Ellenzék, 1943. február (64. évfolyam, 25-47. szám)

1943-02-12 / 34. szám

1943 február 13. EliSS&&űü ELLENZÉK 11 SPOHT Szorgalmasan készül a KKE a hónap végén lebonyolításra kerülő országos bajnokságokra A csapat jó szereplését várják a vezetők KOLOZSVÁR. A kerületi mii- és gyore- kcKrcsoiyázóbajiiükS'átgokat vasárnap dél- . élőn: rendezik meg a sétaféri jégpályán. Reggel 8 órákor a gyorskorcsolyázó, nug 9 órakor a műkorcsolyázó bajnokságokra kerül sor. Mindkét versenyre több nevezés futott be és igy érdekes küzdelmekre van kilátás. De ugyanilyen szorgalmasan készülnek a Kolozsvári Korcsolyázó Egylet jégkorori- gozói is Székely Zoltán, a Magyar Orszá­gos Jégkorong Szövetség erdélyi kerülete kivláló ügyvezetőjének irányítása vak aki­nek oroszlánrésze van abban, bogy két er­délyi csapat jutott fel az országos bajnok­ságok küzdelmeire. A KKE korongoséi Háraynak, a fíBTE válogatott csatárának vezetése mellett naponkint, reggel 8—i10- ig tartják meg edzéseiket a sétatéri jég­pályán, hogy az országos bajnokságokon a BKE, BRTÉ és az MSE mellett minél si­keresebben állják meg helyüket. Túrós Jónog, a KKE jégkorongszakosz­tályának agilis ügyvezető elnökét edzés közben fogtuk el, aki az országos bajnok­ságokról a következőket nyilatkozta: — Az eddigi tervek szerint a bajnoki küzdelmekre csak február 26., 27. és 28- án kerülne sor. Bár ml ragaszkodtunk a kiírás szerinti eredeti időponthoz, a Jég­korong Szövetség arra való tekintettel, hogy a BKE február közepén rendezi meg szokásos évzáró farsangi jégünnepségét, a bajnokságokat február végére halasztotta• Szó volt arról is, hogy esetleg 20—21-én körülnének lebonyolításra ebben a hónap­ban a bajnokságok, de ezt a kérésünket ig elvetette a szövetség, mivel a svájci jég­korongválogatott február 24-ike körül Budapesten játszik a magyar válogatottal és igy nem akarta a szövetség kitenni a játékosokat annak, hogy a bajnoki mér­kőzésektől fáradtan álljanak ki a nagy nemzetközi mérkőzésre. így bele kell nyu­godnunk abba, hogy csäk február végén les,znek a küzdelmek, melyekre szorgalma­sán készülünk. Székely Zolt in, az erdélyi kerület ügy­vezetője a következőket mondotta: Abból a célból, hogy a két erdélyi csapat, a KKE és az MSE minél sikeresebben állja meg helyét az országos bajnokságokon, érint­kezésbe léptem az FTC és BKE vezetősé­gével, hogy valamelyik csapatot megnyer­jem a két városba egy kettős mérkőzésre, melyeket február 20—21-én játszanának le. Nagyon örvendenénk, ha bármelyik fő­városi csapat elfogadná meghívásunkat, mert ez egy jó bemelegítő mérkőzés lenné az országos bajnokságokra. — A KKE együttese most nagyon együtt van. Reggelenként csaknem két órán ál tartjuk edzé.seikct és ami egy-egy egyesületnél ritkaság, Ka a pálya nincs előkészítve részükre, úgy akkor maguk a játékosok készítik elő a pályát az edzé­sekre. Bízom abban, hogy mindkét erdé­lyi csapat megállja helyét a bajnokságok­ban. Holnap fél 11 órakor barátságos mérkőzést játszik a KAC KOLOZSVÁR. A KAC labdarúgócsa­pata vasárnap délelőtt pontban fél 11 óra­kor barátságos mérkőzést játszik egy ve- gyesosapat ellen. A február 28-iki Ferenc­város elleni mérkőzésre a kolozsvári piros- fehérek Opata Zoltán edző vezetésével lel­kesen készülnek. A holnap délelőtti mér­kőzésre a következő játékosoknak kell a fenti időpontban a városi sporttelepen megjelenni: Plank, Szaniszló II., Vass, Váczi, Erdős, Csákány, Tárnoki, Kovács IV., Bonyhádi, Szokoli, Tolnai, Márki, Tóth, Nagy László. Kiss, Demeter, Bedő, Nagy István, Kovács Vilmos, Bőzóky, Adorján, Pongrazzio