Ellenzék, 1942. október (63. évfolyam, 222-246. szám)

1942-10-07 / 226. szám

■Ut'4 nUENZÉK 19 4 2 o k t ü I) n I 7 Men°niíékezásek oHtólser G.-árái Kolozsváron KOI.OZS l IR, október 7. ( \z Ellen/,rh. muuhutár'atól.) Kolozsvár város:« a/, ok­tóber o i nemzeti gyász alkalmából kegye- 1«*tlel emlékezett meg a tizenhárom araiii verfannró . V,’ oviik nemzeti {tyúv/. óvlov­dulójáo. ke<hh*n «telelőit tiz órakor min­ik ti íVU'kiVol templomában gyász.simlis/ lile fr f I ártották. \ lotrii Szent Mihály templomban HirráUi Béla dr. kanono^- |d<4>utu>s s'/oljá.tatla a gyás/.misél. n»i}i a Farkas utcai református templomban Nagy Géza dr. teológiai tanár hirdetett igét és ko$fycletcs szavakkal emlékezett meg a tizenhárom aradi vértanúról- 1 gy a római katolikus, mint a református, uni­tárius.és lutcránus templomokban a ka­tonai és polgári hatóságok képviselői is rés at vetlek a kegveletos gyászistentiszte­leteken. A Baross Szövetség felhívására a nem­zet; fTyászüniiep napján az él Jmiszerke- reskedéseken kivid az összes többi üzle­tek zárva voltak, vu.amint a város összes közhivatalaiban és iizemeib'n is munka- szünet volt. < EMLÉKÜNNEPÉLY AZ ÁL­LAMI LEÁNYGIMNÁZIUM­BAN Műsoros ünnepé'yen áldozott az államé leánygimnázium ifjúsága az aradi vérta­nuk emlékének. A magyar Hiszekegy el- énekiése után Zoltán Judit VII. o. t. V a j- da János: \ rrraoztók cimii versét szaval­ta. majd Pdpp Mária 3 III. o. t. mondott tmlékbeszédet a tizenhárom aradi vértanú halála évfordulóján. A dalárda én kizá­rna után Borsai Maróit VITT. o 1. felol­vasta \ Rágóstól József.stadtig cimii elmél­kedését. utána Ferencz Erzsébet A í. o. t. Gyulai Pál: Horácius olvasásakor cimü versét mondotta el. Végül Sebestyén Zsu­zsa VIII. o. t-. Kemény Klió IA . o. f.. Gross Katalin VI. o. t.. Méra Judit A II. o. t.. Hn}ihi Berta ArII o t.. Orbán Ilona VI. o. t. előadták He rezeg Ferenc: A köHő és a halál cimii ogvfelvonásosát. Az ünne­pély a Himnusszal ért véget. \IST \l 1 STA \ N \ Dl \ W'l III.ON-. \ulal Ix(N .in <lr. ticm/elvötlrmi propa pa ml amiui"'/.ln sfioiiihaloii <slo Szombat ll<l'V p‘ éri, »•/< I I V |s^rn:|p rrs/,1 a • I I ;«./• n r'. r .1 ij: / ;>• ;; l<> |«' I i \ ,i f n ■ 11, »11 •» I .« \ ,1 I 11 h I's/, I ilr| moiidnl I AZ ERDÉLYI HELIKON OKTÓBERI SZÁMÁ­RÁN Kovács László, Möller Károly, Horváth Klek és Asztalos István, cikke emlékezik meg a magyar nép nagy hójáról, a magyar iroda­lom nagy halottjáról, a neméig elhunyt Móricz Zslgniomiról. A lolyóirat közli még Tusa (la­bor S/eklii Gyula: Állam és nemzet r. köny­véiül iil nagyobb tanulmányát. A szépirodalmi részben Jékely Zoltán kisregényét, Wass Albeit novellliiját, Asztalos István sziinlarabrészlevél. és Horváth Imre versét. A szemlecikk eket kutay Pál, Kovács László és Bardócz Árpád Írták. Az Erdélyi Helikon cinie, ahova uió«':-' velesek és megrendelések küldivnlóS'• Kolozs­vár, Mátyás király-tér 7., 1. Budapesti főbizo- mányos: Révai Irodalmi R. T., Budapest, V., Vadász-utca 16. KÖVETI IS 1)0 PÉLDA. 4 zsai Itatoliloas segidyor.