Ellenzék, 1942. augusztus (63. évfolyam, 173-196. szám)

1942-08-29 / 195. szám

ÄLLENZÄK 19 4 2 augusztus 2 9. •clem Mors go ma és holnap 3, 5, 7 és 9 órakor: ÄRAMYEMBER j ókai Mór világhírű regénye. — Fősz. Kiss Ferenc, Kormos Márta, Uray Tl- vadat Csortos és Rózsahcgyi'Kálmán. A Nfl SZÖVETSÉG VESZI AT A HADBA VON li 1/1 \ií RÉSZÉRE GYŰJTÖTT ADOMa- NYOKAT. Folyó hó 3I-én, valamint szep- toinbor I-én reggel 8 órától est« 8 óráig a városháza közRyülcfti termében átveszik a/ok udominyaít, ok Jkn-ftk legalkalmasabb ajándé- kalik.it így beszolgáltatni. Az adományokat a Nőszövetség megbízottal veszik át. A HONVÉDSÉG NÉVÉVÉ I. SZÉLI! A- MOSKODOIT. A koluKvún rendőrség őrizetbe vette Kovácsié* Géza alkalmi munkást, aki tegnap délu’án az egyik ko­lozsvári dőlni nytőZvSÜ'-lien hátr »hagyott '.'"v üres papírlapot ázz:'! n meghagyás« d, i >gv a lionvédfég részére gyűjt és a do­hány tőzade tulajdonosa :? mcgajúirásokut vezettesse rá a papiriapri. Kovácsn-s Gé­za ellen csalás miatt eljár»“* indult­Katolikus tanítónő-vezetőképző tanfolyam Nagyváradon. A Katolikus Leánykörök Szö­vetsége, a „Kalász", többnapos vezetőképző- tanfolyamat rendez Nagyváradom a falvakon működő katolikus tanítónők számára. A tan­folyam háromnapos zárt lelkigyakorlattal kezdődött, amelyet Viragh Jeromos dr. veze­tett. Előadó volt a tanfolyamon Molnár János apátkanonok, labor István, a „Kalász" egy­házmegyei igazgatója, S'ettner Andrea köz­ponti vezető, Medveczky Ilona, Legeza Mária és Lukacs Ilona tanárnő. A tanfolyam meg­nyílásán a beszédet Lindberger János prépost mondotta. A tan folyam ünnepélyes bezárása vasártap este lesz a nagyváradi Szent Orso­lya zárdában. SZÖVETKEZETÉT ALAPÍTÓIT CSIK- MEGYE TANÍTÓSÁGA. SepsLzentgyörgy rőli jelentik: Cssikmegye tanítósága 3.a.300 pengői jegyzett a tanszer- és pnpirszövot- ke/et üzletrészeiből. Csikmegve 393 taní­tójának e kezdeményezése a csikmegyei tanítók üzleti érzékére mulat. Vas írd ap délelőtt 11 órakor: ÄRÄNYEMBER Mi KSH EGY MAGYAR KERESKEDŐ PÉLDAADÓ ÁLDOZATKÉSZSÉGE \ égh Sándor divatárukereskedő néhány hónajipal ezelőtt nyitotta meg üzlet' t a Mátyás király-téren- Tegnap megjelent Yégh Sándor a polgármesteri hivatalban és bejelentette, hogy a háború tartamára havonként bruttó jövedelmének 5 százaié- lm! felajánlja éspedig 2 százalékot a ko­lozsvári hadigondozó irodáinak, a hadba- ronultak hozzátartozóinak segítségére, 2 százalékot a harctéren küzdő honvédek­nek megajándékozására, 1 százalékot a Magyar Norma által segélyezetteknek. Ez a nemes áldozatkészség mutatja egyfelől j azt. hogy a Máivá« király-téren elhelyez­kedett iij macuar keresztény kereskedők • annyira megélő jede a helyüket, hogy jőve- . delmükből jótékonykodni is tudnak, más- I részt példaadóként mutatja a keresztény j és magyar kereskedő áldozatkészségét. j amelyet remélhetőleg másol; is követnek. j KITÜNTETÉS. A kormányzó az ipar­ügyi miniszter