Ellenzék, 1942. augusztus (63. évfolyam, 173-196. szám)

1942-08-17 / 185. szám

19 4 2 augusztus 17­1BLLEN ZtK am SPORT Vasas—SfHC ?? ? Őszi ni üiJBVsrsenv-äorszatE!?-! díjas: az első három helyezettnek stvee pássá, tíz továtihi heSyezeílnek szahaijegy a következő HB i-es mérkőzésre 'Az elmúlt idény Î a pusztaiét (ti arra in­dították a KAC vezetőségét. hogy az őszi idényben isméi megszervezze nagysikerű tippversenyét, amelynek levezetésére la­punkat kérte fel. A tippverseny feltételei a régiek. In­dulhat tízen minden szurkoló lapunk ha­sábjain talált szelvénnyel, amelyre az 1942- évi őszi verseny alkalmával azon­ban egy ép és forgalomban levő hat fit te­res bélyeget kell ragasztania, olyan mó­don, hogy az könnyen leválasztható legyen A verseny dijai: az első húrom helye­zettnek 25, 15 és 10 pengő. további fiz helyezettnek pedig ingyén jegy a követke­ző NB I.-es mérkőzésre. 'A hat filléres bélyeg felragaztásá nem kőtelező: pénzjutalmat és ingyen jegyet, azonban csak az nyerhet, aki szelvényé­hez melféke'i cl hal filléres bélyeget. További újítás: A szelvényen fel kell tüntetni az első góllövő nevét. Ez arra szolgál, hogy akkor, amikor többen talál­ják telibe az eredményt, előnyben része­süljön az, aki beküldötte az eslő góllövő nevét. A szelvényeket a szokott helyeken ki­függesztett- gyűjtődobozokbá leéli bedobni, vagy kiadóhivatalunk bejáratán kifüg­gesztett gyüjtőhtdába- A Vtísas—KAC mérkőzéssel kapcsolatosan megrendezett tippversenyünk zárása 1942 augusztus 20-án, délben két órakor lesz. Az ezen az időn túl érkező szelvényeket nem vesszük tekintetbe. Pompás játékkal győzött a »árait csapat: NAC-KAC 4:0 (2:0) Zübösó esőben is ötezer néző elölt játszatták a márki zést KOLOZSVÁR. Szombaton este 5000 főnyi közönség előtt játszották le a NAC—KAC vil­lanyfényes mérkőzést, amelyet a KAC és a Villamosmüvek sportegy&sülete rendezett ^ a hadbavonultak felsegélyezésére. A mérkőzés nem várt eredményt hozott: a NAC pompás formában játszva, 4:0 (2:0) arányban győzte ie a KAC csapatát. I A mérkőzés előtt nagy volt az izgalom, mi­vel fenyegető felhők tornyosultak az ég fölé 'és úgy látszott, hogy eső veri el a pályát és közönséget. Az eső meg is indult, de hamarosn?! meg is állt, az ég kiderült és csillagos égbolto­zat alatt, ideális sportidőben játszották le a mérkőzést. A NAC csapata szombaton délután érkezett meg Kolozsvárra társasgépkocsin, több szurko­ló kíséretében. A kolozsvári együttes tagjai délután 5 órakor találkoztak, majd az egyetemi sporlparkba vonultak Domonkos edző vezeté­sével, aki megadta a szükséges utasításokat. A Vülamosmüvek sportegyesületének torna- bemutatói után a két csapat a következő össze­állításban futott ki a pályára: NAC: Vécsey — Papp, Onody, — Perényi, Juhász, Demény — Kovács II., Sárvári, Bodola, Barna, Tóth III. KAC: Seprényi (Endreííy) — Szaniszló II., Vass — Telegdy, Szántay, Bokor — Simon, Ko­vács IV., Bonyhádi, Váczi, Maderka (Bozoky). Szemerkélő esőben indult meg 'a játék Jania Nándor vezetésével és már az első percekben kitűnt, hogy a NAC bal szárnya pompásan dol­gozik. Tóth III. a harmadik percben két lé­pésről kapu fölé lőtt. A KAC ezután magára talált és Simon révén veszélyeztetett a 6-ik percben. Onody sarokra mentett. Kavarodás keletkezett a kapu előtt, amelyből Telegdy lab­dát kapott, de azt kapu fölé lőtte. Az eső alaposan kezdett zuhogni. A közönség . azonban meg sem mozdult helyéről és élvezte az első villanyfényes mérkőzés szépségeit és izgalmait. A 12-ik percben jutott vezetéshez a NAC. , Juhász labdájával Bodola előre tört és La­pura küldött lövését Seprényi kifutással akarta menteni, de a csúszós labdát kiejtette kezéből. Bodola olt termett és két lépésről a hálóba rúgta a labdát. Potyagól!! (1:0). Percekig nagy iramot diktált ezután a KAC, de Vécsey bravúrral szedte le egymásután Bonyhádi, majd Váczi bombáit. A játék szép és izgalmas volt, de a KAC-csatároknok nem volt szerencséjük. A 21. percben a KAC-nak al­kalma lett volna egyenlíteni. Szaniszló szabad­rúgását Kovács IV. az ötösön állva, tiázta hely­zetből kapu mellé lőtte. Ezután a NAC negyed­órája következett. Juhász csaknem egyedüli ur volt a pálya nagyrészén. A 32. percben újabb gólhoz jutott a NAC. Bodola félpályáról átverekedte magát a KAC védőkön, Seprényi kifutással próbált menteni, miközben Bodola a tisztán álló Kovács Il.-höz továbbította a lab­dát, aki azt az üres kapuba lőtte. A KAC csapatában Seprényi helyét Endreffv, Maderka helyét Bozoky foglalta el ezután, mi­vel a megegyezés érteimében szünetig cserél­hettek játékosokat. A 38. percben Váczinak, a 43. percben Kovács IV.-nek volt alkalma gól­szerzésre, de lövésük emberben akadt meg. Szünet után már a második percben szabad­rúgáshoz jutott a KAC, de Simon átadását Bonyhádi hajszáira kapu mellé lőtte. A 4. percben a nagyszerűen játszó Tóth III. kiugrott, a KAC védelme nem tudta követni, éles lövését Endrefíy csak kiütni tudta. A Labdát Kovács II. elcsípte és közelről gói- I ba lőtte (3:0). A KAC csapata nem adta fel a harcot. Fede­zetsora révén többször támadásba dobta a csa­tárokat, de a 8. percben Váczi, majd a 12 percben Bonyhádi lövéseit Vécsey ismét nagy bravúrral védte. Mezőnyjáték után a 19. perc­ben Bózokv egyedül tört Vécsey kapujára, már-már gólnak látszott lövése, ebbe azonban a- utolsó percben beugrott Papp és sarokra mentette .A. 26. percben Bodoia. a 31. percben Barna tört előre, hatalmas lövéseiket Endreííy védte. Mindkét csapatnak számos gólhelyzete akadt ezután, de Vécseynek nagyon jó napja volt. A 45. piercben Barna szép szöktetésével Tóth 111. előre tört és a kifutó Endreffy mellett a jobbsarckba bombázott (4:0). A mérkőzést a NAC csapata megérdemelten nyerte meg, mivel 90 percen keresztül ur volt a pályán és olyan szépen játszottak, hogy va­lósággal elragadtatták a közönséget. Igazi nagy csapat lett a nagyváradi együttes, amely, ha igy szerepel a további mérkőzéseken is, bizo­nyára komoly jelöltje le6z a bajnokságnak. Minden egyes játékos villámgyors, labdaadásuk pontos, játékuk élénk, változatos és nagy kép­zelő erőről nyújtott tanúságot. Minden egyes lefutásuk veszélyt jelentett a kolozsvári ka­pura. A KAC-nak a szombat esti küzdelem volt el­ső komoly mérkőzése, amelyet kísérletképpen szervezett meg a vezetőség, hogy az azokon tapasztaltakat az állandó együttes összeállítá­sánál hasznát vehessék. A csapatot a villany­fény is zavarta és nem mozogtak olyan bizton­sággal, mint a villanyfényt már jól ismerő vá- radiak. A csapat játéka nagy csalódást keltett A játékosok zavarodottan mozogtak, támadá­saikból hiányzott az ötletesség és szétesett együttes benyomását keltették. Ez azonban a NAC kitűnő játékával magyarázható, amely valósággal lenyűgözte őket. A mérkőzés és egyben a mezőny legjobb em­bere