Ellenzék, 1942. július (63. évfolyam, 146-172. szám)

1942-07-08 / 152. szám

1942 Julius 8. ELLENZÉK Taniiéi kinevezések Erdélyben Kolozsvár, julius ti. A vallás és közoktatás- ügyi miniszter Czigle Mária alsóborgói, Elsholc Antalné Haltig Mária besenyői, Géczi Csiszár Jolán romolyi, Griga Valér ujradnai, Györbiró Sarolta run.ki, Hets Erzsébet szászlekeneei, Karczagi Erzsébet borgóbesztercei, Láng Edith kisilvafiirésztelepi, Mrenes Miklós sajószent- iváni, Parce ami írén besztercei, Potens Emma magurai', Sextiusz Róza ujradnai. Szinte Zoltán nagysajói, Todorán Miklós majorszentjózseíi, Valentini Gézáné Gellner Mária oláhszent- györgyi, Zentai Julia felsőbudaki, Zilahi Bar­nabás zselyki, Bordás Géza kisbácsi, Csabáy Sarolta bonchidai, Dobos András türei, Farkas Istvánná Boér Ilona válaszút!, Gáspár Mária Magdolna fejérdi, Giday Gabriella magyarló- nai, Jakner Piroska kolozsvári, Jósa Irén ko­lozsvári, Kánási Irén alsózsuki, özv. v Kéray Endréné Vécsey Anna kolozsvári, Kiss Irén kalotaszentkirályi, Kiss Józsefné Szabó Róza magyarbikali, Papp Imréné Rácz Julia szu- csági, Szalíay Istvánné Farkas Róza mérai, Új­vári Vilma vajdakamarási, Vass Ferenc sebes­vári, Zsigmond Ödön kolozsvári, Farkas Károly szurdoki, Magyarosán Nichefor biiktótfalui, Nagy Ilona krasznai, Papp Józsefné Simon Má­ria leiek Tóth Endréné Rettegi Anna alsó- nvázlói, Sebestény László zálnoki, Tóth Károly nyirsidi, Baráth Julia hármaspataki, Bajkó Jó­zsef pecsétszegi, Bányai Attila dés-cichegyi, Boda Bona sajóudvarhelyi, Boerean László jnagyarborzási, Griíd János lóznavölgyi, Kalu- FCT Péter révkolostori, Kepri Elza szamosujvár- ncmeti, Kimpán Miklós kishavasi, Kissné Hajnik Róza désaknai, Klucs Edith csicsó* györgyfalvi, Kosztin Gábor kornislaki, Ková- csik Margit ördöngősfüzesi, Mánn Viktor ne- mesbudafalvi, Moldován Julianna kohorpataki, Muresán Jánosné Rakolcza Anna bálflaünyos- csabai, Pădure Éva kupsafalvi, Pólyák Laszló- né Sallay Margit szentmargitai, Popec Simon erzsébetbányai, Puskás Ödönné Császár Ilona nagyilondai, Susa Olivér nagyka jani, Szabó Edith kozárvári, Szabó Rubin falkosányi, Ta­más László kővársolymosi, Tárcza Szabina gáncsi, Tóth Erzsébet széki, Tallós El emérné Székely Ilona almásmálomi, Bacsics Mária ká- szonjakabfahri, Balásné Mebrwehrt Magdolna ditrói, Balogh Lajos csikszentmiháiyi, Bartalis József csikrákosi, Bencze Eleonora galócási, Gáspár Mária ditró-cengelléri, Haraszti Erzsé­bet csikdánfalvi, Hinfner Maria csikszentdomo- kosi, Kecskés Vilma csikszentkirályi, Kelemen Andorné Kömény Erzsébet tusnádi, Kiss József csikdánfalvi, Kuna Rozália bélbori, László La- josné Szabeni Mária madéfalvi, Nagy M. Ber- nárda csiksomlyói, Simon Hona gvergyótöl- gyesi, Szabó Gizella, szárhegyi, Szebeni' Piroska gyergyóbékási, Take Etelka gyimesközéploki, Balázs Gabriella berecki, Gyö^gybiró Zoitánné Lihalik Judith sepsiszentgyörgyi, Hadnagy Anna komollói, Mátyás Józsefné Csekme Ida szörcsei, Oláh Erzsébet kézdiszentléleki, Sá- rossy Mihályné Nagyházi Róza torjai, Sulyok