Ellenzék, 1943. március (64. évfolyam, 48-72. szám)

1943-03-25 / 68. szám

1943 március 21 fiULENZE®. SPORT Megválasztották a MZ aj vezetőségét Örökös diszélsőkké választotta dr* Somod! István volt elnököt az aiapszabálymodosité közgyűlés KOLOZSVÁR. Csütörtökön délelőtt xo órai kezdettel szokatlanul ünnepélyes keretek kö­zött és nagy érdeklődés mellet: zajlott le Ko­lozsvár legnagyobb és legjelentősebb sport- egyesületének, á KAC-nak a közgyűlése, to óra dort néhány perccel már nagyszámú tag. ,/ főképpen a honvéd tisztikar tagjai jelentek meg az egyesület Unió-utca 21. szám alatti helyiségének dísztermében, majd 10 órakor a távollevő űr. Somodi István el­lök helyett Szele Márton alelnök nyitot­ta meg a közgyűlést. Üdvözölte a megje­lenteket,, majd felolvasta a távollevő So­modi István dr.-nak a közgyűléshez inté­zett levelét, amelyben hangzotatta az elnök, hogy a KAC ma Kolozsvárt és az egységes szellemet kép­viseli, majd utána Hintz György, az egye­sület főtitkára ismertette az egyesület elmúlt évi működését. Ezután a szakosztályok jelen­tésére került sor, majd Vásárhelyi László polgármesterhelyettes je­lentette be a közgyűlésnek, hogy a város 24 ezer pengős befektetéssel versenyuszo­dát óhajt építeni Kolozsvár uszósportjá­rjak. A bejelentést nagy örömmel vette tudomásul a közgyűlés, majd az. uj egységes alapszabá­lyok módosított részeinek felolvasása Követ­kezett. Ezután a jelölő bizottságot küldötte ki a közgyűlés, amely a következő tisztikart :avasolta megválasztásra: Örökös diszelnók dr. Somodi István, elnök gróf Teleki Béla, társelnök lián Llek ezre­des, ügyvezető elnök Szel': Márton, alelnökök dl. Nagy Lajos, Laczkovich Ernő százados, dr. Nagy Zoltán, vitéz Sárkány Ali kiás, W .v- ga Dániel, dr. Katona Lajos, Boga Ödön, lolyczicb János, Muth Mihály, Kirkósa Gyula. Főtitkár Hintz. György, titkár Páll Elemet, jegyzők Leitersdorier Ferenc és Hiniz Gabor, pénztáros Gál Ernő, tgagzaló Fleg­le’ Sándor, háznagy llcrváth Balázs, ügy- léd Marniuk Béla, orvos Osváth ^a;os, ellen­őrök Yzathmári Elek és Rio.ucb Jenő. lAx- la sít mányi tagok: Vitéz Szent svanyi # István í fezcs, Karácsonyi Józ>cr csendőralez'eda. Szabados Béla alezredes, liartay Lmjos ezre­des,.dr. Vásárhelyi L.i<"'io helyettescolgáz­mester, Baross Andor, Kokós’y Mihály, Gá­bor István, dr. Lántzy László, Síró András, dr. Nagy Zoltán, Bíró György, Donogan Ge­ro, Guráth Béla, Gebefügi Ferenc, Wetrricb Rezső, Soós József, Schultz Ferenc. dr. Wel­ser Lajos, dr. Abrudbányai Fikkcr János, Ka csó Béla, Zárdái Rezső, dr. Steif Zoltán, vi­téz Zudor Sándor, Zudor János, Nuvdsany Béla, Lőrinc?. Zoltán, Vitéz Tibor, vitéz Ke­rekes István. Választmányi póttagok: Mikes Jenő alezredes, Koller Tivadar alezredes, Egyed Balázs százados, Szentkirályi János hadnagy, Bartók Lajos, Tompa Sándor, Ma­jor Miklós, Pogány Sándor ezredes, örökös bajnokok-. Losonczi Mihály, dr. Biró Lajos, Szatmári Elek. A közgyűlés az uj tisztikart egyhangú felkiáltással elfogadta, majd dr. Somodi Ist­ván örökös diszclnök érdemeinek elismerése mellett, az uj tisztikar tagjait tisztségükben megerősítette. Ezután Hán Elek c-zredes vette át a köz­gyűlés elnöki tisztjét, mint újonnan megvá­lasztott társelnök: — Az uj tisztikart melegen üdvözlöm — mondotta —, remélem, hogy' az ugyanolyan alapos és eredményes munkát fog végezni a jövőben is, mint a múltban és lehetővé