ö Invotiság lumtm diata, /mgy az. irhát Mi nrl srj'ntclokoc ih hJhu tinijétől <: a többi temetőt in c^nk, :íz%tnh*>’ Iihn: an t dnmlink In ős u gyertyák arat it liiriii. im Lá&U't latin s"i ham értab hozza hu lazáinál, segédyrzésére fordít jérh. Erre ii célra egyébkén) több mini 001)0 pengőt, .'100 múzsa burgonyát, 10 mázsa búbot és 20 mázsa fát jegyeztek Nagykanizsa pol­céira i AZ ERDCLYI MUZEUM EGYESÜLET Orvos tudományi Szakosztálya október H án, csütör­tökön délután 6 órakor a/, uj klinika (Mikó- utra 4.J etőadótennáben tudományos szak ülést tart a következő tárgysorozattal: 1. El­nöki megnyitó, mondja dr. vitéz Berdn Károly. 2. Dr. György.ay Árpád: Az. orr és mellék- üregeinek egységes vezetési érzéstelenítése. 3. Dr. Páli Kálmán: A qualitativ és quantitativ .spermavizsgálat jelentősége a meddőség oki­nak kiderítésében. Elítélték a vonatfosztogató bűnszövetkezet tagjait KOLOZSI Hl. október 7. A kolozsvári törvényszéki tanácselnök elnöklésével Be l ulóhhi ülésén tárgyalta Szén ezer József törvényszék tanácselnök elnökié sével Bell Sándor rovoltmultu vasesztergályos. Pál Béla mészárossegéd é.s Pál Gyula lakatos- segéd bűnügyét, akik az év elején tolvaj- szövetséget alakítva, rendszeresen foszto­gat ták a pá vaud varra érkező teherkocsik rakományát, amelyet az.után Izsák Sarol­ta. Bell Sándorné. Nagy Mihály é;S Nagy Mihályué gyári munkálok utján értékesí­tettek. A törvényszéki tárgyaláson a perbe fo­galt 13 orgazdán kivid csupán Bell Sán­dor és Pál Bé n jelent meg. mert Pál Gyu­la még a rendőrségi nyomozás megindítá­sakor megszökött. A két elsőrendű vá<L lott beismerte bűnös-égét. mig az orgaz­dasággal vádolt Nagy Ajihálv és társai jó­hiszeműségüket hangoztatták. Kynsblirg B’da dr. ügyész védbeszéde és Bihari Zsigmond dr. ügyvéd védőbeszé- de után a bíróság Bell Sándort szigorított <lologhá/.ru itétó, amelynek legkisebb idő­tartamát négy évben állapították meg. Pál Béla kéteszlendiej fegyházbüntetést kapott. Rajtuk kivid orgazdaság vétsége miatt Nagy Mihály négyhónapi. Nemes Lajos, Bell Sándorné, Nagy Aíihályné és Izsák Sarolta 3—3 hónapi fogházbünte­tést kapott. Monori Lászlónál tulajdon el­leni kihágás miatt száz pengő. Téglás De- zsőné. Aíezei Mihúlyné, Sarkadj Mihály- né vádlottakul 30—30 pengő pénzbünte­tésre ítélte a bíróság. Nagy Aliháíy. Nagy Aíihályné és Bell Sándorné esetében az ügvész súlyosbítás­ért. a vádoltak f elmem lésükért fe.lebbez­tek. A többi Ítélet jog-erős. Az éleimiszeriegyek MEGÁLLAPÍTOTTÁK A HORTHY­öszt Ondi jak összegét, a vaiiáv és közoktatásügyi miniszter rendeletéi adott ki. amelyet az egyetemi és főiskolai hall­gatók részéne részesített Honhty-öszlöridi- jak összegét az első és a második éves egyetemi- és főiskolai hall­gatóknál 100. a harmad- és felsőbb éve­seknél mintegy 20 százalékkal, a tudomá­nyos gyakornokoknál pedig ,közel 30 százalékkal felemelte és igy nz eddigi 200. 