Margit székelytamásfalvi, Bodrogi Emma füle- házi, Glosz Edith maroshévizi, Iványi Margit iibánfalvi, Nemesné Puskay Gizella marosvá­sárhelyi, Pethő István várhegyi, Pintér Margit íelsköhéri, Sándor Erzsébet szentdemeteri, Se­bők Rozália mezőpaniti, Benczédi Sándor ko~ rond-pálpataki, Bene Lászlóné Molnár Vilma parajdi, Dóra Gézáné Juvanez Irén etédi, Hú­szai Ilona bágyi, Karikás Erzsébet köröndi, Klinovszky Rezsőné Barna Piroska szentegyhá- zasfalva-szentkeresztbányai, Kondor Ilona sik- lódi, Kovács Béláné Rácz Ilona betfalvai, Ko­vács Lajos kissolymosi, Lukácsi Domokos kadá- csí, Balogh Margit krasznaszentmiklósi, Faul Lajos nagykörtvélyesi, Frecska Anna avasíel- sőfalui, Hili .Mária avasujvárosi, Kampian Eleonora tőkésbányai, Kellenberger Istvánná Tóth Róza meddesi, Kerekes Erzsébet szakálas- lalvai, Koppány Károlyné Bozóky Erzsébet nagykárolyi, Koza János bucsonfalvi, Kurtinez Pál sárfalui, Majoros Mária alsóíemezelyi, Nagy Gizella érendrédi, Papp Rózsa aranyos- Szepesi Ferenc nagykároly-szentjá- noste'epi, Szőke Mária érendrédi, Györgypál Eiemérné Bedő Bella nagytarnai, Rigó Józsefné Barabás Irma nagytarnai, Balabán Rudolfné Gérecz Sarolta kistécaői, Ballagó László felső- visói, Bartos Sándor váncsfalvai, Briscsák László oroszkői, Dániel Erzsébet farkasrévi', Ferencz Gyula técső-ferencvölgyi, Flórian Fe­renc, szerfalvi, Halmágyi Gyula borsabányai, Láng István felsővisói, Melegh Olga szapioncai, Mihálka Ilona petrovai, Mohácsi Anna batizai, Muresán Györgyné Weiland Margit márama- rossziget-dobonycsi, Nagy Lászlóné Kosa El­vira viski, Nemes Sára faiusugatagi, Paulik Katalin ielsovisói, Rencz Idára hosszumezői, Román Demeter szurdoki, Rományik János felsőrónai, Ruzicska Judith budfalvi, Veress Borcsa Jenő viski, dr. Zsigmond Jánosné Czir- mes Éva máramarosszigeti, Bakó Lajos csokaji, Belányi Magda szentlázbári, Boocz Irén élesdi, Cserhátiné Szluka Mária barátkai, Drávái Jó­zsefné Zsiga Terézia almaszegi, Filvig László eskünői, forintos Jolán érkörtvélyesi, Füzesi Vilma értarcsai', Gesztéi N. Margit ürgetegi, Gilvácsi Margit feketeerdő-üveggyári, Halmá­gyi Sándor almásfegyverneki, Jakab Dezsőné Kis Tóth Katalin rontói, Mátf'us Margit barom* laki, Helyes Ilona piskolíi, Mohos Róza almás- fegyvemeki, Oláriu Gábor lerjei, Sülő László- né Fodor Mária érmihálvíalvi, Takács Ida si- téri, Topolyai Erzsébet szaiárdi, Török Jolán bihari, Varga Lászlóné Varga Julianna fugyi- vásárhelyn állami népiskolai helyettes tani to­kát, állami népiskolai rendes taaitókká kine­vezte. _______________ LEVÉLPAPÍROK, egys*«wtllsFa !eg választékosabb kivitelig, legst« csóbban az „ELLEN2ÉE" klnyras* boltjában, KolezsváK Német stezérezredes eUsmerií cikke n magyar katonáról BERLIN, julius 8. (MTI.) A Grazer Ta&e­blnitt „A magyar katona*4 címmel vezércikket közöl, amely néhai Seeckt vezérezredesnek, a birodalmi véderő egykori főnökének tol Iából származik. A cikket Seeckt vezérezre­des hagyatékában találták. Megemlékez-k háborús tap as zt ala taár ó i, majd így