Ellenzék, 1942. november (63. évfolyam, 247-271. szám)

1942-11-14 / 258. szám

n H 'S îi ■n 9 iö in h i'8 V Ä îl a K» v >i a ro n I 8 [ r 1 i T r 1. sz. Dohányos Bolt cégtulajdonos: Szász Erzsébet 2. sz. Óra-ékszer cégtulajdonos : Tompos Mihá'yné 3. sz. 11 latszertár cégtulajdonos: Balázs Lajosné 4. sz. Női divat kötött, szövött, rövidáru cégtulajdonos : dr. Mózes Andrásné 5. sz. Paplan, vászon, függöny cégtulajdonos: Tóth Ferenc 6. sz. Gyermek-baba E cégtulajdonos: Deák Gyula 7. sz. Börönd-bőrdiszmü cégt ulajdonos: Szappanos Katalin 8. sz. Lakásberendezés cégtulajdonos: Wolff Sándor 9. sz. Üveg-porcel án cégtulajdonos: Kerekes Ernő 10. sz. Rádió, villamos- sági és fényképészeti cikkek cégtulajdonos: Ágoston Gyula 11. sz. Házicipő cégtulajdonos: Kardos Kálmán " 12. sz. Cukorka, gyümölcs 1 cégtulajdonos : özv. Gerőfy Andorné Ej 13. sz, Sport, kerékpár cégtulajdonos: Csegezy Anta’ 14. sz. Könyv, papír, írószer, zenemű, cégtulajdonos : Szentger cei Jak.ib Jenő 15. sz. Uri-divat kötött, szövött cégtulajdonos: Móritz Antal 16. sz. Textil cégtulajdonos : Muzsi András 17. sz. Háziipar cégtulajdonos: Közjóléti Szövetkezet 18. sz. Bazár-játék cégtulajdonos: Szekernyés Sándorné, 1 I Megnyit ja Magyar Boti 19. sz. Csemege, konzerv, ital cégtulajdonos: Imecs István 20. sz. H'dbvonultak Hozzatarto óinak Boltja Kolozsvár város kezelésében 21. sz, Fa atozó-espresso f cégtulajdonos : S. Nagy Marg t jl M agyar Balt I üzietsi 1 SPORT Nyolc fővárosi és iiároin vidéki csapat rész- léteiével holnap délelőtt kezdődik a KKASE és a Vlllamosmii nagyszabású immmnn KOLOZSVÁR. Vasárnap délelőtt 10 órakor ünnepélyes kér ettek között rendezi meg) a Magyar Művelődés Házában (Nyá­ri Szánkör), a Magyar Országos Tornász Szövetség megbízásából a KKASE és a VilJamosmüvek Sport Egyesülete a Mátyás Kupa vándordíjáé tomaversenyét. A va­sárnap délelőtti tornaverseny az év egyik legkiemelkedőbb és legszebb sportesemé­nyének ígérkezik, amelyen a rendező egyesületek tornászgárdáján kívül három vidéki és 8 fővárosi csapat indítja el' lég­jobb tornászait. Ezek között többen van­nak olyanok is, akik Európa tornászbaj- nokgiálgain nagyon sok babért szereztek a magyar sportnak és különösen Pataky, Börtsök, Sántha «'s Mogyorósy szereplé­sét előzi meg nagy érdeklődés, A vasárnapi tornászverseny, mellyen Ko­lozsvár város általi felajánlott remek, szép vándordíjáért fognak megküzdeni a csapa­tok, a Hiszekegy elmondásával kezdődik. A megnyitás után a 30 éves jubileumát ünneplő KKASE tornászszakosztálya át- nyujtja a TFSE tornászai részére azt az emlék selyemzászlót, melyet még itiz év­vel ezelőtt a húszéves jubileum aŞcalmâ- val készíttetett, de melyet annakidején az ünnepség letiltása miatt nem adhatott át. Ezután kezdődnek meg a küzdelmek sza­badon választott gyakorlatokkal gyűrűn, korláton és nyújtón. A verseny befejezése után kerül sor a díjkiosztásra. A versenyen a VII. kerületi Levente Egyesültet (Budapest), a Mátyás Kupa vé­dője. két csapatot indit, melynek tagjai a következők: Pataki, Szoó I., Tóth, An­dik, Répás, Szoó II., Keszey. A budapesti Postás SE is két csapattal1 képviselteti ma­gát Baranyai I., Sántha, Börtsök, Vigh, dr. Nemere. Baranyai II. tagokkal. A TFSE összeállítása a következő: Temeti, Schmtedbauer, Lülzkarow. BBTE: Szeke­res, Gáli I., Takács, Pókle István, Gál II. Ferencváros: Stift, Benkő, Kabos, Re­viczky, Fekete. Debreceni TE: Tóth- Mo­gyorósy, Szabó- Papp, Réthy. BEAC: Haj­dú, BallLa I., Baida II., Vermes. Miskolci VSC: Lipták, Km'stomi I-, Bacskay, Kris- ton II. A WMTK. KKASE és a Villamos­mii Sport Egyesület a helyszínen állítja össze csapatát. v A nagy érdeklődéssel várt versenyre je­gyek elővételiben kaphatók szombat este 6 óráig Platsintár Testvéreknél, Wesselényi