Ellenzék, 1943. május (64. évfolyam, 97-122. szám)

X 1 1943 májas 1. ELLENZÉK mmmmmammm ll_ SPORT Bonyhádi és Váczi játszanak az Újvidék ellen, Szokoly sérülése miatt valószínűleg kimarad A Szeged dilin győztes csapatával áll lei az Újvidék: KOLOZSVÁR. Vasárnap, a Nemzet' Bajnokság 25-ik fordulójának során ismét súlyos feladat vár a KAC-ra: az Újvidék­kel kell megküzdenie, amely az eddigi há­rom találkozó $orá?i kétszer győzött és egyszer döntetlenül végzett a kolozsvári csapattal­Legutóbb 1942 őszén találkozott utoljára a két csapat Újvidéken, amikor 6:2 aránya súlyos vereséget szenvedett a jó formában lévő együttestől- Vasárnap negyedszer ta­lálkozik a két csapat és az előjelek szerint a találkozó nem sok jót fog hozni a kolozs­vári csapatnak. Az elmúlt vasárnapi Újpest elleni mérkőzés során ugyanis három; játé­kos: Bonyhádi, Váczi, Szokoly sérültek meg komolyabban és közülük mindössze Bonyhádi és ^ áezi szereplése valószínű, mivel jobban vannak. Szokoly sérülése miatt valószínűleg kimarad­Az összeállítási nehézségekre való tekin­tettel. Opata Zoltán edző csak keretet je­lölt ki az Újvidék elleni mérkőzésre a kö­vetkező játékosokból: Márki, Szaniszló //., T áss, Páll, Szántáy, CsáJtány, Rádnai, Ko­vács IV., Bonyhádi, Váczi, Szokoly és Tolnm. A sérültekkel szombaton és vasárnap még külön is foglalkozik az edző és csak abban az esetben állítja be őket a csapat­ba, ha állapotuk kifogástalan. Az Újvidék szombaton délben érkezik meg a Szeged elleni győztes csapatával Wagner János és Szuszedszky János vezetői; kíséretében. Á mérkőzés a városi sporttelepen pont­ban délután fél hat órakor kezdődik Nagy ImJOs játékvezetésével, míg a határjelzők Jania Nándor és II araszt ősi György lesznek. A vasárnapi labdarngómüsor Bástya-pályán délelőtt 9 órakor: Kor­ián—KMÂV ifj. bajnoki. Városi kispályán délelőtt 20 órakor; KKASE—KNÍTE /. o. bajnoki. Bástya-pályán délelőtt 11 órakor; Kor­vin—Postás I. o. bajnoki. Városi sporttelep délután fél 4 óraltor: KAC II—Törekvés Szamos újvár kér. ha', • noki. Városi sporttelep kispálya; KKASE— Bástya ifj. bajnoki. Városi sporttelep fél 6 órakor; KAC.— Újvidék NB L mérkőzés. Désen délelőtt fél 12 órakor a DMAV a KMÁV ellen játszik a kerületi bajnokságok: során, délután fél öt órakor a DSE a Bás­tya II. ellen. Besztercén á KEAC <t EMSE ellen ját­szik fél 3 órakor. A 'eventebajnokságok során a KMÂV TE a RLE csapatával játszik délután 3 óra­kor a Donáth-ut végén lévő sporttelepén, a Kér. Iskola Szaniosujváron, a Tanítókép­ző Bethlenben szereppel. Szeged és Kolozsvár városokközötti iornavtrsenyt rendez a KKASE KOLOZSVÁR. Május 23-án a MOTESZ megbízásából Szeged és Kolozsvár városok közötti szertomaversenyt rendez a KKASE a következő versenyszámokkal: lólengés, korlát, nyújtó, rniiszabadgyakoriat és sza­badon választott gyakorlat ötö«s csapatok között. A versenyt megelőzőleg, május 16-án válogató versenyt rendez a KKASE, amelyre legjobb négy versenyzőjüket ne­vezhetik be az egyesületek- Nevezések