Ellenzék, 1942. augusztus (63. évfolyam, 173-196. szám)

1942-08-26 / 192. szám

\ A budapesti nemzetköz» teaiszbajníb ki versenyek újabb eredményei KOLOZSVÁR, augusztus 26. (Az El­lenzék munkatársától.) Markovit* Sámuel, Oózsa-utca 20. szárú afatl lakó cipész honvédelmi törvénybe ütköző bűncselek­mény miatt került a kolozsvári törvény­szék elé- Markovhs a vádirat szerint mult év folyamán néni tett eleget annak a mi­niszterelnöki rendeletnek, amely a cipő­kereskedők és cipőkészítők számára az összes munkásbakancskészletek bejelenté­sét tette kötelezővé és elrejtett 13 pár bakancsot, amelyet mult év őszén megta­láltak nála. Markovits a törvényszéki tárgyaláson azt vallotta, hogy a bakancsokat 1941 no­vemberében részint disznóbőr, részint ha­sított boriubőr felsőrészből, az ószeren vásárolt használt talpanyaggal készítette az ócskapiacon való kiáruisitás céljából- Ugv gondolta tehát, hogy készlete nemi esik bejelentési kötelezettség alá. A tényállás tisztázása érdekében a bíró­ság elrendelte Dobó Antal dr. közellátási felügyelő tanúként való megidézését, aki annakidején az eljárást megindította Markovits ellen. A védelem részéről szin­tén néhány tanú kihallgatását kérték, akikkel bizonyítani akarják, hogv Marko­vits nem akarta a hatóságokat kijátszani. A tárgyalás folytatását hivatalból kitűzen­dő időpontra halasztotta a> biróság. Kolozsvár, augusztus 26. A Honvédségi Köz­lönyben megjelent közlemény szerint a kor­mányzó a tartalékosfiszti állományban a kö­vetkezőket léptette elő főhadnaggyá: Murai (Müller) Antal 1397, Fekete Imre 1906, Váradi Iván 1902. Bárány Ferenc Kálmán 1906, M'ke István 1912, dr. vitéz Dancsfalvy Lajos 1395, vitéz Maioros Mik'ós 18Q2 v’téz Imrén Jenő 1896 Czika Béla 1897, Pákh Ivor Olivér 1905, Bodnár László 1905. dr. Tomna László 1906, dr. Kiss Sándor 1908. dr. V^oszendrci Ferenc 1910 Fsztegár LáezhS 1909. Pógsa Béla 1P°2 Nahocrkv Ferenc 1900. Éltető Ferenc 1897. Bei-ecrszászy Mihály Dezső 1895, Adv Övező 1«°5 Kund Arnéd T:bor 189? dr. Ütő Emire 1897, Kiss Jenő 1895, Mlrcskássy Lásr’ó 11898 Bede Jenő 1913. dr, Eszferhai (Koval’Jfl Fip7ri‘'r 1913 vitéz Endrey ÍEnders) Rnzwo 1899, Sző‘s Győző 1895 Kre^sák Lrios 1898 «almos J^nos 1897. Oláh Géza 1896, Lesho János 1997 Király Sándor 1897. Sólyom Jenő 1997 Jérrer Sándor 1890 Ppnozel István IR^g Kisfa,h:d; Laioo 1891, Rafa^szki Gábor 1C500 N^v Károly 1900. Farra Sándor 1891, Isr’ai Feronp 1 R9fi, Gaél Sándor !895. Orsó Mátyás 1899, Huszár Fonedey fOOO, Dnhav ő'a^ár 19n8 dr Kristóf Bé'a 1908. Pábos (P'nkeri) István 1913. dr Ruszka András 1908, Fari Antal 1903, Radó Béta 1909. dr. Miklós Gábor 1Q07 dr Törnie 7o!tán 1900, Foós L.