Ellenzék, 1942. április (63. évfolyam, 74-97. szám)

1942-04-23 / 91. szám

l&rt á*rltU M. Mái iliiiiírix Felmer, tstiék a rablás! iríserieite- várisit iiányamsmkásf Kolozsvár, április 23. (Az Ellenzék tudósító­jától.) Tegnap tárgyalta a törvényszék, hármas tanácsa Gavron József 20 éves dorogi illető­ségű bányamunkás bünperét, aki ellen ^ a:, ügyészség rablás kísérletének büntette miatt emelt vádat. A vádirat szerint Gavron József ez év február 20-án d u. 6 órakor a iemplom-. utca 6. szám alatti házban rablás! szándékkal behatolt Mocsán Lászlóné gyufagyári munkás­asszony lakásába, az öregasszonyt fojtogatni kezdte* de terve nem sikerült, mert az öreg­asszony segítségért kiáltott és menekülnie kellett. A törvényszéki tárgyaláson a vádlott vissza­vonta a rendőrség előtt tett vallomását, han­goztatta, hogy aznap nem is járt a Templom- utcában és a 6. szám alatti házban egyáltalán nem is volt soha, amig a rendőrök helyszíni szemlére nem vitték. Â bíróság tanúként ki­hallgatta Mocsán Lászlóné sértettet, aki ismer­tette a rablótámadás kísérletének történetét, majd kijelentette, hogy a vádlottban nem is­meri fel támadóját, amit egyébként annakide­jén a rendőrségen is hangoztatott. Elmondotta, hogy támadója lábán sárcipő, fején ellenzos kerékpáros sapka volt és rövid prémes kabátot viselt. Kihallgatták még Kalló József cigány- penészt és feleségét, a vádlott szállásadóit, akik elmondották, hogy Gavron Józsefet tisz­tességes embernek ismerték és tudomásuk szerint a vádlottnak, aki házigazdája rongyos ruháit hordta, nem volt sem prémes kabátja, sem sárcipője, sem ellenzos sapkája, Azonkí­vül Kalló Józsefné eskü alatt vallotta, hogy a vádlott a támadás időpontjában lakásukon tartózkodott. Miután a vádlott a rendőrségen, majd ké­sőbb a vizsgáJóbiró előtt beismerő vallomást tett, a királyi ügyész indítványozta a vádlott kihallgatását végző rendörtisztviseiő és vizs- jálóbiró tanukénti kihallgatását. A bíróság az igyész indítványát eiutasitotta, majd a párbe­szédek után a vádlottat felmentette a vád és következményei alól és elrendelte szabadláb- íahelyezését. Érdekli talán, hogy Kisfaludy Sándor Dárdai ház című vig- iátékát újítja fel a budapesti Nemzeti Szín- 'láz Galamb Sándor át dolgozásában. Csak- sem száz esztendővel ezelőtt játszották elő­ször ezt a darabot, amelyet szerzője magyar nemesházi rajzolatnak“ nevezett; hogy a budapesti Fővárosi Operettszinház együttesét müncheni vendégszereplésre hív­ták meg’, hogy a budai Horváth-kerti színház he­lyébe uj kő színházat építenek Budán. A színházat a tervek szerint Cl Margit-körúti gázgyár területén építik fel; m hogy Pécseit vendégszerepeit Kiss Ferenc a Corneviilei harangokban. Partnere Szőné>v Biri volt; hogy esztendők óta valamelyik tehetséges zeneakadémiai növendék kapja meg a Re­ményi-dijat, azaz egy pompás mesterhegediit. íz idén öt növendék versenyzett a Reményi- áijéi t, amelyet Zathureczky kde tanítványá­nak, Cserfalvy Etiznek Ítéltek oda, hogy Paul Linókéi, a népszerű német se- nes.nzöt Hiller vezér egyetemi tanári cím­mel tüntetie ki. Lincke az 1900-as érek ele­jén Hint fel mint o per jelszer ző. legismer­tebb müve a Luna asszony; hopv Győrött vendégszerepelt Maria Le­nedet ti, a római operaház tagja. A hires