Ellenzék, 1942. október (63. évfolyam, 222-246. szám)

1942-10-03 / 224. szám

1942 október 3. ELLENZÉK 11 SPORT iM Felfüggesztették a NAC önkormányzatát Mint a Magyar Távirati. Iroda jeden fi, a vallás- és közoktatásügyi miniszter a Nagyváradi AC önkormányzat át az ifjúság országos vezetője utján a mai na­pon felfüggesztette. A felfüggesztésre azaz egyenctlenhed.es szolgáltatott okot, mely az egyesület vezetésében megállapítható volt. A felfüggesztő miniszteri rendelet az egyesület ügyeinek teljes jogkörrel való vitelére Holló Zoltán tesinevelésiigyi főelőadót, állandó helyetteséül pedig Jeney Rezsőt, az Erdélyi Párt Nagyvárad— újvárosi körzetének elnökét, a NAC jelenlegi elnökét rendelte ki. A miniszteri biztos feladata, hogy n nagy mid tu és nagy sportértéket képvi­selő egyesület sport-működését minden tekintetben biztosítsa és az egyesület szá­mára a magyar törvényeknek és rendeleteknek megfelelő alapszabályt — amely as cgyé/ndet alapszabálysaerü működésének alapfeltétele — elkészítse. MsiiiilygatoU csapattak tartalékosait, győzelmi esély nélkül indul ma délután Szolnokra a KÜC Tóth Matyi, a NAC válogatott halszélsője úgy nyilatkozott, hogy Jeney Rezső lemon­dása esetén a klubolt ő is elhagyja. A NAC szerint Jeiney Rezső már régebben foglalko­zott azzal a gondolattal, hogy lemond, mert más téren akarja hasznosítani tevékenységét és áldozatkészségét. A NAC egyébként most fokozott erővel igyekszik a tagtoborzást foly­tatni. Széleskörű terveket dolgoz ki a NAC arra, 'hogy a jelenlegi tagok számát leg­alább háromszorosára emelje az év folya­mán. Kolozsvár vasárnapi labdarugó műsora KOLOZSVÁR. A kerületi bajnokság ötö­dik fordulóján, vasárnap, Kolozsvárom há­rom mérkőzés kerül lejátszásra. Ezek közül a legérdekesebb küzdelem vasárnap délutáni 4 órakor a városi sporttelepen lesz: a K.KASF—Dési MÁV, mérkőzés, a ,,Honvéd" nap* 1’ keretében. A pénteki edzés után a KKASE vezető" «égé a dőrsiek ellen játszó csapatot a követ­kezőképpen állította össze: Bartlm—Marosán, Jó járt—Huszár, f)(>z$a, Barcsa-—Kcndrcan, Fekete, Palocsay, Biró, GilicZe. A D. MÁV csak közvetlen a mérkőzés előtt állítja össze csapatát. Az egyetemi sportparkban délelőtt 9 óra­kor kerül sor a KEAC—Korvin mérkőzésre!. Az egyetemi csapat, mely eddigi mérkőzéseit sorra megnyerte, legjobb csapatával áll ki a Korvin ellem. A mérkőzés után 11 órakor a KAC—Korvin ifjúsági mérkőzést játszók le. A városi sporttelep 'kispályáján délelőtt 3.1 órakor Hajdú József vezetésével játszók le. a KAC II—KMTE kerületi bajnoki mérkő­zést. A Bástya, pályán délelőtt 10 órakor az if­júsági bajnokságért a Bástya és a MÁV ifjú­sági csapatai játszanak. A kolozsvári csapatok közül a Bástya II. Szamost! j;váron a Törekvés ellen, a K. MÁ\ II. Besztercén a EMSE ellen, a Postás pe­dig Désen játszik a DSE e]leD a bajnok­ságért. A KAC ÚSZÓSZAKOSZTÁLYA ma, szom­baton este fél 8 órakor a sétatér» Kioszk vendéglőben idényzáró társasvacsorát ren­dez, amelyre a vezetőség az összes verseny­zőkön Iciviil meghívta a társegyesületek kép­viselőit