Ellenzék, 1943. május (64. évfolyam, 97-122. szám)

1943-05-27 / 119. szám

8 r. I. L r. N z r. k 1 9 { 3 ni ú j u ** 2 9. Internálták a névtalen levélírót NAGYVÁRAD, május 28. A nagyvára­di rendőrkapitányság ina elrendelte dr. Weiitiann .lehöné, s..illetett Fürst Lenke Szaosvai utcai lakos, dúsgazdag özvegy asszony Internálását. Nevezett asszony tö­megesen küldött névtelenül a rendőrség re gyulázó hangú leveleket, melyekben különböző közéleti tényezőket és magán embereket rágalmazott. A rendőrség ala­pos nyomozás után derítette fel a névte­len levelek Íróját. A kapitányságon meg­történ beismerte, hogy tőle szármáznák a levelek, miután a törvényszéki Írás­szakértő véleményét előtte telolvasták. Az internálás okául főként az szolgált, hogy olyan politikai beállítottságot árult el leveleiben, amelynek különféle formá­ban történt megnyilvánulásai a közbiz­tonságra és a közrendre felette veszélyé sek lehetnek. A rendőrkapitányság egy ben kifejezi azt a reményei, hogy özvegy Weimanné sorsa észre fogja téríteni azo­kat, akik különféle névtelen levelekkel árasztják cl a rendőrséget és a kötelessé­güket teljesítő tisztviselőket szemensze- dett rágalmakkal és becsmérlő kifejezé­sekkel illetik. A külpolitika hírei WASHINGTONBÓL jelentik: Roosevelt a sztrájkoló gumiüzemi munkások szak- szervezetének vezetőihez — mint a had­sereg és a hajóhad főparancsnoka — táv­iratot intézett, amelyben felszólítja őket a munkabeszüntetés abbahagyására és a munka azonnali folytatására. Amennyi­ben a munkabeszüntetés csütörtökön délig nem ér véget, a kormány meg fog­ja tenni a nemzet érdekében szükséges intézkedéseket, amelyekkel az érintett társaságok tulajdonát és törvényadta jo­gait. valamint a dolgozni akaró hazafias munkások jogait megóvhatja. ^TEHERÁNBÓL, jelentik: Angol-ameri­kai katonai és politikai értekezletet tar­tottak a Szovjet iráni terjeszkedésének veszélye ügyében. Az értekezlet hir sze­rint elhatározta, hogy újabb amerikai csapatokat küldenek Iránba és fokozzák az iráni rendőrség angol-amerikai ellen­őrzését. NEWYORKBAN majdnem teljesen el­tűntek a legfontosabb ruházati cikkek, mert a jegyrendszer bevezetésétől félő közönség az utóbbi hetekben a szó szoros értelmében kifosztotta az áruházakat. SIR WALTER LAYTON, az egyesitett haditermelési vezérkar fő tanácsadója le­mondott tisztségéről. Utódává Sir Robert Sinclairt nevezték ki. A BRIT kormány nem szándékszik pert indítani Gandhi és több fogságban tar­tott indus kongresszusi vezető ellen — ezt a választ adta a brit hírszolgálat jelenté­se szérint Amerv indiai brit miniszter Borensen munkáspárti képviselőnek arra a kérdésére, hogy teliesitették-e Táj Sap- ru és más indus vezető férfiak kérését, hogy Gandhi és társai számára adjanak alkalmat azoknak a vádaknak megcáfo­lására, amelyek szerint japánbarát állás­pontot foglalnak el. H írem hónapi fogházra icéitak csalás miatt egy ügynököt KOLOZSVÁR, május 28. Csalás vétsége m att kerti t tegnap a kolozsvári törvényszék bibi efőbírája elé Kozlovszki Sándor buda­pesti ille'oségü ügynek. A vád szerint Koz- lövszki két évvel ezelőtt megállapodás; kö­tött Tischbein Zoltán koíoz-avári kereskedővel a szegedi Danéer László cég nevében 150 ki'ó paprika és 40 kiló szemes bors átvételére. A