éne­kesnő gyermekkorát Győrül: töltötte, mert oiasz szülei annakidején Magyarországon ét- ■ek. Mario Caccarelh zongoraművész látta el az est zongorakiséretét. A hangversenyt o g'őii olasz lektorátus rendezte: hegy a newyorki Metro pohlain-opera pénzügyi ökokból kény.eten volt e'öadásait beszüntetni. Most tagjai turnéra indulnak. Megjelent könyvalakban Végh József riportsorozata,: Hogyan él ma az erdélyi magyar társadalom? A könyv áttekintő képet nyuj az összes időszerű társadalom politikai kérdésekről­Hwmmmmimmmmd Halálra ítélték a kétszeres gyilkos volt adútisztviselőt HitoIogU Budapest, április 23. (MOT.Y A Kií­rja Mntetütanácsa szerdán tárgyal­ta Kovácsira Imre szegedi városi' adóhivatali volt tisztviselő bűnügyét, aki — mint emlékezetes — az el­múlt év februárjában angol kulccsal agyonverte dr. Csányi Mátyás ügy­védet és annak édesanyját, özv. Csá­nyi 'Sándornét. A gyilkos tettének elkövetése után néhény ezüst gyer­tyatartót, egy színházi látcsövet és s ** © « f több apróbb értéktárgyat rabolt el o, lakásból. A szegedi törvényszék kétrendbeli Tablógyilkosság bűntettében talál­ta vétkesnek és kötéláltali halálra ítélte. A Kúria az ítélet ellen emelt semmiségi panaszt eiutasitotta és az ítéletet jogerőre emelte. A büntetőtanács ezután kegyelmi tanáccsá alakult át, amelynek hatá­rozata titkos. Bizonytalan Vass vasárnap szereplése, mert komoly természetű szem-műtétet kell raita végrehajtani üj csatár íntíuí vasárnap a KflC színeiben a MÁV16 ellen? KOLOZSVÁR. A Gamma elleni győzelemtől felbuzdult KAC csapatában szorgalmas előké­szület folyik a vasárnapi kiÂVÁG ellenig mér­kőzésre. Az együttes tagjai kedden délután könnyű, erőnléti edzésen vettek részt, amelyet Domonkos János edző vezetett le. Az edzésről hiányzott Vass Mózes, a KAC kitűnő hátvéd­játékosa. Megkérdeztük erről Domonkos edzőt, aki a következőket mondotta: — Vass Mózsin vasárnapig ^komolyabb ter­mészetű szemmütétet kell végrehajtani. Egyik előző mérkőzése alkalmával a szemen megsé­rült és azon hályog kezdett kifejlődni. Azon­nal orvoshoz sietett, aki megállapította, hogy i műtétet kell a sérült szemen végrehajtani. Ha ( erre sor kerülne, akkor komoly veszélybe ke­rülne vasárnapi sikeres szereplésünk. Nem is tudom, kit lehetne helyébe beállítani. Én min­den lehetőt megteszek, hogy vasárnap szere­peljen, de természetesen csak akkor, ha abból egészségére semmi kár nem háramlik. Nincs kizárva az sem, hogy vasárnap újabb taggal bővül a KAC csatársora. Egyik kitűnő képességű NB II-ős csapat játékosának, leiga- zoitatásáról van szó, akiben, a jelek szerint, megvan a hajlandóság arra, hogy Kolozsváron telepedjen le. A tárgyalások lebonyolítása vé­gett egyik KAC vezetőségi tag vidékre is uta­zott és utjának eredményéről a mai nap folya­mán értesíti a pir.osrfehcrek vezetőségét. *: ország legjobb vlviegyesü!eié«ek közrendiMidésével nagyszabású versenyt rendel a MIC KOLOZSVÁR. Jelentettük, hogy az ország egyik legnagyobb vivóegyesülete, a Műegye­temi Atlétikai és Futball Club, vasárnap Er­dély fővárosában a KAC legjobb kardvivóival préri össze erejét, A MAFC, mely pénteken Nagyváradon az NSE-vel csap ossz«, szomba­ton érkezik meg Kolozsvárra a következő ösz- szeállitásfcan: Zsoldos, Szepesy, László, Zeöld, Árva, Zemplényi, valamint