is és szívesen lát mindenkit, aki Ko­lozsvár uszósportjánalc az előmozdításában r észtvett. KOLOZSVÁR. A Nemzeti Bajnokság he­tedik fordulójábajni a következő mérkőzések kerülnek lejátszásra: Budapesten: Ferencvá­ros—Szeged, Csepel—Törekvés, Gamma- Kispest., Vasas—SalBTC, Diósgyőrben: Di- MÁVAG—Újpest, Szombathelyen: Haladás — Elektromos, Nagyváradon: NAC—Újvidék, Szolnokon: Szolnok—KAC. A IvAC labdarugó csapata a ma déli gyorssal indul Szolnokra, Szatmári intéző vezetésével. Domonkos edző ma a mérkő­zésről és az összeállitíásról a következőket nyilatkozta: — A SalBTC ellen játszó csapat h.ároni helyen változik meg. Telegdy és Szokoly sérülések, miatt, Simon családi okok miatt nem játszik a csapatban. így a Szolnok el­len a következő csapat játszik: Márki — Szaniszló II., Tass — Csákány, Szántai, Bokor — Bozóky, Kovács IV., Váczi, Rád- nai, Verbűczi. Tctraialék: Kovács Vilmos. , A csapatnak idegen pályán, idegen kör­nyezetben az NB I. egyik legjobb együttese ellen kell megküzdenie a bajnoki pontokért, amely az elmúlt vasárnap 8:1 arányban hengerelte le a Szegedet. A kolozsvári szurkolók Bíznak abban, hogy egyszer már vége szakad a vereség- sorozatnak és ha nem is győzelemmel)/ de legalább döntetlennel tér vissza a csapat. j 1Ö5 csapat nevezett be a Szent ■ László“kupa mérkőzésekre BUDAPEST. A Szent László vándor dij j labdarugó mérkőzései 1942—43. évi küzdel- i inéi októberben k- ft tnek meg. A vándor- : díjra ezévben 105 a*, d/a nevezett be, ame- ; lyek négy csoportban küzdenek a Bajnok- j Ságért. I A kolozsvári iskolák közül a gépipari kő- I zépiiskola Nagyvai adón játszik első fordulót j az ottani egyik középiskolával). az állami I gyakorló gimnázium csapata Sepsiszen t~ györgyre rândul le, ahol az ottani Mikó- Koílégium lesz aa ellenfele, a tanítóképző •intézet Koiozsvár a nagyváradi gépiparti koja csapata ellen játszik. A sorsolás és a párosítás már megtörtént, a mérkőzések pontos időpontját azonban osak később állapítja meg a KISOK. Visszanyerte önbizalmát Szolnok... Szolnokról jelentik; A Szolnok csapata csütörtökön edzett, a jelentések szerint re­mek hangulatban. A Szeged fölött aratott hatalmas győzelem visszaadta a csapat ön­bizalmát és most már nyugodtan várják a szolnokiak a további nagy csatákat. A KAC ellen a következő csapat játszik: ’ Horváth Csabai, Kispéter — Selmeczi, Szűcs, Fa~ ze.kas • Szántó, Kolláth, Laborer., Nagy, vezér. A mérkőzés iránt nagy az érdeklődés és azt a budapesti Horváth dr, vezeti Jeney Rezső után Tóth Matyi is el akarja hagyni a NAG-ot NAGYVÁRAD. Tudósítónk jeleníti: Mint várható volt, Jeney Rezsőnek, a Nagyváradi Atlétikai Club elnökének váratlan és külö­nös körülmények között történt kmondátr* nagy port vert fel a nagyváradi aportkörök- ben. A városban széltében-Bosszában tár­gyalják Jeney Rezső lemondásának ügyét es találgatják annak okait. Miután Jeney Rezső még mindig Budapesten tartózkodik, visszatértéig csak találgatásra vaunak utalva a sportrajongók, általában azonban már sok olyan hang nyilatkozott meg, amely