tesz minden magyar és minden sportember sza­mára egy szebb jövőt! Ezután a közgyűlést bezárta cs ?. tisztikar tagjait személyesen is üdvözölte, sok szeren­csét kívánván ezutáni munkásságukhoz. II teblis?8rSs m?rar kard* és főrvllágbajnokok indulnak a KflC országos vivóversenyén KOLOZSVÁR., jelentettük, hogy szomba­ton és vasárnap, Mátyás király születésének 500 éves évfordulóján rendezi meg a KAC I és II. oszt. országos tőr- és kardvivó ver­senyét a Mátyás király emlékpajzsért. A versenyre példátlanul sok nevezés futott be és úgy a szombati, mint a vasárnapi verse­nyen többszörös olimpiai világbajnokok és 'Európa-bajnokok fognak egymás ellen küz­deni, hogy a KAC országos jubileumi versenyén el­döntsék az elsőbbséget. így többek között a világhirü magyar vívók közül indulni fog a kétnapos versenyen a MAC-ból Rajcsányi. Gerevich, Pesthy, Palócz. Berzsenyi. A buda­pesti Honvéd Tiszti Vivő Klubból Hátszeghv őrnagy, Magyarország tőrbajnoka, Németh hadnagy, Gőzsi dr. százados, Bedő százados és Csiszér százados. A KEAC-ból Mónus és Fröhlich dr. a kard ban. mig Benke és Mónus a tőrben indulnak. A rendező piros-fehérek színeiből a tőrverse­nyen Guráth és Szentkirálvi, mig a kardver- nyben Laczkoivch százados, Gábor és Kö- kössy indul. A Mátyás király tőr és kardvivó országos emlékversenyen megjelenik a Magyar Vívó Szövetség teljes vezérkara is, akik már a ko­ra délutáni gyorssal megérkeznek Kolozsvár­ra a fővárosi vívókkal együtt. A kétnapos nagy vivóversenyre a KAC vi- vószakosztálya Laczkovich Ernő százados­sal az élén már minien előkészületet meg­tett. \ tőrversenyek küzdelmei szombaton délután fél 4 órakor kezdődnek, mig a kardverse- nvek selejtező küzdelmei vasárnap reggel fél n ómkor, a döntőkre meg délután 4 órakor kerül sor. Sipos vezet* a vasárnapi Bástya—Sz. MÁV mérkőzést KOLOZSVÁR. Vasárnap nagy labdarugó műsora lesz Kolozsvárnak. Az erdélyi kerü­let tegnap esti ülésén a játékvezető testülettel karöltve összeállították Kolozsvár vasárnapi sportműsorát, amely igen gazdagnak ígérke­zik. A mérkőzések műsora a következő; Városi nagypálya: délután 4 órakor Bás- tva—-Sz. MÁV. Vezeti Sípos István, határ­jelzők Zsigmond András és Soós József. Városi kispálya; délelőtt 10 órakor KMTE —KKASE, vezeti Dési Imre, határjelzők Jas- kó^ János és Varga Albeit. 12 órakor: KAC —Korvin ifjúsági, vezeti Rónai Nándor, ha­tárjelző Molnár István. 'Egyetemi sportpark: délelőtt 10 órakor feEAC—K. MÁV II. őszről elmaradt bajnoki mérkőzés, vezeti Gábor Ferefíc, határjelzők űr. Inczé Béla és Ador jani János. Desen: D. MÁV—Kolozsvári PSE őszről el­maradt bajnoki mérkőzés, vezeti dr. Juhász Antal. Szamosujváron Sz. Törekvés a K. MÁV I. csapata ellen játszik barátságos mérkőzést dél­után 4 órakor Harasztosi Jenő vezetésével. A levente bajnokságokért Kolozsváron ket­tő és vidéken is két mérkőzsé lesz. Kolozs­váron a Donáth-ut végén ievő pályán dél­előtt 9 órakor a K. MÁV leventék a számos- újvári leventékkel játszanak, a mérkőzést ve­zeti Czaga Lajos, 11 órakor a Kolozsvári Tanitóképző—Kolozsvári LE, vezeti Roos Gé- ! za. Besztercén délután 4 órakor Besztercei ; Gimnázium—Dési LE, vezeti Bindász József, ; Bethlenben Bethleni LE—Besztercei LE, ve­zeti Gál János. Gólözön a leventebajnokságokon \ A levente labdarugó bajnokságok első for- ! dulójának eredményei meglepő eredményeket hoztak és egy-egy helyen