Ellenzék, 1943. április (64. évfolyam, 73-96. szám)

1943-04-22 / 91. szám

4 LI.LtNZÍI. Április. . Egyetlenegy rövidke >zo, s nichts menny! sein, mennyi illat, édes-btts emlék es boldogí­tó iséret csilingel benne. Április! -1 regi, gondtalan, boldog békeévek rügyfakadásus, bohókás, bolondok hónap><**. 1 gyermekkor arányló kőjén at látlak ma is, annyi e. után. JsteKcmrde szép voltál, s milyen hamar el Topp főttel, hogy helyet adjál egy másik ápri­lisnak, amelyből nekünk magyaroknak csak a Colgotha keresztje jutott. óh, erre az áprilisra már jól emlekezem! 'Az az. uj április csak a nagypéntek gyás -at hozta el nekünk, hús vet ■ t jnaláuak haliéin jas öröme, nélkül. S azután minden ápr:lts epv- egy újabb nagy péntek volt csak a tn: ele­iünkben. De hittünk! Hittünk makacs és tör­hetetlen hittel! Hittünk, mert tudtuk, hogy a nagy pétiek gyászát a husiét öröme kell, hogy kövesse. Hitűink, mert tudtuk, hogy a halált legyőzi a feltámadás! És eljött az uj április! Rügyeznek a fák. Édes illatoktól terhes s.el simogatja fáradt homlokunkat. S bár viharfelhők zugnak je­leltünk, s körülöttünk vérben all a vajúdó világ, most is hiszünk a régi h-ltel! A magyarság az Élet kapujában .Hl újra, Isten után rajtunk áll, vagy dől jövendő tor­sunk! Ha most hely tálkánk, akkor újra el kel! jönnie annak a régi-régi boldog áprilisnak amely mar csak fájó, écíe< esni él ke halkult lel­kűnkben. Újra nekünk fognak rügyezni a jak, madár dalt ól lesz hangos a magyar róna, s a nagypéntek gyászát valóban követni tagja a Feltámadás!... KERESZTES KÁLMÁN. KINEVEZTÉK SZAMOSUJVÁR VÁ­ROS 12 TAGÚ KÖZELLÁTÁSI BIZOTT­SÁGÁT. A közellátásügryi minisztérium rendeletére dr. nemes Tamássy Károly pol­gármester 12 tagú közellátási Bizottságot nevezett ki. A bizottság négy-négy taggal 3 csoportra oszlik- Tagjai a gazdálkodók képviseletében Á’ján Tivadar. Gábor Jó­zsef. ZabuKk Jenő és tlr. Pongrátz Ernő: a kereskedők részéről Mórfez Jenő. I.-uLay József, Flórián Antal és Osztián Krist-ól; az iparosság részéről Szenik György, Hor­nyát Mihály, vitéz Gorgényi Tivadar és Szabó Imre. A bizottság rövidesen meg­kezdi működését. VITÉZ BIRÓ ISTVÁN LEMONDOTT AZ ERDÉLYI PÁRT l D\ ARII I LY ML GYEI ELNÖKI TISZTÉRŐL. Szrkeiyud várhelyiül jelentik ; \ iféz B’ro István, 1« ! «öliázi tag, az Erdélyi Part udv rlidyme gyei tago'ipának Aiiok*- lemondott elírok* tisztéről. Meggyengült rgrs/.se.gi állapotát a 11ivatkozva kérte, hogy az, elnöki tisztségét mással töltsék be- Az Erdélyi Párt május 9-én tis/tiijitó közgyűlést tart S/ékcLud varhelyen és e?e» ;i gyűlésen fonnak dön teui az elnöki tisztség betöltéséről. + ARANY LAKODALOM. Laka József és neje Balogh Zsuzsanna csendes családi körien ÜnnepUk meg folyó évi április Z)-én, hus iét első napjánt házasságuk JO-ik évfordulóját. onto aRVAY ARPaD BES7AMOJ ÓJA NAG YSZALONTAN. Nagy ;z«lonlárúi jf lentik; Az i rdélyi l’árr nagyváradi tagoz a tá­jiak elnöki tanácsa kedden <•">»«• értekezletért tartott, amelyrn Arvay Árpád orv/ággyáh a képviselő mondott Érsz i mól ót é> abban íz idő- :,/erü bel- é.s kylpolitil.il kérdéseket ismertet ic, kitartásra buzdítva hallgató ág it, majd Ki­jelentette, hogy május y-én nagyv.ilas/.unjnyi értekezletet tartanak, melyre meghívják í c* leki Béla grót, országos elnököt is. E HÉTEN PÉNTEKEN ADJÁK KI A 7.MR- ADAGQKA I ■ A KözeUg'Ati Htvuta* közli, hoiy/ a7 ünn**p ultit* való tekintettel a Z/nirkiofc/.ld** inAr pcnteóven tn«gt<>rtépUL. Plgy«*loj<v.t<»ti j !