Ellenzék, 1942. június (63. évfolyam, 122-145. szám)

1942-06-05 / 125. szám

>*•>■ 2 mmm, m Megnyílt a kolozsvári idegsebészeti klinika 1 kt)lA)/S\ 4K< junius ( \/ Ellenzék műnk itúrsu’ól ) szerit pet cry /*ip,mond ilr., ■cktor magtiil n-tis a vallás, n közoktat.is. ujc\ • uunisy.ténuu) < ■» a I «Truc ,i«./sof Tildy műn vegvetcui nevében -/urdun délelőtt liu- mprKf» n uijiillu reiidt-Hrtésétiek u tu«l«>­iis.íiin(líicii'm idsp. é.v rlmt'-fcyú:r\á*/.ali Klí- jukájának kerctébru létesített uj itifpfSK-'bt*- intézetet. \ Magyarországon «‘«Klip; ejţ> •düldlló iticp- ► rbesyctj intézet ünnepélyes megnyitását megelőzően az orvostudományi kar tudomá­nyos ti 11**ít rrndt'/flt, nu ívnek rOz* y evői előtt Mi-'/fo/t-.-y Dezső ilr.% igazgató-orvos, tanár ismertette az intézet megv jló-it;i..a t rdekt Vn múltbeli lintózkedé't kot. Az igazgotó-orvostanár bevezető szavai után Heinrich. l'<\lc tir. egyelcmj tanár, > liaoiburrj ideggyógyá-*zati kmik.i 'guzgatőja. aki mint a ferenc Júzsel fudwüiáuyi -pyetem orvostudományi karantik meghívott vi ndúge vett részt a tudományos ülésen é«, az Intézel megnyitásán, az id< ^sebős/cMnek a/ idegg\ ó. c> asz: than váró jelentőségéről mondott ve- 'itett kopek kel kísért előadást. Ezután Kömyt'i 1*1 ián tlr., rendkívüli egyetemi tanár, az uj idegsebészeti intézel vezetője, iíinerb tte az idegsebészet időszerű kérdéseit, amivel kapcsolatban bemutatott több sebészeti utón eredményessen gyógyke- zelt agy- é.s gerincwlőbcieget. Az előadásokért Miskoic.ry dr. mondott köszönetét s bezárva :i tudományos ülést, felkérte a jelenlevőket az újonnan megnyílt ■intézetének és feksECrelésének a meg-tekánté­Uj vonatpár Nagyvárad és Érmi- hályialva között. A MÁV nagyvára­di allomásfőnökáégóiiek tájékoztató­ja szerint Nagyvárad és Éinniliály- iaJva között junius 1-től forgalomba helyezték a 2429. (Nagyváradról in­dul 4 óra <22 perckor) és 2424. ('Nagy­váradra érkezik 15 óra 37 perckor) .számú vonatot. Budapest Nyugati p. a. és Nagyvárad között a Nagyvá­radra 7 óra 5 perckor érkező 530. és Nagyváradról 20 óra 5 perckor indu­ló 531. sz. vonathoz hálókocsit kap­csolnak. . BULGARIA IS KÜZD A LÁNCKERES­KEDŐK ELLEN. Szófiából jelentik: A bol­gár hatóságok mind súlyosabb rendszabályo- »*t allcdaiazaot a l*nckere#kedök é» a gaz- •dssígi élet szabotálói eááen. Szilisztrában két keíesikedőt, akik 100 pár női harisnyát és egyék árukészletet nem jelentettek be, 10 évi fegyházra Ítéltek. Tirnovoban egy ci­pészt, mort jegy nélkül készített cipőt űzér- ftedö áron.- 5 évi fegyházzal büntettek. Küs- teudilben egy szövetkezeti alkalmazottat, aki megtagadta az igény jogosultaknak 6 liter petróleum kiszolgáltatáaiít, 3 évi és 5 hónapi legyháara ítéltek el. Könyvnapi érdekességek! Könyvnapi ár Sieztray Gyula: Színházi esték ’ " 6.— Cs«ry-Clauser Mihály: Széchenyi nap­jai. Kötve 5. __ Egyed Zoltán: Barack. Kötve 6.80, fűzve 4.80 Farkas István: A levegő titánjai Köt­ve 9.—, fűzve 7.