má­jus 12-ig bezárólag Geréh Károly névre a Baross Szövetséghez küldendők. Délelőtt lesz a MASz kerületi atlétikai versenyei KOLOZSVÁR. A MAS* kolozsvári ke­rülete atlétikai versenyt tervezett vasár­napra. amelyet eredeti tervek szerint a KAC Újvidék mérkőzés előtt a városi Sportpályán rendeztek volna meg- A ver­seny zavartalan lebonyolítása érdekében o kerület úgy döntött, hogy a vcrseityt nem délután, hanem délelőtt jß órakor rendezi meg ugyancsak a városi sporttelepjén. A KKASE ezúton kéri fel versenytor- naszait, hogy a Szeged—Kolozsvár váro­sok közötti versenyre való tekintettel, « hétfőn, szerdán és pénteken Sorra kerülő edzéseken pontosan jelenjenek meg. ÁZ NSC ellen készülnek a KKASE ököl­vívói és minden hétfőn,, szerdán és pénte­ken szorgalmasan edzenek a Kereskedelmi Fiúiskola Bartha Miklós-utcai tornatermé­ben. A KAC VEZETŐSÉGE felhívja Piánk, Tótfa, Na^gy Ferenc, Tomik, 'Demeter, Bokor, N::gy L.., Nagy István, Kiss, Adorján, Oroszi, Bozóky, Vafc« Zoltán játéíkosokat, hogy a vasárnapi Törekvés elleni) mérkőzésre háromnegyed 3 órakor az öltözőben je’enjenek meg. — Az ifjúsági csapat tagjai délután egynegyed 2 órakor kötelesek az öltözőben megjelenni. A KEAC kosárlabda csapata ma délben e1- utazott Budapestre az országos főiskolás ko­sárlabda bajnokságokra. A csapatot Kovács Béla testnevelő' tanár vezeti. Az egyetemi cé - lövők Lenärd Eduard vezetésével Szegedre utaztak, ahol céllövő versenyen indulnak. A suszter maradjon a kaptafánál! Írja egyik fővárosi lap és azzal vádolja meg a KAC egyik csatárát, hogy az Újpest elleni mérkőzésen szinészkedett, csak tetette azt, hogy megsérült, majd erélyes intézkedéseket, kér a szinészkedő játékosok ellen. Mi is egy véleményen vagyunk laptár­sunkkal és hangoztatjuk, hogy a suszter maradjon a kaptafánál. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az újságíró se kontárkodjék bele az orvosok mesterségébe, mert hiszen a legnehezebb dolgok egyike megállapítani azt, hogy valaki komolyan sérült-e, vagy sem és azt csak az orvosok állapíthatják meg és nem a páholyokban ülők. A KAC említett csatárának sérülése igenis komoly volt. Egész héten át kezelték az or­vosok és valósziniileg vasárnapi játékára sem lehet számítani. Az, hogy lerugása után felugrott, csak sportszerűség és edzettség következménye: nem akart ugyanis az ak kor igen fájdalmas, de véleménye szerint kibírható sérülés miatt a pályáról levonulni és hiányzásával a csapatát károsan befolyá­solni. Mert ilyen is előfordul. És éppen ezért alaposan fontoljuk meg, kire terítjük rá a vizeslepedőt és főképpen ne avatkozzunk az orvosok dolgába, (jk ezt valamennyire job­ban értik .., AZ NB I. VASÁRNAPI FORDULÓJÁN a kö­vetkező mérkőzéseket bonyolítják le: Törek­Mâjus e éjén uj tanfolyamok indulnak Polcz Ilona Irén gép és gyorsíróiskolájában, Főpostával szemben, Timár-u. 2. véfi'—Újpest, Elektromos—SalBTC, Ferencváros —Kispest, Csepel—Vasas, NAC—Szeged, Szol­nok—DiMAVAG, Ha'adás—Gamma. Vasárnap délután kezdődnek a hadtest kardvívó bajnokságának döntő küzdelmei KOLOZSVÁR. Pénteken bonyolították le a hadtest párbajtőr egyéni bajnokságait igen szépszámú közönség és lb versenyző részvéte- lév»el. A verseny pénteken a késő délutáni órákban fejeződött be a következő eredmény- nyel: 1. Szentkirályi hadnagy (Kolozsvár) 9 győ­zelemmel. 