Ellenzék, 1942. április (63. évfolyam, 74-97. szám)

1942-04-09 / 79. szám

A KLLCMZtE 1*4 2 Április « gliRSU Egyetsm MazgAban ma (csütörtökön) vissza vonliatatlíinul utolsó nap: Egy iái lencse. Fősz. Kcrády Kata in, Csor- ros, Jávor és Mály Gerő M után a film semmi szin alatt nem prolongálható, ina látható utoljára Kolozsváron Holnap, pénteken a legbri!- liánsabb magyar filmpte.nier Megvédtem egy asszonyt. Bókny János ríigyogó vig- já;éka. Fősz. Lázár Mária, Mezey Mária és Pager Antal. Jegyekről a hóin pi nagy magyar premierre tanácsos már ma gondoskodni. ■Mill HW —MIM Ellopták & kenyérjegyét kétségbeesett szegény munkásasszony ke- r sie fel szerkesztőségünket és elmondotta I :f az esetet, amelyről már a rendőrségen is <’ientési tett, de amelyet reménytelen hely­zetében lapunk utján is zt'relne nyilvános­ságra vinni. Máthé Andrásné Északi-utca 13. •zámu lakos 14 éves kislányát küldötte el I. napokban Barabás Sándor Küilcajántó-uii /üsserkereskedésébe, hogy ott váltsa be az­napra szóló kenyérjegyét. A kislánynál hat tégy volt, mert Máthé András jelenleg sú­lyos beteg napszámosnak négy gyermeke > cm. A kenyér és lisztjegyei azonban valami lelkiismeretlen ember kilopta a gyermek ko '(íréiből, aki kétségbeesetten vitte haza a • i irt. A szegény család, amelynek kenyér ke- I esője e pillanatban műnkaliéptelen s ahol ez édesanya nyomorékkezü és tehetetlen, a legsúlyosabb szükségbe és válságba be­tűit ezzel, mivel a gyerekek még kicsik és mint köztudomású, eltűnt és elveszett ke- nyer- és liszt jegyeket nem pótolhatnak. El­mondta a szegény asszon . hogy kenyér- és liszt jegyére ceruzával irta ugyan rá a nevét, de egy fonallal összevarrta a hat jegyet s igy azt könnyen jel leket ismerni, ha va- aki megkísérelné azt beváltani. Máthé And­rásné kér minden kereskedőt, akinél egy liven jegyei be akarnának váltam, hogy ad­ia át a jegy tulajdonosúi a legközelebbi íendőrnek. A lelkiismeretlen tolvaj ellen különben megtelte feljelentését, de ezzel nem segített azon, hogy a hattagú család­nak e pílltnatban se kenyere, se lisztje nincsen, SZOLGÁLATOS GY6GYSZERTÁ- RAK; Április 4-től április 11-ig a következő gyógyszertárak teljesíte­lek éjjeli szolgálatot: Biró, Mátyás király-tér 5. Telefon 24—80. Apostol, Wesselényi-uica 30. Telefon 17—82. Palóczy, Magyar-utca 13. Telefon 17—05. Eolicska, Mussolini-ut 38-a, Telefon 10—65, KINEVEZTÉK A KOLOZSVÁRI DIÁK­JÓLÉTI INTÉZMÉNYEK GONDNOKÁT. Budapestről jelentik: A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter Kiss Jenő István végzett joghallgató^ a kolozsvári in. fair. i erene József Tudományegyetem diákjóléti intézményeihez gondnokká a X. fizetési osz­tályba ideiglenes minőségben kinevezte. RENDELET A VASÜTI FEKBEREK DÍJTÖBBLET ÉRŐL. A hivatalos lap csü- 'örtöki száma közli a közel látásügyi mi­niszter rendeletéi a vasúti fekbérek, a kocsi ( láspénz és a kirakodás dijíöbbletáthárita­nról. IrmSk&zsen ös a gépkocsivezető iant&l^smra, ahol szakszem oktatás meU let tarta ék nisílef- séiet nyerhet és ezzel jövőjét toi *?