—. FSlemile mind ezt fújja (99 székely népdal kottája) 3. __ Ignácz Rózsa: Róza leányasszony. Köt­ve 9.50, fűzve 7.50 Méthé Elek: Amerikai magyarok nyo­mában. Kötve 6.80, fűzve 5. __ Mathia Károly: 104 magyar katcnadal 1.30 Meszlényi Antal: Magyar sorsunk őrei Mohácstól Trianonig. Kötve 4.80, fűzve 3.80 Nizsinszkyné Pulszky Rom óla: Harc az Istenért. Kötve 7.40, fűzve 5.40 500 év humora. Kötve 8.—, fűzve 6,— Ráth—Végh: A házasság regényes élet­rajza. Kötve 7.80, fűzve 5.80 Gr. Széchenyi Zsigmond: Két kecske. ÍVadászkönvv, sok képpel). Kötve 9.60, fűzve 7 60 Szeresd a magyar katonát. Mindszenti Bertalan és Varsányi Ferenc katona- könyve. Kötve 2.80 Szitnyai Zoltán: Tánc. Kötve 7.50 Török Rezső: A férjnek nem szabad. Kötve 10.80 Vaszary Gábor: Tiz deka boldogság. Kötve 6.80 Vieszt Zoltán: Csak úgy a föld körül. Kötve 9.60, fűzve 7.60 Hazai utazók Erdélyben. Kötve 6.50, fűzve 4.— Tréfás és csufolódó erdélyi népkölté­szet. Kötve 6.—,■ fűzve 3.60 Andrs. Kartonálva —.80 Andrs. Kartcnálva —.80 Elöjegyezhetők és könyvnapokon kaphatók az ELLENZEK KÖNYVESBOLTBAN Kolozsvár, Mátyás király-tér 9. Vidéki rende­léseket azonnal intézünk. Kérjen azonnal díj­talan képes könyvnapi árjegyzéket. ELLEN ZCIt 1142 A KOLOZSVÁRI MAGVAR Junius 7--én, vasárnap egynapos ünnepet tart Kolozsvár KOLOZSVÁR, junius 5. A hetek óta tartó Iá *as munkának ragyogó eredményei szépen bontakoznak. A szaztugu rc*nde/.Őbizott.ság elő adón már nagyjában beszolgáltatták a |uniu 7-én - egtsz nap — tartandó Magyar Nap óriási anyagának slágereit képviselő műsor- pontjait. A délelőtti programot nagyjából már is­mertettük. Ezen .o ünnepségen olyan látvá­nyosságban lesz része Kolozsvár magyar kö­zönségnek, amilyent csak a boldog békeévek nyújthattak. Erre a napra az a régi bekenap vissza fog térni és ez a nap minden itt élő ma­gyarnak kicsitőlnacvig —- lélekbemaikoló örömnepja lesz. A délutáni ünnepség sem marad mö­götte a délelőttinek. A Rákoczi-kert ragyogóan feldíszített területén, délután 2 órakor, három ágyú lövés jelzi) a népünnepély kezdetét. A mű­sort az egyesített dal, ének és fúvós, vonós ze­nekarok a Magyar Hiszekegy-el vezetik he, Tárcza Bertalan országos karnagy vezénylete mellett. Bálint József, László Dezső és Albrecht De­zső országgyűlési képviselők tartanak beszé­deket, méltatva a kolozsvári Magyar Nap je­lentőségét 0's célját. Mindnyájan mindent a Honvédeinkért! A délutáni műsor slágere»: Gerő Borosa gyermekprimadonna ás Borsodi Jenő gyerroek- bonviván tánc és énekszámai. Harangozó An­nus, Horátek Irén, Csiszér Gellert szavalatai, I »mint íj sujit költeményeikkel. A ,,Japán iiái ' szén •rációja, Wong l.y japán akrobatikus zsong­lőr fedépte. Sebestyén bácsi bébutAüiáz».'. Ez három előadást tart 4 és 8 ói a kozott, szinre- kerűinek Ludas Matyi, Vitéz László kaland­jai é.s Paprika Jancsi katonának megy cimü lányványos gyermek bohózatok. A csíki szé­kelyek Lakodalom cimü tánccsoportja, a gyöigyf'ilvidk Menyasszony-táni mindket­tőn 40—40 pár vesz részt. Szabó Zoltán opera­énekes és Lantos Ferenc, a Nemzeti Színház tagjainak fellépte. A Réz ik-iskola vegyeska­rának és lleirits Lajos, Fekete Sándor duett­jei cs szólóinak közreműködése. Az esti műsor fénypontjai: Nagy Gizella, Bokoi Ilonka, Kirá'y József, Haranso/.