Duronelly, aki San- tinelli utóda. Duronelly egyébként vitéz Béldy Alajosnak az Országos Sport Központ vezető­jének a titkára és az ország legjobb vívója. A KAC színeit Laczkovich százados, Kökössy Mihály, dr. Mikolics Sándor, volt jugoszláv bajnok és Guráth Béla képviselik. A MAFC—KAC vivómérkőzés zsűrijében dr. Darabos László, dr. Ármentano Lajos, Boros Andor főfelügyelő, Szele Márton, Losonczy Mihály, ifj. Hintz György, valamint a főváros­ból Kolozsvárra érkező zsűritagok szerepelnek. Ma délután BEÂO—Gazdasâyi Aka­démia főiskolai bajnoki mérkőzés KOLOZSVÁR. Ma délután fél 5 órakor igen érdekes mérkőzés kerül lejátszásra az egyete­mi stadionban, az országos főiskolai bajnoksá­gok küzdelmei során: a Budapesti Egyetemi Atlétikai Club a kolozsvári Gazdasági Akadé- mit együttesével méri össze erejét. Â két csa­pat küzdelme igen érdekes összecsapásnak Ígér­kezik, mivel a BEAC a budapesti labdarugó aí- kerületben igen előkelő helyet foglal el. A ko­lozsvári együttes ma játssza első nyilvános bajnoki mérkőzését a következő összeállítás­ban: Toka — FüIÖp, Borbély — Lapikás, Rajky, Balogh — Németh, Székely, Osvátii, László, Bérces. A ina délutáni mérkőzés pontban fél 5 óra­kor kezdődik Welser Jenőnek, a JT főtitkárá­nak vezetésével. Határjelzők Polareczky és Ga­bor. Ezt megelőzően 3 órakor a KEAC együtte­se az Állami Gyakorló Gimnázium csapatával méri össze erejét. Csak kerületi bajnoki mérkőzések szerepelnek Kolozsvár vasárnapi. műsorán j KOLOZSVÁR. Mivel a KAC vasárnap Buda- | pesten játszik a MÁVAG-gal, a KEAC a Ganzal és a K. MÁV Nagybányán az NSE-vel, Ko­lozsváron csak kerületi bajnoki mérkőzések lesznek. Délelőtt 11 órakor a városi kispályán KKASE I.—KAC II., vezeti dr. íncze Béla. Elő­zőleg 9 órakor KAC—MÁV ifj. barátságos lesz. Az egyetemi stadionban vasárnap délután ket­tős kerületi bajnoki mérkőzés kerül lejátszásra: délután fel 3 órakor KMSC—D. MÁV, vezeti Hajdú József, fél 5 órakor KEAC II.—Bástya, vezeti Solkoíy Jenő. A Postás Désre rândul le, ahol délután fél 4 órakor a DSE-vel játszik a bajnoki pontok­ért, dr. Rátz László vezetésével. Származásukat kell igazolják a lövészegyesü­letek tagjai. Az Országos Magyar Lövész Szö­vetség ezúton felhívja a visszacsatolt keleti és erdélyi területeken az Egységes Alapszabá­lyok szerint működő lövészegyesületeket és az egyes sportegyesületeken belül megalakult lö- vészszakosztályokat, hogy a sportegyesületi tagok származásának igazolásával kapcsolatos kötelezettségüknek legkésőbb május hó 1-ig te­gyenek eleget, A m. kir, vallás ős közoktatás­ügyi miniszter urnák folyó évi április hó í 4-én kelt 989—1942. OSK. számú rendelete érteimé­ben azoknak az egyesületeknek, amelyek a tagok származásának igazolását május hó x-ig nem teljesítik (Egyesületi nyilatkozat beküldé­se), a szövetségben gyakorolt tagsági jogait, valamint Sporimüködésüket folyó évi május kér 1-től az Országos Magyar Lövész Szövetség ei­A DSE nyerte a dési rangadót. Déser. vasár­nap játszották le a helyi rangadómérkőzést a DSE cs a D. MÁV között, melyet hatalmas küz­delem után a DSE nyert meg 2:0 (0:0) arány­ban. A mérkőzést 1000 néző előtt a kolozsvári Gáli János kitünően vezette. Megkezdődtek az előkészületek a Szent Korona-kupa mérkőzésekre