Ellenzék, 1942. november (63. évfolyam, 247-271. szám)

1942-11-03 / 248. szám

ELLENZÉK 14 4 2 uuvtuibir X )} SilftSSK Bolord kend Táncsics... a A Makkor János „Uram bátyám or szélgát" tárasra, sajnos, sokbon igazat kell (fiiiánk a szerzőnek. Vannak uzonbtw, idejük In', furcsa túlzások a könyvében, amik komikusán hatnak. Ezek egyike, mikor a címzéséi, leegyszerűsít esc re azt ajánlja, liogv báró ur helyett egyszerűen tituláljuk a bárókat Bár óságodnak. Eszembe jut erről egy majdnem száz­éves dolog. Néhai jó Táncsics Mihály, a midi sza­vad negyvenes éréiben irt egy elcshangu cikket a Pesti Naplóban a címzések el­len. ..Most a demokrácia korát éljük. A Iáit földön is mindenütt demokratikus el­vek győznél,-. ..Honunk^'lmn is törölni kell a címzéseket. Nemes és nemzetes ur (érnék lássák be. hogy a cint kórsággal j le keli számolni. Egyszerűen használtjuk ezután hivatalosan es ..társaságijag“ tj j° és magyaros kend megszólít ás/“■ Érdekes, * hogy a múlt század negyvenes ém eiben és a báró Kemény Zsigmond lapjában, jelen­hetett meg a Táncsics kirohanása. Az ár- , ttdanos kenarodást. arait a cikk felidézett, Jókai az ő páratlan szellemességével a Kakas Martomban péír szóval derűbe ful­lasztotta. ,,A Táncsics ciki,-ere az a vála­szom.. hogy bolond kend Táncsics í. Visszaélések miatt Letartóztatják a csongrádi közellátási hivatal vezetőjét MÁRTON ÁRON: Iskoláinkra vár a szép feladat nayyobb része, hoyy a kezükön át­menő nemzedékek nevelésével né­pünket mind cyyedeiben, mind pe- diy közösséyébcn versenyképesen előkészítsék a létért folytatott harcra. Földrengések 1SZTANBUL, november 3. (Ştefani.) A napokban keletkezett földrengés kö­vetkeztében Bolnéziában néhány ház üs^- Szecnilott. Szerencsére a akók a szabad­ba menekültek és igy emberéletben nem esett kár. (MTI.) DURBAN, november 3. (Ştefani.) Durbanban közepes erejű földrengés volt. Kárról még nincs jelentés. (MTI.) ISZTANBUL, november 3. (TP.) Ma likihirből érkező jelentés szerint a föld­rengés elpusztított 17 házat és a város­tól & Márvány-tengerig’ vezető vasútvo­nal két állomásépületét romba döntötte. Emberélet nem pusztult el. MEGHALT RADOS GUSZTÁV. Rados Guez- iáv európai hirü matematikus, nyugalmazott cüegyetemi tanár, a műegyetem volt rektora, « kolozsvári Ferenc József Tudománvegyetem .b. doktora, a Magyar Tudományos Akadémia tiszteleti tagja november 1-én Budapesten meghalt. November 5-én, csütörtökön délután temetik a műegyetem előcsarnokából a Farkas, réti temetőbe. ELMARAD TAMÁSI ÁRON SZABADEGYE­TEMI ELŐADÁSA. A szabadegyetemi előadás­sorozat rendezősége sajnálattal közli, hogy Ta­mási Áron ,,Divatos népiség" címen november 3-ra hirdetett előadását közbejött akadályok miatt decemberre kell halasztani. így a leg­közelebb: szabadegyetemi előadás november 5-én lesz, mlkorls vitéz Raithy Tivadar egyete- pvl professzor fog a vállalkozás tudományáról az egyetemi aulában beszélni. KÖZTISZTVISELŐI KINEVEZÉSEK. A bel- . Ügymini6n,.ter Garai János kőzőegi udotia/.t, I orosházai és Boór < et'.