Ellenzék, 1942. november (63. évfolyam, 247-271. szám)

1942-11-16 / 259. szám

1942 nov ember It CLLEWKfiK Ä minőségi termelés gyorsütemii tokozása J£rdé]iyb:.n Erdélyben a megszállás ideje alatt meg­lehetősen leromlott a minőségi termelés és ennek eredményeképpen az elcsépelt gabonának sokszor a 25 százalékát is el­érte a gyommag. Ez nemcsak a gazda, ha­nem a nemzetgazdaság szempontjából is rendkívül hátrányos és káros volt. Különös jelentőséggel lűr éppen ezért a földművelésügyi minisztérium erdélyi ki- rendeltségének az az akciója, amely fel­adatául tűzte ki az erdélyi területen elve­tésre kerülő vetőmagvak kitisztítását. Ebből a célból kísérletképpen egyelőre 3 vármegyei gazdasági felügyel'őséget na­pi 60—70 métermázsa teljesítményű ve- tőmagti jZfitógéppe' látott el. amelyek az őszi és a tavaszi idényben fahiról-falura járva, a helyszínen végzik el a gazdák ve- tőmagvaimak kitisztítását. A kirendeltség a kitisztításért csak az önköltségi árat szá­mítja fel, ami oly csekély — mázsánként pár fillér —, hogy messze elmarad a sze­lektálással e'ért haszon mellett. Nem kerülte el azonban a kirendeltség figyelmét az sem, hogy sok helyen a gaz­dák minden újítással szemben indokolat­lan ellenszenvvel viseltetnek, ezért egyrészt az 1—2 holdjától eltekintve teljesen nincs­telen törpebirtokos gazdák vetőmagvát in­gyen tisztíthatja ki. másrészt a tisztításban részesült és a tavaszi vetésszemlék alapján megállapíthatóan jó eredményeket elért gazdákat vetési verseny során jutalomban kívánja részesíteni. Az edd'ig kísérletképpen három várme­gyében biri’Mitett szelektorok munkájáról már most megállapítható, hogy az ered­ményes volt. Ennek alapján a kirendelt­ség el is határozta, hogy már a jövő év­ben va-amennyi vármegyei gazdasági fel­ügyelőséget el fog látni ilyen szelektorral. A kirendeltség e munkája szervesen il­leszkedik be’e Bánffy Dániel báró föld­művelésügyi miniszter beruházási prog­ramjába, melynek célja, hogy a mezőgaz­daságban a legjobbat és a legtöbbet, a legolcsóbban termeljük. A kirendeltség legújabb eredményes akciójának legteljesebb .elismerése az az értesülés, mely szerint éppen e példán el­indítva a i öldmiivebé-sügyi minisztérium ezt a7 akciót az egész országra kiterjeszte­ni kívánja. Érdekli talán, hogy a Thuróczy Gyida igazgatásában Dé" sen vendégszereplö Székelyföldi Szánhoz november 21-én évzáró ősbemuidót tart. Sztojka László az ismert erdélyi költő és újságíró, lapunk dési tudósítója „Utolsó kör'' címmel darabot irt, amelynek első előadása Désen lesz. A főszerepeket Pé- terfy Antal, Tobok Kcdó, Kemény Erzsi és Varga László játsszák. Az ősbemutatót nagy érdeklődés előzi meg, hogy magyar színészek indulnak a na­pokban honvédemkhez (tz orosz frontra. A honvédségi hereiében működő tábori színház újjászervezve indul útjára. A tár­sulat vezetője vitéz Tcdnay Andor és igen ■sok hires budapesti színész jelentkezett lelkesen tagjai közé. Az első jelentkező Kiss Manyi volt, hozzá csatlakozott Ker­tész Dezső és Vtray Anna is. Rajtuk kí­vül Karády Katalin, Dajka Margit, Jávor Pál és Páger Antal jelentkeztek még. Az első csoport már próbál a budapesti Ma­dách Színházban. A második csoporttal utazik Oroszországba Páger Antal, aki csak azért nem megy ki az első alkalom­mal, mert jelenleg egy filmet készít, hogy megkezdték Fedők Sári darabjá­nak, a Párisnak próbáit az Uj Magyar Színházban. A főszerepet múga a szerző játssza, partnere Hajmássy Miklós lesz, hogy a szegedi Városi Színházban a Ve­lencei kalmár kerül legközelebb színre Harsányt Rezső és Szilágyi Szabó Eszter vendé gszerepl ésével, hogy Budapestre érkezett Mario Rossi, a firenzei Teatro Comunale főzeneigazga­tója, aki betanítja a Traviata előadását az Operaházban és egy filharmonikus hang­versenyt is vezényel, hegy Dallos Sándor szövegkönyvéből készült az egyik legújabb magyar film, melynek elme Keresztuton. Tolnay Klári es Ajtay Andor játsszák a film főszere­peit, mélyet Bánky Viktor rendez. j Szombathelyről jelenti lapunk kiküldött ! tudósítója: Vasárnap délután négy órát j kezdettel. 