&*ithatja a $ lá^í-íéle gépkocsive­zető iskolában, Árpád-üt 28. Telefon 28-—46. KŐRHAZUZEMGAZDASÁGI atképző- TANfolAAMOT SZERVEZ AZ ÉRTEL­MISÉGI MUNKANÉLKÜLISÉG ÜGYÉI­NEK. KORMÁN"! BIZ I OSA. A kilrnchónaitos tanfolyamra 2f> hallatát Tervnek fel. A tanfolyamra 20—30 évre érctteégiwW, bflp- tehleu előéletű, magyar áltíampolgárok pá- ’járhatnak. A bélyegeién kérvények, ápri lis 11 ig nyújtandók be az értelmiségi mun k amik iil is,g ügyeinek kormány biztosához Budapesten V. kér. Klotild u. 10c. Gsala- landó az érettségi, állampolgársági, vagy 'il­letőségi, az orvosi és erkölcsi bizonyít vány, valamint nyilatkozat arról, hogy a pályázó nagyszülőkig bezárólag keresztény s/ár- raazásu. EGYHÁZI KÖZGYŰLÉS AZ UNITÁRIUSOK­NÁL. A kolozsvári unitárius egyházközség 12-én, vasárnap délelőtt 11 órakor az egyházi képviselőtanács unitárius kollégiumi tanácster­mében espeiesi vizsgával kapcsolatos egyház­községi közgyűlést tart, amelyre az egyház- község rendes tagjait ezúton is meghívja az elnökség. UJ TŰZRENDÉSZET! FELÜGYELŐK K< >LOZS MEGYÉBEN. Inr/.édy'JokiiniMi Ödön főispán Dévényi Endre dr. hivatáson tűzoltóparancsnokot a vármegye, Berivóy Já­nos szolgabirót l>evlig a nájdanuenti járán tűzrendészeti felügyelőjévé rrevrrfe ki. UJ FELSŐHÁZI TAG. Budapestről jelen­tik: A kormányzó a miniszterelnök élőin jrsztésére dr. Lamotle Károlyt, a Resti Mu gyár Kereskedelmi Bank vezérigazgató jűt u Felsőhöz élethossziglani Ingjál á kinevezte MAGYAR KLASSZIKUS SZÍNMŰ BUL GÁR1ÁBAN. (IP): A bolgár állami színház igazgatóságának közlése szerint az 1942. év műsortervben egy-egy klasszikus német, olav7i magyar és japán színdarab szerepel. (W 18. dr. V. R.) I 025.028 LAKOSA VAN A VISSZA TÉRT DÉLVIDÉKNEK. A most nyilvános­ságra hozott népszámlálási adatok szerint a visszatért Délvidéknek 1,025.028 lakosa van. A népszámlálás szerint 1068 nő jut 1000 férfire. Termeljünk konyhakerti növényeket! fl közelídíásö yi mínlszíérinm f:!híviisa az ingatlan auajdonosokíioz BUDAPEST, április 9. (MTI.) A közdlá- tá.siigyi miniszter leiratot intézőit va'ameny- nvi törvényható ág eső tisztviselőihez, mély­ben utasította őket, hívják f»‘I a közönség figyelmét zöldség é- főzelékféléknek minél nagyobb területen való termesztésére. Az in­gatlantulajdonosok figyelmét is fel ke'I hív­ni arra, hogy az eddig mezőgazdasági művelés alá nem iont területeken, házhelyeken és telke­ken konyhakerti növényeket termeljenek. Ho az ingatlantulajdonosok a felhívásnak nem lesznek eleget, á parlagon hagyott ingatlan hasznosítása cellából gondnokot rendelnek ki. Kid telkek területén, nyilvá­nos és magánkertekben minden rend lke­zesre álló hely kihasználásával. a virágok és disznóié nyék helyett konyhakerti. növé­nyeket kell termelni. MINDENKIT Az ingadantidajdono^ok, kereskedelmi és 'ipari vállalatok a tulajdonukat képező par- lagterületckel saját maguk használják fel kerti növények termesztésére, vagy pedig megfelelő nlagyságu területrészekre feosz.t- va. engedjék át azokat munkásaiknak kony­hakerti megművelés céljára. Azokon a he­lyeken. ahol városi kertészet