ác7;o 1019, Pá,nRffv Fip^ér 1 poo Winkler István 18QR, TTjj Jáneo 18Q2. LihóMrv Ferenc ;9Q9 Gzika P>éla 1397. Wlerdl Károly 1898, Kovács Nándor 1009 pntó Unos 190q Kovács ^ rdfan 1910. Paksa Géza 1909, Fáczánvi Ödön 19í'9, Kászonyi János 1900 dr. Szeszich Béla 1906 dr. Frnőházy Emil 1898. Hadnagyok lettek: Daróczy Béla 1913, Né­meth Alfréd 1914, Fábri Albert 1908. Hoíbach János 1399, Keszy Harmath Jenő 1906, dr. Vi­tán Lász’ó 1898 dr. Szentgyörgyi János 1910, Nagy Albert 1897, Szalay Károly 1886, Győr- biró Sándor 1896, Gyulay Zoltán 1907, dr. Ka­tona Lajos 1897. Molnár Sándor 1890, Hallgató (Hencz) Géza 1911, dr. Póka László 1906. Ma- gyaril Károly 1894, dr. Pásztor Tibor 1895, dr. Hankovszky Géza 1908, Zöld József 1886, Los- sonczy Mihály 1899, Poszler József Lams 1897, Papp Fanden 1893, Csorna Károly 1896, Tor- dav M’hály 3892. Bányay Béla 1894, Böjthe Elek 1898, Novék Miklós 1898, Demjén Mik­lós 1808 Donogán Gerő 1899. Dávid Mihály 1893, Barcsay József 1898. Rusz-Sántha Lajos Illés 1898. Ugrón Béla 1839, Lukács Péter 1898, Eueíya Ferenc 1897, dr. Máthé Aroád . 1896, Rácz^Gvörgy 1891, Szekeres E'ek 1897. Hatos Dezső 1889 dr, Künzl Elemér 1900. dr. Pemyev Ferenc 1399, Nagy Jenő 1899. Máthé Árpád 13Q9, Tamás Bé’a 1899 dr. Mischung Konrâd 1904 Gábor András 18S4, Za.tbureczky Dezső 1900 Orbán István 1900, Kerekes István 1893, dr. Sinkó István 1899. Kreicsi Gyula 1892, Bor- vá'h Balázs 1900 Wem,rieh Rezső 1899, dr. Haver Márton 1897. Hámory Ede 1399, dr. Csapi ár Sándor 1898, Vágó György 1894, Ja­kab Antal 1896. Kádár Jenő 1896. Bariba Lász­ló 1900, Körmendi Ede 1912. Gavallér Ákos 1910, Kosztich Ágoston 1897, dr. Horváth Fe­renc 1911, Hevesey János 1911, dr. Gvőrv Nagv Lajos 1892. gróf Onssich Slavetic Nán­dor 1916 dr Lukács Tibor 1897, Halmágyi Ist­ván F97. Maior Sándor 1913, Suchv József 1903. Líszka Ödön 1912. Varga András 1397, Bekr Hermann F.rriő 1893. Deák Viktor 1900, Pateky övüla 1907, dr. Vetter Ambrus 1893. dr Bánbády (Bauer) Ferenc 1899 dr. Martin János 1910, dr. Medvey Béla 1900 dr. Ma- pnssv András 1912. Róna János 1910, Bodonyi Sándor 1308. dr. Varga Imre 1910, dr. Baló LCván 1899. Kövi (Koruzsán) Tibor 1905, Har­ta-' Lajos alezredes, Kásás Andor vk őrnagy, nemes székelykocsárdi Kónya Dániel.^ a MSE csatársorát KOLOZSVÁR. A K. MÂV labdarúgócsapata az elmúlt vasárnapról elmaradt. MSE elleni mérkőzését augusztus 30-án, vasárnap játssza le a Magyar Kupáért. A MÁV igen nagy^kedv­vel és lelkesedéssel készül a mérkőzésre, amelyet minden áron meg akar nyerni. Kedden délután a városi kis pályán szokat­lanul nagy tömegű szürkülő had jelent meg a MÁV edzésén, mivel kiváncsiak voltak csa­patukra. A vasutas együttes játékosai Szabó Albert vezetése mellett előbb a labdavezetést gyakorolták, majd kétkapus edzést tartottak és megállapítható, hogy a csapat megőrizve jó erőnlétét, kedvező előjelek mellett veszi fel a vásárhelyi együttes ellen a küzdelmet. A K. MÁV csütörtökön délután fél 6 óra-, kor újabb nagy edzést rendez és utána Össze­állítják az MSE ellen játszó 11-et. A vasárnapi mérkőzés nagy szenzációja, hogy az MSE csalársorát Brassai, a KAC volt játékosa fogja írányitani. A mérkőzés másik érdekessége, hogy ezúttal először szerepel az MSE-ben Várdai kapus is, akit erdélyi