■ ö'/tvibéget, hogy lH\etdh*E pénVkon mindr-okl ki zsiradiiyját, bogy u húsiparotok Í6 inenteMtve iejjvenvk. a szombati ya.lrkonztus tdiS'. Kiegészítették a hadbavonultak érdekeit védő rendeletet A Magyar Távirat* Iroda jv-’enti; \ Bu­dapesti Közlöny legközelebbi száma közit a m. kir. minisztérium rendeletét, amely a háború folytán ügyeik ellátásában akadá­lyozott szentélyek érdekeit védő ir'nd. kf­zések kiegészítéséről t*s módosításáról szól. A rendelet lehetővé teszi u bevonult iigy- védek számára akár saját kérelmük, akár legközelebbi hozzátartozóik kóré1 me foly­tán helyettes kirendelését, akinek a rémü­letben részletesen sz-abá yozott feladata a bevonulás tartama alatt az iig\\éd irodájá­nak vezetése. Biztosítja a rendelet az ügy­véd ügyfele részére, hogyha a bevond ügyvédnek kirendelt helyettese nine«, a bi­A FELSŐVÁROSI gyülekozet MussoJini-uU templomában nagypénteken dólelólt 1U órazor ée délután 6 órakor Deák Ferenc lelkipásztor hirdeti az Igét. Huevét első napján dr Gönczv La jót; teo:ógiai tanár hirdeti a-a Igét, mi? az ünnep' többi alka’maikor Deav. Férc««. :e.n. - pádztor. NAGYHETI ISTEN-TISZTELETI REND A SZENT MIHÁLY TEMPLOMBAN. Nagycsiitor. tökön: ünnepi szentmise, közös á'dozás dél. előtt 10 órakor. Délután 6 órakor latneníário Nagypénteken: Csonka mise, pa66io. sirbane- lye-aés délelőtt 10 órakor. Dé’után 6 órakor lamentéció, si-.enlbeszcd. Nagyszombaton; Tűz, viz ff zen teles, prof «Ve iá-ki reggel 7 órakor. Szem- misp kb. 9 órakor. Délután 6 órakor feltáma­dás! können et. A Katolikus Leányok Országos Szövetségé• nek szamosujvári „Boldog ‘‘csoportja tavaszi hangversenyt rendezett SZAMOSUJVÁR, április zz. Nagysikerű ,,Tavaszi hangverseny“-: rendezett a Kato­likus Lányok Országos Szövetségének ..Bol­dog Margit4' csoportja a rom. kát. egyház kul­túrtermében. Szenik Anna elnök bevezető be­szédében a Klosz feladatát ismertette, majd a ,.Boldog Margit“ csoport énekszáma után Pongrácz Teréz tanítónő Mécs László;: „Örök banalitások“ és Puszta Sándor: „Hóvirágok“ c. verseit szavalta. Griég: „Reggeli hangula­tainak zenéjére a „Virágnyilás“ c. táncfan­táziát Berki Lili, Hosszú Sári, Jakab Róza. Jónás Mária, Krisán Erzsébet, Szenik Anna és Szenik Ili táncolták. A jól sikerült táncot Reiber Andorin testnevelési tanárnő tanítót tá be. ■ ’ t* A hangverseny második részében Men­delssohn: „Tavaszi dal", Kreisler; „Caprice Viennois“ és „Vadászat“ c. müveit Hidvéghy Vilmos adta elő hegedűn, Kalmar László zon- gorakiséretével. Zsombory- Erzsébet Reme- nyik-verseket szavalt, majd Kalmár László Delibes: „Virágok tánca“ és „Kckncfelejts' c. müveit adta elő elmélyült zongorajátékkal. Pongrácz Teréz tanítónő Kárpát Z jltan: „Nefelejts-nyildskor" c. dalát és Strauss: „Ta­vaszi hangok ‘ c. keringőjet énekelte. A mű­sor utolsó számaként Zsombory Erzsébet ta­nárnő vezényletével a polgári iskola ok énekkara Kodály Zoltán: „Egyctcm-begye- tem“, „Ének a madárkáról’4 és „Hajnövesztő“ c. müveit énekelte. A kolozsvári Nemzeti Szinhíz tagjai a nagy«* fáradt honvéd kórházban Nagyvárad, április 22. A fcolozsvári Nemzeti Szinhitz Nagyvaradon szereplő tagjai szerdán de után felkeresték az ottani honvédikórháza 1 és aZL ott ápol.*; sebesült katonák részére nagv- siker.