260 é.s 600 pengő helyett 400 és 800 pengős ösztöndijakat rendszereit. Erzzotj szemben a közép és középfokú is­kolai tanulóknak a közép- és középfokú iskolában élvezett Horthy Miklós-ösztön- dij az érettségivel megszűnik. Az egye­temeken é.s főiskolákon az .első éves hall­gatóknak az ösztöndíjért újból pályázniok kell. Ez a rendelkezés az 1942'—43. tan­évben már hatályba lépett és igy az idei pályázaton, a fennálló jelentős tanár- és orvosi irányra való tekintettel, az egyete­mi ösztöndíjak odaítélésénél mindazok az egyetemi- és főiskolai hallgatók, akik a tanári vagy orvosi pályára készülnek, előnyben részesülnek. PROF. DR. STEINER PÁL sebész- urológus, rendel Majális-utca 2. alatt 4—6-ig. 03] 82. kiosztását. mint ismeretes, a kolozsvári Tizes Szeri'rzet végzi. A tizedesei: ezt n nagy inunkéit teljesen önzetlenül, idejük feláldozásával végzik s munkásságuk­nak veit köszönhetá az. hogy legutóbb is a jegyeknek elosztása zavartalanul történt. A mostani uj jegyek kiosztásá­val kapcsolatosan a közönség keié bő bizonyos panaszok merültek fel. A vá­ros a szükséges nyomtatványokat hő­sön kapta meg ,s emiatt állott be némi fennakadás a kiosztás gyors elintézése tekintetében. Ezért a tizedeseket okolni nem lehel, ahilmek önzetlen és fárad­ságos munkáját o közönség részéről csak elismerés Eteti. A közellátási ügy GSztály intézkedett, hogy a hiányoséin kézbesített élelmi szer jegyekkel kapcso­latos felszólalásokat a kerületi kiren­deltségiek münden késedelmeskedés női­kül. azonnal, a nap bármely szakákon és ünnepnapon is orvosolják és 'végből rendelkezésre álljon ak. Vadászok régen várt könyve: Nikölíts György: Vadászati útmutató a vadászat ismereteinek könyve. Jubiláns 1942. évi kiadás. E könyvben min­den b eu nfoglaitatiik, amát egy vadásznak tudni kell! 800 oldal, 140 kép és aoki rajz. Ára vámimM&imái-m, 15 ... Kapható az ' „Bllezsaafe“ ' *A KOLOZSVÁRI ZENEKONZERVATÓRIUM igazgatósága felhivja az érdekeltek figyelmét arra, hogy a beiratásokat október hó 15-ével lezárják és ezen határnapon túl beiratkozást nem fogadnak el. ÖRÖK FENVE Az Erdélyi Katolikus Népszö­vetség fennállásának 20 éves évfordulója al­kalmából Kolozsváron először kerül ezinie Toronyi Gyula, a m. kir. Operaház tagjának színmüve, az: Örök fény. Az újdonságot, mely a spanyol polgárháborún keresztül a: mai élet harcát és az eszmék mérkőzését viszi a nézők , elé, az Erdélyi Párt Kulturális Szakosztálya Köz­ponti Műkedvelő Csoportjának élgárdája mu­tatja be a Nyári Szinkörben. 3ho4ica#v«r, MM?m 9. YÍdéití ira®#­fioáeigft^sM v&jjgtm&s&Zjt aammsA * ELJEGYZÉS. Nádudvari Kiss Mag­dolna Olga tanít ónő jel ölt és iíj. Halászy Károly m. kir. etil. népiskolai tanító iegij- beléptek. (Minden külön értesítés nélkül.) 03220. INTERNÁLTAK EGY KÖNYVKI­ADÓT ZSIDÓ BÚJTATÁSÉRT. Vasárnap internálták Müller Károly volt könyvki­adót, a Széchenyi Irodaiba! és Művészeti Könyvkiadó Rt. volt igazgató tulajdonos át zsidóimjtatás miatt. A LÄBBELIKESZLETEK BEJELENTÉSE. Ko­lozsvár város közellátási hivatala közli: Az összes Iparosok és kereskedők lábbelikészletei­ket kötetesek október 10-ig bejelenteni a köz­ellátási hivatal ctpőosztályán (Szentléíeis-utca I., I. emelet) szerdán és pénteken délután 5—7 óra között * POLGÁRI iskolai tankönyvek, füzetek, ’%m&w spg^gsniigjtéifcwa, Bfrribz-m S, , ­KINEVEZÉSEK. A m. kir. belügyminiszter dr. Harsányi Pál dijnok, karcagi lakost Csík­szereda