labda­rugókörökben jól ismernek és aki legutóbb a NÂC színeiben kitünően állotta meg helyét. Megjött Szakoly kiadatása és vasár­nap játszik a ÜD1MÄVAG ellen KOLOZSVÁR. KAC körökben nagy a moz­golódás és készülődés a DiMÁVAG elleni mérkőzésre. Az első csapat vasárnap Diós­győrben a DiMÁVAG ellen, a második csa­pat szombaton este Besztercén a BMSE ellen játszik villanyfényes bajnoki mérkőzést. Mind­két. csapat tagjai tegnap délután Domonkos edző vezetésével rövid edzést tartottak és azon különösen a Váczi—Szokoly balszárny magaMott ki. A Diósgyőrbe utazó csapatban két-három helyen változás lesz: Szoko’y ki­adatása megjött és balszélsőt játszik vasár- pap, Kovács IV. valószínűleg ismét boáik Ki­marad a csapatból betegsége miatt Bozóky és csak a csütörtöki edzés után derül ki, hogy ki lesz vasárnap a KAC kapuvédője. A KAC második csapata szombaton Besz­tercére rândul át. A Besztercei MSE eddig számos mérkőzést játszott az erdélyi csapa­tokkal, benevezett a kolozsvári kerületi baj­nokságokra is és a bajnoki nyitány előtt egy héttel a kolozsvári fiatalokkal méri össze ere­jét szombaton este 9 órakor, villanyfény mellett. A beszterceiek meghívják a KAC több jeles atlétáját is, akik a rendezőség által ki­tűzött számokban indulnak. A versenyen, hir szerint, indul Kiss György is, de egyesületen kívül. A kolozsvári kerületi ifjúsági atlétikai baj­nokságokat szombaton délután cs vasárnap délelőtt rendezik meg a városi sporttelepen és azon az összes tehetséges kolozsvári ifjúsági fLtléták indulnak. Toldy Géza, a Ferencváros visszaszerződte­tett iah'kosa, tokszalapgszakadást szenvedett a Szolnok elleni mérkőzésen, igy Lázár és Tátrai mellett ő a harmadik fradr játékos, aki bete­kig nem játszhat a zöld-fehér színekben. iSzGnfember 5—8 között rrmrlüzik Kolozsváron az orszános főiskolai bajnokságokat KOLOZSVÁR. A KEAC tenisz szakosztálya nagvben készülődik az országos főiskoLai te­niszbajnokságokra, melyet szeptember 5—8 kö­zött rendeznek meg Kolozsváron az egyetemi, sportparkban Az előjelek szerint a versenyen rásztvesz a BEAC, MAFC, TFSE, DEAC és a kassai főiskolások teniszcsapata, de még több főiébe! ás teniszcsapat nevezésére is számit a KEAC vezetősége.­Vasárnap kerületi atlétikai bajnok* Ságok Nagyváradön Nagyváradon szeptember 6-án rendezik meg az egyesületi atlétikai bajnokságok ne­gyedik fordulóját, melyen Kolozsvárról a KAC és a KEAC teljes gárdáját felvonultatja. A versenyen a Nagyváradi SE és az Está Sun. versenyzőin kivül résztvesznek a Nagybányai SE atlétái is. A KEAC rendezi a kerületi céllóvó' bajnokságokat Szeptember 17—19. napjain a KEAC rende­zésében rendezik meg Kolozsváron a kerületi céilövő bajnokságokat A versennyel párhu­zamosan a KEAC országos versenyt is ren­dez, melyen, az ország legjobb céllovoi fog­nak egymásnak találkozót adni. Bonevezett a kerületi bajnokságokra a KEAC KOLOZSVÁR. A KEAC labdarugó csapata, mely mint ismeretes, balszerencsés körűimé nyék között kiesett az NB