2500 néző előtt, Závori (Buda­pest) játékvezetésévé1 került sor a szom- í bathelyi Haladás és a KAC találkozójára. , j A két csapat 90 percen keresztül nagy I küzdelmet vívott, amelynek során a KAC- 1 i ot nem hagyta cserben eddigi hallatlan bal1 szerencséje és — bár egész mérkőzés föl várnán fölényben volt — egy góllal el- I vesztette a mérkőzést. Zászlócserre a két csapat között A két . csapat vasárnap először talá'üko- j zo*t az NB I. kiizleí'mek során és igy ta- ! lálkozásuk ünnepélyes keretek között tör­tént. A Haladás részéről Gráf intéző üd- ! vözölte a kok>zsvári csapatot, amelynek neveben Domonkos edző válaszolt az üd­vözlő szavakra és nyújtotta át a csapat zászlaját. Ezután indult meg a küzdelem, amely­nek első félidejében szép, tetszetős játék­kal küzdött a EAC. A második félidőben azonban kiütkö®öti a játékosokon a fá­radtság és mikor a Haladás elérte egyet­len gólját, már nem tudták erősíteni az iramot és egyenlíteni. KAC táinadásokkaJ indult a játék, mely­nek 5. percében Tárnoki lövése hajszállal kapu mellé megy, utána Bozóky kerül1 lö­vő helyzetbe, de a szombathelyi kapus lö­vését védi. A KAC látható fölényre tesz szert, Tárnoki, Bozóky, majd Bokor ke- rül'üek jó helyzetbe, de a jó napot kifogó Körmendi minden lövésüket védi. A 16. percben Tárnoki Bozóky na k tiszta helyzet­ben labdát ad, de a KAC jobbs’zéTső öt lé­pésről a kapus kezébe lövi a labdát. A 20. percbe® a kitörő Tárnokit kézzel nyomják. Szaníszló II. á'l néki a büntetőn ele, de ha­talmas lövése a külső kapufáról a me­zőnybe pattan vissza- ahol a Haladáls vé­dők elcsípik. A 23. percben a Haladás támad, Márki csak sarokra tud menteni, a 29. percben Bokor áttöri magát a szombathelyi védel­men, a vódetlenii] á'!il'ó kapu felé tart. Töl- gyessy azonban beéri és az utolsó pilla­natban szerel. A 35. percben újabb nagy helyzete akad a KAC-nak. Tárnoky (lövé­sét Körmendi kiüti, a kipattanó labdát öt lépéssé® a kapu előtt Bozóky kapja, aki lövi is azt. — a kapus kezébe... Gól az üres kapuba ... A második félidő 3. percében érj, el a Haladás egyetlen gólját, amellyel meg is nyerte a mérkőzést. Gazdag Un gyárinak adja át a labdát, aki a két védőjátékos kö­zött kitör ÁB a kapu felé tart. Márki ha­talmas ugrással veti magát a labdára, de elvéti azt. Ungvári ekkor megkaparintja a labdát és nagy hidegvérrel az üres kapuba küldi azt. A góC- ellenére tovább támad a KAC, de nem sokáig, mert a szombathelyi csapat feljön, sorozatos rohamokat vezet a KAC ellen, amelyet csak SzaniszLó II. igen jó játéka véd meg az uj'abb góloktól. A 12. percben újabb helyzete akad a ko'ozsvári csapatnak, a 19. percben pedig Bokor a kifutó Körmendi meft'ett kapu fölé lövi a labdáit. Ez lett volna az alkalom az egyenlítés­re. A KAC-ot a sorozatos balszerencse le­töri és már csak a védelemre tartogatja erejét. A 32. percben Szaniszíót előrehoz­zák a csatársorba, Radnai megy hátra, de a játék kgy sem megy, mert a Haladás vé­dők partra vágnak ki minién labdát. Ké­sőbb újabb helyzetei akadnak a KAC csa­társornak, de a csatároknak — mint min­dig — nem megy a lövés és ha megy is, kapu mellé--. A 40. percben Szaníszló nagy szabadrúgást ereszt meg kapura, de Kör­mendi azt kiüti.. Néhány percnyi mezőny­játék következik ezután, majd a szombat- helyi Haladás győzelmével végződik a mér­kőzés. A győztes csapat legjobb embere Kör­mendi volt, de győzelmében