van, a kerté­szet vezetőjét kel' megbízni azzal, hogy a zöldség- és főzetéi fé ék ‘termelését irányítsa és a közönséget szaktanácsokkal ellássa. A lehetőséghez képesít gondoskodni kell arról is, hogy a közönség termelését kedvezmé­nyes áru palánta" és vetőmagakcióval Sá- moeassák. Az i vmódon termelt zöldség, stb féléket a közellátási miniszter minden igéuybovtlej aló) mentesíti s azzal tulajdo­nosaik szabadon rendelkezhetnek, /elszcliiunk, aki c sorokat oh asso, hogy előre gondos kódjai jcryrőla szombaton bemutatásra kerülő vidám, szellemes filmhez .melynek címe: .Mindenkit érhet szerencse !tt — Viszont nem ÉRHET szemre he. nyes senkit, aki gondosan elviszi egész családját ehhez a filmhez, mert rerrekül szórakoznak majd a nagyszerű film\igjáték mulatságos jelenetein. SZERENCSE napot jeleni ezért a .Mindenkit érhet tierenete“ bematatója, hiszen Douglas Fairbanks, Paulette Göddé rd, Janet Gay nor, Roland Young is Billie Burke játszók a főszerepeiét. Bemutatja szcmbatl kezdettel kizárólag az Urán a Mcítjó, MEZŐGAZDASÁGI MINTÁK ARMOK AT LÉTESÍTENEK SZERBIÁBAN. A szerb földművelésügyi miniszter rendeleté alapján számos mezőgazdasági iskolát, mezőgazdasági kísérleti és mintaüzemmé alakítanak át. <W 15. J. H.) ELVI ÍTÉLET AZ ALKALMAZOTT JOG- j . LEMONDÁSÁRÓL. Egyik budapesti biztosító intézet helyettes főkönyvelője kilépett az in­tézet szolgálatából s a szolgálati viszony meg­szűnése alkalmával Írásban elismerte, hogy minden néven nevezendő követelése vég­leges kiegyenlítést nyert. Ennek ellenére ké­sőbb mégis pert inditoţt a biztositó intézet ellen, amelytől nyugdíj fizetését kérte. Az alsófoku bíróságok Ítéletével szemben a Kú­ria kimondotta, hogy a tisztviselő nyilatkoza­tának nem lehet az az értelme, hogy nyugdíj- igényéről is lemondott, a keresetet nem le hét ezen a elmen elutasítani, de azon a címen sem. hogy a tisztviselőnek nincs tizévi meg­szakítatlan, illetve ilyennek veendő szolgá­lata. Ilyen előzmények után az ügy a tör­vényszék elé került, amely a tisztviselő 11 évi betöltött szolgálati ideje figyelembevételé­vel a biztositó intézetet nyugdíj fizetésére kötelezte. AZ „UNGARN“ ÁPRILISI SZÁMA a ma­gyarság dunavölgyi szerepét vizsgálja. Bödey J. Kálmán „Magyar történelmi hősök a bol­gár népköltészetben“, Elekes Lajos „Ma­gyar kulturmunka Óromániábán“, HadrovicS László , A magyar töriéne’em a horvát iro­dalomban“, Sziklay László „Ady a szlovák költészetben'1, Ortutay Gy. . Mátyás király a dunai népek ajkán“ és MesierháZy Jenő „A Szent Györg.y-szobor Prágában“ c. tanulmá­nyait közli. Babits, BarlaVs, Berde, József Attila, Komjáthy, Remény ik és Reviczky- verseket és gazdag magyar vonatkozású né­met lapszemlét is közöl az „Ungarn“ hnsvéíti száma. Az „Ungarn“ főszerkesztője Pukán- szky Béla. Egyes szám ára IP. Kapható mindenütt. HÚSVÉTI TRAGÉDIA. Firtcxrváralján Szász Kálmán 18 éves legény a húsvéti ün­nepekre revolvert szerzett magának. Miköz­ben a pisztolya] játszadozott, a fegyver el­sült és a golyó átfúrta a legény fajét és ’ azonnali halált okozoiA, i Légoltalmi