rendelésre az ügynök fel is vet! a Fisch- b:-ín cégtől 150 pengő előleget. A kolozsvári cég azonban a leszállítási határidő elte'te után értést test kapott a szegedi Danner cég­től, hogy nem teljesíthetik a rendelését, mert az ügynök Kozlovszki nem küldötte be az előlegként fe'vett pénzt és ezért á cégtől i6 megvá t. A károsult kereskedő feljelentésére csalás miatt hűrtvádi eljárás indult Kozlovszki ellen s az előzetes Vizsgálat lefolytatása után tegnap került az ügy a kolozsvári törvény­szék e’é. A vádlott azzal védekezett Léhner Richard tanácselnök előtt, hogy a szegedi Danner cég, amelynek ő az alkalmazó ttja volt, csak a kolozsvári Fischbein cégnek. irt lemondó levél keltezése után vonta meg tő'e a megbízatást. Az ügyben kihallgatott tanuk azt vallották, hogy áz ügynöknek nem ^volt ugyan jogában fe venni előlegeket, de ez! mégis megtette olvánkór, ha utazása közben nem volt elég községei fedezésére .a cégétől kapott összeg, A vád és védelem meghallgatása után a bün- letőbiró csalás vé:ségében mondta ki bűnös­nek Kozlovszki Sándor ügynököt és ezért 3 hónapi fogházbüntetésre Ítélte de a büntetést — tekintette! az enyhítő körülményekre — 3 évi id őt áramra felfüggesztette. Az ítélet, ellen sem a vád, sem a véde’em nem felleb­bezett s így ez jogerős. .. . Szófiai lapok a bolgár vezérkari főnök budapesti látogatásáról Szófiából jelenti az MTI: A Slovo ked­di száma „Fogyveftársak“ címmel cikket közöl Lukas vezérkari főnök magyaror­szági látogatása alkalmából, amely a bol­gár magyar viszonnyal foglalkozik. Lukas altábornagy magyarországi látogatása - irja a lap — nemes,üt egyszerű udvarias- sági látogatás voll, hanem a bolgái rész jól mélyen átérzetl barátság őszinte kife­jezése. Lukas altábornagy látogatása olyan összeköttetéseket fűzött szofostibb ra, amelyek Bulgária hasznára fognak válni A magyar hadsereg magas színvo­nalon áll és örömmel látjuk, hogy Közép- Euröpn egyik legerősebb állama éppen Magyarország. A Dnyesz szerdai száma „Régi barátok“ cim alatt vezércikket közöl, amelyben megállapítja, hogy a bolgár vezérkari fő­nök magyarországi látogatása magyar részről lelkes bolgái barát tüntetésekre adott alkalmat. A magyar-bolgár barát­ságról nem szükséges sokat beszélni —■ folytatja a lap —, mivel ez a barátság önmagáért beszél. Soha még a legtávo­labbi múltban sem volt semmi ellentét a két nép között, ellenkezőleg, Magyaror­szágot és Bulgáriát mindig kölcsönösen át érzett barátság kapcsol egybe. A Dnevnikben sikerült fénykép látható a bolgár tisztek magyarországi látogatá­sáról. Ä német flotta harca Berlinből jelenti az Interinf; Május 27 én reggel német partbiztositó erők Torschellin magasságában felvették n harcot torpedó- és ágyunaszádból álló el lenséges kötelékkel. A harc során egy el­lenséges gyorsnaszádot olyan súlyos tü­zérségi találat ért, hoey égve egyhelyben ntaradt és erősen oldalra dőlt, majd a víz alá merült és cgyrésze eltűnt a né­met hajók látóköréből. A német kötelék veszteség nélkül tért. vissza támaszpont­jára. Május 26 án a reggeli órákban könnyű német tengeri erőkből állá kötelék, mely rendszeres felderítő utón van a Fekete- tengeren, vállalkozásai során tűzharcba került szovjet ágyunaszédokkal és űrha­jókkal, amelyek közül többet hatásos