nagy résve votl Gazdagnak, Szabadosnak és Szabó­nak. A KAC-ból Szamiszló II. volt a leg­jobb ember. Elfogadható 'teljesítményt nyújtót ezenikávüft Szántay, Márki és Tár­noki. aki a vereség eWenére is jól játszott. Závory játékvezető kifogástalanul és mindkét csapat legnagyobb megelégedésére vezette a mérkőzést. Szép és színvonalas hüzdrjem ufón A budapesti Pestás SE nyerte 82„8 ponttal a Mátyás-Kupa ternayers^tift Egyén) verse iyn n első íotii (DIE) KOLOZSVÁR. A Magyar Országos Tornász- szövetség megbízásából vasárnap délelőtt szépszámú nézőközönség előtt rendezte meg a Művelődés Házában (Színkör) fennállásának 30 éves évfordulója alkalmából, a Villamo6müvek együttesének és vezetőségének közreműködé­sével a Mátyás Kupa tornászvereenyt a KKASE. A versenyen a kolozsvárii egyesületek ver­senyzőin kívül 2 vidéki és 6 fővárosi egyesü­let indította csapatait és azok igen színvona­las küzdelmeket hoztak, amelyekben a Postás SE tornászai bizonyultak a legjobbaknak és nyerték meg 28.8 ponttal a csapatversenyt. A Mátyás Kupa tornaverseny az ország tomaéletének igen jelentős megnyilvánu'ása volt és azon a Magyar Torná6Zözövetség is képviseltette magát Telbiez Raphael ügyvezető aletnök, Kerezsi Endre testnevelési főiskolai tanár, Ernőd Ferenc szövetségi főtitkár sze­mélyében A felvonult versenyzők 10 óra után jelen­tek meg a zászlódiszbe öltözött színpadon, akiket Geréb Károly üdvözölt a KKASE ré­széről, majd átnyújtotta a TFSE csapatának azt a tiz évvel ezelőtt készült zászlót, ameiv a vendégcsapat, részére készült, de amelyet aklr.r a román hatóságok magatartá-M miatt nem ryujthatták át. A magyar csajai sze­rep’ését ugyanis nem engedélyezték és igy a versenyt nélkülük kellett a KKASE-nak megrendeznie. A rövid és megható ünnepség után került sor a különféle gyakorlatokra, amelyeknek végeredménye a következő. Csapatversenyben 1. Postás SE 82.8 pont (Sánta, Börcsök, dr. Nemere). 2. DTE (Tóth Lajos, MogyoTÓssy, Papp) 81.9 pont. 3. VII. LE B-csapata (Pataki, Szoó Károly, Tóth) 81.6 p. 4. VII. LE A-csapata (Répás, Szoó F., Keszi) 73 p. 5. FVSK (Kabos, Fekete, Reviczky) 68.4 p. 6. KKASE (Tőkés József, Albert János, Hor- vát) 64.2 p. 7. Miskolci VSC 53.9 p. 8. Kolozsvári Villarnosmüvek SE 55.7 p. 9. WMTK 53.7 p. 10. BBTE 51.5 p. A kolozsvári Mátyás Kupa-verseny védője is a Postás SE lett. A BBTE csonka csapattal versenyzett, mert a tegnapi előversenyen Gaál István többszörös magyar bajnok, a BBTE csapatának tagja a gyűrűn súlyosabb sérülést szenvedett. Egyéni versenyeredmények: 1. Tóth Lajos 28.6 ponttal. 2. Pataki 28.5. 3. Sántha 28.2. 4. Mogyoróssy 28. 5. Szoó Károly 27.5. 6. Börtsök és Nemere 27.3. Az egyes gyakorlatokat nagy tapssal és megelégedéssel fogadta a versenyen megjelent közönség. Kiemelkedett azonban az igen szép teljesítmények közül a debreceni Tóthnak, va­lamint Sánthának két pompaşi nyujtógyakorla- I ta, de csúcsteljesítmény volt Patakinak é6 Sánthának 9.7, illetve 9.5 ponttal jutalmazott ! gyakorlata is. Sajnálatos módon lepontozta a biráló bizott- ; ság a kolozsvári KKASE versenyzőinek gya­korlatait akik sok szeren egyáltalában nem maradtak el a többi, jobb helyezést elért csa­pattól. A legnagyobb sajnálkozást azonban Tőkés kitűnő nyújtó-gyakorlatának minimális pontozása váltotta ki a megjelent közönség soraiban, hogy a zsűri — amelyet tudatlan­sággal megvádolni nem lehet, hiszen szakem­berekből állott — elfogultan Ítélkezett sok te­kintetben. Igen nagy vesztesége volt a vasárnapi ver­senyeknek Gaál távolléte, akinek gyakorlatai egvedülállóak nemcsak magyar, hanem euró­pai viszonylatban is. Szombati balesete azon­ban megakadályozta abban, hogy vasárnap induljon és igy a csapata- csak az utolsók kö­zött