II. osztályból, be­nevezett a kerületi1 bajnokságokra. Egyes vi­déki és kolozsvári” egyesületek szerettek volna megnyerni a KEAC egyes játékosait, de erről azonban a KEAC hallani sem akar, mivél az együttes a kerületi bajnokság megnyerésére tör, hogy jövőre irira bekerüljön az NB II. csoportjába. Komolyan készülnek a MSE eilen a kolozsvári vasutasok KOLOZSVÁR. A Vasas—KAC-mérkőzós mi­nit elmaradt MSE—K. MÁV Magyar Kupa­mérkőzést. vasárnap, augusztus 30-án fogják lejátszani a városi sporttelepen, délután 5 órai kezdettel. A kolozsvári' vasutas csapat teg­nap délután nagy edzést tartott Szabó Albert. vezetésével s lelkesen készülnek a vasárnapi nagy mérkőzésre az NB II bajnoki nyitánya előtt egv héttel, A Magyar Kupa első fordulóját vasárnap játszották le az országban. Nagybányán az MSE—Jószerencsét mérkőzés 0:0 arányban döntetlenül végződött Is azt valőszinilleg újra­játsszak. Nagyszalontán az ottani NSC a nagyváradi Törekvés csapatát 2:1 (0:0) arány­ban győzte le. A meglepetések közé tarto­zik, hogy a BSzKRT á Lampart együttesét 6:1 (3:0) arányban verte. A Magyar Kupa máfio-. dák fordulóiát vasárnap játsszák le az egész országban. Nagyszabású in-lovasverseny lesz szeptember elején Nagyváradon NAGYVÁRAD. Tudósítónk jelenti: Az Ur- lovasok Szövetsége szeptember. 6—8. napjain nagyszabású Lóversenyt rendez, amelynek egyes futamaiban bei- és külföldi urlovasok. nők és zsokék vesznek részt. A repülőtéri pályán megrendezendő versenyen sik, gát. é9 akadályfuttatásek kerülnek sorra. Az Urlova­sok Szövetsége jelentős anyagi áldozatot hoz azzal, hogy nem Budapesten rendezi meg a i versenyt, hanem Nagyváradon, ahol a bevétel előreláthatólag jóval kisebb lesz. Nagyvárad­nak azonban hagyományai vannak a lovas­sport terén és a szövetséget ez indította elha­tározására, mellyel e nemes sportnak. Nagy­váradon való felelevenítésére is törekszik. A versönyszámok között több olyan van, amely nagyváradi, illetőleg erdélyi jelleget kölcsö­nöz a versenynek. így a verseny keretében bonyolítják le a gróf Tisza István emlékver­senyt. a báró Mannerheim Ernő emlékversenyt, a Székelyhídi dij, a Püspökfürdői és Félix- íürdoi dij futtatásait, a nagyváradi gátver­senyt, a Biharvármegyei dij és a Királyhágói dij számait. A verseny iránt nemcsak orszá­gos, hanem nagy nemzetközi! érdeklődés nyil­vánul meg. Az egyes számokra eddig 24 ver­senyző ielentkezett. A jelentkezők között van négy német b irodalmi hölgyversenyző is, Meghurlák a lélekharangot igen sokan a KAC felett. A nagyfokú elke­seredésre, komoly szurkolók szerint, minden ok megvolt: A KAC elvesztette első bajnoki mérkőzését, a csapat nem ugv mutatkozott, mint ahogyan azt sokan felfokozott kíván­csisággal várták és az ellenfél egy góllal többet rúgott, mint a kolozsvári piros­fehérek. Voltak olyanok, akik sötét nemzeti tragé­diaként fogták fe! ezt az eseménvt, tanujelét adván ezzel annak, hogy egyáltalában nin­csenek tisztában a snort tfsztultabb fogal­mával és ennek