ta­lál** tál ért. Á német kötelék sértetlen „Szabadságot Indiának! I» { Amszterdamból jelenti a DNB: Mint a i brit hírszolgálat jelenti, Londonban a [ rendőrség csütörtökön a Trafalgar-téren ‘ feloszlatott egy tünlotőmenetet. amely • „Szabadságot Indiának'- feliratú táblákat vitt. A tüntetést az indiai szabadságért küzdő bizottság szervezte. Szombaton meg akarják ismételni a tüntető felvonu lást. A tüntető menet feloszlatása Után rendőrök jelentek meg a bizottság irodá­jában. Spellman ismét Rómába megy? RÓMA, rnáyns 28. (TP.) beavatott vatiká­ni helyen teljesen alaptalannak mondják azt a külföldön terjesztett h it. Hogy Newyork érseke. Monsignore Spelman, aki jelenleg Tö­rökországban tartózkodik, a pápa újabb láto­gatása céljából Rómába jön. De Valera az ir függetlenségről Géniből jelenti a DNB: De Valera ki­jelentette egy választói gyűlésen. hogy Írországot megosztották, amelynek meg­szüntetését Írország legtöbb nemzeti fel­adatának tekinti továbbra is. Írország nemzeti önállóságának minden időkre szóló biztosítása érdekében kell, hogy az ország régi nyelve legyen megint a nép nyelve. A kormány törekvése, hogy nagy­arányú propagandahadjárattal ennek a Szóndéhos emberölés miatt m cs mm börtönre mm Lingurár István barom liker esned dl KOLOZSVÁR, május 28. Az igazságügyi palota tárgyalótermét zsúfolásig megtöltötte a vádlott és az áldozat külvárosi atvafisága Lingurár istyán bűnügyének tegnapi tárgya­lásán. Lingurár, mint emlékezetes, március vé­gén egy vi-ta hevében leszúrta Csiliag Györ­gyöt. Ä vita valami^ játék nyeresége felett keletkezett, amely azonban a vádirat szerint is vitás. Lingurár azonban erőszakoskodott. Emiatt vita támadt és a tulajdonos ki is utasította őket a korcsmából. Ekkor történt meg az összetűzés, amiből az idősebb Csillag Fürdőszobájának kilincsére akasztotta fel magát Kosztolányi Pál dr. postatanácsos KOLOZSVÁR, május 28. Kosztolányi Pál dr., m. kir. postatanácsos, az alig 40 éves, munkabírása teljében levő íőtiszt- vjselő Pata-utca 26 szám alatti lakos, la­kásának fürdőszobájában felakasztotta magát. Öngyilkossága előestéjén felesé­gének panaszkodott, hogy „nem bírja to­vább egyik felettesének zaklatásait s ép­pen ezért vagy elhelyezteti magát, vagy pedig más páíyára megy“. Feleségé vi­gasztalni próbálta s reggél nyugodtabb állapotban fogott öltözködéshez, majd be­nyitott a fürdőszobába, hogy megborot­válkozzék. Feleségének feltűnt azonban, hogy a szokásos idő után férje még mindig nem jön ki a fürdőszobából s be akart nyitni hozzá. A kilincset azonban — hiába pró­bálta meg többször is egymásután — nem •tudta lenyomni s ezért rosszat sejtett. Se­gítségül hívta'az egyik lakót s így hatol­tak be a fürdőszobába. A félig nyitott ajtó nyílásán megaobbehtő kép tárult szeme elé. Férje élettelen testé ott volt ülőhelyzetben, nyakárahurkolt törülkö­zővel, a fürdőszoba ajtajának kilincsén. A kihívott mentők megállapították, hogy a halál már félórával azelőtt, pillanatok alatt beállt. Kosztolányi Pál dr.