folytatta: A magyarok földműveléssel foglalkozó nép katonaoréuyeiről tettek tanúságot. A fára­dalmakat és az időjárás viszontagságait ed­zetten tűrlek, élelemben 'igénytelenek vol­tak. szorosan össze vannak kapcsolva a földdel és a természettel. Mindez eszményi katonákká avatja őket és a szívósság és ki­tartás párosulva a szenvedélyes nemzeti ér­zülettel éppen olyan el lenál!hatatlanná' tette a magyarokat a támadásokban, mint ami­lyen szívóssá a védekezésben és ellenállóké­pes« ég a hatezerén csőben. A világháború harmadik évében, amikor már mindenkit besoroztak, aki fegyvert tu­dott fogni, néhány vállalkozó ember saját erejéből és saját kezdetnél*)! e/.ésébö 1 még egy szabadcsapatot szervezett a kárpátok védelmére. Öszbecsavarodoít aggok és fia­tal gyerekek álltak már csak rendelkezésre* de én láttam ökot, amikor a ..Magyarok1 nevű csúcsot rohammal elfoglalták és annak az elnevezésüknek, „tigrisek41, becsületet sze­reztek. A cikk a következőképpen fejeződik be: Ezt a néhány sort néhai világháborús ma­gyar bajtársaim emlékének szentelem, ugyanakkor az ifjú magyar honvédhadsereg­nek szánom megemlékezésül. hogy példát és Kilét merítsenek belőle a jövőben. SPORT Julius ti és 12-én Kolozsvárra tarifák meg az Erdélyi Kerület egyéni teniszbajnokságait KOLOZSVÁR. Szombaton és vasárnap újra érdekes eporteseményben lesz része Kolozsvár közönségének. A kolozsvári Tenisz Club rende­zésében tartják meg az „Erdélyi Kerület" egyéni teniszbajnokságait a KTC sétaíéri te­niszpályáin. A versenyre eddig a kerület csak­nem összes férfi és női játékosai beneveztek és igy igen érdekes küzdelmekre van kilátás. Az Erdélyi Kerület teniszbajnokságain kilenc csapat játékosai vesznek részt. Nagyváradról az NSE, MAC és a Törekvés, Nagybányáról az NSE, Szatmárról az SzSE, mig Kolozsvárról a KAC, KTC, KEAC és a Básyta játékosai ne­veztek be a kerületi egyéni teniszbajnoksá­gokra. A verseny szombaton reggei 8 órakor kezdődik, mely mindkét napon át egyhuzam­ban a besötétedésig tart, Besztercén élénk sportélet van BESZTERCE. Az elmúlt vasárnap igen érde­kes, barátságos mérkőzést játszottak egymás ellen a besztercei és a bethleni leventék. A mérkőzést a beszterceiek nyerték meg 7.J (4:0) arányban. A kitünően összeszokott besztercei leventecsapat góljait Egyed (2), Kirinvi (2), Némethy (2) és Tamás lőtték, mig a bethleniek részéről Lopitás volt eredményes, A mérkőzést Boldis László tanár vezette le. A Besztercei Magyar Sport Egylet most nagyban készül vidéki mérkőzéseire. Ugyanis a BMSE legutóbb a szászrégeni Turul ellen j 6:l-re, a dési MÁV ellen 3:l-re, mig a szamos- J újvári Törekvés ellen 1:1 arányban döntetlenül j játszott. A BMSE Boldis főtitkár vezetésével a közeli hetekben eleget tesz a fenti egyesüle­tek kérésének és lejátssza visszavágó mérkő­zéseit. Szeged a vidéki bajnok KOLOZSVÁR. Az egyik fővárosi sportláp (táblázatot közöl, az NB I-ben játszó összes vi­déki csapatok teljesítményéről, hogy egymás­sal szemben hogyan állották meg helyüket. A táblázat a következő