felsőbb céljaival. Mert a ■sport mindenek elolt játék. Hasznos- játék, mert egyesek izmaikat edzik mellette, má­sok pedig szórakoznak. Akik ezt nem értik meg, bosszankodnak és álmatlanul töltik éjszakáik at azért, mert kedvenc csapatuk váratlanul leadott két nontot. A labdarúgás tehát hasznos és célszerű játék, a bajnokság pedig erőpróba, aminek a legelején vagyunk. Hogv mennyire nem igazi formájukban játszottak az első forduló alkalmával a csapatok, arra legjobb bizonyí­ték a tavafvi bajnokcsapat veresége az újonc, Haladástól. H«fta van még egynéhány igen jó és szép küzdelmet ígérő mérkőzés ée ezért fölösle­gesek az elsitett szemrehányások és a túl­fűtött izgalom. A KAC még nem veszett e! és állanak még a többi kolozsvári csapatok Is. Csak egy kis bizalom és jóindulatú biztatás szük­séges. S^emrehánvás az nem. mert vezető­ségi körökben tudatában vannak minden hi­bának. csakhogy pillanatnyilag nein tudják me^oMani azokat. Ha a bizá'om megvan, a többi jön me- pájtól. Hiszen nem kell egyéb, csak egy' szép győzelem és máris rajongott csoda- egvü.ttesé válik az egy héttél azelőtt leess- pült hazai csapat. Suorttelşpet aval Nagyvárad NAGYVÁRAD. Tudósítónk jelenti: Vasár* nap délelőtt nagy atlétikai viadal keretében avatják fe! az Erzsébet-ligeti sporttelep atléti­kai pályáját A tornán Nagyváradnak és vi­dékének elsővonalbeli versenyzői vesznek részt. Az atlétikának a felszabadulás óta ez az első komoly megnyilvánulása Nagyváradon, A román uralom alatt, mig a nagyváradi lab­darúgás országos színvonalra emelkedett, ez atlétikát teljesen elhanyagolták. Természetjárás Az Erdélyi Kárpát Egyesület folyó hő 30-án gyalogos fürdők,irándulást rendez a szászfa- nesi gáthoz. Indulás vasárnap reggel 7 óra­kor az EKE helyisége elől. Vendégeket szíve­sen lát a vezetőség. Jelentkezés pénteken, este 7 óráig. Haegg ismét világcsúcsot futott! Haegg svéd futóbajnok ismét kiváló eredményt ért el. A 2000 méteren 5.11.8 nerces világcsúcsot futott. A régi világcsúcs 5.16.8 p. Balatonalmádiba« a Balatoni Yacht Club vitorlaversenyén a Szent István-dijat a Hun­gária Yacht. Club nyerte 270 ponttal. 2. a Ba­latoni Yacht Club 174 ponttal, 3. KMYC 160 ponttal, Egyénileg első lett Tuse Miklós dr. BUDAPEST., A nemzetközi teniszbajnok- versenyt kedden délután nagy érdeklődés mellett folytatták a MAC margitszigotí spori telepén. Szerdán és csütörtökön az országos gyász miátt a verseny szünetel. A legközeleb­bi versenynap pénteken délután lesz. A férfi egyesben Szigethy—Beyer 6:4, 10:b Frigyessy—Orosz 6:2, 6:3, Csink—Ostberg (svéd) 4:6, 6:2, 6:4, Szentpétery (BSE)—Máj: xos 4:6, 6:2, 6:0, Johansson (svéd)—Makk 6:0, 6:2, Dalles—Simon 4:6, 2:6, 6:1, Szigethy­Eliasson 11:9, 6:4, Asbóth—Hacker 6:1,6:2, Gá bory—dr. vitéz Bánó 6:2, 6:3, Schröder (svéd/ —Stolpa (BEAC) 6:3, 7:5, Katona—Straub (Beszkárt) 8:6, 6:2, Mayer—Johansson (svédi 2:6, 7:5, 6:1, Asbóth—Csink 6:3, 6:4, Datlo* ÎT —Frigyessy 6:4, 911, 4:0 (állásnál félbesza­kítva). Női egyesben Flórián—Várszeginé 6:4, 6*< Lageborgné (svéd)—Medveczky 6-2. 