2. Laczkovich százados (Kolozsvár) 0 gv. 3. Dr. Lánczky százados (Kolozsvár) 7 gy. 4. Törpényi főhadnagy (Csíkszereda) ti gy 5. Boronkay százados (Szilágysomlyó) 5 gy- 6 Beltes főhadnagy (Marosvásárhely) 3 gY- 7 Forrás hadnagy (Székelyudvarhely) 2 gy. 3 Gróf Kun hadnagy (Marosvásárhely) 2 gy- 9 Vitéz Vary főhadnagy (Beszterce) 2 gy. 10 Martoníalvy főhadnagy (Beszterce) 1 győze lemmel. A hadtest vivóbajnokságok során ma reggel 9 órakor a kard egyéni küzdelmekre került sor 27 indulóval. A küzdeliwek délig tartanak, míg délután a párbajtőr egyéni küzdelmekre kerül sor. Vasárnap reggel 9 órakor folytatják a kard egyéni bajnokságokat, délután 3 órakor pedig a kilences döntő küzdelmei kezdődnek. A versenyeket t'elépődijak nélkül rendezik a KAC Unió-utca 21. szám alatti helyiségében. KAC—Újvidék ... Félidő erfdtHéave Beküldő Híve----­Foglakozás* ....... Pontos címe ...... KÖZGAZDASÁG Kolozsváron i$ életbeléptették az or­szág többi részében érvényes vasár­napi munkatzünetet Eiután sem nyitnak vasárnap raggal az élelmiszerüzletek KOLOZSVÁR, május 1- A kormány 2310—1943. M. E- rendeletével tudvalevő­leg a visszacsatolt keleti és erdélyi ország­részekben is éle tbe'éptetté a vasárnapi és Szent István-napi munkasziinetre vonatko­zó jogszabályokat. A rendelet értelmében a polgáTmester megbízásából az I- fokú iparhatóság az- alábbi hirdetményt adta ki: A Magyar Szent Koronához visszaesa tolt keleti és erdélyi országrészekben a 2310—1943- M. E. sz. rendelettel érvé-nyhe- léptek az ipari munkának vasárnapi és Szem István-napi szünetelésére vonatkozó jogszabályok­Általánosságban minden kereskedelmi és ipari munka vasárnap reggel 6 órától másnap réggel 6 óráig szünetel. Kivételt képeznek: Nyílt árusítási üzleteknél Túlnyomóan élelmiszert árusító füszeriiz- leiek a nyári évszakban, május 1-től ok­tóber 31-ig bezárólag, reggel 6 órától reg­gel 8 óráig lehetnek nyitva. November 1— április 30-ig reggel 7 órától reggel1 8 óráig. Péküzletek, kenyérüzletek és tejterméke­két árusítók a nyári évszakban, május 1—- október 31-ig. reggel 6 órától reggel 8-ig- a téli évszakban pedig reiggej 7 órától reg­gel 9 óráig tarthatnak nyitva. Mészárosok és hentesék, halárusítók és leült baromfi kereskedők egész éven át reg­gel 7 órától déli 10 óráig tarthatnak nyitva. Cukorka, szárazsütemény, mézeskalács és szeszt nem tartalmazó üdítőitalok áru­sításával foglalkozó kereskedők egész éven át reggel 7 órátó'1 délelőtt 10 óráig tarthat­nak nyitva. Cukrászdák egész éven át reggel 6 órá­tól este 11 óráig tarthatnak nyitva. Élő virágkereskedések egész éven át reg­gel 8 órától déli 12 óráig tarthatnak nyitva. Fényképészek egész éven át