Juhász volt. Mellette Bodola, Perényi, Tóth III. és Vécsey voltak a mérkőzés hősei, de a többi játékosok is pompásan megállották helyüket. A KAC csapatában Szántay, Telegdy és Vass dolgoztak megbízhatóan, a csatársor­nak azonban rcssz napja volt. Nem lőttek ele­get kapura, sokat tologattak és nem dolgoz­tak hosszú labdákkal, ami meg is bosszulta ma­gát. A fenti hibák azonban olyanok, amelyeket könnyen ki lehet küszöbölni és minden remény meg van a.rra, hogy a kezdeti nehézségek után a csapat a további mérkőzések során megállja helyét. A mérkőzést Szabó Péter, a NAC edzője a következőket mondotta: — Csapatomat ma láttam először játszani, de csak a második félidőben mutatta azt a já­tékot, amelyet tőlük elvártam. Még nagyon so­kat kell javítanom, hogy a csapat megákhassa helyét a további küzdelmekben. Domonkos János, a KAC edzője igy nyilat­kozott: — Ez csak kísérleti mérkőzés volt és próba a NB I.-re. Játékosaim a szokatlan villany­fénynél nem nyújtották azt, amit elvártam tő­lük- A tapasztaltakon okulva, csütörtökön friss erőkkel vesszük fel a küzdelmet. " Ifi ’ *»-» Vezetnek a magyar teniszezők BUDAPEST. A magyar—svéd teniszmérkő­zés első két napján a magyar teniszezők vá­ratlan, szép teljesítményt nyújtottak. Első nap ugv a két egyest, mint vegyespárost, máso­tok nap a mindkét páros mérkőzést megnyer­tek. Szentpéleri Eleaesson ellen 6:3, 4:6, 6:2, 6:4 arányban, Gábori Johanson ellen 6:1, 6:3. 6:1 arányban, a Mayer dr.—Flórián vegyespábos 6:4, 3:6, 6:1 arányban győzött a Rohls6cn— Lageborgné svéd vegyespáros ellen. A ver­seny második napján az Asbóth—Mayer férfi Páros a Schröder-^-Rohlsson pár ellen 6:3, 6:4, 2:6, 1:6, 7:5 arányban győzött, a Katona—Fe­ljár pár a Johansson—Eleaesson pár ellen 5:7. /:5, 8:6, 3:6, 9:7 arányban győzőit. A magyar versenyzők közül a fiatalok játéka tetszett a közönségnek. Megsemmisítő vereséget mért a pápaiakra a K. MÁV KOLOZSVÁR. Vasárnap délután a városi sporttelepen 1000 főnyi közönség előtt ját­szották le a K MÁV—Pápai MÁV Kinizsi vasutas kupa döntő mérkőzést, amelyet a ko­lozsvári vasutas együttes 6:0 (3:0) arányban nyert meg. A pápai csapat pénteken éjjel in­dult el, Győrben lekéste a csatlakozást és igy csak vasárnap délután, a mérkőzés előtt kút órával érkezett meg Kolozsvárra. A hosszú tit fáradtsága meg is látszott, játékukon, de ve­reségükhöz nagyban hozzájárult, az, hogy az első félidő 15. percében Domonkos nevű csa­táruknak kiújult régi térdsérülése és a mér­kőzés hátralevő részét 10 emberrel játszották le. Ez azonban csak részben menti a pápai csa­pat vereségét. Döntő körülmény abban a ko­lozsvári csapat kitűnő szereplése, amely vál­tozott körülmények között is fölényesen verte volna a vendégeket. A mérkőzés 10 percében Oroszi szerezte meg a vezetést, a 16. percben Szednicsek révén 2:1, -a 20., a 29. percben Lukács 16 méterről felső sarokba küldte a nap ,legszebb goját. (.3:0). Szünet után a 12. percben Oroszi, a 25. perc­ben és a 36. percben ismét a kitünően játszó Oroszi lőtte a további gólokat és állította be a végeredményt. A 34. percben Temesi íl-esét Nemes remekül kivédte. A kolozsvári vasutas csapatból Oroszi, Cßi- ki és Szednicsek, valamint Lukács voltak jók, a vendégcsapatból Temesi, Burián I. és Ke­rnen es. Szép sikere volt a Villamosmii szom­batesti tornabemutatójának KOLOZSVÁR. Szombaton este a NAC—KAC villanyfényes mérkőzés előtt és annak