-t munkatársai a leglelkiismeretesebb és ä legodaadőbb tisztviselőnek és felettesnek ismerték. Temetése pénteken délután lfesz. KISS FERENC RENDEZI A „SASFIÓK“ KOLOZSVÁRI BEMUTATÓJÁT Kolozsvár, május 28. A kolozsvári Nem­zeti Szinház teljes apparátussal vesz részt Kiss Ferencnek; a budapesti Nemzeti Szinház örökös tagjának vezetésével Rostand halha­tatlan müvének* a Sasfióknak előkészületei­ben. A rendezés nehéz munkáját is vállalta Kiss Ferenc, hogy a közönség méltó keretben élvezhesse a darab' szépségeit. A Sasfiók be­mutatója iránt máris, óriási az érdeklődés. „MÁTYÁS KIRÁLY" FILMSZÍNHÁZ Holnap, szombaton premier I A legújabb magyar film! A legnagyobb magvar revüoperelt! Álom­keringő £ene: Ákom L^jos és Fényes Szabolcs Főszereplők: Zsilley Margit Sárdy János Latahár Kálmán Csortos Gyula Uj magyar és Uia világhiradók. Ma idoljára: A gazdátlan szív j nyelvnek egész Írországnak visszaadják régi népszerűségét. De Gaulle és Giraud nem találkoztak Algiraan Amszterdamból jelenti a DNB.: A brit hir. szolgálat algíri jelentése szerint De Gaulle és Giraud tábornok pénteken Algírban találko­zott. fején, szúrt sebbel, haldokolva került ki. Lin­gurár végig erősködött, hogy Csillag volt a támadó és ő csak védekezésül rántotta ki zsebkését. A szemtanuk azonban egészen mást igazoltak. A bünpert tárgyaló büntető hármastanác» Szabó András dr. elnökletével, a bizonyítási eljárás befejezésével két és félévi börtönre Ítélte szándékos emberölés bűntettéért Lingu­rar Istvánt. Az ügyész súlyosbításért, az el­itéit enyhítésért fellebbezett. « TŰZHARCOSOK DÍSZTÁBOROZÁSA NAGYVÁRADON. A Magyar Tűzharcos Szövetség nagyváradi főcsoportja az or­szágos elnökség támogatásával május 30- án déli 12 órakor Nagyváradon a Szigli­geti-színházban disztáborozást rendez, amelyen az országos elnökség is részt vesz. Minden valószínűség szerint Szemé­lyesen is megjelenik a disztáborozáson vitéz gróf Takách Tolvay József országos ehiök is, akadályoztatása esetén pedig dr. Uiletn Reviczky Antal rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter, országos társelnök vezetésével egy nagyobb kül­döttség fogja képviselni az országos el­nökséget.. A disztáborozásra a kolozsvári tűzharcos főcsoportot is meghívta a rém dező nagyváradi főcsoport és az országos elnökség. Ezúton is felhívja a főcsoport elnöksége mindazokat a tűzharcos bajtár­sakat, akik a vasárnapi disztáborozáson részt óhajtanak venni, hogy ebbeli szán­dékukat 28-án. péntek déli 12 óráig ct szövetség irodájában jelentsék be. Kolozsvári könyvnapok." junius 4, 5, 7. „VÁJNA ÉS BOKOR.“ KÖNYVNAPI KÖNYVEI: Nadler: A Keleti- és Déli-Kárpátokban. Az európai hi'rü vadász uj könyve: élmény! 80 fényképpel. Könyvnapi ára kötve 16 /V Könyvnap után 20 pengő lesz? Szőrtyi István; Kép. (Megjegyzések a művé­szetről.) A neves festőművész őszinte val- • lomása mesterségéről, az alkotásról. 16 művészi képpel. Köhyvnápi ára kötve s.Scr pengő. Könyvnap után 7 pengő lesz! Biztosítsa előjegyzés utján már most példá­nyát és a könyvnapokon vásárolja meg az „ELLENZÉK“ KÖNYVESBOLTBAN Kolozsvár, Mátyás király-tér 9., vagv az „Ellenzék“ könyvesbolt könyvnapi sátrában Mátyás*k.irály-tér és Jókai-utca sarok! Ingyen adunk teljes könyvnapi képes jegyzéket! végzett gazdaifjak számára. ELLENZÉK politikai napilap Felelős szerkesztő: ZATHURECZRY GYULA Felelős kiadó: VITA SÁNDOR ■ — ---------.-------------—. „ 111' — —— A Minerva Irodalmi és Nyomdai Müintézet Rt. nyomása. Felelős vezető MAJOR JÓZSEF.

Next

/
Oldalképek
Tartalom