ő Annus, Séntha Ferenc szólói, Tompa Sándor, Szentes Ferenc, Réthely Ödön, B. K&s/.eg'iy Margit, Rajnai Elli magán és páros számai. Ez csak nagyjából kiragadott nevek, s/ninbati számunkban közöljük az egész napi műsort időrendi pontossággal. Magyarok! Mindnyájan vegyük ki részün­ket a Honvédeinkért mozgalomban. Az egész város lobogódiszben, mi is öltsünk ünneplőt! Legyen ott Kolozsvár apraja-nagyja, fiatalja­ik egje és tehetsége szerint szórakozzon és adakozzon a hős honvé-deink és itthonmara- dottaik felsegélyezésere. KOLOZSVÁR, juuius 5. (Az Ellenzék mun­katársától.) Kolozsvár legkisebb fiai, a most világosodó magyar öntudatu népiskolások, két egymásutáni napon, szerdán és csütörtökön rendeztek kedves műsoros ünnepséget a ma­gyar Vörös Kereszt céljaira. Szerdán délután fél 5 órakor nyitották meg valamennyi ko­lozsvári elemi iskola együttes tornaünnepé­lyét a Horthv-ligetben. Á labdarugópálya, a felvonulás és mutatványok, versenyek szín­helye, fellobogózva várta az ünnepet. Két ol­dalt egy-egy hatalmas nemzetiszinü zászló, középütt mellette az ország címere fölött a város lobogója s a pálya körül apró zászló- csóvák figyelmeztettek arra, hogy ami itt most történik, az nem csupán kimondott cél­jánál, de az ifjúság nevelése révén a magyar jövő nemzeti ügye. A város megértette az ünnepen túl a moz­galom jelentőségét. Szokatlanul nagyszámú közönség, köztük jelentős részben szülők es nevelők, vettek részt az apró magyarok ün­neps A Magyar Hiszekegy 1000 torokból A vegyes zenekar magyar katonaindulókat játszott. Az ünnepély cselekvő résztvevői, a népiskolai fiú- és ieánynevendékek az isko­lák sorrendjében felvonultak a közönség előtt és ezer kis torok együttesen elénekelte a Ma­gvar Hiszekegyet. A tomaünnepély a római katolikus népiskolák leány-é és fiucsoportjai- rnak közös bemutatójával kezdődött, akiket Evangéla, Marcella, Regis nővérek és Tóth Dé­nes tanított be. A Horthy Miklós-uti állami népiskola növendékei Gugi Gusztáv vezetésé­Az Éneklő Ifjúság hangversenye Az ünnepség második része, az Éneklő Ifjú­ság hangversenye, csütörtök délután négy óra­kor kezdődött a Mátyás Király Diákházban. A színpadon és a kétoldali erkélyen a népis­kolák 1000 tagú egyesített énekkara Szász Jó­zsef vezényletével a Magyar Hiszekegyet éne­kelte, majd Kiss Károly tanfelügyelő mondott ünnepi beszédet. — Aş énekben ismerjek fel a magyar gyer­meknevelés útját és eredményét. Ezek a gyer­mekek ma itt vannak, holnap a gyárakban és munkahelyeken, azután, ha szükséges, fegy­verrel a kézben, a becsület mezején. A ma­gvar ének jusson el mindenüvé, hallja meg a Dunánül és Délvidék, az e?