ajtók és ablakok raktáron kaphatók FODOR asztalosnál, Emese-utca 10. szám., Rákóczi-u! 112. szám mellett. Telefonszám: 19—70. ITTAS ÁLLAPOTBAN FELGYÚJTOTTA AZ ISTÁLLÓT ÉS PORRÁ ÉGETT. Parajd községben Gidó József gazda istállója ki­gyulladt és a benne felhalmozott nagymeny- nyiségü takarmánnyal teljesen elégett. A tűz eloltása után a romok között megtalá iák Fülöp László parajdi gazda elszenesedett holttestét. A nyomozás adatai szerint Fülöp ittas állapotban lefeküdt! az ájsttá lóban és egy eldobott cigarettával lácgralobbanloitta a szénát-. sy COÍtODU.I, a csodás bűvész még csők pár este lép Jel c »Kristály« kávehaz szenzációs varieté-műsor a kentében. Okvetlen nézze meg !1 FOKOZÓDIK A BOLGÁR DUNAI HAJÓ­ZÁS. A bolgár állami Dunai Gőzhajózási Tár­saság 1941-ben 260 ezer utast szállított, az 1940. évi 187 eezrrel szemben. Tavasszal há­rom uj személyszállító gőzöst állítanak forga­lomba és remélik, hogy a személyszállítás még inkább fokozódni fog, különösen Vidikan bol­gár dunai kikötő és Silistria között. OROSZ HADIFOGLYOK HUSVÉTJA BERLINBEN. Berlinből jelenti a Német Távirati Iroda: A Berlinben élő orto­dox egyházközség húsvéti istentiszteletet tartott, amelyen nagyszámú orosz hadifogoly is részivet. A foglyok maguk kérték, hogy az istentiszteleten részti-ehessenek. ROMÁNIA NÉMET ÉS DÁN ZÖLDSÉG­MAGVAKAT VÁSÁROL. (TP.) A konyhakerti növények termelésének fokozása érdekében a román nemzeti szövetkezeti intézet megbíza­tást kapott német és dán nemes vetőmag fel­vásárlására. A szövetkeezti intéezt féláron adja el az ilymódon beszerzett vetőmagvakat. „ MEGHÍVÓ- A „Columbia” ICisháziállatt Te­nyésztők Egyesülete folyó évi április 12-én 10 órakor tartja 10-ik évi rendes közgyűlését Hidelvi-utca 15. szám alatti helyiségében. Na­pirend: 1. Elnöki megnyitó. 2. Választmány jelentése. 3. Pénztárnoki jelentés. 4. Tisztikar választása. 5. Inditványok. ICéri az egyesület tagjait a pontos megjelenésre az Elnökség. Aláírták az uj magyar—szlovák űrucsereegyezményt POZSONY, április 9. (Búd. Tud.) Az 1f megjelenő Magyal Hírlap, a szlovákiai magyarság hivatalos lapja jeVnti, hogy magyar-szlovák külkereskedelmi kiküldő lek között látraiomnicon és Budapesten folytatott tárgyalások sikern ' végződtek ' megtörtént az uj magyar-szlovák árucsere egyezmény aláírása. Magyarország és Szlo­vákia között az árucstreegyezruény 1942 március 1-től 1943 február végéig állapítja ineg az árukontingen-Seket. ALAKULÓ KÜZCYÜLÉST TARTOTTAK A NYUGDÍJAS DOHÁNYGYÁRI MŰN KÂSOK ÉS MUNKÁSNŐK. A Nemzet Munkaközponl helyiségében tartotta meg ala­kú 6 közgyűléséi a kolozsvári dohánygyári munkások és inunkásriők csoportja. A köz gyűlésen 250 en vettek részt. Kelemen Jó­zsef nyitotta meg az alakuló közgyűlést, amelynek .tárgysorozata a tisztikar megvá- lsztá8a volt. A gyűlés jelölőbizottságot kül­dőt ki, amely a tisztikart kijelöli. A jelölő­bizottság ezután elhagyta a termet, majd Kelemen József felszólította a jelenlevő nyugdíjasokat. hogy viseljék szivükön a szervezet ügyét és a többieket ás hívják a szervezetbe. Özv. Dénes