előterjesztésére megenged­te, hogv vétóz Pétery István miniszteri osztályfőnöknek az erdélyi országrész vil­lamosításával kapcsolatban kifejtett érté­ke-? működéséért elismerését tudtul adják. FELHÍVÁS A GYŰJTÉSRE BEOSZTOTT LE­VENTÉIKHEZ. A városi és járási levenfopn- rancsnoksáe eznton hívja fel a tdiiuhagvüjtésl akcióba szolgalatra beosztott leventék (s egy­ken a munkaadók figyelmét), hogy a l eosztás a honvédelmi miniszteri rende'et kapcsán tör­ténik s igy a szolgálat nem teljesítése levente kötelesség műúszásának minősül. Saját érde­ke minden beosztott leventének, hogy a kije­lölt helyen és időben a Tizes Szervezet fóti- zedesénél pontosan jelentkezzék. ELJEGYZÉS• Makay Margit Budapest és G'ánczv Lajos oki■ vegyészmérnök Fűz- fögyártelen. jegyesek. (Minden külön ér­tesítés helyett.) BEVEZETIK A ROMÁNIAI VENDÉG* LÖKBEN A KENYÉIUEGYRENDSZERT Bukarestből jelentik: A közellátásiigyi ál­lamtitkárság kötelezővé tette, bogy a vendéglőkben csuk váltójegy ellenében szolgáltassanak k.i kenyeret. A vendég­lőkben eddig jegy nélkül szolgálták ki az étkezéshez szüksége? kenyérmennyiséget. Korlátozták a szeszesitalok gyártását Olasz­országban. Kómából Jelentik: Olaszországban megtiltották a marsaiénak, vermutnak, likőr­boroknak ó« pezsgőknek gyártását A gyárak­nak csupán azon paluckárukat szabad feldol­gozniuk, amelyek már raktáron varinak. Adjatok téli ruhát kálón ólának hogy méltók legyünk hozzájuk, akik vérükkel váltják meg a ma­gyar népet! Bármennyi téli holmi gyűlik is össze, semmi sem sok s egyetlen dazab, egyetlen fonál som vész kárba. Adjunk sokat, mert minden adomány hozzájárulás le j jobb fiaink egészségének megóvá­sához. Irodaliclytocget keres a Vöröskereszt. A Vő rös kereszt iroda keres október 1-re vagy a/.on- nalra két irodahelyiséget a főtéren vagy kör­nyékén. A címet Egyetem-utca 1. szám aia leérjük le arini. TERVEK - BUDAPEST - ÁRAJÁNLATOK ÖZV. HÁRY ARPÁDNÉ HALÁLA. Özv. llaríj Árpádné, akit általános tiszte­let vett körül, 71 éves korában Kolozsvá­ron elhunyt. Temetése vasárnap délután négy órakor lesz a köztemető halottas kéi- pohiáiából. A tordai menekült magyarok vezetősége felkéri tagjait., hogy özv. Háry Arnádné végtisztességén teljes számban ! jelenjenek meg. A ROMÁN KÖZIGAZGATÁS HIVA­TÁSA. Berlinből jelentik: Az Es setter [ National Zeitung Románia keleti felada­taival foglalkozva, hangsúlyozza, hogv a román közigazgatásra óriási feladatok várnak a visszacsatolt Besszarábiában és Északbukovinában, valamint Transnistrra uj tartományban. Vakmerő betörők Kirabolták & vávadolaszl plébánia templomot NAGYVÁRAD, augusztus 29. Tudósi- tóuk jelenti: Péntekre virradólag betörők jártak a váradolaszi plébániatemplomban. A betörők valószínűleg még csütörtökön este rejtőztek el a padok között, vagy a gyónta tó,székben, Lezáratták magukat a templomba és csak éjszaka láttak munká­hoz. A betörők leszakítottak és