helyte­leníti Jeney Rezső lemondását, illetve an­nak előzményeit és az elnökség tagjainak állást ogl.ajását. Guilder Haegg nevetői hangos ma huropa sportsajtója. Kicsoda is túl a jelenképpen ez a fiatalember? Egyszerű földművelők gyermeke. Otthona Svédország legelhagyatottabb vidékén fek­szik, amelyet hosszú ut után csak csónakon közelíthet meg a Látogató. Polgári éleiében tűzoltó Gaeívle városában. Az elmúlt, évben igen nagy port felvert amatőr sértési eset miatt fiz hónapra eltiltották a versenyzéstől. Haegg akkor kijelentette, hogy a salakos pá­lyán szerzi vissza megtépázott becsületét. KU jelentéséi telt és komoly készülődés követte. Nap mint nap, hóviharban, esőben, szélben futóit, fáradhatatlanul futott. Tehetségét és kitartáséit siker koronázta. Ahogy megjelent a nyilvánosság előtt, egyik világcsúcsot a má­sik után döntötte meg hihetetlenül jó idővel. Rövid fél év alatt kilenc olyan világcsúcsot döntött meg, amelynek megjavításáról' még csak álmodni sem merlek a szakértők. Haegg az elmúlt héten néhány napig Bu­dapesten tartózkodott és indult is versenyen. A verseny előtti napon és verseny után új­ságírók hada várta a svédeket a Gellért- szállóban, közöttük egyik érdeklődő kolozs­vári sportember is. A portás elutasító vá­laszt adott minden kérdezősködéselcre és csak csel utján sikerült megtudni, hogy a svédek a tetöterraszon ebédelnek. A kolozsvári sportembernek sikerül fel~ Ha megtanul jól gyorsírni. A gyorsírás és gépírás Ma létkérdés, ez nem vitás. Megtanítja könnyen, játszva JÁVOR GÉZA iskolája. Jól jegyezze meg a cimét: Mátyás király-tér 27. A budapesti Tattersall dijáért díjugratásban 1.00 m. akadályokon 24 induló közül bét ver­senyző végzett hibátlanul. Helyezések: 1. Ifj. Kilczer József Pajtáé nevű lován 0.66 mp., 2. gr. Voli Emanuel (olasz) Vecchio mio nevű lován 0.74 mp., 3. Magyary Károly fhdgy. .Vadliba nevű lován 0.76 mp., 4. Hadházy szds. I Anikó nevű lován 0.79 mp., 5. Szabó Dénes zls. Avar nev(i lován 0.80 mp., 6. Huszár Lász­ló szds. Ülőhely nevű lován 0.83 mp. A Budapesti Ügetőverseny Egyesület dijáért díjugratásban 110 m. akadályokon 56 induló közül 10 versenyző végzett hibátlanul. Helye­zések: 1. Remete Tamás szds. Sellő ÍI. 0.69 mp., 2. Remete Tamás szds. Pipás nevű lován 0.70 mp., ,3. v. Pék András hdgy. Rost nevű lován 0.71 mp., 4. Túrán Ferenc zls. Viganó nevű lován 0.72 mp., 5. v. Vajda Károly dr. alezr. Adoma nevű lován 0.73 mp., 6, Tóth József Barna fhdgy. Suhanó nevű lován 0.75 mp. A m. kir. honvéd -tüzérség dijáért könnyebb ,,közép1' osztályú díjlovaglásban, amelyben 14 versenyző indult, a helyezések igy alakultak: O.csón és jót vásárolhat Sebestyén Testvéreknél kész fépfiruha és uriszcs&^ság Wesselényi Miklós-atea 4. sz. 1. v. Hanthy László testőr alezr. Vigasz nevű lován 6 ponttal, 2. Ádám Zoltán, őrnagy Üdülő nevű lován 6 ponttal, 3, Bujkovszky István szds. Uzbég nevű lován 8 ponttal, 4. v. Meskó Tamás szds. Arkangyal nevű lován 13 ponttal, 5. Bujkovszky István iszds. Vadvirág II. nevű lován 16 ponttal. (A pontozások