ü kivánffághangversenyt rendeztek. .Az operaegyüttes egyébként szerdán este Farkas Ferenc Bűvös szekrényét, a balett pedig Kodály Zoltán Maroeszéjvi táncok cimii balettjét adta elő nagy sikerrel. A MAGYAR NEMZETISZOO ALIST A PÁRT^ ERDÉLYI KÖZPONTJA április 2 5-én, hús vét vasárnapján délután fél 5 órai kezdettel, az Ünió-haz (Redout) dísztermében tánccal egybekötött műsoros estélyt rendez. Bevezető beszédet mond Haray Béla dr. ve­zető. Szerepelj a Hidelvei ' Földész Dal­kör, Bodó György, Virágos Mihály, Cs engerv Aladár, Vegh Kató, Pivarcs Ica és Cser- rrunszky Kurt, , Kishonthy József, Saílay Kornélia, Borbély Lili, Melegh Kató és S.zTa Oszkár, a kolozsvári Nemzeti Színház ta§)a- Konferál: Csengerv Aladár. CSAKNEM ÖTEZER LÁTOGATÓJA VOLT A MŰCSARNOKNAK. A Kolozsvá­ron most létesített Műcsarnok nagy látogatott­ságnak örvend, amit bizonyít az, hogy nemrég történt megnyitása óta a kiállítást ötezren látogatták meg. A kiállításon 92 kiállító bű­vész szerepel: festők, szobrászok, ötvösmű­vészek, valamennyien erdélyiek, illetve Er­délyből származónak. A kiállítás május 2-án zárul be. Itt említjük meg, hogy a Műcsar­nok felállításával felszabadult az eddigi kor- csolyapavillonban volt műterem és így Szol- nay Sándornak, a kiváló festőnek sikerült megoldani a festőiskola problémáját. A mű­vész Kolozsvár városától megkapta az erköl­csi és bizonyos anyagi támogatást a felszere­lésekre. Szolnay Sándor festőművész május­ban kezdi meg a tanítást, részletes programot ezután fog adni. HIRTELEN HALÁL. Kedden a Madách-utca 18 szám alatt levő lakásán holtan találták Sípos Ferenc 62 évee nyugdíjast. A helyszínre kiszállott rendőrorvost Bizottság a ha'ál okául ezivezélhiidést állapított meg. Ă holtteste? Be­szállították a bonc'ani intézetbe s eltemetésére megadták az engedélyt. Magyar ékszerek. 8tv8sm»“k<ik FURHMANN K. nagy választékban Farkas-utca 8, szám. Î. emelet 9. ötvösm^ster, — Nemzeti Önáüósitási Alapból. ró-,ág hü/benjütt< vei szerezhessen az iifíy- vrdnpl u'-\» iratokról má^oktot, sagy kéi- hesse j/ok kiadását. A rendelet ér elméin n a kiskorú, va^y goudrioknág alatt ai ó sze­mély részére ulr-iplcnos gyámot, vagy gond­nokot lehet kir iulclni, ha a törvényes kép­viselő. vagy a vagyon kez-r- ő gondnok be­vonult és tisztének ellú’á*áhap «‘miatt hát- rá'tiktva vau. Gondoskodik továbbá a ren­delet arról, hogy annak, aki bevonulásá­nak tartania alatt válik nagykorúvá, vágv nyeri viasza önjoguságát, pénzeit és érté­keit l«’szereíésé-ig az Árvaszék tovább ke­zelje, illetve őrizze. Husvét vasárnapján a pápa misét mond a diplomaták számára Roma, ápriJLs 22. (MTT ) A pápa husvétvaeár- nap reggel a komzie/tóriuiui teremben szent­misét mond a Szentszék me'lett akJcredilá’t diplomáciai te«tii!et tagjad számára. A diplo­maták. a ffzenünis.Tj ßzent áldozáshoz járulnak. CUKORKÁT VETTEK A LOPOTT PÉVZE V. A aţryváradról jMeniik: S azsár- nup este betörtek a-' egyik nagyváradi fod- rásszüzletbe és onnan 3(ü) pengő készpénzt, va.amint sok törülközőt és más holmikat 1optak U. Szerdán este egy munkáskiilsejü as.zony jelent meg a rendőrségen és azt ál­lította, hogy a Iretörést II éves fia követte pl. Vallomása szerint feltűnt neki, hogy fiának az utóbbi időben sok pénze volt, tadatóra fogta és ekkor tudta meg az el­mondottakat. Az asszony fiát is magával vitte a rendőrségre, aki elmondotta, hogy a betörést két hasonló barátjával követte el. A zsákmányon megosztoztak, majd a lo­pott pénzből először nagymennyiségű cu­korkát vásároltak és a moziba mentek, ahol a Pmty és Ponty cimii színes triikh- filmet nézték meg. 4 kiskorú betörők ellen megindult az eljárás. 