót, aki bolgár nyelven mondott köszöne­tét, majd német nyelyen megtartotta elő­adását, amelynek főbb pontjait bolgár nyelvre is lefordították. Az előadást, amely főként a magyar sport fejlődésé­ről és nemzetnevelő szerepéről szólt, a közönség nagy tetszéssel fogadta. Az elő­adás után díszvacsorát rendeztek a ma­gyar vendég tiszteletére. 1 most gyártott papirzsineg azonban sokkal erősebb és használhatóbb, mint az előző vi­lágháborúban készült papirspárga. Még ma is gyártanak ugyan kenderből és kendcrkócból zsineget és ez a három zsinegminőség tovább­ra is megmarad, azonban a zsinegellátásban és forgalomban a közeljövőben uj rendet léptet­nek életbe. Nemcsak az elosztást fogják mennyiségileg szabályozni, hanem megálla­pítják azt is, hogy az egyes üzemek, keres­kedések milyen minőségű spárgát kötelesek használni. SZIGORÚBBAN ELLENŐRZIK A GA­BONA MÉRŐESZKÖZÖK HITELESSÉ­GET. A kereskedelmi miniszter körrendeletét adott ki a gabona vásárlásánál és vételénél használt mértékek és mérőeszközök hitelesíté­séről, illetve az ellenőrzés szabályozásáról. Mindazokon a helyeken, amelyeken a fenn­álló törvényes rendelkezések értelmében a ga­bona átadása és átvétele történik, a használt súlyokat és mérlegeket minden évben leg­alább egyszer kell hitelesíteni. Ugyancsak ilyen időközökben kell hitelesíteni a gabona minőségének megállapítására használt készü­lékek mérlegét és súlyait is. A hitelesítés azt a személyt terheli, aki a fennálló törvényes rendelkezések értelmében a gabona vásárlá­sára és továbbadására jogosult. M. kir. erdőigazgatóság, Kolozsvár. 1825—- 1943. szám. VERSENYTÁRGYALÁSI HIR­DETMÉNY. A kolozsvári m. ki'r. erdőigaz- gatoság zárt, Írásbeli ajánlatok utján tövön értékesíti Magyarzsombor község határában fekvő volt Brunner Jakab örökösei-féle er- dőbirtok Dali-völgyi erdőrészében fekvő vá­gásterületein visszamaradt mintegy 2560 d-r’b. tölgy hasábfát. Ajánlatok a vevő által cser- kéreghántással is végzendő kitermelés után számbaveendő talpfa, bányafa, szerfa és tűzi­fa köbméterére, illetve ürköbméterére. vala­mint a cserkéregre, a hántottfa ürköbméteré­re vonatkozólag teendők meg. Ajánlatok zárt borítékban 1943. évi junius hó 12-én délelőtt re óráig az erdőigazgatósághoz, nyújtandók be. Érdeklődők váiaszbélyeg megküldése mel­lett a versenytárgyalási feltételek megküldé­sét is kérhetik. Kolozsvár, 1943 május hó 26-án. Elaidu Gvula sk. min. tan. er-xhgaz- gató. KOLOZSVÁR, május 28. Az iparos után­pótlás érdekében először a kolozsvári ipar- testülu konditotta meg a vészharangot. Ada­tokkal bizonyította, hogy a kézműipari utánpótlás válságos helyzetbe unott. Kutatták a válság okát és megoldására és az utánpótlás megkönnyítésére gyakorlati javas­latokat is tettek. A kolozsvári ipartestedet vészjelére az országban mindenütt felfigyel­tek. A mult év közepén az Ipartestületek. Or­szágos Központjához javaslatot terjesztett fel az illetékes kormánytényezőkhöz, amelyben rámutatott a tanoncszerződések kötésének nagyarányú visszaesésére. A javaslat ille­tékes körökben teljes megértésre talál, azon­ban gyakorlatilag eddig igen kevés történt a javaslatban foglaltak megvalósítása érdeké­ben. Kolozsvárt azonban sikerült elérni, hogy a fiú iparos tanonciskola összevont tanidőben tanítja az úgynevezett idényiparokban foglal­koztatott tanoncokat. A tanoncok létszáma állandóan apad s mig az 1941. év végén • az ipartestület 1766 ta- noncot tartott nyilván, addig a jelenleg nyil­vántartott tanoncok száma alig haladja meg az 1300-at, még ha figyelembe vesszük a gyárakban dolgoztatott tanoncokat is. A gyá­ri tanoncok nélkül a helyzet még siralmasabb, mert a kézmüiparosoknál levő tanoncok szá­ma az ezret Is alig éri el. Figyelembe véve azt, hogy a kolozsvári és vidéke ipartestü- lfetnek 3234 tagja van és hogy a tanoncok száma alig éri el az ezret, a kézmüiparosok- nak, megállapítható, hogy ma már átlag véve csak minden három mesterre jut egy tanonc. Ez az arány pedig, ha sürgős intézkedés nem történik, még rosszabbodni is fog. A helyzet rosszabbodását mutatja az is, hogy mig 1940-ben az ipartestület által be- szegődtetett uj tanoncok száma 818 volt 1942-ben ez a szám 575-re esett vissza. An­nak ellenére, hogy a szakmák száma közel roo, 1942-ben mindössze 55 szakmában sze­gődtelek tanoncokat, ami azt bizonyítja, hogy 45 ipari szakmában egyáltalán nincs, vagy alig van utánpótlás. SZABÁLYOZZAK A ZSINEG FORGAL­MÁT. Jó ideje van már forgalomban az elő­ző világháborúból