ész ország és messze, kint küzdő honvédségünk. A gyermekek felé fordulva így szólt: — Úgy énekeljetek, hoey dalotokból csen­düljön ki az örök magyar Kolozsvár örök ma­gyar szett eme. Eközben az egyik páholyban a magyar rá­dió munkatársai a szinoadon felszerelt három han^erősitő segítőmével viaszlemezre vették a műsort, ás Gecső Sándorné kisérőszövenét. Első számként az ezertanu gvermekénekkar Péter Loránd mesteri vezénylései az Éne­kelj magvar ifjúság cimü háromszólamu ká­nont énekelte, felvillanyozó sikerrel. A Ma­riamon római katolikus népiskola Kotsis M. Cecilia nővér vezénylete a'att Kodály há­rom darabját énekelte. Deák Sándor a Maovar- u*cai református népiskola növendékeivel Pé­ter József egy dala’ s egv Bárdos-éneket, adott ptő Fernarda nővér a Szentrm-tori római ka- I tolikus népiskolával adott elő két dalt. A Ki­A Vöröskereszt lét leire Tornaünnepélyt és énekhangversenyt rendeztek a kolozsvári népiskolák fia- és leány növendékei vei bonyolult gúlát mutattak be, majd a Ki­rály-utcai ieforiuitus népiskola vonult fel, hogy bemutassa a Szentgyörgyi Pálné irányí­tásával megtanult tapsos táncot. Magyar- ruhás kislányok jöttek hármas sorokban: egyik sorban piros szalagdisszel, másikban, fehér, haimadikban zöld szalaggal, fejükön ugyanolyan szína virígfüzérrel. A Téglás-ut­cai allami népiskola énekes gyakorlattal lé­pett tel. Ezt Lénárd László tanította be. A Pe­tői i-utcai állami népiskola csalogatós táncának sikere Tárnái József érdeme. A Szent István- uti református népiskola szép bokrétái gya­korlatát Bencze Lidia tanította. A Vasvári Pál-utcai állami népiskola növendékei Szeiko- vits Ferenc vezetésével népi dalos játékokkal mulattatták a közönséget. Piroscsizmás, ma­gyarruhás lrbapásztor leányka kis libáknak öltöztetett, sárgacsőrü, sárgalábú csemetéket terelgetett s eladta őket a játék szabályai sze­rin. A tréfás versenyek és mutatványok során a fiuk láncbukfenceket és különféle ugrásokat (tigrisugrás, henger) mutattak be. A Méhes-ut­cai állami, továbbá az unitárius népiskolák nö­vendékei együttesen léptek fel a Bán István, Demjén Miklós és Morvái Julia által betaní­tott, szép tornamutatványokban. A Marianum római katolikus népiskolája Fabiola nővér irá­nyítása alatt nehéz, de meglepően sikerült ritmikus tornát mutatott be. Dr. Orbán Endré- né a Pap-utcai állami népiskola növendékeivel karika-gyakorlatban mutatta be növendékei ügyességét. Orosz Gábor a belvárosi állami népiskola szabadgyakorlatait vezette. Majd a Magyar-utcai református népiskola szerepelt a Kapás Géza vezetése alatt betanult taiajtor- nával és Simon Károlyné toborzójával. A ked­ves ünnepség után a közönség elénekelte a Himnuszt. . rály-uícai ref. iskola Técsy János vezetésével a többi közt elénekelte a nagysikerű Tavaszi szél, továbbá az Erdő, erdő cimü népdalt. A Mussolini-uti ref. iskola Balogh Imre irányi- tásával huszárdalt énekelt. A Szent István-uii ref. iskola Kodály 150. zsoltárát adta elő, Máthc Ákos vezényelt. A lyveum róm. kát. is­kola Péter Loránddal egy Kodály-remeket éne­kelt. Ugyancsak az ő vezetésével a kolozs­APLANOKAT liíS/ll JlnUMI. AIDUItiU/ VAS LAJOS, IIISIO-UKA n Síin. vari római katolikus népiskolák 250 tagú egye sitett énekkara egy Bardo:, és egy Kodály-da után elénekelte a Lengyel László-játéküt. U'á na, '•.•/.ültén az ó vezényletével, az e/eit,.