-a Lajos m. kir. rendőr­ségi kezelő budapesti lakost Nagyvarad varos­hoz II. o. adótisztté ideiglenes hatállyal kine- ! yezte. — A pénzügyminiszter Sipcx* Sámuel , paikszeredai államper/tári II. osztályú tszte.t ■ fizetésének változatlanul hagyása me’lott a j Csíkszeredái, dr. Czirják Lajos szilágynagyfabii j ; lakost a zilahi, Drágus Gusztáv nagykárolyi j • .poslaforgalmi dijnokot a krasznai, dr. Kupás | I János felsőszőcsi községi segéd jegyzőt nagy- : ilondai pénzügyi fogalmazó gyakornokká kinn- , vezte. TÍZEZER KIVÁNDORLÓT fosztottak MEG MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁGÁTÓL. A Hivatalos Lap vasárnapi száma kb. 10.000 kiván­dorolt személy nevét közli, akik elvesz­tették! magyar állampolgárságukul. A magyar állampolgárságukat vesztettek között sok erdé­lyi van. HÁZASSÁGI HÍR. Váry Julin és ifj- Szántai János f. hó 7-éri délután fii > órakor tartják esküvőjüket a főtéri Szent Mihály templomban. 33, 9. A MAGYAR ASSZONYOK NEMZETI SZÖ­VETSÉGE va6uta6 szakosztályának kolozsvári csoportja 1942. évi november hó 8-án délután 5 órai kezdettel feketetkávé-délutánt rendez a Kossuth Lajos-utca 7. szám a!att levő Unitá­rius Nőszövetség termében. A kávé megváltása tetszés szerint. A tiszta jövedelmet a szegény- sorsú vasutas gyermekek karácsonyi felruhá­zására fordítják. Háziasszonyok lesznek: dr. Szecsey Istvánná elnök. Lőrircz Dezsőné, Baj- tai Dezsőné, özv. Balogh Den esne. Bericz .-'á- muelné, Csapó Józseíné, Deák Pálné, Dobos Sándorné, Fehérváry Gézáné, Ferenczy Gyuláné, Hikkel Istvánná, Horváth Gáborné, Imre Já- nosné, Jobbágy Gáborné. Klimász Ferencné, Marinka Rezsőné, Máthé Bcláne, dr. Meskó An- dorné, Pálffy Sándorné, dr. Rozgonyi Istvánná, Schindler Gusztávné, Szabó Gézáné, Szikorszky piga. ELRENDELTÉK A KÖTELEZŐ MUNKASZOL­GÁLATOT CSUNGKING-KINÁBAN. Csung- kingból jelentik: A kormány az országban ta­pasztalható munkáshiány enyhítésére elrendelte, a kötelező munkaszolgálatot. KINEVEZÉSEK. A vallás- és közoktatásügyi miniszter az újvidéki m. kir. Keleti Kereskede'- pi\ Főiskolához dr. Kristóf Árpád kolozsvári tu­dom ányegyetemi segédfogalmazot a főiskola titkárává, Milttnyi György oki. középiskolai tanárt a nagykárolyi kegyesrendi gimná­ziumhoz állami gimnáziumi helyettes tanárra kinevezte. ftonctefef'a teem® l&k és sxolgáltssSási kötelezettségének szabályozásáról A hivatalos lap keddi száma közli a m. kir. minisztérium rendeletét a mező- gazdasági termelők termelési és beszol­gáltatás! kötelezettségének szabályozásá­ról A rendelet értelmében a közellátási miniszter a közellátás biztosítása érdeké ben a termelőt arra kötelezheti, hogy az 1943. évi termésből a kataszteri tiszte jövedelem minden aranykoroná­ja után különféle terményeket beszól gáhizsson. A közellátási miniszter ezt a beszolgál- látási kötelezettséget a földművelésügyi miniszterrel egyetértésben oly módon is Szabályozhatja, hogy a termelő a közellátási miniszter által i meghatározott termények beszolgálta­tása között választhat. A beszolgáltatás! kütelezetség teljesíté­sének módját és idejét a közellátási mi­niszter a földművelésügyi miniszterrel egyetértőén szabályozza. A íjeszolgá'ta- tött - teTménymennyiségek után a hatósá­gilag megállapított árat kell fizetni. Az n termelő: aki n rendelet napján m.cyál- lopitoft beszól gáltatási kötelezettségen fe­lüt szolgáltat be mezőgazdasági terméke­ket. ű megállapított ámn felül külön te­rítést köp, amelynek mértékét és módját a közellátási miniszter a pénzügyminisz­terrel egyetértésben állapítja meg. Az a termelő ellenben, aki a beszól gál­tatási kötelezettségnek