képet mutatja: 1. Szeged 14 8 6 — 56:25 22 9 NAC 14 6 7 1 39:19 19 3. Szolnok 14 8 3 3 46:23 19 4. Újvidék 14 5 5 4 23:33 13 5. SalBTC 14 5 3 6 33:39 13 6. KAC 14 5 2 7 25:34 12 7. DiMÁVAG 14 O 4 7 31:36 10 8. SzVSE 14 — 1 12 15:57 2 Haegg újra világcsúcsot fűtőit Hagg, a kiváló svéd távfutó, aki csak az el­múlt napokban javította meg az egymérföldes futás világcsúcsát, egy újabb távirati jelentés közli, hogy a csodálatos képességű futó most a kétmérföldes világcsúcsot is megjavította 1 8.47.6 mp.-re. Az eddigi világcsúcsot Maki tar­totta 8.53.2 mp.-el. Szabadkán rendezik ntei az országos vidéki atlétikai bajnokságokat Az országos vidéki atlétikai bajnokságokat, melyet mint ismeretes, szombaton és vasárnap Szabadkán rendeznek meg, szokatlan nagy ér­deklődés előzi meg. Az uj szabályzat szerint egy-egy számba kerületenkint hat versenyző nevezhető, de csak négy indulhat. Az elmúlt évben Kolozsvárott tartották meg az országos vidéki bajnokságokat, melynek győztesei a kö­vetkezők voltak: 100 m.: Korompai K. 10.8 mp, 200 m,: Korompai K. 22.3 mp. 400 m.: Bakos Dk. 51.1 mp. 800 m.: Kiss Dk. 1.58.2 mp. 1500 m.: Farkas Pv. 4.06 mp. 5000 m : Pataki Pv. 15.27.2 mp. 10.000 m.: Pataki Pv. 33.40.4 mp. 110 m. gát: Nádasdi É. 165 mp. 400 m. gát: Ná- dasdi É. 57.3 mp. Magasugrás: Máthé É. 178 cm. Jávolugrás: Léhnert D. 708 cm. Hármas ugrás: Kapros dr. K. 14.24 m. Rúdugrás: Léhnert D. 370 cm. Sulydobás: Horváth É. 14.31 m. Disz­kosz: Horváth É 45.89 m. Gerely: Rákhely Ény. 57.24 m. Kalapács: Biró Dk. 46.84 m. 3000 m. akadály: Apró É. 10.11 mp. A kerületek közti pontversenyt tavaly Pestvidék nyerte 96 pont­tal. 2. Észak 85 p. 3. Kelet 40 p. 4. Északnyugat 34 p. 5. Dél 30 p, 6. Délkelet 26 p, 7. Dél­nyugat 12 p. 8. Székelyföld 1 pont A Szolnok csapata vasárnap Érsekújvár vá­logatottja ellen 4:1 (4:1) arányban győzött 1000 néző előtt. A gólqkat Szűcs L, Kispéter, Sza- lay (öngól), illetve Szlávik lőtték. A Szolnok csapatában Szűcs középcsatárt játszott, mig Labore középfedezetet. _ A KKASE labdarugó szakosztálya csütörtö­kön délután fel 6 órakor uj klubhelyiségében (Mátyás király-tér, Kismeeíer-utca sarok épü­let) rendkívüli ülést tart, melyre a vezetőség kéri az összes játékosok pontos megjelenését várszegi, a MAC kitűnő atlétája, a vasár­napi győri versenye 67.84 métert dobott gerely­nek Az 5000 m.-es síkfutást Farkas (Testvéri­ség) nyerte. Ideje: 15.24.6 mp. A disvkoszve- test Tóth (BBTE) nyerte 44.53 m.-el. A KEAC Pulin!, Haas Jäger és Benke fel­állításban tegnap délután a KTC cs Bástya kombinált teniszcsapatával mérkőzött meg, me­lyet 5:1 arányban győzött le. A Szabadkára utazó országos 'vidéki atléti­kai bajnokságokra úgy a KĂC, mint a KEAC atlétái csak a péntek délutáni vonattal utaz­nak el, ahová éjfél után Î órakor érkeznek meg. Mint Ismeretes, a versenyt szombaton délután 4 órakor kezdik meg Szabadkán, mely vasárnap is egész napon át tart. A KAC labdarugócsapata julius 21-éig nem tart edzéseket, mivel az összes játékosok há­romheti szabadságot kaptak