Miklós-u. 3. és Csegezi Antalnál!, Unió-u. 24 sz. alatt. Ili középcsatárral, az Ujverhászrő! Kolozs­várra került Tárnokival á*l ki a Haladás ellen a KAC KOLOZSVÁR. A Nemzeti Bajnokság tizenkettedik fordulójában vasárnap a kö­vetkező mérkőzések kerülnek lejátszásra: Szolnokon: Szolnok—Újpest. Nagyvára­don: NAC—Sal'BTC. Diósgyőrben: DI­MÁVAG—Kispest. Budapesten: Csepel— Újvidék, jElektromos—Szegedi, Ferencvá- Tos—Törekvés és \asas—Gamma. A KAC csapata Szombathelyen játszik a Haladás ellen. A csapat csütörtök dél­után tartott edzőmérkőzésén egy nagyon tehetséges közép csat ár játékos mutatkozott be, aki Ujverbászról az ottani NB. II-e9 csapatból került Kolozsvárra. A játékost Tomik-nak hívják és a KAC-ban Támoky néven fog szerepelni. A játékos a KEAC elleni edzőmérkőzéseu, meltyet 3:1 (1:1) arányban győzött le <a csütörtöki edző- mérkőzésen a KAC, kielégítően mozgott és igy helyet kapott a Szombathelyen ját­szó piros-fehérek csapatában. Nagysze­rűen rombol és minden lefutása veszélyes volt az ellenfél kapájára. A csapat bal­szélső posztján ă lesérült Tolnai helyén Bokor fog szerepelni, aki ugyancsak felta­lálta magát ezen a szokatlan helyen. Do­monkos János edző a Haladás elten i kö­vetkező csapatot jelölte ki: Márki — Szaniszló II., Vass — Páll!, Szántay, Csákány — Bozóky, Kovács IV.. Támoky, Radnai, Bokor. Aí csapat a péntek déli gyorssal utazott e] Szombathelyre, ahova szombaton este 7 órakor érkezik meg. Három kerületi bajnoki mérkőzés lesz vasárnap Kolozsváron KOLOZSVÁR. A kerületi bajnokságok küz­delmei során a KAC II. és a KEAC Dásen ját­szik. Előbbi délután 2 órakor a DSE ellen, utób­bi délelőtt 11 órakor a D. MÁV ellen. A Kor­vin Besztercére rândul. Kolozsváron a KAC— Bástya ifjúsági mérkőzésen kívüli három olső- osztályu bajnoki mérkőzés lesz. Az egyetemi pályán fél 11 órakor Postás—Bástya II. A kis­pályán délelőtt 10 órakor K. MÁV II.—KMTE és ■a nagypályán vasárnap délután 2 órakor a KKASE a Szamosujvári Törekvés csapatával játszik. Ez a mérkőzés a nap legnagyobb küz­delmének Ígérkezik. A KKASE vezetősége va­sárnap délután 1 órára a következő játékoso­kat rendelte ki a városi sporttelepre: Bartha Jójárt, Marosán, Dózsa, Rotscihng, Csomós, Kendreán, Biró, Palocsay, Kontrol, Fekete, Barcza, Máthé, Áhrahám. Az uj cserkész próbarendszer áttekintése Jelentettük már, hogy több ismert cserkész- vezető uj cserkész próbarendszert dolgozott ki, amely lélektani' alapon oldja meg a cserkész­fiuk kiképzését. Az uj próbarendszer a cser­készélet fejlődésének és a lelki tulajdonságok átalakulásának megfelelően öt csoportra oszlik A sátorverő cserkésznek a három kisértés a csodaszarvas, a vasgyuró és a szemfüles fiú próbáját kell kiállania, illetve hibátlanul meg­oldania. Az úttörő cserkésznek meg kell á'la- nia a tanítvány próbáját, a halász-vadász pró­bát, a vérszerződés próbáját, a bujdosó próbát és a tóborozó próbát. A honkereső cserkészt hitvalló, nomád, se- gitőkéz, kalandozó és Tinódi próbának vetik : alá, a honfogla’ó cserkésznek lovag, jó gazda, I testvérsziv, rohamosztagos és az úgynevezett ,,Kötelességet keresünk" elnevezés-próbát kell kiállania. Az országépitő cserkésznek apostol- mestervízsoa kibontott csomó és nemzetszo1- gálat próbákon kell átesnie. 