nem tesz eleget, bírságot fog fizetni, amelynek mértékét és befizetésének mód­ját a közellátási miniszter, ugyancsak a földművelésügyi miniszterrel egyetértés­ben állapítja meg. A birság lefizetése azonban a terme­lőt a büntetőjogi felelősség aló nem men­tesíti. A hivatalos lap ä továbbiakban közli a közellátási miniszter rendeletét, amelyben a termelők 1943. évi kenyérgabona be­szolgáltatás! kö-teüieaettségét átHapiütja meg. A rendelet értelmében minden me­zőgazdasági termelő köteles 1943. évi terméséből az egész szántóföld területé­nek egy-cgy aranykorona kataszteri tiszta jövedelme ulán 10—10 kg., egy katasz­teri hold után legfeljebb 200 kg. búzát, rozsol. vagy kétszerest később meg állapi- tandó módon és időben bes olgáltaíni. GOLDSTEIN TAJOS Í:S NEJE Ko­lozsvári, Wesselényi Miklós-utoa 21. sz. alatti üzletberendezéséi átvettük. Felliiv- juk mindazokat, kiknek az üzletberende­zésre bármilyen követelésük van, 8 na­pon 1 ►<* 1 ii 1 jelentsék be Kovács Sándor ügyvédnél, Kolozsvár, Hunyadi-tér 17. II. om. Firita ís Soós. 03591. I ksz. 2655—1942. Pk. 27393—1941. ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. Silvanio Rt. javára (9999.99) 2748.46 pengő tőke és jár. erejéig foganatosított kielégítési végrehajtás alkalmával lefoglalt 3985.15 pengő becsérlékü ingókra a kolozsvári kir. jaiásbirósúg az árverést elrendelte. Ennek Kolozsváron Gyufagyár-utca 1. szaru alatt le­endő megtartására határidőül 1942 november 9. napjának délután 3 óráját tűzöm ki. Elurve- reztetnek laboratóriumi felszerelések, berende­zések, gépek kézpénzfizetés inedett, legalább a becsérték kétharmad részéért. Kolozsvár. 1942 október 10. Szabó Albert kir. bír. végrehajtó 03534 Erdély Mozgo Telelőn ■ 31—ő) Kísértet a városon keresztül " ‘ főszerepben: Harry Piei. Előadások kezdete 3, 5 és 7 órakor. Magyar és német világhiradó. Jön! November 0-tól! Félvér jön! 3666—1942. gh. sz. VERSENYTÁR­GYALÁSI HIRDETMÉNY. A m. kir. Ferenc József Tudományegyetem Gazda­sági Hivatala (Kolozsvár. Mikó-u. 3. sz. ) 1943 jan. hó Ttől 1913 december bó 31-ig terjedő időben szükséges nyomtat­ványok szállítására 3666—1942. gh. sz. aluli nyilvános versenytárgyalást hirdet. Az irásbeii ajánlatok a gazdasági hKa- tálhoz eimerve, 1912 december hó 5 én d. f*. 10 óráig, személy egon, vagy posta utján adhatók l»e és ugyanazon napon d. e. 11 órakor fognak felbontatni. Kolozs­vár, 1942 október 31. M. kir. Ferenc Jó­zsef Tudományegyetem Gazdasági Hi­vatala, Kolozsvár. Szerdán tartják a Hubertus-vadász- lovaglást Alsózsukon A kolozsvári helyőrség tisztikara a IX. önálló huszáirszázad rendezésében no­vember 4-én tartja Hubertus vadászlo­vaglását az európai birii zsukí verseny- pályán. A verseny — amely a magyar lovasélet cgvik kiemelkedő eseménye — délelőtt 11 órakor kezdődik. A közönséget 10 órakor különvonat szállítja ki Alsózsukrn. A vadászlovaglás uÜín — amely a legváltozatosabb terepen körülbelül másfél óráig tori -— a tribün előtt haknii lesz. amelyben a lovasok négy csoportja vesz részt. Az első cso­portban a lovas tisztek, a másodikban a nem lovas lisztek, a harmadikban a ven­dégek és a negyedikben a tiszthelyettesek indulnak. I Halali után a vers^nypáK án biiffé áll a közönség rendelkezésére. A közönségei a különvonal szállítja vissza Ko.oz-várr i Délután 6 órakor a