1 b I j <á p l i 1 i » i. i­Már rna lábioló 0/ Egyetem Mozgóban « lundciicn szép. káprázatos l/Uüvéli műsor: Legényvásár Irta : Vaszary János. Főszereplő: Rökk Marika NAGYPÉNTEKI ISTENTISZTELETEK A FAR­KAS-UTCAI REF. TEMPLOMBAN. Ncgypén e- ken délelőtt 10 órakor gyülekezeti Isten-.íöz- teiet. Igét hirdet Nagy István. Délelőtt II óra­kor urvucsoraoÉztással egybekötött l«ten- Lszbelet a rendőrség, vasutasok., postißok. és pénzügyőrök részére. Igét hirdet László Dezső, Agendát mond Nagy István. BÍRÓ ZOLTÁN DR. VÁRMEGYEI JEGYZŐ ELŐLÉPTETÉSE. Inczédy Joksman Ödön dr főispán Biró Zo‘‘án dr. vármegyei jegyzőt tiszteietbeli főjegyzővé nevezte ki. A rokon­szenves varmegyei tisztviselő előléptetését őszinte örömmel fogadva a vármegye tisztvi­selő kara. ■unaraanMcn■ BÉRELSZÁMOLÓ, OTI cs család­védelmi tisztviselőket tiszta keresztény származással felveszünk. Ajánlatokat kérünk „Méhes Vasútépítési Vállalat“, Zsibó, postafiók 22. címre. Világháborús hadirokkantat lőttek le a belga terroristák B11 aţi -os- A VTP s bő 1 jelenti az Inter- inf.: Egy mindkét lábán amputált belg-a világ-háborús rokkantat, akit a leg-maírasabb belga kitüntetések­kel tüntettek ki és aki tagja volt a rexista mozgalomnak,- merénylet ál­dozatává lett- Amikor toló székén la­kását elhagyta, két ismeretlen re­volverlövéssel megölte. MŰSOROS DÉLUTÁNT RENDEZETT A SZAMOSUJVÁRI ÁLLAMI ELEMI NÉPISKOLA. A Számos-szálló előadótermé­ben, jólsikerült műsoros délutánt rendezett a szamosujvári állami elemi népiskola. Várad/ Csaba Levente köszöntője után Nádor Béla ta- nitó vezényletével népdalokat és müdalokat adott elő az ifjúsági énekkar, majd Szíthmáry Zsuzsi és Várady Csaba levente-szavalatai után a Hadúr zászlója c. hazafias ifjúsági színdarabot és annak keretében táncokat ad­tak elő; Rácz Ilona és Erzsébet, Lukács An­na, Dcmercián Anna, Mikás Ilona, Bártfeld Teréz, Kutas Klára, Mendel Ibolya Tarisnyás Anna, Frink Róza, Grün Blanka, Rozner Magda, Horovitz Lili, Ábel Márta, Arnold Olga, Marosán Mária, Fischer Szerén, Várady Csaba Levente. Bartha József, Fekete László, Moidován Kornél. Mihály Izsó, öács Mihály, Farkas Tibor Loderer János, Gábrus Jenő, Morár György és Aarankuteár. Sándor ta­nulók. A darab sikeréhez Várady Sándor igazgató és Voith Ernő. valamint Nádor Bé­la tanítók szereplése is hozzájárult. A darabot Várady Sándorné és a táncokat Heves Györgyné tanítónő tanították be. Az Ellenzék mindennap éretted harcol. Olvasd és terjesed ismeri* Mid Zsindely Ferenc Bulgáriában A Magyar Távirati Iroda jelenti; Zsin­dely Ferenc kereskedelem- £s közlekedés­ügyi miniszter feleségével pénteken Szófiá­ba utazik. A kereskedelem- és közlekedés­ügyi miniszter bárom napot tölt Bulgáriá­ban és husvét hétfőjén részt vesz a plov- divi vásár megnyitásán. Igazi esemény az uj Tangóharmonika Slágeralbum Tartalma: - Száz piros rózsa. Egyszer csak mindennek vége lesz majd. Fe­hér akácok. Jaj a Sári. Kérj valami mást. Néked a búcsú sose fájjon. Ott, ahol a Maros vize. Piccolina. Egy-kettő. Tiz óra múlt. Valahol Oroszországban. Valami van magá­ban Madmazell. Ára 4 pengő. Kapható a.z­„Ellenzék“ könyvesboltban

Next

/
Oldalképek
Tartalom