végezhetett. A tornaverseny szünetében a kolozsvári Vil- lamosmüvek hölgycsapata mutatott be szép karikagyakoriatokat, mig a verseny befejez­tével — amíg a versenyeredmény táblázatát összeállították — két versenyzőnő: Papp Má­ria és Nägel Ildikó mutattak be nagy tapssal jutalmazott müszabadgyakorletokat. ,Ráadás­nak" Sántha és Pataki jelentek meg a szinen és mutattak be férfi müszabadgyakorlatokat. A két versenyző közül Pataki gyakorlatai utolérhetetlenek és az akrobatika legmagasabb fokával határosak. A verseny után dr. Vásárhelyi László pol- gármesterhelyettes osztotta szét a dijakat, majd a Himnuszt énekelték el a megjelentek, megelégedéssel távozván az igen színvonalas versenyről, amely a magyar tornasport fejlett­ségének nagy' fokát bizonyította és amelynek sikerében nagy része van a megjelent fővárosi és vidéki versenyzőkön kivül a kolozsvári egyesületeknek, egyesületi vezetőknek és a két tevékeny rendezőnek: Kinizsi Istvánnak, aki a Villamosmüvek részéről é6 Schuszter Viktornak, aki a KKASE részéről készítette elő, fáradtságot nem kiméivé, az ország leg­jobb tornászainak találkozóját. Egy könyv, ami most mindenkit ér­dekel! Reminiezky Károly: Fütsön jobban A szerző ebben a könyvében elmondja hány fokira és hogyan kell fűteni laká­sainkat és hogy a tüzelőanyagok hőtartaí- mát miként lehet legjobban kihasználni, megismertet az összes tüzelőanyagokkal és azok sajá­tosságával, tanácsot ad a tüzelőanyagvásáráláshoz, megtanít a fa, barnaszén és koksztüzelésü, cserép-, egyszerű vas és folytonégőkályhák takaré­kos kezelésére, tanácsot ad a hibák megszüntetésére. Ára fűzve 10, kötve 12 P. Kapható az „Ellenzék“ könyvesboltban Kolozsvár, Mátyás király-tér 9. Kérje az. «szí könyvujdonságok díjtalan jegyzékét. SPORT Gálnsiiiüif félidő után egyetlen Bállal vereséget szenvede t Szombathelyen a KiC SzouibstKelgi lialaflâs—MAC 1:0 (0:0). Oöllövö: Ungvári Nagy Küzdelem alán íegyőzíe a NAC-of a SalATC, az Ujpeslet a $20ln*>K. Kéri? göl al vereséget szenvedett a Iörcüves, Síel góllal a Szegei. Döntetlen a ¥ sas—öantnaa tafói&ozö. — A teüdapjsii Postas SE a nátoás Kapa tornaver enp győztese, egpönlieg €hŐ kötő (DIE). Az NB I. tizenhat csapata között kezdenek kiegyenlítődni az erőviszonyok és az eg-ygó.los győzelmek, valamint az igen sok döntetlen arra mutat, hogy kezd ki­alakulta az őszi bajnokság végső sorrendje, amelyben a KAC utolsó helyen kullog. Utolsó helyem azért, mert számos vereségei közűi! legfájdalmasabbat taván Szombatheiliyen szenvedte el a Haladás együttesétől, amely mindössze egy szerencsés góllal győzte le a kolozsvári csapatot, amelynek minden reménye meg lett volna a győzelemre. Ez azonban nem következett be, az egyetlen gól berugása után véde­lemre rendezkedett be a szombathelyi csapat és a KAC-nak ismét vereséggel kell dicstelen ősai szereplését folytatnia. Az NB I. vasárnapi fordulójának küzdelmei során a legnagyobb meg.épetést a SalBTC szerezte, amely hallatlanul nagy küzdelem után egy góllal i1 egyőzte a baj­nokságban vezető NAC-ot! A nagyváradi csapat nem számított erre a vereségre es bizony erősen fenyegeti eső helyezését a két pont veszteség. Meglepetés a Szolnok győzelme az Újpest ellem, amelynek nem ment játék és négygólos vereséget szenvedett a javuló formában llevő szolnoki csapattól A labdarugó mérkőzéseken kívül nagy eseménye volt nemcsak Kolozsvárnak, hanem az egész országnak is a legjobb magyar tornászok találkozója a Mátyás Ku­pa tóm a versenyek során, amelyéket a Magyar Művelődés Házában bonyolítottak le és amelvet a budapesti Postás együttesének kiválóan felkészült tagjai nyertek. A vasárnapi sportesemények részletei a következők; állatidé fölény Klán egy géios veeség

Next

/
Oldalképek
Tartalom