megyei városhoz II. o. a'jegyzövé; Hodor László oki. mérnök, sepsiszentgyörgyi 1-akost Kézdivásárhely megyei városhoz íő- mérnökkideiglenes hatállyal kinevezte. ELJEGYZÉS. G. Korbuly Gyula se- ffédjegyző Nyirsi/l és Percnyi Laura ál\ tanítónő jegyesek, 03219. A MAGYAR FÖLD legújabb száma a méhek te’elési idejéről, a mezei pocok irtásáról, a kukoricaszár korai betakarításáról, a süldők gyors hizlalásáról és a baromfiak, eszi takar­mányozásáról közöl értékes szakcikkeket. El­beszélést, verset, háborús képeket, kisgazdák cikkeit, rendeleteket, piaci és vásári árakat és sok más, érdekes cikket és képet találunk benne. Kapható ■ az újságárusoknál és az IBUSZ-pavillonokban. Mutatványszámot küld a Magyar Föld kiadóhivatala, Budapest, VII., Etzsébet-körut 7. TISZTIORVOSI TANFOLYAM BUDAPES­TEN. A tisztiorvosi tanfolyam és vizsga újabb szabályozásaként kiadott rendeletnek megfe­lelően 1943 január 7-i kezdettel Budapesten az Országos Közegészségügyi Intézetben tiszti- orvosi tanfolyam, utána pedig vizsga lesz. A belügyminiszter felhivja azokat az orvosdokto­rokat, akik a tanfolyamra és vizsgára jelent­kezni akarnak, hogy kellően felszerelt kérvé­nyeiket Johann Béla dr. államtitkárnak, a tisz­tiorvosi vizsgabizottság elnökének címezve, közvetlenül a közegészségügyi intézetbe (Buda­pest, IX., Gyáli-ut 4. 6zám), mint a vizsgabi­zottság előadójához, november 10-ig küldjék be. * KÖSZÖNET. Mindazoknakt akik bol­dogult nőm. illetőleg leányunk halála fe­lett valamely módon szives részvétüket nyilvánították: hálás köszönetét mondunk. Kedves halottunkért az engesztelő áldozat f. hó 7-én reggeli fél hét órákor mutatta- tik be a barátok templomában. VÉGEI JÁNOS, KOZMÁN ANTAL és családjaik. 03221. PÁLYÁZATOT HIRDET AZ OTI. Az Orszá­gos Társadalombiztosító Intézet pályázatot hir­det öt ösztöndíjas helyre. 18 évet betöltött, 30 éven aluli, egészséges, lehetőleg nyolc, de legalább hat középiskolai végzettséggel ren­delkező, olyan nők számára, akik a Budapes­ten rendezendő zöldkeresztes védőnői tanfo­lyamot elvégezni óhajtják. A pályázóknak, kö­telezniük kell magukat arra, hogy a védőnői oklevél megszerzése után az OTI-nál legalább öt éven át szolgálatot vállalnak. LELKÉSZIKTATÁS CSÚCSÁN. A csúcsai ref. egyházközség első rendes lelkipásztorát, Tár- kány Sziics József lelkészt, október 11-én dél­előtt 10 óra-Bor a csúcsai ref. templomban iktatja be hivatalába Daróczy Ferenc, a kalota­szegi ref. egyházmegye esperese. UJ POSTAUGYNÖKSÉG BIHARMEGYÉBEN. Bihar vármegye nagyváradi járásához: tartozó MezŐGzakaidát községben, működő postahivatal poetaügynökséggé alakult át. Az uj postaügy- nőké ég kézb esi térkőre Mezőszakadáí Soäsösgxs- íerjod ict MÉF* Mai Icádét lel kerül ben ui;dá;,ra a/. 