már ismert papirspárga. A A 21-es Bajtársi Szövetség uj munka- terve KOLOZSVÁR, május 28. A volt ni. km. kolozsvári 2j. honvéd cs 21. székely gyalog­ezredek Bajtársi Szövetségének S/.entegyház- utca 9. szám alatt levő uj hivatalos helyisé­gében lelkes munka folyik. A Bajtársi Szö­vetség vezetősége Suhajda Kálmán elnökle­tével megtartott legutóbb, értekezletén elha­tározta, hogy a világháborús bajtársak érde­keinek hathatósabb elősegítése érdekében megszervezi és rendszeresíti a ,,Bajtársi S/.ol- gálaf-or c, a szövetség tagjai és a tagok családjai jogos kéréseit erkölcsi támogatásban részesíti. A szövetség hivatalos helyiségében rendszeresítették az ügyeleti szolgálatot és mindennap az ügyeletes szövetségi vezető díj­mentesen és bajtársi előzékenységgel áll a ta­gok rendelkezésére, tanáccsal, útbaigazítással, felvilágosítással. Ügyeleti, szolgálatot Iáit minden hétfőn délután 6 órától iél 8 óráig karádi Nagy La­jos. a szövetség- titkára, minden kedden Dan- kanics László és vitéz Kovács János, minden szerdán Varga Lajos és Náge! Nándor, min­den csütörtökön Szalay Gyula és Szabó Jó­zsef, minden pénteken Torday Mihály es Orbán János, minden szombaton .Walter Gyula és' Kiss József, minden vasárnap dél­előtt 9 órától íz óráig Suhajda Kálmán és l.övcndi Veress Lajos A hagyományos honvédszellem ápolására és a bajtársi katonaerények fokozása érdekében a szövetség vezetősége az elmúlt világháború megmaradt emlékeiből (harctéri naplók, fény­képek, .parancsok, zászlók, jelvények, fegyve. rek) 21-es honvédkiállitás megrendezését tér- t czi. A volt 21. honvéd és 21. székely gyalog­ezredek történetének megírása vitéz Kör- mendv Géza ny. ezredes irányítása mellett szorgalmasan folyik. A szövetség a szegény és támogatásra rászo­rult tagok részére bajtársi orvosi és gyógyszer­tári szolgálatot is szervez és a legjutányosabb feltételek mellett igyekszik a szövetség beteg tagjait és családjait orvosi kezelésben részesí­teni és gyógyszerekkel ellátni. A tagdíjat a f. évi junius i-től kezdve havi i pengőben állapította meg a vezetőség. A régi tagdijhátrglékok kiegyenlitése — ha rész­letekben is — a f. év végéig, 21-es bajtársi kötelesség. A tagd: lakat Barabás Gvula. az EMKE pénzbeszedője szedi be. A folyó évi június 20-án megtartandó tisztújító közgyűlés előkészítésén külön bizottság dolgozik. Á bi­zottság tagjai: Suhaida Kálmán, karádi Naev Lajos, Walter Gvula, kövendi Veress Lajos, Varga Lajos és Orbán János. A 21-es bai- társakat mm den kérdésről tájékoztatja a hi­vatalos helyiség ajtaján levő ..hirdető tábla“. A 21-es Bajtársi Szövetség szerény eszkö­zökkel, de nagv lelkesedéssel erősiti a belső arcvonal szilárdságát. A KALANGYA, a délvidéki magyarság fo­lyóirata májusi számában Sztefanovics Szve- tiszláv, a hires szerb Madác’n-forditó tollából közöl tanulmányt a magyarországi szerbek szerepéről az uj szerb irodalomban. Kristály István a megszállt Bánátból küld mélyen- szántó és minden sorában izgalmasan eYdekes irodalmi levelet, Kosztolnyik Kálmán „A Délvidék szerepe az ország gazdasági életé­ben“ címen irt tanulmányt. Nagy érdeklő­désre tarthat számot Spóner Sándor, a m. kir. Nemzeti Szabadkikötő h. igazgatójának az újvidéki szabadkikötő jövőjéről irt tanulmá­nya. Csuka Zoltán, Dudás Kálmán, Illés Sándor,- Herceg János. Csuka János és Muhi János szépirodalmi cikkei és versei egészítik ki a Délvidék színvonalas folyóiratát. Mu­tatványszámot szívesen küld a központi ügy­kezelés, Budapest, VII. Baross-tér 15. Kolozsvári köny/napok: junius 4, 5, 7. SINGER LS W ÖLEN ER“ KÖNYVNAPI KÖNYVEI : Somogyvári Gyula: A piros sapkás kislány. A hadtest hit marad. A konyvnap eseménye a két Somogvvári- könvvnek egy közöc kötetben megjelent könyvnapi kiadása. Könyvnapi ára kötve 16 pengő. Könyvnap után nem lesz! Herczeg Ferenc: Magyar történelmi drámái. Tartalma: Árva László király. Ócskav bri- gadéros. A Híd. A fekete lovas, könyvnapi ára 4 pengő. Könyvnap után nem lesz! Szabó Lőrinc: Összes versei. A kiváló költő verseinek első gyüjteménvés kiadása. Könyvnapi ára kötve 20 pengő. Könyvnap utat/ nem lesz! Jegyeztesse elő már most példányait és 1 könwnapoko-n vegve meg az „ELIENZÉK“ KÖNYVESBÖLTBAN Kolozsvár. Mátyás király-tér 9.. vagy 2? Elleniek‘‘ könyves könyvnap! sátrában Kolozsvár. Mátyás király-tér és Jókai-utca sarkán! F7ékből a könyvekből csak könyvnapi kiadá­sok lesznek! Veszélyben a kézműipar I Csak három iparosra jut e$y tanonc i

Next

/
Oldalképek
Tartalom