valóságos gelözönt. Eredmények a következők: Szamosujvári Kér. Iskola—Bethleni LE 4:0, Dési LE—Kolozs­vári Tanitóképző 6;o. Dési Gimnázium—K. MÁV LE 5:1, Szászrégem LE—Gernyeszegi LE 24:0, Radnótfájai LE—Maroshévizi LF 3:1, Marosvásárhelyi Rákóczi Gimnázium-^- Marosvásárhelyi MÁV LE 4:1, Marosvásár­helyi Gépipari Iskola—Petelei LE—18:0. Simán győzött a K. MÁV ellen a KAÜ KOLOZSVÁR. Csütörtökön délután négy órakor barátságos mérkőzés keretében talál­kozott a KAC és a K. MÁV csapata. A jel­zett időben mintegy 500 főnyi közönség előtt, Welser játékvezető sípjelére a következőkép­pen állott fel a két csapat; Plank (Márkig — Tóth, Váss — Pál, Bonyhádi. Csákány — Tomik, Kovács IV., Adorján (Bozóky), Tolnai. K. MÁV: Nemes — Ungvári, Högye — Oláh, Szimcsák, Kiss — Hódy, Szedniesek, Csiky, Szilágyi, Binder. Az első félidő első perceiben igen elénk és változatos játék alakult ki, amelynek során mindkét csapatnak számos jó helyzete alakult ki. Kezdés után azonban hamarosan felülke­rekedett a KAC csatárok rutinja és máris megkezdték többé-kevésbé szerencsével a K. MÁV kapu bombázását. Gól nem esett az első félidő 21. percéig, amikor is szép támadás eredményeképpen Adorján rúgta a KAC vezető gólját. Ezután néhány igen veszélyes, de eredménytelen tá­madás következett a piros-fehérek ellen a jól és gyorsan mozgó MÁV csatárok részéről, akik azonban kapu előtt nem voltak eléggé biztosak. A KAC gyorsan szétrombolta a támadáso­kat és máris fölénybe kerekedett, mig az első félidő 33. percében Váczinak sikerült kettőre szaporítania a piros-fehérek góljainak számát. Szünet után továbbra is fokozódott a KAC fölénye, amelyet csak helyenkint tudott ki- egyensulvozni a MÁV játékosok lelkes és gyors rohamozása. A második félidő 1;. per­cében szép KAC támadás következtében Vá- czi újabb gólt rúgott és ezzel be is állította a mérkőzés végeredményét­A mérkőzés, a háromgólos KAC győzelem elitére is, mindvégig nyílt volt cs a K- MÁV sokkal 'veszélyesebb ellenfélnek bizonyult, mint a legutóbbi találkozás alkalmival. A KAC néhány szép lefutáson kívül nem mu­tatott sokat és a csatárok igen sok-u tolo­gattak. KAC II.—K. MÁV II. 4:2 (0:2) Csütörtökön délután a KAO—K. MÁV ba­rátságos mérkőzés előtt találkozott a kér. együttes második csapata, Hajdú vezetésével. A mérkőzés első félideje a MAV-é voit, amely szép és tetszetős játékkal 2:0 arányú vezetésre tett szert Bálim révén. Szünet után feljavult a KAC és Kiss két, valamint Bozóky és Nagy egy-egy góljával javára fordította a mérkőzést. Zsúfolt ház mellett Hagy sikere volt a Testnevelési Főiskola bemutatójának KOLOZSVÁR. A sport igazi ünnepnap- I ja volt csütörtökön Kolozsvárnak. A vi- lághirü Magyar Testnevelési Főiskola 25 I női és 25 férfitagu csapata tartott bemu­tatót a Magyar Művelődés Házában olyan siker rneí'ett, amire eddig még nem igen volt példa Erdély fővárosában. A zsúfo­lásig megtöltött színházban a közönség mindvégig lelkesen ünnepelte a kiváló fő- \ árosi főiskolásokat szebbnél-szebb és az igazi sportot nyújtó mutatványaikért. A 22 számból álló műsor legkiemelkedőbb és legnagyobbsikerii száma volt „A sport min­dig honvédelemamelynek Során a külön­böző sportágak és a harci mozdulatok ha­son,óságát mutatta be dr. Bácsalmási Pé­ter főiskolai tanár vezetésével a TF 25 ta­gú mintacsapata. De ugyancsak kijutott a nagy sikerből a többi számoknak is. A