Ellenzék, 1943. február (64. évfolyam, 25-47. szám)

1943-02-08 / 30. szám

19 4 3 február 8. ELLENZÉK 7«. SPOPT Tomboló síhere volt sz olasz tornásznőknek Budapesten Ige» csekély pontkülönbséggel győzött a magyar csopat Budapestről jelentik: Szombaton este és Vasárnap délelőtt a Magyar Művelődés Házában zsúfolásig megtelt nézőtér előtt tartották meg az olasz-magyar női di$ztor- naberműató.t, amelyen mindkét részről a legjobb együttes állott ki. Az olasz színe­ket Geljnini, Pandolfini, Corsi és Nutti képvsehék, míg a magyar csapat a követ­kező összeállításban állott ki: H■ CsdUk Margit, Fehér Anna, Romák Éva, Nórák Mdúld. A két csap'át találkozójából mindössze i tized pont különbséggel a magyar csapot kerüli ki győztesen 260.3 ponttal. Egyéni­leg első lett H. Csxllik Margit, aki mind­három szeren legjobbnak bizonyult. Tom­boló sikere volt az olasz tornásznők közül Gelmini Anna Máriának, az Etruria kiváló versenyzőjének, aki ma Európa egyik leg­jobb tornásznője. Kijutott a sikerből a többi versenyzőnek is, akiknek â vasárnap délelőtti disztomán minden számot nieg kéllett ismételniük a közönség szűnni nem akaró tapsvihara miatt. A két tallálkozó következményeképpen megállapítható volt, hogy a két csapat kö­zött jelentős shluskülönbség van: amíg a magyar női csapat tagjainak mutatványai sokszor férfias erőről, lendületről tanús­kodtak, addig az olasz nők a finom, haj­lékony. nőies gyakorlataikkal tűntek ki. Mindezekről a kolozsvári közönség sze­mélyesen is meggyőződhet és saját szemei­vel láthatja, milyen különbség van a két nemzet női tomászsportja között. A két egviittes ugyanis ma Sopronba utazott, ahol szintén bemutaitót tartottak, majd ott vonatra szállva, Kolozsvárra jönnek Be- vilaqua tábornok olasz királyi torna szö­vetség! elnök vezetésével és csütörtökön este Kolozsváron mutatkoznak be a Ma- gyár Művelődés Házában fél 7 órai kez­dettel. Német—magyar műkorcsolyázó bemutató Vasárnap este Budapesten nagyszámú közönség előtt műkorcsolyázó bemutatót tartottak a honvédcsaládok javára a leg­jobb német és magyar műkorcsolyázók. A hölgyek közül legnagyobb sikere Bolond Györgyinek és a Saáry-nőréneknek volt, mig a németek közül Olbrich Gudrun. Heinricht Anita, Schwabe Edith és Kauf­mann Rosie gyakorlatai sikerültek igen jól. A magyar férfiversenyzők közül Kál­lai Kristóf dr., Király Edef a németek kő" zül pedig Fülek Paul voltak igen jók. Elismerő nyilatkozat Kolozsvári Sári szerepléséről A fővárosi lapok részletesen foglalkoznak a Pozsonyban nemrégiben befejeződött asztali teniszbajnokságokkal. Frigyessy Tibor, az asz­tali teniszszövetség alelnöbe nyilatkozatot adott, amelyben kijelentete, hogv részére Ko- losváry Sári szereplése a legnagyobb megle­petés. Ugvlátszik, nemzetközi verseny és kül­földi levegő kell neki — mondotta —, ak­kor mindjárt megy a játék. A. szövetségi elnök szavai méltóképpen ju­talmazzák a kiváló kolozsvári versenyzőnő tehetségét, amely — reméljük — még sok szép győzelmet szerez neki. x 40 játékos a KAC első szabadtéri y edzésén V t, 4 KOLOZSVÁR. A KAC labdarugócsapata, készülve a tavaszi idényre, vasárnap délelőtt io órakor tartotta meg első kétkapus edzését Opata Zoltán edző vezetésével. Az edzésen közel 40 játékos jelent meg. akik valameny- nyien nagy kedvvel cs igyekezettel végezték el a bevezető gyakorlatokat. Az edző intéz­kedésére ic labdával labdaedzést folytattak a megjelent mintegy 300 főnyi közönség előtt, majd pedig kétkapus játékra került sor. En­nek során megállapítható volt, hogy az első csapat jobban mozgott mindvégig. Az első csapat a következő összeállitásban játszott; Márki, Szaniszló