szüneté­ben gyönyörű látványban volt része annak az ötezer főnyi közönségnek, amely a NAC—KAC mérkőzésre gyűlt össze. A Villamos-müvek sportegyesületének női és férfi tornászai mu­tattak be szebbnél-szebb tornagyakorlaíokat gerendán, nyújtón, felemás korláton, ugróasz­talon. A legnagyobb sikere azonban a magyar táncnak és a világitó buzogány gyakorlatoknak volt. A gyakorlatok sikeréért Fux Irén test­nevelő tanárnőt és Réthy Ferenc testnevelő tanárt illeti meg a dicséret, akik nagy szakava- totlsággal készítették elő a gyakorlatokat. Az egyes számokban Nyiredi Éva, Nyiredi Piros­ka, Trebits Jolán, Bálint Anna, Benamy Rózsi. Moldován Éva, Papp Mária és Nágel Ildikó, a férfiak közül pedig Szálkái, Kopetzky, Laka­tos, Kiss, Bosszú, Ugrai Nagy László, Nagy József, Fenczel, Batiz és a kitűnő Tőkés arat­tak nagy sikert. Az első villanyfényed mérkőzés hatalmas közönségsikere nagyrészben a technikai szere­léseket vezető Adorján Árpád, Varga és Ki­nizsi művezetőnek köszönhető, akik a mérkő­zést megelőző egy héten keresztül fáradoztak a szükséges berendezések létesítésén, amely­nek tökéletessége felejthetetlen élménnyé va­rázsolta az első villanyfényes mérkőzést Mielőtt zongorát venne, keresse tel bi­zalommal a DÄV1 D Hangsze rház k. k. t. Kolozs­vár, Unió-utca 12. sz. céget. Világ márkás pian inok, zon­gorák nagy váiaszlékban, kedvező áron. Ferencváros—Szolnok döntő lesz augusztus 19 én BUDAPEST. Pénteken és szombaton játszot­ták le az Elektromos Latorcza-utcai pályán a Szent István Kupa középdöntő mérkőzéseit. Pénteken este 16000 főnyi közönség előtt Vass Antal játékvezetése melleit a Szolnok csapata nagy küzdelem után 1:0 (1:0) arányban legyőz­te a Gammát, amelyet csak Tóth György ra­gyogó védése mentett meg a súlyosabb vere­ségtől. A mérkőzés egyetlen gólját Koliáth sze­rezte meg az első félidő 13. percében, amikor is Laborcz átadását 13 méterről vágta Tóth hálójába. Ez a szám a Gammának a Kunáb ! való kiesését jelentette, mert a hátralevő idő­ben az eredmény a heves szolnoki támadások ellenére sem változott. Szombaton este a Ferencváros—Törekvés kö­zépdöntőre került sor, amelyeţ 18.000 főnyi kö­zönség előtt a Sárossi-fivérek játékával 5 1 (2:0) arányban nyert meg a Ferencváros. A Ferencváros góljait Sárossi dr. (hármat), Sá- rotssi III. és Kiss lőtték, a Törekvés vigaszgo'- ját Déri szerezte meg. A pénteki mérkőzés élőit az országos ifjúsági bajnokságok középdöntő­jében a. pécsi BTC 4:1 (1:0) aranyban győzte le a NAC ,,iflk" csapatát, mig szombaton es­te a SzVSE ifjúsági csapata a győri ETO csa­pata ellen 4:3 arányban győzött a győriek 2:0 arányú vezetése után. A Szent István Kupa döntőjébe, amelyet augusztus 19-én, szerdán este 9 órakor bonyo­lítanak le, a Ferencváros a Szolnok csapatával kerül össze. A sorsolás különös szeszélye folytán a NB I. első fordulójában a két csa­patnak augusztus 20-án kellene találkoznia, ugyancsak Budapesten, de igy bajnoki mérkő­zésüket csak augusztus 23-án fogják leját­szani. Előzőleg játsszák a Szegedi VSE—Pécs! BTC ifjúsági csapatai a döntőt az országos bajnoki címért. Csütörtökön : Vasas-KfiC íz első iszi bajnoki mérkőzés KOLOZSVÁR. Hosszú szünet után Szent Ist­ván napján újra megélénkülnek a labdarugó pályák es megkezdődnek a NB I. küzdelmei. A KAC a visszatérés óta másodszor játszik a NB I-ben és a sorsolás szerint első ellenfelének a NB I. uj együttesét, a