Himnusz elhangzása után Grucza Li- pot városi tanácsnok Kolozsvár város ne­vében üdvözölte a TF 50 tagú mintacsapa­tát és annak tanárait, amelyre Misángyi Ot­tó dr., a Főiskola igazgatója válaszolt. Ez­után kezdődött meg a két részből álló mű­sor, melyen vitéz Bcdoghné Kael Anna, Elekesné Webet Edit, dr. Krizsrmeczné Német Edit, Kovács Buna Jánosáé, Lin- kesch Sarolta, Német Irma főiskolai ta­nárnők, továbbá Kerezsi Endre, dr. Bács­almási Péter, Keltái J^nő és Koimcs Buna János főiskolai r■ tanárok által bemutatóit ügyességi számok .hatalmas sikert arattak. A J1’ 50 tagú mintacsapatát, mely szer­dán este a leventéknek mutatta be tudását, a csütörtöki bernu lató után a város veze­tősége tár sasvacsorán látta vendégül, melyen dr. Keledy Tibor polgármester Mi­sángyi Ottó dr.-t, a TF tanári karát és hallgatóit kitüntetésben részesítette. A ver­seny sikeres megrendezéséért a KEAC ve­zetőségét illeti meg minden dicséret. A KOLOZSVÁRI KORCSOLYÁZÓ EGYLET ma, pénteken délután 6 órakor tartja rendes évi közgyűlését a KAC Unió- utca 21. szám alatti tanácstermében. A veze­tőség kéri az összes tagok pontos megjelené­sét. A KKASE ma, pénteken este 6 órakor a Baross Szövetség Deák Ferenc-utca 4. szám alatti helyiségében tartja alapszabálymódositó rendkívüli ülését, amelyre az elnökség kéri az összes tagok pontos megjelenését. KÖZGAZDASÁG Megdrágultak a szállodai szobák BUDAPEST, március 26. A közellátásügyi miniszter rendeletet adott ki a szállodák es a fogadók árainak felemeléséről. A rendelet el­ső szakasza kimondja, hogy a szállodák és a fogadók az 1939 augusztus 26-i állapotnak megfelelő összegben, illetve a visszacsatolt te­rületeken a katonai hatóságok által megálla­pított összegben rögzített szobaárakat — amennyiben azok a 10 pengőt nem haladják meg — legfeljebb 10 százalékkal, a 10 pen­gőt meghaladó szobaárakat pedig legfeljebb 20 százalékkal felemelhetik. Az árakból a tu­lajdonos engedményt nem köteles adni. A pótágy rögzített dija legfeljebb 10 százalék­kal emelhető. Az áremelésbe a közellátásügyi miniszter, illetve az árellenőrzés országos kor­mánybiztosa által külön kérelemmel már ko­rábban engedélyezett áremelést be kell szá­mítani. Ha külön kérelemre megállapított árak az első szakasz alapján felszámítható áraknál magasabbak, azok továbbra s válto­zatlanul alkalmazhatók. ELRENDELTÉK A LUCERNA ÉS LÓ­HERE MAGKÉSZLETEK Kö FELEZŐ BEJELENTÉSÉT. A hivatalos lapban közölt rendelet értelmében a fölmüvelésügyi minisz­ter elrendelte a nyers és fémzárolt állapot­ban található lucerna és lóherekészictek kö­telező bejelentését. A készletet akkor kell be­jelenteni, ha annak egy személy birtokában található mennyisége a 100 kilót meghalad­ja, még pedig az egész mennyiséget. A beje­lentésbe bele kell foglalni nemcsak a múlt, ha­nem az előbbi gazdasági évekből származó magvakat is, még abban az esetben is, ha a készletek birtokosa már az előző években be is jelentette. A bejelentést postán ajánlva keli a növénytermelési hivatalhoz (IV. kerület, Horthy István 2.) megküldeni. Kimutatási űrlapokat a lucerna és lóhere termesztésével nem foglalkozók kötelesek a növénytermelés- ügyi hivataltól kérni, termelők űrlap nélkül, ajánlott levélben keli bejelentsék készletei­ket. A GYERMEKVÉDŐ LIGA VÁSÁROLTA MEG BÁLVÁNYOSFÜRDŐT. Székelyföld hires fürdőjét, Bálványosfüredet, amely egyi­ke a legfestőibb helyeknek, 