és Maderka­Besztercei híradó Az országos levente labdarugóbajnok­ságokra a Besztercei Levente Egyesület is benevezett. Bár felszerelése még nem tel­jes a leventéknek, de remélik, hogy a baj­nokságok megkezdéséig rendbejönnek. A levente csapaton kiviil a m. kir. állami Hunyadi János sportkörének labdarúgó­csapata is — mint KISOK csapat — be­nevezett a küzdelmekre. Mindkét csapatot Boldi« László testnevelési tanár, vizsgá­zóit oktató készíti elő. Vasárnap délelőtt a Budákhegyen ren­dezik meg Beszterce é-s a város vidékének ifjúsága részére a jelvényszerző siversenyt, melyet nagy érdeklődés előz meg, A Csokor női tornaszervezet Besztercén is megalakult, melynek tagjai között a vá­ros dolgozó gyári munkásnőin kiviil a társadalom minden rétegét ott találjuk. Az egyesület védnökségét özv. Bittay Józgef- né, a Jótékony Nőegylet elnöknője vállal­ja el. Töb sportág mellett Besztercén az ököl- vivósport is kezd népszerű lenni. A'közeli napokban a kolozsvári ökölvívók bemu­tatót rendeznek Besztercén. A BÁSTYA ÉS A KMÁV csapatai a tornatermi edzések után megkezdték sza­badtéri edzéseiket. A Bástya csapatát Hocksári Balázs, mig a KMÁV együttesét Dohai István edző készítik elő a tavaszi NB II -ős küzdelmekre. A KMTE LABDARUGÓSZAKOSZTÁ­LYA ma, szombaton este 6 órakor az egyesület Mátyás király-tér 14 szám alatti helyiségében rendkívüli megbeszélést tart, melyen az összes játékosoknak meg kell jelenniük. A KMTE sakkosztálya vasár­nap reggel 9 . órakor tartja megbeszélését. MINDEN elismerés megilleti a Kolozsvári Villamos- müvek Sportegyesületének vezetőségét azért az áldozatos munkájáért, amelyet a kolozs­vári tornászsport fellendítése terén végez. Mintegy másfélhónappal ezelőtt nagy költségek és áldozatok árán a német világ­bajnok együttest és a magyar válogatott tornászgárdát hozták le Kolozsvárra és rendeztek olyan disztomát, amely sokáig emlékezetes marad a kolozsvári sportolok körében. Tegnap újabb erőpróbát állott ki az igen tevékeny egyesület vezetősége. A legjobb olasz hölgytornászok látogattak el Ko­lozsvárra, hogy tanúságot tegyenek felké- szülségről és zsúfolt ház fogadta őket is. Olcsó zöldség- és gyümölcsvésár! Elsőrangú vélemények és fajalmák állandóan kaphatók Széchenyi-téri raktárunkban, a Vá sárfelij gyei őség mellett. Sárgarépa 100 kg. 24 P Petrezselyem 10O kg. (50 P, Zeller 100 kg. 50 P Fajalmák 1 kg. 1.20 P-től. Fenti árak ah raktár értendők. BIASINI SÁNDOR UTÓDA és FÜLÖP UÉZA nagykereskedés nagykereskedés Mátyás király-tér 26. Széchenyi-tér 19, Ez pedig a tornasport terén végzett hír­verő és úttörő munkának legnagyobb el- ismrése. Az a lény, hogy négy olasz kis­lányért és ig magyar lányért megmozdult a Magyar Művelődés Házát betöltő hatal­mas embertömeg bizonyítéka annak, hogy ma Kolozsváron igenis van közönsége a tornászsportnak, de a közönségnek olyant kell nyújtani, amely minden tekintetben megfelelő színvonalon áll. Ezért szükségesnek tartjuk, hogy névsze- rint is megemlékezzünk arról a gárdáról, amelynek nagyrészben érdeme a szerda esti siker. Vezetőjük Kompanek János, a Vil­lamosmüvek sportbarát vezérigazgatója, aki sokoldalú elfoglaltsága mellett maga irányította a rendezési munkálatokat, tag­jai pedig Adorján Árpár, Kinizsi István, Nagy Aladár, Imbuzán Gergely, Farkas Miklós és ifj. Mátrai János tisztviselők, akik dr. Vlossák Rudolffal, az üzem jog­tanácsosával karöltve fáradhatatlanul dol­goztak a siker érdekében. A siker nem is maradt el. A hölgyek disztornája valóban igen jól sikerült, a ven­dégek igen kellemesen töltötték el