magukkal vittek három perselyt. Behatoltak a sek­restyébe is, ahonnan egyházi ruhákat vit­tek el. Hajnalban a templom kinyitása után távoztak. A templomot a sekrestyés nyitotta ki, egy kisfiú pedig felment a toronyba, Hogy felhúzza az órát. A lép­csőn találkozott a betörőkkel, akik aztán a nyitott ajtón keresztül elhagyták a tem­plomot. A kár nagyságát még nem isme­rik. A rendőrség erélyes nyomozást indí­tott a betörők kézrekeritésére. BOMBA ROBBANT EGY PÁRISI MOZIBAN. Parisból jelentik: A Clichy- utcai ..Ot»uipia“ moziban előadás közben, este fél 10 órakor robbanás történt. Egy ember mezhalt, kettő pedig sulvosan megsebesült. Húsz embert könnyebb sé­rüléssel kórházba vittek. A VIZBEFULLADT A FIA — FEL­AKASZTOTTA MAGÁT AZ APA. Kézdi- vásárhelyről jelentik: Kézdioroszfaluban Gábor Áron gazda 3 éves Áron nevű kis­fia. akit Páll András gondjaira bízott íá- vollétében, egy óvatlan pillanatban a pin­cébe ment és az ott feltört félméteres ta­lajvízbe fűlt. Az édesapa bánatában fel­akasztotta magát. Mire megtalálták, már halott volt. BOCSKAY fiú ruhák és kabátok készen és mérték szerint Bartalls István ruhaáruházában Kolozsvár, Egyetem-utca 1. szám. Ä napokban xryí?Ik meg!! Külmissziói nap augusztus 30-án a belvárosi J ref. templomban. A kolozsvári belvárosi ref. 1 gyülekezet szokásos évi külmissziói napját I augusztus 30-án tartja. Ez alkalommal a dél­előtti istentiszteleten Nagy András teológiai tanár hirdet igét. Dé'után 6 órai kezdettel a külmisszió barátai műsoros vallásos ünnepélyt röptéznék. A vallásos ünnepély programja a következő: Bibliát olvas és imádkozik Nagy István belvárosi s. lelkész, énekel a belvárosi Ref. Dalárda, külmissziói verset szaval Müller Julia, alkalmi versét felolvassa Schuller La- josné, előadást tart Némethy Sándor külmisz- sz'ód utazó titkár, énekel Tornai László, külmisz- sziói versieket szavalnak.: Elekes Zoltán és Juhos Erzsébet. Ez alkalommal az istentiszte­let, valamint a délutáni vallásos ünnepély per- selypénze Babos Sándor külmissziói munkájá­nak a támogatását szolgálja. * ELJEGYZÉSI HÍR. Kerner Judith Kolozsvár és Jászfalussy Károly Budapesty jegyesek. (Minden külön értesítés he­lyett.) 2637. LEZUHANT A PADLÁSRÓL — NYA­KÁT SZEGTE. Szabadkáról jelentik: Hartay József gyári művezető Horgoson ;. vendégségben járt rokonainál, valamiért j felment a padlásra, a feljáró leszakadt alatta, lezuhant és a nyakát törte. A helv- szinen kiszenvedett. Meggyilkolta és kirabolta öccsét - kötéláltali halálra ítélték ÚJVIDÉK, augusztus 29. (MTI.) Ku- kávszki János Petrőc községben meggyil­kolta öccsét, Kukávszki Mihályt és a nála levő 60 pengőt elrabolta. A holttestet a kukoricaföldön elföldelte. Az alig egy arasznyira eltemetett holttestet a kutyák kikaparták. A csendőrség rövid nyomozás után elfogta a gyilkost. Az újvidéki tör­vényszék annakidején életfogytiglani fegyházra ítélte. Felebbezés folytán rno.