KOLOZSVÁR. Május 3-án Nagyváradon a Szent Korona-kupáért Erdély válogatottja Kő- rösvklék válogatottjával méri össze erejét. Errevaló tekintettel Szatmári Elek és Kinizsi Sándor szövetségi kapitányok csütörtök dél­után 4 órára a válogatás szempontjából a kö­vetkező játékosokat rendelték ki a városi sporttelep kispályájára: Seprényi, Beraczky ka­pusok Vass, Szaniszló II., Schaff, Malis, Tóth hátvédek, Telegdy, Csákány, Szeréna, Csiky, Páll, Oláh, Kiss fedezetek. Simon, Szántai, Bonyhádi, Kovács IV., Verbőczi, Oroszi, Lu- ; kács, Demény, Hódi, Gecző, Pullry, Boga és j Farkas csatárok. — A fenti összes jáleko- | sok felfüggesztés terhe mellett kötelesek április 23-án, csütörtök délután 4 órakor meg- j jelenni a városi sporttelep kispályáján tartan- 1 dó edzésen. Ma délníán a városi kispályán újabb nagy j edzést tart a KAC, készülve a MÁVAG eileni mérkőzésre. Nem lehetetlen, hogy az edzésen újabb fiatal csatárt fognak kipróbálni, aki mát a KAC májusban sorrakerülő legközelebbi bajnoki mérkőzésen is résztvesz. Beállították az ÍM2. évi vitorlázó távrepülő csúcsát Nagy Hugó műegyetemi hallgató, a Müegye- , temi Mürepülő Egyesület tagja, Héja M. 22. tipusu, nagyteljesítményű vitorlázórepülőn a Hárxaashatár-hegyről indulva, térrepüléses táv- repülést végzett Szombathelyig. A kitűzött célt elérte, tehát a berepült 189 kilométeres nöksége felfüggeszti. távolsággal sikerült felállítania az Í942, évi magyar vitorlázó távrepülési csúcsot. Kutváry Jenő műegyetemi hallgató a Gerle 14. tipusu motorosgépen Szombathelyre repült, hogy a „Héját" légiuton visszavontassa a hármashatárhegyi repülőtérre. A Balaton fe­letti útirányt választották. Egerszeg határában az alacsony felhőzet miatt azonban kényszer­leszállást kellett végeznie a Gerlének. A íel- ázotí utou a motoros repülőgép futóműve be­süppedt és a gép átvitele megsérült. A pilótá­nak semmi baja sem történt. A vitorlázógép minden baj nélkül ért földet. A megrongáló­dott repülőgépet tehergépkocsin vitték vissza Budapestre. A polgármester az 1876. évi XIV. t. c., va­lamint az 1887. évi 40.180. B. M. száron rend? let alapján évenként megtartandó iiirolőo’tő sok. végrehajtása tárgyában követke? k ró - - í.esiti Kolozsvár város közönségét: Oltásra kötelezett minden gyermek, .kr 1941 március 1-től 1942 március 1-ig terjedő időben született. Az oltás ingyenes és köre lező. Az oltást magánorvos is végezheti, de eb ben az esetben is tartozik a beoltásra kötele­zett hozzátartozója az oltóbizottság előtt meg jelenni és az oltás megtörténtét igazolni vagv pedig megjelölni azt az időt, ameiy alatt a gyermeket, magánorvossal be fogja oltatni. Az oltásokat folyó év április hó 19-én és 26-án délelőtt 8-tól 12 óráig az illetékes oltó orvosok a következő helyeken végzik: I. kerület: Király-utca 23. szám alatti ref. elemi iskolában. II. kerület: Körösi Csoma-utca 40. sz alaM elemi .iskolában. III. kerület: Pap-utca 35. szám alatti elemi iskolában. IV. kerület.: Horthy Miklós-ut 52. sz. alatti iskolában c-s a Nagy Lajos király-utca 20, sz. alatti elemi iskolában. V. kerület: Bem-utca 1. szám alatti Au gesz íeum elemi iskolában. Minden kerületben egy oltóhely van kijeid ■ ve, de bárki a lakásához legközelebb eső oltó­helyet választhatja még