Vasast kapta, amely nagy harcok után került fel a bajnokságba. Az első őszi NB I-es mérkőzést ünnepélyes külsőségek között rendezik meg. Gidófalvy Pál dr. a- MLSz elnöke, tegnap körlevélben értesí­tette a NB 1-ben játszó összes egyesületek ve­zetőit és közölte, hogy Szent István napján, déli 12 órakor, az összes egyesületeinek ki kell vonulniok a helységekben levő Ország- zászló, vagy Hősök emlékműve elé és meg kei' koszoruzniok azt. A kolozsvári egyesületek a Mátyás király szoborhoz vonulnak ki a veze­tőséggel az élen, teljes létszámban és ott ko­szorút helyeznek el. A Szent István napi KAC—Vasas mérkő­zésre a JT országos elnöksége a debreceni Thomas dr.-t küldötte kJ. A mérkőzés fái o orakor kezdődik a városi sporttelepen. Kél kerületi csúcsot javított a KflC uszégárdája Nagyváradon NAGÁ VÁRAD. Szombaton áj vasárnap tartották meg Nagyváradon a Keleti kerüfet uszó~ és vi z if a l>d aLa j n c k s á g a it. A számok nagyrészében kolozsváriak győzlek. A rész­letes eredmények a 'következők: 50 ni. fin gyoj-s; J. Fiktusz NL>SE 34.4. 2. A árfalvy NvSE 3.7.4. 3 Mersey NbSE 40.3. 100 in. ifjúsági hát: J. Sarkady KAC 1:50.4, 2. Kárpáty Törekvés 2:00.6: 1500 férfi gyors: bajnok Csapó KAC 24:49.8. 2. Csery NbSE 25:20.7, 3. Koncz NbSE 26:29.5: 3x100 m. AJ- női vegyes váltó; 1. KAC 5:22.6, kerületi csúcs, 2. NvSE 6:01,2; 400 ni. hölgy gyors: 1. Kuphale KAC 7:03.3, 2. Boreezky KAC 7:05.9: 100 m. ifjúsági férfi mell; 1. Birkner NvSE 1:35.4, 2. Bélteky NvSE 1:48.6. 3. Gállfy KAC 1:49; 3x200 in. ifjúsági férfi gyos: 1. KAC 8.T3.8, kerületi csúcs; 200 in. férji rnelt; 1. Airágh NvSE 3:17-8. 2. Major KAC 3:35.8, 3. Székelv NvSE 3:49.1. Vízilabda: NBSE—KAC 2:1 (1:0). NvSE— KEAC 2:0 (1:0). 400 m. férfi gyors: 1. Aá- rady KAC 5:57.7. 2. FikInsz NbSE 6:03.4. 3. Csapó KAC 6:09.7; 100 in. ifj. női mell: 1. Aíexv KAC 1:45.7, 2. Kovács KEAC 1:51, 3. Hant KAC 1:54.5; 100 :n. ifj. gyors; J. Sarkady KAC 1:10.2. 2. Bereger Törekvés l. 11.8. 3. Bogdándv Törekvés 118.8; 100 ni. férfi hűt: A. Awti KAC 1:27.8. 2. Fiktusz NbSE 1:29.8 3. Csery NbSE 1:30.3; 200 m. hölgy mell: 1. Ágoston KAC 3.39 6. 2. Aíexv KAC 3:59.9. 3. S/ánlay NÁSE 1:00.9: 100 ni. női hát: 1. Kovács KAC 1:44.3, 2. Bereczky KAC 1:50.6, 3. Modenán KAC 1:56.3; 3x100 m. if j. férfi vegyes váltó; 1. NN SE A csupa ki 4.47,3. 2. NvSE B csapata 4:53.3, 3. KAC 5:18: 100 in. ifjúsági hölgy hói: 1. Kovács B KAC 1:43.8, 2. Burakorv.i KAC 2:03.2: 400 m. ijj. gyors: 1. Aárady K AC 6:13.4; 100 rn. női gyors• 1 Raphael KAC 1:23.4. 2. Bérez,kv KAC 1:32,J. 100 m. Jérji gyors: E A áradv KAC 1:09.3. 2. Bereger Törekvés 1:10,6. Vízilabda: NvSE—KAC 4:1 (2:1), NBSE KEAC 2:1 (1:1), Nagyvárad AC— Kispest 1:1 (1:1) NAGA A ARAD. A nagyváradi városi pá­lyán mintegy 3000 néző előtt játszották lő a NAC—Kispest mérkőzést, amely 1:1 arán» * b n eldöntetlenül végződött. A NAC csapata I ál ható pírad! sagged küzdötte regig a mér" kötést, mivel fárasztó autóút után vasárnap délelőtt érkezett csak haza Kolozsvárról, A NAC részéről Bodola a 6. percben, a Kispest részéről Egressy volt eredményes a .30. perc­ben. A NAC-ból jók voltak: Barna és A é- csev. a. KispesTim' a jobb.szárny és Boldizsár. VASAS —KAC _____ Félidő eredménye.. ............. Az első góllövő neve _____ A beküldő neve ...... Foglalkozása Pontos lakcíme ___------------------------------------------->

Next

/
Oldalképek
Tartalom