Ellenzék, 1942. november (63. évfolyam, 247-271. szám)

1942-11-20 / 263. szám

\ 1942 november 2 9. ELLENZÉK Will WTIWII 3 — Erdélyi nap a képviseSőházban ÎB.) X Ház tegnapi ülése erdélyi nap volt a magyar törvényho­zásban. Négy erdélyi képviselő is mondott beszédet és a költségvetési vita kapcsán elmondott megfigyelé­seikre, javaslataikra, panaszaikra és elfogulatlan elismeréseikre a kor­mány illetékes tagja, az igazságügy­miniszter egyenkint is részletesen, megtisztelő figyelemmel válaszolt. Neim véletlen, hogy az erdélyi nap a Házban éppen az igazságügymi­nisztériumi költségvetés tárgyalásá­nak napján zajlott le és az sem vé­letlen, hogy az Erdélyi Párt tagjai­nak felszólalása az első szótól az utolsóig mindvégig a legein el ked el­tebb szándékot, a legszakszerübb hozzáértést és a legmegbecsültebb szellemet képviselte. — Az igazságszolgáltatás, a két év óta megszervezett és utnakinditott bíráskodás Erdélyben — mondotta Baridba IgmJátc, a párt igazságügyi ve­zérszónoka — a magyar becsület visszhangja, amely a tiszta igazság jegyében nem keresi a gyűlöletet és nem ismeri a bosszuállást. Kell-é több bizonyság a magyar­ság évezredes jogtiszteletére, mint ez a hang? Mely ‘testén huszonkét esz­tendő mohó elvakultsággal ejtett és be nem hegedt jogi sebeivel ily lelki emelikedettséggel nem a hossziu hiá­nyát panaszolja, hanem a kultúra fölénytudatával, az európaibb ember lelkének erejével éppen azt köszöni meg, hogy még e felzaklatott ősi föld népének súlyos jogtiprásaára is páratlan, bosszút lansággal szinigaz- ságot mér — kinek-kinek egyenlő serpenyőből — a magyar igazság­szolgáltatás. Vagy lehet-é emberibb és testvé­ribb képet alkotni az Erdély földjén valóban uralkodó önmegbecsülésre, mint azokból a kívánságokból, me­lyeket Slzilágyi Olivér és Polonkay Tivadar, az Erdélyi Párt másik két tagja mondott el megfontolt tartal­mú jogi fejtegetései közben, amikor az úgynevezett kisgazdaságok telek­könyvi és jogi egységét sürgette, fel­panaszolván a kis családok életlehe­tőségét fojtó állapotot, melyben ma Erdélyben egy-egy ingatlan tulaj­donjogának tisztázásához tiz telek­könyvbe kedl belemélyedni a Ma­gyarországon egyébként mindenütt szokásos egytelekkönyvü élet termé­szetes jogrendje idején is. A kisember, a kis napi robotjában is az egyenrangú magyarság sorskö- zössóg-tudatáig emelt kismagyar ér­telmi színvonalának és érzelmi meg­bízhatóságának megbecsülése volt minden szó e két képviselő felszóla­lásában is, kik végül is nemcsak az erdélyi, hanem általában a minden magyar ember tengernyi gondjának, kötelezettségének, mbrikázó élet­té n y szerűség ének egy s z erű si lését sürgették azzal a kívánsággal is, hogy az ősmagyar származás, a ke­resztény családi eredet ténye ne le­gyen büntetés a származását igazol­ni kívánó ember számára és ne le­gyen tengernyi munkafelesleg a minden alkalommal mindig miniden ilyen okmányt aprólékos és teljes- számú pepecseléssel megvizsgálni kényszerülő hivatalok részére, ha­nem adjon módot a magyar igazság­ügyi kormányzat arra, hogy minden családi, valmely ^ <e célra szigorúan megválasztott bírói fórum előtt tel­jes további érvénnyel ogyszersmin- dienkorra igazolhassa származásá­nak előirt kellékeit. A mult hagyománytisztasága, a