egyesületüktől. A KAC vasárnap az egyetemi sportpark úszómedencéjében nagy versenyt rendez, melynek műsorát ma állítja össze a veSpetőség. Vasárnap rendezi meg a Levente Egyesület házi atlétikai céllövo- és uszóverseuyeít A kolozsvári Levente Egyesület julius 12-én, vasárnap, az egyetemi sportparkban rendezi meg a hadtest és országos versenyek előtt a válogató atlétikai, céllövő és uszoversenyeit. A versenyeken minden levente indulhat, ne­vezés a verseny kezdete előtt a helyszínen, a leventeigazolvány felmutatása mellett; neve­zési dij nincsen. I. Atlétika: Reggel fel 8 órakor külön a 15— 18 és 19—25 évesek, versenyszámok: 100 m., 400 m., 800 in., 1500 m. síkfutás, Ili) m. gát­futás, magasugrás, távolugrás, rúdugrás suly- lökés, (7.25 kg.), diszkoszvetés, geretyedobás. Versenyvezetők: Donogán Tibor és Bariba Béla. II. Úszás: Délután 4 órakor, versenyszámok: 12—14 évesek: 50 m. gyors, hát és mellúszás; 15—13 évesek: 100 m. gyors, hát és mellúszás; 19—23 évesek: 100 m. gyors és hátuszás, 4TW> £n. gyorsuszás, 200 m. mellúszás, mü és torony- UL’rás. Verseny vezetők: dr. Bitskey Gyula és Leitersdorfer Tibor. III. Céllövészet: Reggel fél 8 órali’or, külön a 15—18 és 19—23 éveseknek, testhelyzet: fekvő, átló és térdelő, testhelyzetenként 3—3 próba és 10—10 értékelt lövés adandó le. Versenyren­dező: Nagykárolyi János. A hadtestversenyen csak azok indulhatnak, akik az egyes számokra kiirt legalacsonyabb szinteket elérik, il'etve túlszárnyalják. Az atlétikai És úszó váltó csapatokat, vala­mint a céllövő csapatokat az egyéni versenyek eredményei alapján álliíja össze a versenyren­dezőség. A hadtestversenyeken csak azok indulhat­nak, akiket a versenyrendezőség véleményezé­se alapján a Levente Egyesület elnöksége a versenyre benevez. I Bővebb felvilágosítást minden érdeklődő le- ! vente a Jókai-utea 2. szám alatti Levonto-c41- 1 honban (II. emelet) nyerhet. Irodalmi est Kolozsvárott Annakidején részletesen foglalkoztunk a kolozsvári Művészeti Hetek kát irodalmi esi jéveí. A Kelet Népe juJlusi száma ezzel kap cserfáiban a többi közt ezeket Írja: „A kolozsvári Művészeti Heteket május 9-én irodalmi est nyitotta meg, juniüs fi-aa irodalmi est fejezte he. A megnyitó est a mai irodalomé volt, a záréesten a trianoni határokba, szorított országrész, iratíalmí tér mesének keresztmetszetét kívánta bemutatni a rendező szerv. Az ország oyítvánoS3ága előtt lezajló estet (a rádió közvetítette) gróf Iv.'mífy Miklós nyitotta meg. Az ünnepi jel­legű beszédekkel megfejelt és „esetnennyó tett" est érdektelen és szikes műsorának rész­letezése helyett röviden elmondhatjuk, hogy ez az irodalmi est megközelítőét; sem felelt rueg a kitűzött célnak, nevezetesen annak, hogy bemutassa a trianoni országrész irodai- inát. A müsorkörnyrezet közömbösítette nagy költőink egyébként is 'kevésbé jelentős ver seinek natását. De hogyan maradtak ei er­ről az estről a legjelentősebb mai magyar irók? Müveiket számtalan vonatkozás és több nagy munka köti össze Erdéllyel. A koloz«- vári közönség