Kolozs­váron az időt és ami legfőbb, az ünnep­ség teljes bevételét a badbavonultak hozzá­tartozóinak felsegélyezésére ajánlotta jel az egyesület, bebizonyítván, hogy ma egy a sport és a honvédelem. Külön meg kell emlékeznünk a kolozs­vári hölgytornászokról és vezetőjükről, Fux Irénről, akik méltóképen állották meg helyüket. Nagel Ildikó, Nyiredi Pi­roska és Pap Mária képviselték a Villamos- müvek színeit olyan sikerrel, hogy mutat­ványaikkal legjobban az olasz hölgytorná­szokat ragadtatták el, akik meg is tapsol­ták őket. Mindent egybevetve a szerdai nemzet­közi disztorna jó sport volt, jó munka, amelyért elismerés illet meg minden ko­lozsvári sportémbert, aki az estély rende­zése körül munkálkodott. KÖZGAZDASÁG Egy év »tett 2 341Ingatlan cserélt gazdát és 12.355.015 pengd kölcsönt veitek lel a kolozsvári telekkönyvi halóság területén KOLOZSVÁR, február 13. Bár a hábo­rús helyzet a muh évben nem nagyon kedvezett az ingatlanforgalomnak, a ko­lozsvári telekkönyvi hivattál, amelyhez 62 község tartozik, az elmúlt év folyamján nagy munkát végzett el. Míg az előző év­ben a telekkönyvhöz érkezett iratok száma csak 9377 volt, a muh év végén ez a száim már 19 005-re emelkedett s ennek ellené­re csak 248 ügydarab nincs elintézve. A tielekkönyv múltévá működéséről szó­ló adatok közül legérdekesebbek azok, me­lyek az ingatlanforgalomra vonatkoznak. Ezek szerint a miuh év folyamán adás-vé­tel utján 912, árverés utján 7, öröklés ut­ján 1224, kisajátítás utján 118, ajándéko­zás utjain 74, végrehajtás utján 6 ingatlan cserélt gazdát, úgyhogy 2341 ingatlan tu­lajdon jogában állott be a muh évben vál­tozás- Az adás-vétel utján gazdát cserélt ingatlanok értéke 11,907 021 pengőt, az árverés utján eladott ingatlanok értéke 304-899 pengőt tett ki. A jelzálogjogi bekebelezések szátma is nagyon sok volt. Váhókölcsönt 11.521.247 pengő értékben, 3253 ingatlantulajdonos vett fel. Kötelezvények alapján 90 száza­lékban a Földhitelintézet folyósításából 560.029 pengő értékben 197 tulajdonos vett fel kölcsönt- Végrehajtás utján 273 ezer 737 pengő értékben 383 ingatlant ter­heltek meg. Végeredményben a kolozsvári telekkönyvi hatóság területén tévő ingat­lanokra a mult évben 12.355 015 pengő kölcsönt kebeleztek be. De nemcsak kölcsönöket vették felly ha­nem igen sok régi adósságukat is kifizet­ték az ingatlantulajdonosok, így például az előző években váltóra felvett kölcsö­nökből 668 esetbén 8-226-795 pengőt, a kötelezvén vekre felvett kölesönökből 7770 pengőt fizettek vissza, végrehajtás utján pedig 73 ingatlanról 169.715 pengő köl­csönt^ töröltek. A KOLOZSVÁRI FODRÁSZOK TO­VÁBBKÉPZŐTANFOLYAMA. A kolozs­vári fodrászok továbbképzőtanfolyama pár nap múlva vágetér. A tanfolyam során Böszörményi Sándor a korszerű gyakorla­ti továbbképzés jelentőségét fejtegette, Heltay Félix pedig a tartós ondolálást. A továbbképzőtanfolyamra 40 fodr-ás* irat­kozott be, a tanfolyam elnökévé Vajda Ferencet, titkárrá pedig Kelemen Lászlót választották meg. A CUKRÁSZOK TERMÉSZETBEN IS EL KELL LÁSSÁK ALKALMAZOTTAI­KAT- A cukrász és cukrászsüteményt ké­szítő iparban fizetett legkisebb munkabé­reket megállapító munkabérhatározat sze­rint a megállapított legkisebb munkabére­ken felül a munkaadó köteles természet­beni étkezést adni éspedig a kiszolgálóim, pénzt,áirkezdl-őnő, f elír ónő és üzleti csoma­goló részére reggelit, ebédet, uzsonnát és vacsorát, a többi alkalmazott részére reg­gelit, ebédet és uzsonnát. A munkabé.rha- lározatnak ez a rendelkezése kötelezőleg szabja meg a természetbeni étkezés kiszol­gáltatását. Nincs lehetősége tehát annak, hogy ezt a természetbeni szolgáltatást a munkaadó megszüntesse és helyette meg­váltási összeget fizessen. Figyelemmel azonban a jelenlegi közellátási viszonyok­ra, a munkavállaló abból a célból, hogy a természetbeni étkezést lehetővé tegye, élehniszerjegyeit köteles a munkaadónak átadni. TÖLTŐTOLLAK minden árban, minőségben nagy választékban az ,-.Ellenzék“ könyvesboltban* Rádió műsor VASÁRNAP, FEBRUÁR 14. BUDAPEST I.: Fohász, Szózat, réggé'i zene. 8.15 Hírek. 