ma kisemhervédelmében megnyilvá­nuló hasznos es szükséges nemzetvé­delem és a jövő magyar sorsféltése és szeretető jellemezte a Ház tegna­pi erdélyi demonstrációját. Mert a negyedik beszéd, Bálint József dr. képviselő, kolozsvári róm. kát. paip valóban papi lélekkel elmondott in­terpellációja minden hallgatójának leikébe markolt, amint szétterítette a képviselőház nyilvánossága előtt a kolozsvári és általában az erdélyi gyermekek istápolójának megrázó hiányait a kolozsvári úgynevezett gyermekkórház elképzelhetetlenül mostoha állapotairól. Uj életet, jö­vendőt épitünk a magyarságnak minden vonalon minden világégés és minden súlyos akadály ellenére és ims, mégis ennyire súlyos inte­lemre van még mindig szükség, miint amilyent Bálint József rengeteg pon­tos adattal elmondott interpellációja jelentett! Jól esik minden erdélyi embernek a megtisztelő figyelem, mellyel a Ház és a kormány tagjai — külö­nösen tegnap az igazságügyminisz­ter — foglalkoznak az erdélyi kép­viselők parlamenti felszólalásaival. De legyen szabad ezúttal egy kis ha­zafelé érzett örömmel hangot ad­nunk. annak a jóérzésnek is, melyet az Erdélyi Párt tagjainak parlamen­ti szereplése iránt mi magunk, erdé­lyiek érezünk. Büszkék vagyunk 1 el k i i s m er etü k r e, fára d ozásai kra, mindig példátadó felkészültségükre, minden kérdésben helyükön az egyetemes magyar érdekért elfogu­latlanul ott álló megbízható törvény­hozó munkálkodásukra. Felemelik esz állami gyárak ­nak gyermeknevelési pótlékait BUDAPEST, november 20. Dr. Varga József iparügyi miniszter csütörtökön dél' előtt bensőséges családi ünnepség kereté­ben osztotta ki az elismerő okleveleket és a MÁVAG jutalmát az állami vas-, acél- és gépgyár 82 munkásának, ak>k több mint három évtizede állanak a MÁVAG szolgálatában és ez idő alatt fáradhatatlan és odaadó munkásságot és mindenkor pél­dás magatartást tanúsítottak. Az ünnep­ségen a miniszter bejelentette, hogy a kor­mány elhatározta a munkás gyermekneve­lési pótlékok felemelését. Az eddigi havi 5 pengős pótlék helyett december 1-tott kezdve a munkások az első gyermek után 7 pengő, a második -—érmék után 8 pen­gő. a harmadik gyermek után 9 pengő, a negyedik és a többi után pedig 10 pengő gyermeknevelési pótlékot fognak kapni. A munkások igen nagy tetszéssel és taps" sál fogadták Varga József miniszter be­szédet. KOLOZSVÁR, november 20. (Az Eh lenzék munkatársától.) A kolozsvári tör­vényszék uzsorabirája legutóbbi ülésén árdrágitási ügyekben a következő ítélete* két hozta: Nánási József hentes, akit egyizben már hathónapi börtönre ítélt a törvényszék uzsoraba’rósága árdrágítás miatt, ez év jú­niusában az 1.40 pengős disznófősajtot 3.60 pengős áron árulta. A bíróság Ná­nási t jogerősén egyhónapi elzárásra ítélte. Ricz József felsőzsuki földműves és 12 társa ez év tavaszán egy-egy véka burgo­nyát adtak el drágábban a hatóságilag megállapított árnál. A bíróság valameny­nyit 30—50 pengő pénzbüntetésre ítélte. Jenei Mihály Mátyás utcai vendéglős te­pertőt és disznófősajtot árult drágábban, 150 pengő pénzbüntetésre Ítélték. Rus Já­nos magyarpetei földműves élősertését a kilónkénti 1.80 pengős ár helyett 2.20 pengős áron adta el. Bűncselekményéért 500‘ pengő pénzbüntetésre és a sertés árá* nak elkobzására Ítélték. Streithof fér Sán­dor hentessegéd ez év márciusában egy vevőnek nem akart sertéshúst kiszolgál* tatni, habár volt megfelelő áruja. 