- énekkar a Nyár-kánont énekelte el. Szünet után a Méhes-uteai állami népisko • Zalányi György vezetése alatt több nepdu. közt a Zöld erdőben kezdetüt is elénekelte Férő Sándor a Papp-ufraj állami iskolává töüb Bárdos és Kodály-da! t adott elő, rend kívül hatásosan. Majd a Horthy Miklós, Ká.' kay l.ea és Nagy Lajos király-utcai állami :s kólák 250 tagú egyesített énekkara adott e. kit szeizeméryt. Befejezésül az Augusztáé-, róm. kát. népi .kőin Szabados Melánia nűv •• vezetésével énekelt két dalt. .Maid a közönsé; elénekelte a Himnuszt. Az ünnepséf'p.k több egyenrangú fős re re plaje voll. Első helyen a magyar luni- tót említjük, a nemzetnevelés trposfoiá!. Amilyen nemzedékek' I felnevel é.s éleibe bocsát az iskolából, olyanok folytat >/, majd utánunk a magyar súg örök közti: i mét a létért, minőségért, szebb jói óért. Kétéves munka ulán megmutatta, ltoav alap nélkül is tud rruigyaru! építeni a ma­gyar gyermek lelkében.-f másik csillag a magyar gyermek-, ar első- és másodikosztályos csöppség, ez a fogékony lelkit, hihetetlenül tanulékony odoadó nevelés iránt roppant hálás en. beranyag. Az örijrn könnyet facsar sze­münkbe. amikor ennek a magyar apróság­nak testi ügyessége és Szellemi fefogólUr • pessége ilyen váratlan erővel mutatkozott meg, főként akkor, ha figyelembe vész- szül: a kárt, amit eddig, n múltban, a ne­velés, a magyar nevelés hiánya miatt el- szen vedelt. Harmadik helyen a közönségről szá­lunk. Ez a magyar közönség — a muh példáiból is láttuk — nem csupán a gyer­mekért megy, nem is csak az adományo zás Szelleméből, hanem éppen akkora lel­kesedéssel van a magyar lal iránt is. \ er» is tudnál: hirtelen megmondani, mi volt több és mi volt szebb ebben a kétnapo* ünnepségben. De végtelenül megnyuglo- tó. felemelő érzés volt: igy együtt látm, egy csokorlxm ennyi biztató magyar érté kei: a tanítót, a gyermeket, a magyar dalt (az igazit, amely mo&t visszaköveteli a holy ét) és az áldozatos szellemben tettre is kész magyar közönséget. E két nap ta- ]>asztaiatait nem felejtjük soha el. amikor számba kell vennünk, mivel indulunk uj magyar ezredévnek. (p.) A KOLOZSVÁRI ÁLLAMI KERESK. LEÁ NY KÖZ ÉP ISK OLA Z ÁSZL Ó AVA­TÁSA. A kolozsvári állami kereskedelmi leányközépiskola díszes selyemzászlóját tegnap avatják fel a vármegyeház díszter­mében. A Maş^yar Hiszekegy után az in­tézet énekkara Csiky Lenke zenetanárnő vezénylésével Liszt ünnepi dalát énekelte. Dr. Ihés Gyutáné zász!óanya feldíszítette a zászlót és azt Csendőr Jenő róni. kai. plébános és László Dezső belvárosi reíor .wáhis lelkész áldotta meg. Dr. Harangh} Lászióné méltatta a zászló jelentőségét Schäfer Irén szavalata., az énekkar. Zaj- zon P., Csenni!: Zs. és Schäfer száma után dr. illés Gyula tankerületi főigaz­gató a zászlószeg adományozók nevében jelképesen beverte az első szege! a zászíó- rudba, majd C^ike Domokos igazgató át­adta a zászlót az ifjúságnak. ÜölesssYási künyvnap junius 5—6—8. magwsr a diákság könyv- napi sátrában vásárolhat yf Hélaicas^ OíákszöveÉezel, Mátyás király-tér 2.

Next

/
Oldalképek
Tartalom