délelőtt 10 órától este 8 óráig dolgozhatnak. Piaci árusításnál Élé1 misztefr piacok on az. árusítás á nyári évszakban, máju3 1—október 31-ig reggel 6 órától délelőtt 10 óráig, téli évszakban reggel 7 órától délelőtt 10 óráig történhet. Utcai árusításnál Élelmieikkek. péksütemény, perec, gyü­mölcs. déligyümölcs, cukorka, csokoládé, mézieiskalác.s árusítása reggel 7 órától dél­után 2 óráig, hadigondozottak részére reg­gel 7 órától este 8 óráig engedélyezett. Fagylalt, gesztenye, sültalma, süitburgo- nya, sü'ttök, főtt és pattogatott kukorica reggel 7 órától este 10 óráig árusítható. Tormáskolbász, meleg virsli és a hozzá­való kenyér reggel 7 órától este 11 óráig árusítható. Élővirág utcai árusítása reggel 8 órától d- u- 2 óráig engedélyezett, hadigondozot­tak részére reggel 8 órától este 9 óráig. Az uj rendelkezés értelmében — az ed­digi gyakorlattal ellentétben — az élelmi­szert árusitó füszeriizletek vasárnap reg­gel 6 órától 8 óráig, a pék. kenyér és tej­terméküzletek ő órától 8 óráig nyitva tart­hatnak. A cukorka üzletek azonban csak délelőtt 10 óráig, a virágüzletek pedig csak délig tarthatnak nyitva. Bár a> rendelke­zés megengedi a fűszer és élelmiszerüzletek vasárnap reggeli nyitását, a kolozsvári ke­reskedők között — főkép a kereskedelmi alkalmazottakra való tekintettel — az nz egységes álláspont alakult ki, hogy nein él­nek a rendeletben számukra biztosított elő­nyökkel s üzleteiket, úgy mint eddig, va­sárnapokon nem nyitják ki. Ez az állás­pont nincs ellentétben a közönség érdekei­vel, mert a közönség szükségleteit nem va­sárnap szerzi be, viszont alkalmat ad a ke­reskedelmi alkalmazottaknak, hogy a hét egy napján pihenjenek. Törvényszéki karcolatok „Váltságdíj" Vékonyka kis legény didereg a törvényszék folyosóján. A vastag falak között még bent ül a tel hiSege, amely a várakozásban Lcio- pakodik az ember csontjáig. Odakünt sűrűn pityeregnek a feilegek és még szomorkásából teszik a nagybot bűnbánati hangulatát. Dél felé megunja az ácsorgást a legénybe és besettenkedik a kissé áporodott légkörű, de jó meleg terembe. Éppen végszóra érkezett, amint szintházi műnyelven mondanák, mert még át sem melegedett tisztességesen, újból megkezdődött a tárgyalás és az elnök a Un­gar legénvkc nevét olvasta egy ügyirat borí­tólapjáról. Jó adag nógatásra volt még szükség a te- remor részéről is, amíg a hidegtől, várakozás­tól és lámpaláztól merevre dermed fiatal de­likvenst az elnöki emelvény elé igazíthatta.. Ott is másodpercekig ingadozik a vádlott, jobbkezével támaszkeresően nyúl fel az asztal széle felé. Végül megembereli magát és fe lel az elnök kérdéseire. Magyarul egy szót sem tud, ezért anyanyelvén beszél. Egyik kő zeli faluban látta meg először a napvilágot, vagy zo évvel ezelőtt. Annak ellenére, hogy a föld népének az ivadéka, szokatlanul ron­gyos, majdnem olyan, mintha a városszéli nyomortanyák lakója lenne. Vézna testén lö­työg a silány „cájg‘‘-ruha, az is sűrű:: tele­tűzdelve foltokkal, melyek alól már nem