26c kát. .hold er­dőséggel az Országos Gyermekvédő Liga vá­sárolta meg. A fürdő csaknem loco méter magasságban fekszik és klimatikus gyógyhely. A Liga egyelőre 10 gyógyforrás vizét anali- záltatja és hozzákezd az idei fürdőszezon megszervezéséhez és így legalább 80—100 gyermek már ebben az évben is élvezheti a gyönyörű helyet és pompás hatású fürdőt. S1LÓAKCIO ERDÉLYBEN. A takarmá­nyozási nehézségek megszüntetése érdekében a földművelésügyi kormányzat nagyarányú si- lóakciót indít Erdélyben. Ez évben mintegv ( 20 ezer köbméter ürtartalmu siló kedvezmé­nyes megépítését támogatja a Földművelés­ügyi Minisztérium Erdélyi Kerendeltsége, siló- tipusonkint 2—8 pengőig terjedő köbmeteren- kinti segéllyel. Az akció nagy segítségére lesz a gazdáknak, mert a silóépítéshez szükséges legfontosabb nyersanyagot, a cementet bizto­sította a kirendeltség és a gazda ingyen kap­ja a fenti keszpénzsegélyen kivül. Az akció lebonyolítását egyébként az Erdélyi Magyar Gazdasági Egyesület vállalta es az érdeklő­dőknek készséggel ad részletes felvilágosí­tást. MEGHÍVÓ. A Szittya Erdélyi Magyar Ke­reskedelmi Részvénytársaság f. év ápriis hó 4-én (vasárnap} délelőtt fél 12 órakor tartja évi rendes közgyűlését a vállalat Kolozsvárt, Horthy-ut 33. szám alatti helyiségében, ho ez igazgatóság évi jelentése s a mérleg és ered­ményszámla a t részvényesek, által a hivatalos órák alatt megtekinthető, s melyre a t. rész­vényesek azzal a megjegyzéssé1 hivatnak meg, hogy szavazati jogát csak az a részvényes gyakorolhatja, ki részvényeit folyó év április hó 3-án déli 12 óráig a vállalat pénztáránál letette. Tárgysorozat: 1. Az igazgatóság jelen­tése az 1942. üzleti évrőL 2. A felügyelőbi­zottság jelentése. 3. Határozathozatal az igaz­gatóság és felügyelőbizottság felmentése, a mérleg megál’apitása és a tiszta nyereség fel­osztása) tárgyában. 4. A felügyelőbizottság új­ból választása. 5. Esetleges indítványok. — Mérlegszámla: Vagyon: Pénztár P. 22.203.46. Értékpapír P. 2553.20. Áruk és készletek P. 284.148.63. Adósok P. 27.681.97. Berendezés P. 34.985.53. Leírás P. 5597.68, tehát P. 29.38Á85. Átmeneti tételek P. 213211. Jótá'lások P 2710.64. összesen: P. 370.825.86. Tehet Alaptőke P. 67 000. Tartalékalap P. 2508.10. Értékpapirveszteség-fedezeti szára a P. 553.20. Kétes követelések tarta'éka P. 5462.06. Ke­res követelések adózott tartaléka P. 4631.85. Értékkülönbözeti tartalék: Áthozat P. 47.622.39. Folyó évi tartalékolás P. 40.774.82 összesen: P. 88 397.21. Tehát ossz tarta lék: P 101.552.42. ösztöndíj számi a P. 116.66. Hitelezők P. 125.301.28. Elfogadvánvok P. 52.000. Részvény- kártalanítás 6zám'a P. 129.34. Fel nem vett osztalék P. 1.50. Átmeneti tételek P. 15.103.70. Kezességi hiteleink P. 2718.64. Nyereség P. 6902.32. összesen P. 370 825.86. — Eredmény- számla: Veszteség: Szemé'yzet javadalmazása P. 206.450.17. Üzemi költségek és kiadások P. 111.315.84. Kamat P. 19.917.44. Ado P 9246.33. Leirások: Berendezésen P. 5597 68. Ké­tes követelések tartalékolva P 5462.06. összes leirás P. 11.059.71. Nyereseg 6902.32. össze­sen P. 364891 84. Nyereség: Árun P 364.491 53 Értékpapíron P. 80. Adózott leírt követelése­ken befolyt P. 312.01. Kéteseken befolyt P. 8.30. összesen P. 364.891.84. Kolozsvár, 1943 március hó 25. Az igazgatóság. Hirdessen Erdély legelterjedtebb napilapjában az Ellenzékben,

Next

/
Oldalképek
Tartalom