60 pen­gőre büntették. Marchis László ugruci la­kos sár jut adott el drágábban a hatósági árnál, 100 pengőre büntették. EMGE Gazdakör! eXnekc-k értekezlete Sza márnémetiben SZATMÁRNÉMETI, november 20. A szatmármegyei EMGE gazdakörök elnökei résztvettek az EMGE kerületi gazdaválaszt­mányának november hó 15-én tartott rend­kívüli ülésén, ahol Ember Géza országgyűlési képviselő, a választmány elnöke tájékoztatta a választmányt és a gazdakörök vezetőit a mezőgazdaság időszerű kérdéseiről. Az értékes tájékoztatót a gazdaköri elnö­kök nevében cs. Károly István köszönte meg. ELINDULTAK A HARCTÉRRE A ZALAIAK IS ZALAEGERSZEG, november 20. (M. T. I.) Zalaegerszeg társadalma meleg sze­retettel búcsúzott el harctérre induló aía" kulatátók Brang Sándor alispán ég vitéz Tamássy István polgármester mondott lel- keshangu búcsúbeszédet. A helyi Vöröske­reszt és a leventék által gyűjtött adomá­nyokból a levente leányok minden hon­védnek 2—2 szeretetcsomagot adtak át. Udvarto8lyvármeTdé«?en is séfen kérták ipirjrasió swo'v&nvuk feiii3vizsgálásá% de sokan le is maitítak iparuk iva «óriásáról Az illetékes iparkamarákhoz beérkezett ipar­igazolványok feldolgozása, illetve, felülvizs­gálata még tart. Udvarhely vármegyéből több, mint 700 igazolvány felülvizsgálását kérelem beküldésének elmulasztását állapította meg a kamara s indított eljárást. Itt. is, mint ál­talában az ország területén, a nyomtatványok ^helytelen kitöltése nehezíti meg a felülvizs­gálást. Az iparkamara értesítése szerint a beérkezett 8946 kérvény közül 1595 a várme­gye területéről való. ,, , | Ne várakoztassuk lilába a ievéihordókai Á kolozsvári m. kir. postaigazgatóság közli: Az üzleti zárórák uj rendje a posta- kézbesítés elvégzésére rendelkezésre áü'ó időt megrövidítette. A postakézbésitésnek az üzleti órák alatt történő befejezése csak úgy biztosítható, ha a kézbesítők szolgálatuk közben mindenütt csak annyi időt töltenek el, amennyi a küldemények átadásához, az eil'-smervények, nyugták aláírásához és a kifizetésire váró pénzösz- szegek átolvasásához feltétlenül szüksé­ges. A postakézbesitők a kézbesítésre váró küldeményeket a megadott rtmen bemu­tatják és igényt tartanak arra. hogy a cím­zettek, vagy meghatalmazottjuk soronki- viil ég várakoztatás nélkül intézkedjenek a küldemények átvétele, az esedékes di* jak, utánvételek kifizetése iránt. Amennyiben a kézbesítők egyes cím­zetteknél nem találnának soronkivül foga* dúsra, úgy kénytelenek kőrútjukat vára­kozás nélkül továbbfolytatni. Ilyen eset­ben a kézbesítő kömtja befejezte után kí­sérli meg újra a kézbesítést, ha erre ideje marad. Minden címzett, — hivatalok1, hatósá­gok, magánosok és üzletek — saját érde­kükben cselekszenek, ha gondoskodnak arról, hogy a postai küldemények átvé­tele késedelem nélkül megtörténjék, hogy a postakézbesitőkét szolgálatuk ellátásá­ban a közérdekre hátrányosan indokolás nélkül ne tartsák vissza. ERDÉLY MOZGÓ TOKAJI ASZÚ Főszerepben: Fedák Sári, Palóczi László, Erdélyi Mici, Bordy Bella, Bilicsi Tivadar és Pethes Ferenc. — Előadások kezdete 3, 5 és 7 