II., Vass, Demeter, Váczi, Csákány, Tárnoki, Kovács IV., Bonyhády, Szokoly, Tolnai. A második csapat összeal- htása a következő volt; Plank, Tóth, Nagy Ferenc, Nagy László, Erdős, Bedő, Nagy Ist­ván, Bozoky, Kovács Pál, Pongrazio, Kovács Vilmos. A ,,B4‘ csapatban ezenkívül még több játékost szerepeltettek és rövidebb ideig itt játszott jobbfedezetet Tárnoki, helyét pedig Bozoky foglalta el. Tárnoki a jobbfedezet posztján is megállotta helvét. Az első csapat nagy igyekezettel és fölény­ben játszva 5:1 (4:0) arányban verte a „B‘ csapatot Bonyhádi 2, Tolna, Szokoly, Bozo­ky góljaival. A „B“ csapat gólját Pongrazio lőtte. A csapat legközelebbi edzését kedden: dél­után 3 órakor tartja a városi, sporttelep kis­pályáján. Szó van arról, hogy a KAC va­sárnap vidéki ellenfelet kap, csupán a mér­kőzés színhelye bizonytalan még. 624 pengőt adományozott a hadbavo- miltaknak a KAC! labdarugó szakosztálya KOLOZSVÁR. A KAC labdarugó szakosz­tálya legutóbb rendezett sportdélutánjainak jövedelméből 624 pengőt ajánlott fel a kad- bavonultak felsegélyezésére. A jelentős ősz- szeget, amely ezúttal harmadik nagyobb ado­mánya a labdarugó szakosztálynak, már e7 is küldötte a vezetőség. AZ ÉRDEM kérdését vetették jel a KKE pompás győ­zelmével kapcsolatosan és most íme, egy­másután jelentkeznek és maguknak tulaj­donítják a győzelmet és a csapat teljesít­ményét azok akik azelőtt arról hallani sem akartak. Anélkül, hogy túlságosan feszegetnénk ezt a kérdést, amely végered­ményben mégis egy csapat belügye, meg­állapíthatjuk, hogy vannak érdemek a csa­pat bejutása körül és voltak olyanok, akik jóindulata igyekezettel támogatták azt, de a bejutás elsősorban és mindenek előtt a csapat érdeme. Bárki láthatta, aki tanúja volt az ideg- feszítő küzdelmeknek, hogy mennyire akart győzni ez a csapat, minden erejét és minden tudását összeszedve. És ahol ta­lán hiányos volt a tudás, ott jött a lelke­sedés és a szív, maga alá gyűrt olyan együtteseket, amelyekkel megbirkózni so­hasem tudott. Szól ez elsősorban a véde­lemnek, amely magasan kiemelkedett a többi csapatok teljesítményei közül, de a csatársornak is, amely néha-néha ragyogó támadásokkal ostromolta a nagyhírű ellen­felek kapuját. Az is köztudomású, hogy igen mostoha viszonyok között készülődött a bajnok­ságokra a csapat, amelyet még az utolsó pillanatig is az a. veszély fenyegetett, hogy egy mérkőzés le nem játszása miatt nem indulhatnak a bajnokságban. Szerencsére a veszedelmek elhárultak, a csapat útra kelt, gólnélküli döntetlennel végzett és be­jutott a döntőbe. A többi már ismeretes; küzdelem, győ­zelem. És a történeti hűségnek teszünk ele­get akkor, amikor ismételten leszögezzük azt, hogy az mindenek előtt és mindenek felett a csapat érdeme. DEBRECENBEN az elmúlt napokban ke­rületi gyors és mükorcsolyázóverscny volt. Az 500 méteres gyorsfutásban 15 induló volt! Úgy az '500, 1.500, mint az yoco méteres ver­senyt Nagymajtényi Ferenc dr. inerte meg. Érdekes, hogy Debrecenben, ahol gyengébbek a jégviszonyok, mint Erdei}' fővárosában, egyszerre 15 indulója van egy kerületi ver­senynek. Olcsó zöldség- és gyümőlcsvásár! Elsőrangú veiemények és fajalmák állandóan kaphatók Széchenyi-téri raktárunkban, a Vásárfelügyelőség mellett. Sárgarépa 100 kg. 24 P Petrezselyem 100 kg. 60 P, Zeller 100 kg. 50 P Fajalmák 1 kg. 1.20 P-től. Fenti árak ab raktár értendők. BIÁSiNI SÁNDOR UTÓDA és FÜLÖF GÉZA nagykereskedés nagykereskedés Mátyás király-tér 26. Széchenyi-tér 19, A TESTNEVELÉSI FŐISKOLA 50 tagú csapata március 25-én bemutatót tart Ko­lozsváron a Mátyás király sporthéttel kap­csolatosan rendezett sportünnepségek kereté­ben. VARGA JENŐ OSK