-,t tárgyalta az ügyet a szegedi tábla és Ku­kávszki Jánost kötélálftali halálra ítélte. Kukávszki védője felebbezett és egyúttal kegyelmi kérvényt adott be­VASÁRNAP MEGSZÓLAL AZ h>TE- NES1 SZÉKELYEK HAR Í\GJ I. A Csantavértől hérrom kilométerre levő Istenes, telepes székely falu népe augusztus 30-án. vasárnap szenteli fel a pécsi Szent Péter egyházközségtől ka­pott uj harangját. A harangot Lajos Gyula pécsi kanonok szenteli, az ün­nepi beszédet pedig Ijjas József érseki biztos mondja. A pécsi Szent Péter egy­házközség ez álladómmal fogadja fUUx- lisává Istenes székely telepet. A református kollégiumi eiemi iskola igaz­gatósága értesíti az érdekelteket, hogy az 1D42—43. tanévre szóló beiratások szeptember 1—3. napjain eszközölhetők a Király-utca 22. számú épületében, délelőtt 8—12 és délután 3—6 óráig. Az előző évben Í6 ebbe az iskolába járt tanulók kötelesek 1-én és 2-án beiratkoz­ni, mert 3-án már az újonnan jelentkezett ta­nulókkal töltik be helyüket FGY ÉJSZIUCR alatt kiirtjuk POLOSKÁIT és PETÉIT. „Tis tGság° vállalat, Kossuth L.-u. 34. Tel. 30-32. * KERESKEDŐK FIGYELMÉBE! A kolozsvári kereskedőtanonciskolába (Bar- tha Miklds-utca 10.) a beiratások szep­tember 1—4. napjain délután 3—7-ig 'esz­nek. Az Rkolába nemcsak a kifejezetten tanonci minőségben alkalmazottak Íran­dók be, hanem a vonatkozó miniszteri rendelet szerint a szakismeretek céljából alkalmazott gyakornokok, vagy más né­ven nevezett alkalmazottak, tehát a kifu­tók. hetesek, naposok is. A beiratkozó főnöke levelével jelenik meg. Ebben a cég igazolja, hogy a tanuló nála van alkal­mazásban. Be kell még mutatni a tanuló születési anyakönyvi kivonatát, utolsó iskolai bizonyítványát és — ha van — a tanoncszerződést. Beírás után a tanuló visszakapja okmányait. A tanítás szeptem­ber 9-én kezdődik. Az iskoláztatási köte­lezettségeket nem teljesítő főnök ellen az 1922. évi te. IX. fejezetében megszabott büntetőrendelkezések alkalmazandók. 02686. A Hitel augusztusi száma. Eddigi számaihoz hasonlóan, most is gazdag és változatos tarta­lommal jelent meg a fiatal erdélyi értelmiség nemzetpoiliitikai szendéje, a Hitel. Vezetohe- lyen Ullein-Reviczky Antal m. kir. rendkívüli köA-et és meghatalmazott miniszter századokra visszanyúló áttekintésben vázolja az olasz— magyar barátság fejlődésének útját, bőséges adatok összefüggésében mutatva meg e sok- százados barátság lelki és történelmi okait Ezt követően Csizmadia Andor a háborús társa­dalompolitika feladatairól ir nagyérdekességü és égetően időszerű cikket, Zathureczky Gyula pedig az utóbbi évek szellemi átalakulásának szintézisét adja. Különös érdeklődésre tart­hat számot Malán Mihály „A szláv veszede­lem” c. tanulmánya, melyben pontos statiszti­kai számítások alapján a szláv népek szapo- rasagának egyre ijesztőbb arányaira mutat rá. A folyóirat főrészét Kiss Jenő cikke zárja be, melyben „Szekták a magyar