a hibaponto­kat összegezik.) A Szatmár Vármegyei Lóverseny Egyesület dijáért „könnyű" osztályú díjlovaglásban az A csoportban 14 versenyző indult. Helyezé­sek: 1. Matuekovich Endre szds. Tej ér nevű lován 3 ponttal, 2. ifj. Kilczer József Pajtás IV. nevű lován 7 ponttal, 3. Görgényi László szds Vigasz nevű lován 8 ponttal, 4. v. Vajda Károly dr. alezr. Adoma nevű lován 13 ponttal és 5. Bod- rogh Gyula szds. Pillangó nevű lován 15 ponttal. A B csoportban 1. v. Hanthy László testőr alezr., 2. Bujkovszky szds. A m. kir. honvéd lovasság dijáért „könnyű1 osztályú díjlovaglásban a B csoportban 8 ver­senyző indult. Helyezések: 1. v. Hanthy László testőr alezr. Matyi nevű lován 5 ponttal, 2. Bujkovszky István szds. Vadvirág nevű lován 6 ponttal, 3. Bujkovszky István szds. Üzbég nevű lován 7 ponttal, 4. Hartinszky Zoltán szds Anti nevű lován 13 ponttal, 5. Tóth Lajos szds. Próféta nevű lován 13 ponttal. Ezután került sor a lovasmérkőzések második verseny-napjának legizgalmasabb és egyben legszebb küzdelmére á m. kir. honvédelmi mi­niszter dijáért. A mintegy 624 méteres távot felölelő terepen 12 darab 1.30 méteres akadá­lyokon ugrattak a vendég svájci és a magyar tiszti versenyzők legjobbjai, A „rostában" 49 yersenyző közül 14 végzett hibátlanul. A dön­tőben a magyar lovasok „rámenősebbek" vol­tak s főleg a jobb időeredményért hajráztak, mig a svájciak nagy technikával párosult óva­tossággal inkább a „hibátlan" formát igyekez­tek tartani. Végül is a bátor, igazi magyar hu­száros rámenős érvényesült és ennek köszön­hető, hogy a rendkívül nehéz feltételű verse­nyen lovastisztjeink nemzetközi viszonylatban is kimagasló, kitűnő időt értek el és az első négy helyezést maguknak biztosították a ki­váló svájci versenyzőkkel szemben, akik kö­zül Mussy százados Seignéur nevii lovával kü­lön klasszisnak tekinthető. Az izgalmas, pom­pás látványt nyújtó küzdelem döntőjében, amelyben nyolc versenyző végzett hibátlanul, a helyezések igy alakultak: Î. Visy István szds. Románc nevű lován 0.28 mp., 2. br. Inkey Lajos szds. Vagyonos nevű iován 0.29 mp., 3. Inkey Lajos szds. Kozma ne­vű lován 0.31 mp., 4. Pattkó-Szautner Aladár szds. Lavarone nevű lován 0.32 mp., 5. helye­zést értek el holtversenyben hárman: Mussy százados (Svájc) Seigneur nevű lován 0.33 mp., Mylius szds. (Svájc) Usburg nevű lován 0.33 mp. és Tóth Béla szds. Suhanc nevű lován, mig a 8. helyezést ugyancsak Tóth Béla százados érte el Oktondi II.-vei. Vasárnap délután lesz a KAC— Korvin ifj. bajnoki mérkőzés A KAC—Korvin ifjúsági bajnoki mérkő­zés. amely eredetileg délelőtt 11 órára az. egyetemi sporlpe/rkban volt kitűzve, a vasár- nap; délutáni D, MÁV-—KKASE mérkőzés előtt lesz, 2 órai kezdettel a városi sport­telepen. Felhívás Erdély judo és jiu-jitsu sportolóihoz Fleck Gyula, >a Horthy Miklós Nemzeti Sportesamok judo mestere, ezúton kéri az össze erdélyi judo és jiu-jitsu sportolókat, hogy pontos címüket összeírás végett Hóman István cimére Budapest. Ferenciek tere 9 L. beküldeni szíveskedjenek. AZ NB II MÁTYÁS CSOPORTJÁBÓL \ÍSSZALÉPETT nagyváradi Törekvés az MLSz engedélye alapján részt vesz a Kőrös­vidéki került II. osztályú bajnokságában a NAC II capatával együtt. A KAC B csapatának Beregszászi En~ dreffy, Haníz, Horváth, Bedő, Tóth, Szabó L., Moldován, Jeney, Nagy László, Adorján L., \ineze, Ma der ka és Antoni Imre nevű ! játékosait felkérem, hogy folyó hó ü-én. va­sárnap délelőtt fél 10 órakor a KMTE elleni mérkőzésre a KAC öltözőjében megjelenje­nek Incze László KAC B intéző Tekesport A honvédőinkért rendezett tekeversenv szeptember 27~én megkezdődött és azokon már több csapat, egyén vettek részt és a to­vábbi versenyekre is agyszámu evezés érke­zett be. Felkérjük mindazokat a szövetségi és szövetségen kívüli egyesületeket, asztaltár­saságokat, baráti köröket, egyéneket, 'kik még nevezéseiket nem adták le. hogy minél na­gyobb számban jelentsék be részvételűivel a versenyen, ezzel járuljanak hozzá a nemes cél érdekében kifejlett munkánk eredményé­hez. Benevezéseket az ERTASZ titkárságánál (Szentegyház-u. 33.) minden este 6—7 óra között, vagy pedig a Wesselényi Lövész Egyesület Honvéd-ucai tekepályáján a verse­nyek idejében lehet eszközölni. A versenyek tartanak vasárnap reggel 9 órától este 11 óráig, hétfőn este 6—ll~ig, csütörtökön este 6—11 óráig. A Remény tekéző társaság felkéri a tag­jait, hogy f. év október hó 6-án este. 8 óra­kor tartandó játékestélyén mindenki saját érdekében pontosain jelenjen meg. Nagy pálya; Fecske-utca 37. sz, LEVÉLPAPÍROK, egyszerűtől a legválasztékosabb kivitelig, legol­csóbban dz ,rELLENZÉK‘* könyves­boltjában, Kolozsvár. vssámpi KRóxina fl repülő tüzessé jutnia es Bo Lindman svéd atlétikai szövet ségi Inait tolmácsolásában néhány szót kér­deznie a „világcsodátólRövid beszór ge'tés és Kolozsvár nevének kiejtése után kiderüli, hogy Haegg ismeri Kolozsvárt és hallott is róla. Elővette kis zsebnoteszét, amelyben a 800 és 5000 méter közötti leg­jobb európai futók névsora volt és onnan : kiolvasta Kiss Györgynek, a KAC tehetséges futójának a nevét. Kijelentette, hogy alig várja, hogy ismét ellátogasson Magyaror­szágra. amely alkalommal azonban nem fogja elkerülni Erdély fővárosát sem, mert igen sok jót és szépei hallott róla. Ezzel be is fejeződött a rövid párbeszéd és a svédek, közöttük a hosszúim ju. sovány Haegg is a versenypályára készülődtek A ,,Repülő tűzoltó“ nem javított a ver­seny során r:i igcsucsot, pedig mindenki azt várta tőle. Megmutatta azonban, hogy hogyan kell pompás, egyenletes beosztással futni és hogyan hozhat ki egy alaposan felkészült futó ohjem teljesítményt lábaiból, amely a tudomány mai állása szerint az emberi telje­sítőképesség határain is túl van. A verseny során közel húszezer főnyi tö­meg bámulta és tapsolta a nyurga svédet, a legnagyobb és legjobb futót Európában. Az eddig sohasem ismert és nem látott svéd fia­talembert azonban nem teljesítményei tették naggyá. Sportszerctete és erős akarata, amely ma talán minden teljesítménynél fontosabb. 1 levasmérküzések második napjának eredményei

Next

/
Oldalképek
Tartalom