felügyelő értesíti az érdekelteket, hogy az uj egyesületi alapsza­bály minták nála kaphatók a KEAC Mátyás király Diákházban levő egyesületi helyiségé­ben. SZOMBATON DÉLUTÁN kezdődött meg az országos magyar si bajnoki verseny első száma, a futóverseny a Svábhegyen és kör­nyékén. Felnőttek versenyében (táv 18 km.) bajnok Flarangvölgyi MAC 1 óra 3c perc, 53.8 mp. Ifjúságiak versenyében (táv 9 km.) bajnok Mazányi ELE 47 perc 57.6 mp. Fel­nőttek csapatbajnokságában 1 TFSE. Az ifjú­ságiak csapatbajnokságában első a BLE. A KMTE házi tekeversenye A Kolozsvári Munkás Testedző^ Egyesület vezetősége, célkitűzéseinek megfelelően, tagjai részére lehetőséget kivan nyújtani arra, hogy abban a sportágban ‘ vegyenek részt, amely­nek művelésére kedvet éreznek. Ezért 1943 február 2-án házi tekeversenyt rendezett fér­fiak és nők részére értékes tiszteletdijakkal. A versenyen a társegyesületek is képvisel­tették magukat, de megjelent az Országos Te­keszövetség erdélyrészi főtitkára, Incze Kál­mán cégvezető is, aki külön elismerését fejez­te ki azért a. tömeges részvételért, amelyet az egyesület, munkástagjai részéről már ez alka­lommal is tapasztalt. Az 5 dobá.sos egyéni versenyben a férfiak közül i Kraft István, 2 Balogh Albert, 3 Kun Sándor István, 4 Bartalis István, 5 Nagy Lajos (KMTE versenyzők) voltak a győzte­sek. A női versenyben 1 Elollányi Jánosné „Bástya“ SFt, 2 Bázsa Anna egyesületen ki-> viili, 3 Papp Lajosné KM1E részesültek ér<! tékes tiszteletdijban. Az egyesület a házi verseny nevezési dijai­ból az adományokból befolyt 200 pengő ösz- szeget a Főméltóságu Asszony hadbavonultak hozzátartozói segélyakciója javára a i8o.cco sz. csekkszámlára fizette be, mert ezzel is igazolni kívánja, hogy minden összejövetele alkalmával elsősorban azokra gondol, akik messzi idegen földön a mi nyugalmunkért és békénkért harcolnak. A házi ünnepség megrendezésének sikere Bothos József cukorkagyári igazgató, Papp Lajos főpénztárnak, valamint Árkosi Lőrinc és Gyulay József, a tekeszakosztályvezető érdeme. I Hargita első csapta nyerte 0 székelyhídi sibajnekságsk sarán 712 ponttal a Kargita-seríeget Székelyudvarhelyről jelentik; A Flargita Testedző Egylet rendezésében zajlott le az elmúlt napokban a szokásos évi országos si- verseny, mely kiemelkedő eseménye volt a székelyföldi siéletnek. Ez alkalommal avatták fel a város áldozatkészségéből újonnan léte­sített lesiklópályát, mely kitünően sikerült és igy minden remény megvan arra, hogy a szé- kelyudvarhelyi sizők a lesiklás művészetét is a jövőben elsajátítsák. A versenyt igen kedvező hóviszonyok kö­zött rendezték meg, számos fővárosi verseny­ző részvételével. Eredmények a következők: Lcsiklóversenyben; 1 Méray Horváth Ró­bert (MAFC) 25.8 mp. 2 Libik György (MAFC) 26.2 mp. 3 Jobbágy János (MAFC) 27.1 mp. A női versenyben első lett Iglóiné Előd Anikó 45.4 mp. alatt, 2 LUlmár Szilvia és 3 Szentgyörgyi Nelli. Az ifjúsági verseny győztese Valentsik András (Hargita) lett. 2 Navrea (Hargita), 3 Fehér (Hargita). A müiesiklóversenyt Jobbágy (MAFC) nyerte 44.6 mp. alatt. 2 Méray 46.4 mp. 3 Libik 47.4 mp. A női versenyben 1 Iglóiné (MSK) 1.CI.2 mp. 2 Szendrődiné (BBTE), 3 Delmár (MSK). Az ifjúsági versenyben 1 Benedek (Hargita), 2 Navrea, 3 Valentsik. Az ugróverseny győztese Székely István (MOVE) 252.8 ponttal. 2 Török János (EKE) 207 ponttal. 