5 7. 6.3. Férfi párosban Romkányl, Ostberg—Majc-' ros Stetovios 6:3. 6:1. Női párofcban Ernőházyné, Fehér—Vargáné, Botondnó 7:5, 4:6, 6:3. Árdrágító-© a bérkocsis, ha egy uiért a tarifájának kétszeresét kéri? Tisztelt Főszerkesztő Ur! Azért bátorkodom alanti juh soros pro naszos levelemmel b. lapját folkereot , mert tudom, hogy többizb<n foglalkoztál u kolozsvári bérkocsisok úzelmeiveL Leg­utóbb én is áldozatául estem egy ilyen bérkocsisnak Az elmúlt napokban nmsodnvugammal. ki akartam kocsikázni a I'örök-vágáshoz. Az I pítrkajnura előtt lévő standon meg szó Utaltam cr 120-as bérkocsist: mennyiért visz ki? — Két. pengő 50-ért — hangzott a> rö­vid felelet.. — De kettőért estde kivisz -— kérdez' lem tovább. — Nem énegy fillérrel sem olcsóbban. — Miért, tán annyi a tarifa? — Hja, ha az ur igy kezdi — felelte <t kocsis, — vihetem én a Törökrágásig egy óra hosszat is• Beültünk a kocsiba és a ltocsis minden igyekezete ellenére, hogv lovát lépesre kényszerítse, mégis egy fél óra alatt kiér tünk. Útközben megnéztem a tarifájút is, amely igy .szólt: félóra ].20 pengő, min­den további negyedóra 60 fillér. Fn ózon­ban nem. akartam vitázni: kifizet fent a ko­csis által megszabott két pengő 50 fáiért, ami éppen 100 százalékos árdtágításunk felel meg. Kérdem a hatóságokat: nem árdrágí­tás- e ez? (Pontos dinem mellékelem.) Tisztelettel: EGY KÉNYELMES KIRÁNDULÓ. Äkivel sestH som ül le kárl-fámm Magister Danieli, a világhírű telepatikus il­luzionista, a hindu maharadzsák udvari bű­vésze, kinek szenzációs előadásai hétfőn kez­dődnek a Nyári Színkörben, köztudomású do­log, hogy egyben a világ legkitűnőbb kártya- manipulilókn^k egyike. Antikor fantasztikus kártyatrükkjeimek sorozatát bemutatja, azok­ra a közönség minden esetben hangos meg­jegyzéseket tesz: „na ezzel sem ülnék le kár­tyázni’’, Nem is lenne tanácsos. De ki tudná felsorolni azt a rengeteg bűvész és illúzió cso­dát, mellyel három órán keresztül szórakoz­tatja közönségét Danieli, a hindu maharad­zsák udvari bűvésze. — Örömmel ál'spüjuk meg, hogy' Danieli további előadásai áráét, kivételes érdeklődés nyilvánul meg városunk­ban, éppen ezért jegyeicről ajánlatos idejében 1 gondoskodni, Kereskedők! Fon!<wr vállalati iisUviskók* kónyrujder,#*«! Német-magyar ke­reskedelmi levelező Irta: Györy Péter János. (Német kereskedelmi levelek magyar fordítás­sal ős magyar—német kereskedelmi szójegy- zékkei.) Ez a könyv nemcsak azért iródoté hogy utb*- igazitást adjon azoknak, akiknek egy bizonyé* tárgyú levelet kívánnak németül megírni, hanem tankönyvül is óhajt szolgálni *zek~ szá­mára, akik magukat német levelezőkké akar­ják kiképezni fönn*« rsnászsr? Tiszta áttekintés! Sra Vúiw 03, íásíanicííisfcgn 8,42 P, l Kapható az ELLENZÉK KÖNYVES* OLTS AN Kolozsvár, Mátyás király-tér 9. Vidékre után­véttel is azonnal megküldjük. Kérte a íej- ylöbő könyvek, dijtaJw jegyzékét

Next

/
Oldalképek
Tartalom