Jánsoné jelentette ezután hogy bizalommal van a Nemzeti Munkaközpont iránt és tudja, hogy a ma­gyar nyugdíjasnak, akinek nyugdíjügye ren­dezve van. Magyarországon még mindig jó a helyzete. Özv. Sajó Béláné hangoztatta, hogy megnyugvással veszik tudomásul valarneny- nyein azt, hogy ma már a Nemzeti Mun­kaközpont törődik sorsukkal és szivén vi­seli ügyreikct. Ezután került sor a tisztikar megválasztására. Elnöknek Kelemen Józsefet, alelnöknek Pál Lajosáét választották mer egyhangú lelkesedéssel. NEGYEZER ANTIK EZÜSTÉRMÉKET TA­LÁLTAK DURAZZO MELLETT. Durazzo kö- . zelében építési munkaiatok közben, kereken fiégyezer, összesen 12 és fél kilót nyomó régi /ómai pénzérmekre bukkantak. Az érmék már 1750 éve feküsznek a föld alatt. Az ezüstér­mék, amelyeket számos római császár és csá­szárnő képmása diszit, az erősen megrongáló­dott bronz és rézérmékkel ellentétben, igen jó állapotban vannak. Nyolcszázötven pénzdarab Hadrian császár korából való, ezenkívül van köztük több görög feliratú kisázsiai érme is. MEGÁLLAPÍTOTTÁK AZ ALUMINIUM LEGMAGASABB ELADÁSI ÁRÁT. Buda­pestről jelentik: A hivatalos lap csütörtöki .száma közii a köze'látásügyi miniszter ren­deletét az aluminium, valamint az alumi­nium fél- és készgyártmáuyok legmagasabb eladási árának újabb megállapításáról. TÖRÖKpRSZÁGBAN BŐSÉG VAN OLAJ­BAN, HIÁNY VAN VAJBAN. Törökország­ban egy idő óta nagy vajhiány mutatkozik, minthogy a margarinbehozatal megszűnt és a I ' saját vajtermeiés nem elegendő a belső .szük­séglet fedezésére. A közélelmezési kormányté­nyezők ezért újból igyekeznek a margarin I behozatalát megindítani és egy olcsó egysé- L ges típust forgalomba hozni, amely vajnak i §s margarinnak keveréke lesz és a szegé­nyebb néprétegek is beszerezhetik. Zsiradék­hiány Törökországban nem állapítható meg, minthogy az országban jelentős feleslegek varrnak olajfa és egyéb növényi olajokban. Azonban müzsiradék készítésére nincsenek meg a szükséges feltételek. PÁLYÁZAT A PÉCSI NEMZETI SZÍNHÁZ IGAZGATÓI ÁLLÁSÁNAK BETÖLTÉSÉRE. Budapestről jelentik: A pécsi Nemzeti Szín­ház igazgatói állása betöltésre kerül. Pályáza­tok legkésőbb április 20-ig nyújtandók be a polgármesteri hivatalban. a fömolnár, a főgépész és raktár- NOK NEM TISZTVISELŐ, HANEM IPAROS­SEGÉD. A főmolnárt és a főgépészt az Í88°: XVII. t. c. 98. §-a és az 50.000—1938. Ip. M. számú rendelet 1. §-ának 2. bekezdése alá eső fontosabb teendőkkel megbízott iparossegéd­nek kell tekinteni, az iparossegéd pedig a tör­vény hatálya alá tartozik. A raktárnok mun­kaköre ezeknél nem fontosabb és igy ugyan- , csak a törvény hatálya alá tartozik. Ezen a megállapításon nem változtat az a körülmény, hogy a munkaadó őket más szempontból tiszt­viselőknek tekinti. Közömbös az a körülmény is, hogy a jelzett alkalmazottak a vállalatnál Jiavi fizetésben részesülnek és nyugdíjra jogo­sultak. A főmolnár, aki egyben cégjegyzéssel megbízott igazgatóhelyettes is, nem esik a törvény hatálya alá, de nem a főmolnári, ha­nem igazgatóhelyettesi minőségénél fogva.

Next

/
Oldalképek
Tartalom