3 Pataki Béla (Flargita) izi p. Az ifjúsági versenyt Navrea (Hargita) nver- te 262.5 P- 2 Jcre (Hargita) 245.9 o. 3 Simó (Hargita) 203.7 pont. Érdekes, hogy az ifjú­sági versenyzők átlag nagyobb teljesítményt értek el az ugróversnyen, mint a felnőttek. A „Hargita-Serlegért“ lebonyolított hármas csapatverseny eredménye a következő: 1 Har­gita (Navrea, Jére, Simó) 71 2.1 pont. 2 Csík­szeredái EKE és MOVE kombinált (Székely, Török, Kovács) 650.9 pont, 3 Flargita II. (Pataki, Ambrus, Cseke) 590.1 pont. KÖZGAZDASÁG Megieient a földadó-kedvezmény alkalmazásáról sióié rendelei A Budapesti Közlönyben megjelent bá­ró Bánffy Dániel földművelésügyi minisz­ter rendelete arról, bogy a mezőgazdaság- fejlesztéséről szóló rendeletnek azok a rendelkezései is, amelyek az adómentes­ségről és illetékkedvezményről szólnak, ha­tályba lépnek. A mezőgazdaságfejlesztési törvény idevonatkozó rendelkezései szerint földadómentességben, vagy földadóked- vezményben részesül az olyan földterület, amelyeit, ha eddig nem volt földadó tárgya, megfelelő gazdasági munkával használha­tóvá tettek. Ugyané kedvezményben része­sül az olyan már művelés alatt álló föld­terület, amelyet rendkívüli költséggel járó talajjavítással vagy ültetvényekkel gazda­ságilag szándékosan használhatóvá tették, illetve amelyeken a termelés fokozása ér­dekében különleges berendezéseket létesí­tettek, végül pedig olyan földterület, ame­lyet szőlővessző, szőlőoltvány, vagy gyii- mölcsfaollvány termelésére használnak. Hatályba léptek a ine-mgazdaságfejlcsztési törvény ádó- és illetékkedvezményre szóló rendelkezései- Rendelkezik az említett tör­vény arról is, hogy a jövedelmi és általá­nos kereseti adó kiszámításánál alapul vett tiszta jövedelemből tiz éven át egyen­lő évi részletekben is le lehet írni azoknak a gazdasági munkás- és eselédházaknak építési vagv átépítési költségét, amelyek a szociális és közegészsgi követelmények­nek megfelelő módon épülnek. A mező­gazdaságfejlesztési törvénynek most már minden rendelkezése hatályba lép­Rendelt a bérautók személy- gépkessüjai közúti adójának rendezéséröi A magyar királyi minisztériumnak 520 *—1943. M. E. számú rendeleté a Magyar Szent Koronához visszacsatolt keleti és erdélyi országrészen a visszacsatolás előtt már forgalomban volt, illetőleg beszerzett bérfuvarozó és magánszemélygépkocsik után fizetendő közutj adó tételeinek átme­neti reudez-se tárgyában, a m. kir. minisz­térium a gazdasági és hitelélet rendjének, továbbá az Államháztartás egyensúlyának biztosításáról szóló 1931:XX\I. te. 2. §-ában foglalt és legutóbb az 1943:XI. te. 1- §‘ával meghosszabbított felhatalmazás alapján a következőket rendeli: 1. §. A Magyar Szent Koronához visszacsatolt ke­leti és erdélyi országrészen telephellyel bí­ró bérautófuvarozók tulajdonában lévő személygépkocsik után fizetendő közúti adó tételek átmeneti rendezése tárgyában kiadott 20470—1941. M. E. sz. rendelet (megjelent a Budapesti Közlöny- 1941. évi 73. számában) hatálya 1944 év végéig ér" vényben marad és annak rendelkezéseit a magánszemélyek tulajdonában lévő gép­kocsikra is alkalmazni kell. 2- §. Ez a ren-. delet kihirdetése napján lép hatályba és aa 1943. év! január hó 1. napjától kezdve al­kalmazandó. (MTI.) Most jelent meg-: Dr. Abody Előch A repülőgép és a repülés A hatalmas kötet a következő gyüj- tőfejezetekre oszlik: A légerők ter­mészettana. A hőtan elemei és a re­pül őmotor. A légkör. A repülés erő­tana és a repülőgép teljesítményei. A repülőgépek szerkezete. A repülés üzeme. A polgári repülés. Ä katonai repülés. A repülés hatása az emberi szervezetre. — A remek kiállítású: kötet. 620 oldal terjedelemben, 49-í: szövegközöU.i ábrával, famentes fé- nyezett papiron jelent meg. Kapható az Ára 24 pengő. „Ellenzék11 könyvesboltban Kolozsvár, Mátyás király-tér 9. Vb dékre^ utánvéttel is azonnal szállít­juk. Kérje a legújabb könyvek díjta­lan képes ismertetőjét.

Next

/
Oldalképek
Tartalom