8.30 Őszinte beszéd. 9—955 Uni­tárius Isten-tisztelet. 10—11.10 Egyházi ének és 6zentbeszéd. 11—15—12.10 Evangélikus Isten-tisztelet. 12,15 Levente.műsor. 12.55 Ma­gyar öntudat, magyar hivatás. Előadás. 13.10 Szórakoztató zene. 13.45 Időjelzés, hirek, víz­állásjelentés. 14 Müvész’.emezeki. 15 A föld­művelésügyi minisztérium rádióelőad ás-soroza- ta. 15.45 Mindenből mindenkinek. 16.30 Hirek magyar, német, román, szolvák és ruszin nyel­ven. 17 Magyar Revü Tánczenekar játszik. 17.30 Fedák Sári csevegése. 17.40 Képek a csendőrök életéből. 18 40 Liszt: XII. magyar rapszódia. 18.50 Hirek. 19.05 Részletek a Fráter Loránd Társaság Balázs Árpád em’ék- estjébőll. 20 15 Rádiózenekar. 21.15 Hangké­pek a vasárnap sportjáról. Beszél Pluhár Ist­ván és Duronelly László. 21.40 Hirek sport, eredmények. 22.10 Melles Béla-zenekar. 23.10 Magyar nóták. 23.45 Hirek. HÉTFŐ, FEBRUÁR 15. BUDAPEST I.: 5 40 Üzen az otthon. 6.40 Ébresztő, torna. 7 Hírek, közlemények, reggeli zene. 10 Hirek). 10.15 A Mária Terézia 1 honr védgyalogezred zenekara. 11.10 Nemzetközi vizjelzőszolgálat. 11,15 Rieger Tibor dr. zon­gorázik. 11.40 A Telefonhírmondó első napja a magyar sajgóban. Felo'vasiás. 12 Harangszó, fohász, Himnusz. 12.10 Rádiózenekar. 12.40 Hirek. 13.20 Időjelzés, vízállásjelentés. 13.30 Honvédeink üzennek. 14 Budapest Honvéd őrzászlóalj zenekara. 14.30 Hirek. 14.45 Mű­sorismertetés. 15 Árfolyamhirek, piaci árak, élelmiszerárak. 15.15 Századvégi* hangulat. 15.30 Egy gyermekkori emlék a Telefonhír­mondóról. Felolvasást 15.55 Hogyan dolgozott Puskás Tivadar? Előadás. 16.20 Hirek német, román, szlovák és ruszin nye'ven. 16.45 Idő­jelzés, hirek. 17 Puskás Tivadar emlékei kö­zött. Közvetíts. 17.20 A Telefonhírmondó első műsorából. Előadja a Rádiózenekar. 17.40 Pus­kás Tivadar. Előadás. 18.50 Puskás Tivadar. Hangjáték egy felvonásban. 18.40 Puskás Ti­vadar, a távbeszélőközpont feltalálója. Elő­adás. 18.50 Hírek. 19.05 Az első magyar ope_ raközvetités. 20.30 Puskás és Edison. Előadás. 20.45 A Telefonhírmondó 50 év előtti műso­rából. 21.40 Versek a technikáról. Elmondja Kovács Károly. 21.25 Medgyasszay Vilma da- ’okat énekel. 21.40 Hirek. 22.10 Bura Sándor cigányzenekara régi magyar nótákat játszik. 22.45 Egy régi majális. 23.45 Hitnek. Testnevelő tanárok és leventeoktatók figyelmébe! Megjelent; Király Dezső : Iskolai és levente testnevelés kézikönyve Rendgyakorlatok, menetnóták, sza* hadgyakorlatok, ősi hindu „Jóga“ gyakorlatok, szertorna, haditorna, atlétika, játék. 700 gyakorlat, 100 já­ték, 100 óraterv, 1800 ábra. Függelék: A leventepróbák legújabb szabályai. A 659 oldalas kötet vászonkötésben 22.50 pengő. Kapható az „Ellenzék“ könyvesboltban Kolozsvár, Mátyás király-tér 9. Vi­dékre utánvéttel is azonnal megküldjük. Hiába fűti lakását, ha ajtaját, ablakát nem védi a Windiix légzáró Kapható: Boskovics Testvéreknél Kolozsvár, Deák Ferenc-utca 15. Parkeltezésl munkálatokat jutányossá filial Urinezi & Co. Zápolya-utca 14. és Szentegy- ház-utca 1. (Sebők-cukrászda) I

Next

/
Oldalképek
Tartalom