az esetben is, ha nem tartozik az illető kerülethez. Figyelmeztetnek a szülők, hogy indokolatlan elmaradás esetén kihágást követnek el és 600 pengőig terjedő büntetésben részesülnek, Márkákat adott el zugíorgalombau a zsidó órássegéd Budapest, április 23. (MOT. V bu­dapesti királyi ügyészég a Magyar Orsz. Tudósító utján az alábbi hi­vatalos közlési hozta nyilvánosság­ra: ,,A királyi ügyészség JudovitsBó* la 21 éves szászlekencei lakos izra­elita. órássegéd ellen fizetési eszköz zel való visszaélés büntette miatt előzetes letartóztatást rendelt el mert Besztercén, Budapesten és Szászlekeocén 1942 márciusában és áprilisában több esetben összesen 21 ezer német márkát vásárolt zug-ke­reskedelemben és nyereséggel to­vábbadta Schwaab Gusztáv, Wersch-* ler Ferenc és Lehni Károly szászle­kencei lakosoknak. Midőn az utolsó esetben 10.000 német márkát már el­adott, a nyomozó hatáság tetten érte A gyanúsított az előzetes letartózta­tás ellen felfolyamodást jelentett be- A nyomozás az ügyben tovább tart." PÉNTEK, április 24 BUDAPEST I, 6.40 Ébresztő, Torna. ?,U'J Hí­rek.. Közlemények, Reggeli zene. 10.00 Hírek 19,15 A kassai rádió műsorából. A kassai 2» honvéd gyalogezred zenekara játszik Hadá- nyi Antal vezényletével. 11.10 Nemzetközi vizjelzószolgálat. 11.20 Vitéz Galánthay Jer, '» dr. hegedül, li.40 Ruszin haligatóinknak. 12.(0 Harangszó, Fohász. Himnusz. 12.10 Szórakoz­tató zene. 12.40 Hírek. 1.20 Időjelzés, vízállás jelentés, 1,30 Honvédeink üzennek. A Vörös­kereszt bajtársi rádiószolgá’.aía. 2.0J Székesfő­városi Tüzoltózenekar. Vezényel Eördögli Já­nos. 2.30 Hírek. 2.45 Műsorismertetés. 3.Ö0 Ar- folyamhirek, piaci árak, élelmiszerárak. 3 28 Sthymmel Miklós jazz-együttese játszik. 4 15 Diákféíóra. Szülő«evelés. Irta Szálló Pa! Zol­tán dr. egyetemi magántanár, FeJuí^^sás 4 4f. Időjelzés, hírek. 5.Í5 Magyar nóták, 5.55 Tö­mörkényi Istvánról, Gulácsv Irén előadása. 6.20 Német hallgatóinknak. Für unsere deu­tsche Hörer. 6.40~ Operettrészletek'. 7.00 Hírek magyar, néniét és román nyelven. 7.20 3 íer­zene. Radies Gábor jazz-együttese játszik. ?,.:5 A Filharmóniai Társaság hangversenyének is mertetése. 7.40 Beethoven-est. A Filharmóniai Társaság hangversenyének közvetítése az Ope­raházból. Vezényel Eugen Jochum. 8.35 Sport ’ közlemények. 9.40 Hírek. 10.10 Sovinszk- László szalonzenekara játszik, Giuseppe Mo- retti- énekel, Temesvári Rácz József 'igényre , nekara muzsikál. 11.00 Hirek némer. Tiasz, •- goi, francia és finn nyelven. 11.25 Mesevilág a, zenében, 12.00 Hirek. 0.15 üzen az otthon. \; Vöröskereszt bajtársi rádiószolgáiata BUDAPEST II. 6.00 Oláh Kálmán cigány... nekara muzsikál. 6.20 A magyar ember kutyá­ja. Irta Szilády Zoltán dr. egyetemi magánta­nár. Felolvasás. 6.40 Dániel üonka zongorázik 1. Scarlatti: Pastorale és Capriccio 2. Beethr ven: G-dur rondo. 3. Schumann: a) Éjjel (I. der Nacht); b) Lázálmok (Traumes wirren). Schubert: Moments musival 4. sz.) 7.10 1. Ten­geri pásztor. 2. Pusztai történet. Vitéz Szarka Géza elbeszélései. 7.45 Tánczene. Radics Gábor jazz-együttese. 8 00 Hirek. 3.10 Rádiózenek • 9.10 Kölcsey, a politikus. Irta Koronkav Is* ván. Felolvasás. IBILET, mODA- ESLAKÁSBEttENDEZÉSéT készíttesse: VARGA Unió-utca 22, szám.

Next

/
Oldalképek
Tartalom