is látszik a ruha alapanyaga. Bakancsán jókora nyilasok tátonganak, a talpat pedig drótfo- nallal erősirgette a fejbóThöz, hogy a roezit- lábasság gyanúját valahogy elterelje magáról. Tulajdonképpen.' csak a jó meleg tetemben veszi észre, hogy mennyire átfázott. A hideg lassan kezd kiengedni gémberedett tagjaiból, a teste ludbőrzik és a foga szinte hallhatóan vacog. Gyomorszájat keményen markolja a hideg és a félelem s szinte önkívületi, lázas hangon, botladozó nyelvvel válaszol az el­nök kérdéseire: — Elismerem — dadogja fahangon, ehzo- ruít torokkal —, hogy engedély nélkül át­mentem a határon. Többen mentünk, voltunk vagy tizen. A román fővárosba mentünk egyenesen... Én nem akartam hazulról elin­dulni, nem is mentem volna, de leírattak. A szomszédunkban tánc volt egy vasárnap. Sok pálinkát ittunk. Valaki clkiáltotta magát, hogv menjünk Romániába munkát keresni. Sokan helyeselték, én nem akartam, de ak­kor újból itatták velem a pálinkát. Valóság­gal öntötték belém. Lefogtak és öntötték a számba az italt... Azután már nem is emlék­szem, hogy mi történt. Reggelfelé tértem ma­gamhoz, de akkor már messze jártunk. V-sz- sza akartam térni, de nem hagytak. Meg az­tán féltem is... Három hónap múlva jöttem csak haza. Már nagyon sokat éheztem, nem bántam, legyen akármi, csak újra szülőfalum­ban legyek. Elhallgat és mereven, fásultan várakozik, mintha nem is érdekelné semmi, ami eiőtre történik. Teste meg-megremeg, de lelke bele- süllycd a teljes érzéketlenségbe. Nem figyel az elnök kérdéseire, nem hallja az ügyész vádbeszédét, végső szó jogán csupán vállrán­dítással fejezi ki óhaját. A biióság tekintetbe véve a vádlott fiatal korát, csupán tizenötnapi elzárásra Ítél: a le- genvkét. Az itéletkihirdetést még fásultan hallgatja végig a vádlott, aztán minden átme­net nélkül sírni kezd. A sirás cs akii amar zo­kogásba fullad. Alig tudják lecsendesircru Percekig szipog, kesereg még és szemét ka- bitujjával törölgeti. Lelkében valósággal vi- harzanak az érzelmek és gondolatok. Homá­lyos emlékek derengenek fel benne régi dol­goktól, melyeket még szülei elejtett szavaiból szűrt le az értelme. Rémlik, mintha hallotta volna, hogy valamikor itt szokatlanul nagy értéke volt a pénznek s emlékszik, hosy falu­jukban egyszer aránylag kicsi pénzzel igen kellemetlen ügyet simított el valaki. Az emlékezés felcsillantja előtte a rei. énv ség sugarát, hirtelen abbahagyja a sírást és meglepő kérdéssel fordul a bírósághoz • — Nem lehetne kéremszépen valahogy pénzzel elintézni? Volna két pengőm, odaad­nám . .. Mosolygás fut át a jelenlevők arcán, az­tán a mosoly hangos dexübe csap át. A terem minden sarkából csurog a jókedv. A leg: ,yke nem érti a helyzetet és mégegyszer megszólal­— igazán odaadnám mind a két pengő:.. Alig lehet vele megértetni, hogy szamár­ságot beszélt. Szeméből még akkor is tükrö­ződik a csodálkozás, amikor jogerős ítélettel a háta mögött elvezetik kétheti csendes elmél­kedésre . „, AMGE KAI VAX

Next

/
Oldalképek
Tartalom