1 j Uj miniszteri biztos a NAG élén I „ I Budapestről jelentik: A vallás- és közolctatás- I ügyi miniszter a felfüggesztett önkormányzatú ; NAC miniszteri biztosát. Holló Zoltán dr. test- i .nevelésügyi előadót és Jeney Rezső vállalati ! igazgatót, a NAC miniszteri biztosának helyet- j tesét saját kérelmükre megbízatásuk alól fel- I mentette és ugyanezen rendeletével a NAC i miniszteri biztosává Ajtay Gyula nagyváradi j városi bizottsági tagot nevezte ki. Természetjárás I A Gyopár Turista Egyesület honvédnapja. A kolozsvári Gyopár Turista Egyesület Ka­csó Tivadar elnök névnapja alkalmával ünnep­séget rendezett s az elnök a vacsora megváltá­si árát, 100 pengőt a harctéren levő katonáink­nak ajánlotta fel. Az összejövetelen 70 sze­mély jelent meg és több üdvözlés hangzott el, amelyek méltatták az elnök áldozatkészségét és az egyesület életében kifejtett munkásságát. Pápay Zoltán főtitkár az egyesület, Pápay Zol­tánná a hölgytagok nevében üdvözölte Kacsó Tivadar elnököt. Több felszólalás után Móricz Béla rokkant főhadnagy, a Gyopár alapitó tag­ja méltatta Kacsó működését, amelyet a ma­gyarság összefogása és hazafias érzésének éb­rentartására kifejteit az elnyomatás nehéz ideje alatt. A KAC vasárnap teadélutánt rendez az egyesület helyiségében, ahol barátságos! meg­beszélésre gyűlhetnek össze az összes szakosz- tálybeli tagok és kitűnő zene mellett a késő estig elszórakozhatnak A vasárnapi táncdél­utánokat, a jelek szerint, rendszeresíteni fog­ják és azok a tagok egymáshoz való közele­désének a célját szolgálják. A HÁROM NEMZET VIADALÁRA készülő magyar férfi és női tőrvivók csütörtöki válo­gatott versenyének eredménye a következő: Férfi válogatott verseny: 1 Maszlay HTVK 5 evőze’emmel és 10 kapott találattal. 2 Bedő HTVK 5 győzelemmel. 14 kapott találattal 3 • Hátszeghy HTVK 5 győzelemmel, 16 kapott ta­lálattal. Női versenyben: 1 Rigó MAC 5 győ­zelemmel, 2 Sigmund HTVK 4 győzelemmel, 3 Nvári BEAC 4 győzelemmel I A FÉLBESZAKADT Elektromos—Ferencváros mérkőzés ügyében csütörtökön este megkezdőd­tek a kihallgatások Görgényi Lajos egyesbiró i %lőtt, de az ügyben döntés csakis a jövő hét • folyamán várható A LUDOVIKA AKADÉMIA labdarugó csapa­tot szervezett, amely vasárnap szerepe! első- izben a nyilvánosság előtt a BEAC mezőutcai sporttelepén, ahol a TFSE ellen játszik. KÖZGAZDASÁG A kolozsvárifpartestiilet lefenfése a közös m i helyek munkáiéról KOLOZSVÁR, november 14. A kolozs­vári ipratestütet legutóbbi elöljáróság! ülésén az elnökség részletesen beszámolt a közös műhelyek miiködésérők Az ipartestület kebelében működő kö­zös műhelyek közül első helyen áll a ko­lozsvári cipéisziparosok közinunkavállailó csoportja, melynék újjászervezése most van folyaamtban. A közös műhely a kö­zeljövőben két gépet kap és megkezdi a Diákkaptár álltai összegyűjtött lábbelik javítását, amelyet az i p a r o stan one o ttho ti növendékei között osztanak szét. A kocsi­gyártó közmunkavállalók csoportja is eredményesen működik, újabban több or­szágos jlátrmüvet készített és újabb meg­rendeléseket helyeztek kilátásba. A lakato­sok közmunkavállalók csoportja is igen élénk tevékenységet fejt ki, remélhetőleg a közmunkaváUaló csoportnak ez lesz egyik legeredményesebben működő üze­me. Az asztalosok közös műhelyének ügye is rövidesen megoldódik. Két gépet már 'leszállítottak, két további gép leszállítása most van folyamatban. Szállításra vár még bárom gép. A beérkezett gépekkel a közös műhely a volt Hevessi-féle aszta­losipari üzemben röviden megkezdi mű­ködését. A '-lakatosok közös műhelyének gépei köziil az esztergapad nemsokára itt tesz, a marógép hónapok múlva érkezik meg. Az esztergapad megtérkeézse után a műhely az Árpád-ut 28 szám alatt meg­kezdi üzemét. November 19-én fél 7 órakor a Vármegyeházán IeP­yi§ jSSüa Műsoron: Beethoven, Schubert, Dohnányi-müvek. Jegyelővétel az Ibusz menetjegyirodában y^rciTjwun. Személyes bevásárlással sikerült Solingenben egy nagyobb tétel finom zsebkést, ollót és borotvát beszereznem és igy azon kellemes helyzetben vagyok, hogy még egy ideig igen tisztelt vevőim legkényesebb igényeit is kielégíthetem. létJftl NÂÎYÂS ÍIA Kolozsvár, Kossuth Lajos-utca 1. WiWto liiVTV**“-“-- - DB *nrii t I

Next

/
Oldalképek
Tartalom