vadászat résztve­vőinek és meghívottaknak, tekintette! . háborús viszonyokra, teát adnak a hely­őrségi tisztiétkezde helyiségeiben. Öltö­zet: egyszerű. A teán való részvételt a va dászat után a versenypályán, a büfféne. kell bejelenteni. Az alsózsnki lóverseny nemcsak nagy jelentőségű sporteseményt, hanem él- ménvszerüen szép látványt is jelent min­den résztvevőnek és minden bizonnyal nagymértékben hozzájárul a lovassport népszerűsítéséhez. KÉT ÓRAKOR KEZDŐDNEK A LVRDA:RlTGÓ MÉRKŐZÉSEK. A MLSz országos elnőkség’e elfogadta az NB L, II., III egyesületeknek azt az indítványát, hogy november 1-től kezdődően további intézkedésig a mérkőzéseket délután 2 órakor kezd­jék meg. NYUGTÁZÁS. A kolozsvári dohány­áruraktári kirendeltség utján Wéber Osz­kár kolozsvári dohány tőzsde $ kilenc pen­gőt, özv. Aranyosi Miklósáé dési dohány- tözsdés kettő pengőt küldőit kiadóhiva­talunkba a hadszíntéren harcoló honvéd- fiainknak. Rohnnczy Lajos dr. húsz pen­gőt küldött virágmegváltás címén Jciadó- toaratadunkba a hadbavonuhak részére. Nemes adometnyaihat nyomban továbbí­tottuk. Agyonverte f£rfét — 22 íiő- napra iíéííéfe VESZPRÉM, november 3. (MTI.) Faber-Kovács Bábritné szentgáli asszony régóla különváltan élt férjétől. Férje többször felkereste, hogy visszatérésre birja. A legutóbbi alkalommal heves ve­szekedés támadt, amelynek hevében az, asszony fejszével fejbe sújtotta férjét, akit kórházba vittek és ott belehalt sérü- 3őseibe. Az asszonyt a veszprémi törvény­szék egyévi é$ tiz hónapi börtönre dél­lé. Az Ítélet jogerő^. * KOLOZSVÁRI TÜZFIARCOSOK! Folyó évi november hó 4-én délután 6 órakor rendes gyű­lést tartunk a Majális-utca 13. szám alatti szék­házban. Megjelenés kötelező. Vezetőség. meg a Kötve Komáromi János: Régi szerető. Komáromi János regényének uj kiadása az olvasók tömegét hódítja kitűnő író változatlanul friss művészetének. Mórái Sándor: Röpirat a nemzetnevetés ügyében. A magyar minőségi rnélykuitura hatalmas alapvetése, legizzóbb problémáink és föladataink számbavétellé, egy nagy szedem útmutató vallomása. Nagijiványi Zoltán: ígéret. A német-francia hadszíntéren, a mai háború forró és izgalmas világában játszik a kitűnő iró uj, lebilincselő regénye, az őszi könyvpiac egyik megle­petése. Kötve Gustave Flaubert: Érzelmek iskolája. A mult század francia társadalmának és művészetének élete lüktet Flaubert e leghatalmasabb és legmerészebb regényében. Kötve Wilde Oscar.- Versek, Kosztolányi Dezső fordítói müvének egyik múlhatatlan remeke ez a kötet, a viliág versliteratnrajának ragyogóan szellemes alkotása. Uj kiadás. Antilop­kötésben. Pengő 9.80 3.60 o 9.50 12.50 6.20 Kaphatók az „Ellenzék” könyvesboltban Kolozsvár, Mátyás király-tér 9. Vidékre utánvéttel is azonnal szállítjuk. Kérje az őszi könyvitjdonságok ingyenes jegyzékét. CSÖNG RÁD, norrrnhrr .'>. \ csongrá­di közebátási hivatni működési', iráni az uloblii ülőben e fry re több panasz voll u városban. Molnár Imre főispán vij»8(fá­jától tarlóit a csongrádi közellátási bi vaudban és ennek befejezése- után a remi őrség megindította a nyomozást. Őrizetbe vették a közellátási hivatni vezetőjét és Könyves György városi tUjnokot, s elő nditottak a rendőr égre több közellátási hivatali liszt viselőt, A nyomozás folyik. (MTI.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom