Ellenzék, 1942. szeptember (63. évfolyam, 197-221. szám)

1942-09-30 / 221. szám

19 4 2 s z e p í e m b e r 3 0. "'s i3 &íg*«a lágy Vilmos hadiggymlnSarrfer; Legyen nyugaicm és ne adfeaiik hitek & rémhíreknek Vitéz Nagy Vilmos honvédelmi minisz­ter nyilatkozott a budapesti Uj Magyar­ság számára. MiagyarorSMÍig uj honvédelmi miniszterének a nyil)vano$sá<g számára szánt nyilatkozatából közöljük az aláb­biakat: ! — ősi nnagyar múltam, a fajtám és ha­zám iránti szeretet — mondotta az Uj Magyarság munkatársának, a honvédelmi . miniszter — elsősorban azt mondja ben­nem, hogy a magyar mindenekelőtt. Meg­győződésem, hogy semmi sem lesz pilla­natok allat.t, mindennek mély gyökerének kell lennie és ilyen mély gyökérünk van nekünk is., magyaroknak. A fára kell gondolnom: Mennyi idő telik el addigi, amíg a gyökerek segítségével kitér ebélfye- sedik, felnövekedik. Mi is igy vagyunk, gyökerünk mélyen ott van a mi földünk­ben és nem vonhatja senki kétségbe, hogy fajtánk terebélyes fáját őseink táplálták hazájuk iránti rajongásukkal, megvédve azt minden ellenfél toil! — Harminchaté vés tisztipálya van mö­göttem és ezalatt az idő alatt mégtanul­tam. hogy három olyan dolog van, ami az életben a legfontosabb: becsüljet, tisztes­ség, őszinteség. Ezt néztem a múltban és ezt fogom nézni a jjövőben is. Legyén előttem bármilyen feladat, vagy kérdés, amely megoldásra vár, sohasem a sze­mélyt nézem, hanem azt, hogy az emlí­tett ügyben kinek van igazia. Bárkinek, bármi nem tetszik, az nem számit, hanem az igazság számit. Éls1 minden jogos és fontos ügyben jöhetnek hozzám, mert a miniszter mindenkit meghallgat, akinek erre szüksége van. — Ami a háborús helyzetet illeti, any- nvit mondhatok: nem vagyok politikus, főként nem pártpolitikus. Én csak egy politikát ismerek: Magyarországot, A ma­gyar katona javát akarom szolgálni min­den körülmények között és mindazt., ami a katonával összefügg. Támogatok min­denkit, aki gyenge és aki erre a támoga­tásra rászorul). Meggyőződésem, hogy aki erős, az nemcsak önmagában bizhat, ha­nem annak több barátja is van. Ezért kí­vánom, hogy a magyar hadsereg erős le­gyen ós mindig erős is maradjon. Minisz­teri működésem legfőbb feladata: min­dent megadni azoknak, akik odakrnnt küzdenek! i < i i — Azért vagyok itt, mert hívtak. A Kormányzó Ur kívánságának tettem ele­get, amikor elfogadtam a miniszteri tár­cát. Amikor a Fő in élt óságai Ur olyan nagy áldozatokat hoz a hazáért, nekünk, kisembereknek is, nagy kötelességeink vannak. ( — A1 társadalom, a nagyközönség felé azt üzenem: Legyen nyugalom és ne ülje­nek fel a rémhíreknek. Legyen már vége a „hallottad, ez és, ez történt“ suttogás­nak! öt perc múlva úgyis megbizonyoso­dik. hogy azok a bizonyos ..hallottad“ emberek, suttogásnak üllek fel. A társa­dalom higyjen, hízzék, ne veszítse el a fe­jét, mert ez egyik legfőbb kötelessége. Olyanok őrködnek felette, akikben teljes joggal megbízhat. Ne gondolja .senki, hogy feleslegesen áldozzuk fel a drága magyar vért! Elsőrendű kötelességemnek tartom, hogy amint azt a miniszterelnök ur is már kifejtette, gondoskodnunk kell a harctérén küzdők hozzátartozóiról, akik itthon vannak és különben, támogató férfikar hiányában esetles: nélkülözni vol­nának kénytelenek Elődöm eddig sem engedte meg, én pedig a jövőben azon fo­gok törekedni, hogy lehetőleg még na­gyobb segítséget nyújtsunk — fejezte be a honvédelmi miniszter az Uj Magyar­ságnak adott nyilatkozatát. Döntött a belügyminiszter a kolozsvári orvoskamarai fel­vételek ügyében KOLOZSVÁR, szeptember 30. A kolozsvárii Orvoskamara felvételi bizottsága hónapokkal ezelőtt meghozta döntését a kamarai felvéte­lek ügyében. A kolozsvári kamara felvered előkészítő bizottsága által hozott határozatok elleni felebbezések ügyében most döntött a belügyminiszter. A belügyminiszter a kamara felvételi előkészítő bizottsága által elutasított orvosok közül a következőket vette fel az or­mosok névjegyzékébe. Kikéi veü lel a belügy­miniszter az Oivoi- kamarába ? Dr. Ábel Ödön Cege, dr. Benedek József Szilágysomlyó, dr. Binder Lázár Alsószopor, dr. Berger Sándor AJparét, dr. Borsai Imre Bánffyhunyad, dr. Blau Zoltán Kolozsvár, dr. Benedek Lajos Tasnád, dr. Brunner Mendel Kolozsvár, dr. Barabás Sándor Kolozsvár, dr. Csillag Jenő Kolozsvár, dr. Csillag Ignác Szi- lágyballa, dr. Eidinger Hermann Bethlen, dr. Erdős Imre Kolozsvár, dr. Fritsch Ödön Ko­lozsvár, dr. Frenkel Mór Hadad, dr. Fisch Kál­iján Borgoprund, dr. Farkas Tibor Kolozsvár, dr. Farkas László Kolozsvár, dr. Friedmann Adolf Sarmaság, dr. Fried Paula Kolozsvár, dr. Fried Andor Bethlen, dr. Fischer Kálmán Ko­lozsvár, dr. Grünfeld Hermann Kolozsvár, dr. Engel Dezső Magyarzsombor, dr. Gál Jenő Szilágysomlyó, dr. Guttmann Jakab Tasnád, dr. Goldglanz Henrik Kolozsvár, dr. Goldstein Miklós Zsibó, dr. Goldberger Ede Kolozsvár, dr. Grünwald Ernő Kolozsvár, dr. Goldstein Dezső Kolozsvár, dr, Hirschhorn Arthur Ma- .gyarpalatka, dr. Hamburg József Kolozsvár, dr. .Halberg Leó Beszterce, dr. Herskovits Lajos Kolozsvár, dr. Halász József Kolozsvár, dr. Herceg Ignác Beszterce, dr. Ihász Béla Ko­lozsvár, dr. Jakab Ferenc Náprád, dr. Krausz Bernát Zilah, dr. Kepes István Kolozsvár, dr. Klein Jenő Tasnád, dr. Poilák Mária Kar­dos Sándorné H.dalmás, dr. Keller Ernő Szi­lágy csehi, dr. Klein Dezső Zsibó, dr. Klein Al­fréd Kolozsvár, dr. Lobi Adolf Kolozsvár, dr. Somogyi Ilona Kolozsvár, dr Ladányi Arthur Kolozsvár, dr. Leöb Izsák Kolozsvár, dr. Len­gyel Miklós Kolozsvár, dr. Lévi Lajos Kolozs­vár, dr. Mayer Irén Kolozsvár, dr. Molnár Sán­dor Kolozsvár, dr. Móricz Jenő Kolozsvár, dr. Markovíts Béla Zilah, dr. Mihály Manó Sza- mosujvár, dr. Mátyás Ákos Kolozsvár, dr. Neuländer Zoltán Kolozsvár, dr. Ornslein Mór Kolozsvár, dr. Porjesz Ferenc Zila/b, dr. Ro­senfeld Adolf Kolozsvár, dr. Rosenberger Jó­lozsvár, dr. Mamik Sári Róza Kolozsvár, dr. Herskovils. Béla Kolozsvár, dr. Heller József Kolozsvár, dr. Josepovits Regina Kolozsvár, dr. Kálmán Endre Budapest, dr. Klein Imre Ko­lozsvár, dr. Király Jenő Kolozsvár, dr. Keresz­tesi Ferenc Kolozsvár, dr. Katzer Ödön Ko­lozsvár, dr. Klein Mihály Tancs, dr. Köppích Ferenc Kolozsvár, dr. Klein Ernő Szilágycseh, dr. Kurzberg Sándor Kolozsvár, dr. Korányi Mihály Kolozsvár, dr. Landeszmann Miklós Kolozsvár, dr. Lob Tibor Tasnád, dr. Lichten­stein Imre Kolozsvár, dr. Leitmann Imre Nagy­várad, dr. Mandel György Nagyítva, dr. Már- I mór Adolf Maroshéviz, dr. Mendelovits Izsák Kolozsvár, dr. Menyáez Emil Kolozsvár, dr. Mátyás Terézia Kolozsvár, dr. Müller Miksa Kolozsvár, dr. Naftalin Zoltán Pecsétszeg, dr. Neufeld Endre Kolozsvár, dr. Neufeld György zsef Kolozsvár, dr. Rosenberg Ernő Kolozs­vár, dr. Stem Vilmos Kolozsvár, dr. Sonnen- wirth Náthánné Kolozsvár, dr. Somogyi Fe­renc Kolozsvár, dr. Szinetár László Kolozsvár, dr. Szilágyi István Kolozsvár, dr. Sebestyén Miklós Kolozsvár, dr. Schwarcz Árpád Kolozs­vár, dr. Silbermann Marcell Kolozsvár, dr. Szi­geti József Kolozsvár, dr. Salamon Miklós Kolozsvár, dr. Samu Dezső Kolozsvár, dr. Szé­náéi Vilmos Kolozsvár, dr. Schönzweig Jakab Jenő Kolozsvár, dr. Schlinger Lajos Kolozs­vár, dr. Szalavecz Jenő Szilágycseh, dr. Sala­mon Miksa Magyarlápos, dr. Steiner Pálné Ko­lozsvár, dr. Stern Piroska Kolozsvár, dr. Traub Vilmos Kolozsvár, dr. Weinberger Zol­tán Szilágysomlyó, dr. Vájná Andor Kolozs­vár, dr. Wertheimer Mendel Kolozsvár, dr. Weinstein Gyula Kolozsvár, dr. Wollheimor József Kolozsvár, dr. Wasserstrom László Ko­lozsvár, dr. Vitányi László Kolozsvár, dr. Wei6z Vilmos Gyalu, dr. Vigner Samu Szur- duk, dr. Schnabel Ede Kolozsvár, dr. Mayer Samu Kolozsvár, dr. Sajovits Albert Kolozs­vár, dr. Lengyel Máric Kolozsvár, dr. Margu- Jiesz Ede Zilah. Akiket a belügyminiszter is e utasítóié A Kolozsvári Orvosi Kamara felvételi elő­készítő bizottsága által elutasított és a bel­ügyminiszter által is visszautasított orvosok névjegyzéke: Dr. Abrahám Lajos Kolozsvár, dr. Auslän­der Ágnes Kolozsvár, dr. Adler Hermann Beszterce, dr. Blum Ella Kolozsvár, dr. iier- n;áth László Kolozsvár, dr. Codner Ghers Ket­tősmező, dr. Ehrmann Géza Szatmárnémeti, dr. Fuchs Salamon Havasmező, dr. Farkas Tibor Kolozsvár, dr. Fried Emánuel Kolozsvár, dr. Goldfried Ilona Szilágysomlyó, dr. Goldstein Izidor Kolozsvár, dr. Grosz Magda Kolozsvár, dr. Grosz Eszter Csúcsa, dr. Glück László Ko­lozsvár, dr. Holder Sarolta Kolozsvár, dr. Herskó Adolf Kolozsvár, dr. Heller József Ko­Kolozsvár, dr. Nádai Károly Nagynyirc6, dr. Neumann Erzsébet Kolozsvár, dr. Neuländer Arthur Kolozsvár, dr. Rosenthal Jakab Ko­lozsvár, dr. Rotschild Hona Kolozsvár, dr. Ro­senfeld Anna- Kolozsvár, dr. Roth Márton. Ko­lozsvár, dr. Rácz Ilona Kolozsvár, dr. R-ach- muth Frigyes Beszterce, dr. Sonnenwirth Nát­hán Kolozsvár, dr. Steuermann Miklós Kolozs­vár, dr. Spielmann József Marosvásárhely, dr. Szilágyi András Kolozsvár, dr. Stern Sándor Kolozsvár, dr. Schapira Mór Kolozsvár, dr: Schwarcz Vilmos Kolozsvár, dr. Salgó Dezső Ulilő, dr. Szinetár Ödön Zilah,, dr. Schwarcz Ferenc Kolozsvár, dr. Stvasser Sándor Nagyes- küllő, dr. Wcsztfried Róza Kolozsvár, dr. Weisz Sándor Kolozsvár, dr. Weisz Lajos Ko­lozsvár, dr. Wald Béla Kolozsvár, dr. Váradi László Szeged . Keledy Tibor polgármest az Újságírók Egyesületében KOLOZSVÁR, szeptember 30. (Az Ellen­zék munkatársától.) A Magyar Újságírók Egyesületéinek Érdélynészl Tagozata a napotk- bta.íii nyitotta meg uj irodahelyiségét és ol- ■'"'Wtermét a Kossuth Lajos-utca 30. számai házban. Az uj helyiség megnyitásának alkalmából ke (idein délelőtt Keledy Tibor ár. polgármes­ter, Tóth Sándor városi sajtóelőadó kísére­tében meglátogatta a kolozsvári magyar új­ságírók otthonát, s ezzel! is tauujelét adta anna/k a bensőséges baráti kapcsolatnak, amely Kolozsvár város vezetősége és a hely­beli, sajtó munkatársai között fennáll. Keledy Thor dr. polgármester, az egyesü­let uj irodahelyiségében az Uj.s ági ró egyesü­let kolozsvári vezetői és a lapok munkatár­sai fogadták. Zathureczky Gyula, az Újság­íróik Egyesülete érdié! yrészi tagozat árnak el­nöke meleg szavaikkal üdvözölte a polgár­mestert, akj az üdvözlésre válaszolva, bizto­sította a jelenlevő újságírókat arról, hogy o.z a baráti és megértő kapcsolat, amely két év óra megvolt a város és a sajttó közötti a jövőben is éppen Olyan elmélyült és szi­lárd lesz. — Ez a megértő baráti kapcsolat — mon­dotta Keledy polgármester — jótékonyan mozdittija elő a város és sajtó közös munká­ját, amelLyet ezekben a nehéz időikben vala­mennyien o köz érdekében folytatunk. Ha a város vezetősége és a sajtó karöltve és tisz­tult szellemben együtt működik, annak első­sorban is a város polgársága látja haisznát. A polgármester ezekután szerencsét kí­vánt az uj helyiséghez, majd közel egy óra hosszat tartózkodott az újságírók körébem akikkel szívélyesen elbeszélgetett, időszerű városi problémákról és közérdekű kérdések­ről. Megnyílik az első kolozsvári zeneóvoda Hogyan fejleszthetjük ki a kisgyermekek zenei hajlamát? KOLOZSVÁR, szeptember 30. (AzLUeii- sék tudósítójától.) Régi hiányt pótol Kolozs­várott a .napokban megnyíló zenei játékos előkészítő tanfolyam, amelynek vezetője Solymossy Viola, a Mariánum fiatal, de gya­korlott zongoratanárnője. Óvodásgyermekeik muzsikára való nevelése, hallásának, zenei érzékének fejlesztése sajnos, sokak szemében korai nevelési feladatnak tűnik. A eégi neve­lési rendszerben ugyanis a gyermekeket csak' akkor tanították zenére, mikor már írni, ol­vasni tudtak, s igy megtanulhatták a kolta- olvasţist. A régitipuSu zenei nevelés kizáró­lag valamely hangszer megtanulására fektette a fősulyt. Ezért fordul elő még ma is oly gyakran, hogy valaki több évi hangszertanu­lás után nem tudi leénekelni egy egyszerű dallamot. Ez a gépies tanulás eredménye. A zeneóvoda hangszertől függetlenül fejleszti a haláéit és ritmikus képességet, játékban pe­dig a képzeletbeli átélésit zenévé ülteti át. — Minden helyes hangszertanulást, — írja Molnár Antal — ilyen kurzusoknak kel­lene megelőznie, mert a legtöbb gyermeknek van akkora zenei tehetsége, mely speciális zenei kiképzésre, hangszertanulásra alkal­massá tehetné. Ha jó erőben van a gyermek, már ötéves korában megkezdheti a zenetanir lást. Spohr ötéves korában duetteket énekelt és autodidakta módra hegedülni kezdett. Hat­éves korában Haydn kész blattista kórus- énekes, Hubermann, Pártos kiváló hegedűs ebben a korban. A hétéves Meyerbeer, a ki­lencéves Mendelssohn és Chopin nyilváno­sam hangversenyző zongorista. Liszt előbb tudott kottázni, mint Írni, Mozart négyéves korában komponált. A modern pedagógus tudija^ hogy a ren­desen nevelt négyéves gyermeknek teljes szimetria és hangnemi érzéke van, vagyis hallása végkép átalakult esztétikaivá. Mol­nár Aintal írja ai gyermekről és zenéről irott tanulmányában, hogy a mesevilágban élő gyermek dala csupa jókedv és biizodalom. A gyermekdal úgy alakul a normális dalihoz, ment a gyermek a felnőtthez, azaz más vi­lág, de a maga nemében tökéletes. Ebből az következik, hogy a 4—8 éves gyermek ne énekeljen mást, mint gyermekdalt. Az olyan szülő, aki tréfás produkció kedvéért kupiét vagy hasonlókat énekeltet gyermekével< bű­nös módon árt a gyermek zeneérzékének. Gyakran lelki gátlások lehetnek azok, me­lyek egész zene-kerülővé teszik a gyér melket. Elég, ha valaki gúnyosain rászól, hogy ha­misan énekel. Míg a rendes fetkoilában majdnem minden gyermek bekerül, óvodába is elég sóik, fel­tűnő készségű gyermeknek már 4—.5 éves Október 5-én este 7 érakor: Jegyei övétel IBUSZ menetjegy- irodában !!! Dohnányi-Zathureczky hangversenye! korúban az úgynevezett zenei játékos iskolá­ban. azaz zeneóvodában a helye. Itt dől el aztán a legirányadóbban, hogy alkalmas-e « gyermek special’s zenei kiképzésre? Ha nem. akkor is érdemes továbblaniftatni, mert csak így kaphatunk miiért3 közönséget. Euuck hiányában kinek fognas muzsikálni művé: > cink? Ezért «ran szükség a zeneóvo­dára. És miiben legyen az a zeneóvoda? Erre vccu-lkozóan két neves magyar zenepedagó­gus mondatait idézzük: 1 ikár Sándor írja: „Kedély. fantázia, játé­kos jókedv kell, hogy uralkodjék a kicsi­nyek első zeneóráin, hogy ne unalmas iskolai lecke, hanem egész életükre kiható zenei él­mény legyen az első féléink és ingadozó lé­pés a zeneművészet birodalmában. Tegyük ezt a birodalmat a gyermek számára a mese. fantázia és játék birodalmává.“ Nagy V ilmos szerint: ,,Nem érdemes azok­kal perbeszállni, akik a .játszva tanítástól a munka komolyságát féltik. Játszva tanítani ugyanis tapasztalatom szerint sokkal nehe­zebb, minit csak tanítani. Ez a játék nagyon komoly munka és az a nagyszerű hatása, hogy a tanítás igy igazán bravúros játék. Csaik természetes, hogy az ilyen módszeres eljárás az énektanítás elindulását megköny- nyiti.“ — Fontos ■— mondja a Boldog-utcában megnyíló zeneóvoda vezetője — hoigy a leg­féltettebb gyermek is társas nevelésben ré­szesüljön. A játékos zenei előkészítő tanfo­lyam kis növendékei főleg azok kőziit a gyer­mekek közül kerülnek ki, akiket a szülői féltés nem enged nyilvános óvodába, de akik ágy mégis megtanulják a társas élet, a fegye­lem és a közösségi élet szabályait. Bizonyos, hogy Solymossy Viola lelkes kezdeményezése nagy megértésre és sikerre talál majd Kolozsvárott. (—n) A BOR ÉRTEIKÉNEK 70 SZÁZALÉ­KÁT KITEVŐ LOMBARDHITELT KAP NAK A BORKERESKEDŐK. A borérté­kesítés kérdéséveli kapcsolatban a pénzin­tézetekkel foytatott tárgyalások eredmé­nyeként tudomására hozták a borkereske­dőknek, bogy a bankok a bor értékének 70 százalékát kitevő lombardhitelt adnak a kereskedőknek. • „SÁRGA CSIKÓ“ A KOLOZSVÁRI NYÁ­RI SZÍNKÖRBEN. Az Erdélyi Párt műked­velő csoportja október 10-én este 6 és októ­ber 11-én d. u. fél 3 és fél 6 órakor tartja VI-ik bemutató előadását a kolozsvárii Nyári Száruk ölben. Színre kerül Csepreghy Ferenc 100 arannyal kitüntetett népszínmű ve, a Sárga Csikó“. Közreműködik a györgyfnlvi menekültek népi csoportjának 40 tagú ének­kara. eredeti népi táncokkal. Rendező Dál- noky István, karnagy Zattler Sándor. Az elő­adás iránt márás városszerte nagy érdeklődés nyilvánul meg. Ezúton hívjuk fel tagjaink figyelmét, hogy jegyeiket mielőbb megváltani szíveskedjenek. Jegyek elővételben kaphatók az Erdélyi Párt kolozsvári tagozatánál (Far­kas-utca 7., I. em.) d. e. 8—2-ig. Filléres helyárak,

Next

/
Oldalképek
Tartalom