várta őket. Az egész műsor szereplőiből csak Illyés Gyula és Márai Sán­dor nevét tudjuk kiemelni, mint. akik egv- egy vonatkozásban csakugyan időtállóari jel­lemzik inas irodalmunkat. Kozocsa Sándor összefoglaló előadása szinte szerencsétlen­ség volt. Az irodalmi számok közé beékelt, zenei mlisorszámokról sem tudunk jobban nyilatkozni. Hub’ay mint zeneszerző, már megjelenése idejében elkésett jelenség volt Ha a rendezőség minden áron mellőzni akar­ta Bartók és Kodály egy-egy hangszeies mü­vét, akkor a magyar népi dallamok zongora kiséretes feldolgozásaiból keltett volna mii sora venni egyes darabokat, természetesen a legnagyobb íróink szereplése mellett. így a zenei rész illett az irodalmihoz. Ami pedig az „egytáborba való tartozás gondolatát" il­leti, soha nem kételkedtünk abban, hogy az erdélyi és nem erdélyi nagy magyar irók teljesen azonosan gondolkoznak a magyar sorskérdések tekintetében." MEGJELENT Â VÁMTARIFA ÜJ 1 KIAtFÁSA Budapest, julius 8. (MTI.). A ma­gyar vámtarifa 1925 január 1-én, ló­hát több mint 17 évvel ezelőtt lépett életbe. A gazdaságpolitikai és a tér melósi helyzetnek azóta bekövetke ­zett mélyreható változásai folytán a- vámtarifának életbeléptetése óta el­telt idő alatt igen sok esetben kellett; módosulnia és kiegészülnie. Ezek: folytán a régi kiadású vámtarifát csak igen nehézkesen, különbözőj rendeletek összevetése mellett lebe , tett használni. Ez sok lehetőséget nyújtott tévedésekre. Ezért a pénz ügyminiszter elrendelte a vámtarifa - nak és az ezzel kapcsolatos magya­rázatoknak újrakiadását. A vámtari-1 fa és a v ám tax if ami agyar ázatok uji kiadása a budapesti Fő vámhivatali raktárgondnakságáiiál (Budapest,; IX. Fővámpalota, földszint 8.) sze- rezhető be. ÉHÍNSÉG SINAÎ-FÉLSZIGETÉN Szófia, julius 8. (TP.) Kairóból ér­kezett jelentések szerint iSlnai-félszá-j get én a szállítási eszközök hiánya; miatt éhínség tört ki. Az egyiptomii kormány által a helyszínre küldött bizottság tegnapi jelentése rendkívül, komoly, minthogy Sinai-félszigeté-' nek élelmiszerszükséglete ma a nyit gáti sivatagból oda át lakói tatot t be duinok nagy száma miatt sokkal na • gyobb, mint azelőtt. Ehhez járul még az is, hogy a félsziget diéli ré­szében van az a nagytérjedeimii kon-' centrácíós üibor, amelyben ezernél több egyiptomi él ma. Háziasszonyok! Figyelem! Cukornéiküli befőzés! Gyümölcs, zöldség ház' feldolgozása! Készüljünk a télre: Időszerű tanácsok a magyar háziasszony szá­mára. Cukornélküli befőzés. Gyümölcsök, főre-’ lékek, tésztafélék, húsfélék, stb. tárolása. Has. -j nos növények, stb. gyűjtése. Gyakorlati tara- csők. Pengő 2 ­Osztrovszkyné: Gyümölcs, zöldség a konyhában A gyümölcs és zöldségfélék konyhai feidolgn zásának válogatott receptjei. Pengő 1.26 Osztrovszkyné: Gyümö'cs, zöldség házi feldolgozása A gyümölcs és zöldségkonzerválás házi tr;. . szereinek kipróbált receptjei. Pengő í .20 Kaphatók az ELLENZÉK KÖNYVESBOLTBAN Kolozsvár, Mátyás király-tér 9 Vidékre .'rí véttel is azonnal szi-Hitjuk.

Next

/
Oldalképek
Tartalom