órakor. Vasárnap délelőtt 11 órakor matiné. Jön! November 24-től I Jön ! Becsül&tbSl elégtelen »^rtMW***M*WWWA^*^*<***W»**MJ A közjóléti szeve kéz tek f sic dalait ismertette Kádár Levente államtitkár BUDAPEST, november 20. Kádár Leven­te belügyi államtitkár, az országos szociális felügyelőség ügyvezető elnöke csütörtökön délelőtt nyitotta meg a közjóléti szövetkezeti igazgatók és a vármegyei és városi közjóléti előadók háromnapos országos értekezletet a belügyminisztérium dísztermében. Az állam­titkár megnyitó beszédében utalt a közjóléti szövetkezetekre váró, nagy horderejű felada­tokra, mint a földművelésügyi kormányzat által irányított földbirtokpolitikában való közreműködésre, a közellátási feladatok le­bonyolításába való bekapcsolódásra és a nem­zetpolitikai feladatok vállalására. Hangsú­lyozta, hogy a szövetkezeti munkának a ka­ritativ tevékenység helyett a gazdasági szem­pontok alapján kell állnia, mert csak akkor tudják szolgálni a magyar fajta megerősíté­sét abban a mértékben, amelyet az ország joggal elvár a közjóléti szövetkezetektől. Az értekezlet első napján a továbbiakban a köz­jóléti szövetkezeteknek a földbirtokpolitika és a közellátási feladatokkal kapcsolatos ten­nivalóit beszélték meg. KIBŐVÍTETTÉK romádtban az ORSZÁG ELSŐ TANYAI INTERNÁTUSÁT NAGYVÁRAD, november 20. Ismere­tes, liogv néhány évvel ezelőtt a Nagyvá­rad közelében fekvő Komédiában létesí­tették az ország első tanyai in'leroátusát. Az internáitus céilja az, hagy a távoli tanyá­kon lakó gyermekeknek t éi otthont nyújtson s igy az iskolaköteles gyermekek e juthassanak az iskolába. Az interuátus, melyet eredetileg 400 gyermek részére ter­veztek, szűknek bizonyult. Az idén már 427 gverek jelentkezett az internátusba felvétel1 végett, ezért az intézet vezetősége emeletes pótágyakat építtetett, hogy min­den gyrermeket el tudjanak helyezni. Az in­ternátusbán a gyermekek teljes ellátást kapnak önköltségi áron. Az intézet fenntartásához a hatóságok és testületek is hozzájárultak. A honvé­delmi minisztérium takarókat adott, a MÁV ingyen fuvarral, a nagyváradi bőr­gyár cipőkkel1, egyik budapesti áruház ruhákkal járult hozzá az intézet felszere­léséhez. Magyar Életrajzok jNemzeti történelmünk rendkívül1 gazdag nagy egyéniségekben. történelmi irodal­munk viszont csaknem olyan szegény a kiemelkedő történelmi alakokról szóló életrajzokban. A modern magyar történet- írás nagy mester'nek, Szekfii Gyulának szerkesztésében megjelenő történelmi élet., rajzsorozat ézt a hiányt pótolja. Eddig megjelentek: Csapódíj Csaba; Eszterházy Miklós. Ára kötve P. 5.80. Kosa János: II. Rákóczi György. Ára kötve P. 6.60. Fendct Kálmán: Bocskai István. Ára kötve P 7.20. Közeljövőben megjelenik; Zolnai Béla: II. Rákóczi Ferenc, Kaphatók űz „Ellenzék“ könyvesboltban V asârnap, november 22-én esta iái? f . I. .U - Dl _B ... érakor a Mátyás Király Diákházba a »J>Zin)laZl NagaZin«klaSSZIKllS Operdt-estfe ze*rsTinházUe'a0!rOSZ ^7?°’ OSt”*bcr Me.2P.da, Udvardy Tibor, a budapesti m. kir. Operaház tagjai és Páka Jolán, a kolozsvári Nem- Szinház tag,a. Zenekar, k.sérettel I 0e} yek elővételben az „IBUSZ“ Menetjegyirodában. Te efon 35-96. "TWB——ifirnn wn—wiwim \ min« Elitéit árdrágítók

Next

/
Oldalképek
Tartalom