irodalomban” c. korábbi cikkéhez fűzött észrevételekre vála­szol. A lap egyes rovataiban még a következő közleményeket találjuk: Mocsáry Lajos az erdélyi' társadalomról 1855-ben; Kazinczy cs a románok; Urambátyáro országa; Gróf Knyp- hausen romáhai útirajza; Birtokmegcszlás Er­délyben; A legújabb Széchenyi-irodalom. A Hitel nemzetpoiitikai szemle szerkesztősége ás kiadóhivatala: Kolozsvár, Mátyás király-tér 5., I. emelet, LEVÉLPAPÍROK, Otfysster&töS % legválaszfékosablí k'trítelJg, Ísíjöí* csóbban az „RLLEN2ÉKM k5ay?as* büiijähäa, Kolozâirâîfe, Kültelek Rozoga, jajgató szekér. Sir, panaszol, mig haza ér. A kocsisa nyütt, ösztövér: bajusza, szempillája dér. Árokban csöppség téníergg ötesztendőnyi kisgyerek. A szeme ámuló, kerek: utszéli csodáknak keret Van kutya is. Nagyszerű, vén Kószálva csatornák kegyén tengődő magányos legény. Gyermeknek játszótárs. Bohém. És vannak házak, otthonok Az ereszükről fény csorog. A tetőn macska ácscrog. Az ablakokon légy kopog. HOBÁN JENŐ­♦ HIRDETMÉNY. A Kolozsvári Villa­mos Müvek Rt értesíti igen tisztelt áram- fogyasztó közönségét hogy halaszthatat­lan hálózati munkák elvégzése miatt f. hó 30-án, vasárnap reggel 5 órától 12 óráig áramszünetet fog tartani a Malpm-utea, Fürdő-utca, Erzsébet-ut, Fellegvári-ut. Rákóczi-ut és Hegyvölgy-utca—Damja- nich-utca—Törökvágás tengelyvonaltól nyugatra e-3Ö összes utcákban. Kolozsvár, 1942 augusztus 28. Kolozsvári T illamos Müvek Rt. I Ciáitoz király-tér 7. sz. és veszélytelen gá­zokkal irt Deák mérnök, Mátyás Telefon : 27—00, * AZ ELŐRELÁTÓ EMBER haláleset i biztosítással gondoskodhatik szeretteiről Gyermekei iskoláztatását, jövőjét, hozo­mányát gyermekbiztositással biztosíthat­ja. Öreg korára elérési tőkéről vagy élet­hossziglani járadékról gondoskodhatik. Különleges nyugdijbizrtositási módozatok te.szik lehetővé, hogy megrokkanásától élete végéig nyugdijat, özvegye pedig öz­vegyi nyugdijat kapjon. Az 1857-ben ala­pított legrégibb magyar biztosító vállalat, az El-5 Magyar Általános Biztosító Tár­saság helybeli: Egyetem-utca 1. szám alat­ti főügynöksége készséggel nyújt felvilá­gosítást. R máiiiábaE F©~osztény nőm állfeat ?sidő szolgá-» latában BUKAREST, augusztus 29. Ez év ok­tóber elsejétől kezdve egyetlen zsidó vagy zsidó intézmény nem alkalmazhat, vagv tarthat szolgálatában keresztény cseléd.-r vagy szolgaszemélyzeíet. Akik ezt a ren­delkezést nem tartják be, úgy a zsidók, mint a keresztények, az előkészületbe'' levő rendelettörvény előírásai szerint, büntetésben részesülnek. Azokat, akik a fenti feltételek mellett vannak «dkaliua zásban, felszólítják, hogy idejében mond ják fel állásaikat. Újdonságok, klasszikusok Albumok, felszerelések. — Szállítok hiánylistára. Ko­moly, szolid árak. Gyűj­teményt, tömegbélyegeket készpénzért veszek. L. Herezeg Ernőné bélyeg- kereskedő Kvár Dávid F.- > utca 12. Vesz, eled, csertl | " iíímsk

Next

/
Oldalképek
Tartalom