4RPÂD (volt (Iráni*) A lcß8Z(*bb né ni cl lilmujdoit .a;;. A SVÉD CSALOGÁNY. Jenny Lind a li ires énekesnő csoda­szép inenejátóka. — Főszerepben : Ilse Werner és Kail Ludwig Diehl. Üzenet a Don mentéről lelőtt orosz gép szárnyán Kis darab, kéksziuü, vízhatlan viaszos I vásaunira! irt mugysrr üzenet érkezett szer- készt ősegünkbe a gyws honvéd tábori por­tával. Egy arasznyi vászon az egész. Yala hol Oroszországban, annak tis a mélyén készülhetett. Szabad életre vágyó orosz férfiak görnyedve olajozhatták a szövőgé­peket, munkában vánoryadt orosz nők — talán -asszonyok, talán leányok — emberi életről álmodoztak a sivár gyártelepen, za­katoló fonó- és szövőgépek mellett, amiig elkészült, Ábrándos szemű orosz munkás cipelte a vállán a vasúti (kocsiba, orosz vasutas meat a szerelvénnyel, akiből ádáz politikai biztosok kitörölték a dalt, .s az életkedvet. Üzemi módon kitermelt orosz mérnökök szabdalták kisebbre-nagyol,l)ra. talán éppen Sztálingrádban, az orosz ha­diipar igazi középpontjában. Orosz szak­munkások orosz harci repülőgépek szár­nyaira szegezték burkolatul. Orosz repülő ült a gépbe és magyar hadállások felé igyekezett. Ami eddig történt, oroszok végezték. De. ekkor magyar honvéd emelte fel a távcsö­vét. megfigyelte az orosz gépet, megfogta a tábori távbeszélőt, amire valahol, kitu-1 nőén álcázott magyar légvédelmi gépágyú torka fordult az ellenséges vadász felé. Tüzparancs csattan, tűz villan a csőből, s abban a szemvillanásban az orosz repülő- gép egy billenőssel oldalra bukik s hossza füstből jajongó felkiáltó.jeli húz az orosz égboltozatra. A füstölgő gép, amely az imént még fenyegetően zúgott a magasban, most néhány kormos vasdarab, lépett rongy és közben valami kÍ3 húscafat: az Orosz. Ennek az orosz repülőgépnek a szár­nyából hasítottak ki egy tenyérnyi dara­bot. Magyar hazagondolással néhány futó sort vetettek rá, csupán ennyit: ..Rata szárnyából készült levelezőlap, amely többet nem s zenit ele nkediih felet- tűnik. Köszönetéin fejezem ki a környékben levő erdélyi, hajtársaim nevében is lop­jál: küldéséért, melyet szeretettel várunk és olvasunk. 1 Kopc Sándor hadnagyé1 Ezt a különös bad'ajándékot nem akar­juk elzárni mások elől. Ezért 'kitesszük az Ellenzék könyvesboltjának kirakatába. MEGHALT A KELLŐC-PAKT! M ATYJA. Zürichi jelentés szérűit Erünk Kellog, az egykori londoni amerikai nagy­követ. akinek nevéhez fűződik a litres Kiötlői-egyezmény, 80 éves korában meg­halt Sao Paoíóban. LEVÉLPAPÍROK, egyszerűtől a lecjválasziékosabb kivitelig, lenoU esóbban az „ELLENZÉK/1 könyves* beiijában, Kolozsvár. A könyvelés nélkülözhetetlen szakkönyvei: Erdély Sándor: Újkori keresLecelmi és ipari könyvvitel. Mérleg, eredmény, t átmeneti tételek. Függelék: Az egy­6zerü könyvvitel. Kötve P 18.—, fűzve P 14 — Kuntner Róbert: Bevezetés a könyv­viteli ismeretekbe P 8.— ^Nyárády József: A kettős könyvvitel lényege ^ 3.— Nvárády József: Bevezetés a kettős könyvvitelbe. (A kettős könyvvitel alapformái. Árukereskedelmi válla­latok könyvvitele. Standard mii. Tárgyalja az összes könyvelési mód­szereket.) Kötve P 16 ___, fűzve P )2 5b |styârâdy József: Árvető könyvelés, táblázatos és átiró módszerek kere­tében. Kötve P 9.20, fűzve P 9/20 Nyârâdy József: Mériegtani alapisme- ţ retek. A záxókimutatás szerkezete. Kötve P 10.80, fűzve P. 6ű0 Kapható az ELLENZÉK KÖNYVESBOLTBAN Kakes.váz, Mátyá* ktoályAér S„ Vidtüd meg , íeaaÉeiáeeiüet utá&yéSSeá ás ssesam infftcftnft ■

Next

/
Oldalképek
Tartalom