Ellenzék, 1942. március (63. évfolyam, 49-73. szám)

1942-03-20 / 65. szám

6Z fcl 38 Dl Í ) t, r î 1 t -4 .2 «<■ * C 4> Ä tó » .2 1 HirViiPfZJtK mm*.** ^őmbommmh RAVASZ LÁSZLÓ PÜSPÖK- KOLOZS* VARON Az Országos Reformájú« Szere- iietszmxffség március 29A.kén, vasárnap (iste 8 órakor a Mátyás Király Diákhús dísztermében hangversenyt rendez. A mű­sor keretében Ravasz László püspök fart előadást, majd Hajdú Anna énekesnő Dullien Klára hegediiművésznő, Zsom­bori Elvira zongoraművésznő, Versengi ida„ a kolozsvári Nemzeti Színház tagja és a koloszvári Református Teológia. Énekkara lépnek fel. A szeretet szövetség részér öl Harsányi Pá! felsőházi tag, bé­késbánáti esperes jelenik meg. SZOLGÁLATOS GYÓGYSZERTÁRAK. Már­cius Î4-től március 20-ig a következő gyógy­szertárak teljesítenek éjjeli szolgálatot: Szent György gyógyszertár dr. Hintz, Mátyás ki­rály-tér 28. Telefon 32—32. Dr. Halász, Bocs- kav-tér 5. Telefon 31—75. Remény gyógyszer- tár Flohr, Horthy Miklós-u. 50. Telefon 26-— 99. Diana, dr MártoníSy, Jókai-utca 19. Tele­fon 21—51. Pénteken iktatják be Budapest uj főpolgár­mesterét. A főváros törvényhatósága március 20-án, pénteken, közgyűlésen iktatja be a fő- ,város uj főpolgármesterét, Homonnay Tiva­dart. A NÉPJÓLÉTI HIVATAL EDDIGI 120« NÉPRUHÁZATI UTALVÁNYT OSZTOTT KI- A kormány népruhá­zati akciója országszerte nagy örö­met kellett azoknak a kisemberek­nek körében, akik szerény kereseti lehetőségek miatt drága textiláru­kat nem vásárolhatnak. Az olcsó uépruházati akciónak Kolozsváron, is nagy a sikere. A Népjóléti Hivatal eddig olcsó textiláruk vásárlására 120« utalványt adott ki $ 50© utal­vány még nincs elbírálva» Az igé­nyeket egy tizenhárom tagból álló bizottság bírálta felül s csak azok élvezhették a szociális juttatás elő­nyeit, akiknek erre minden jogcí­mük megvolt. öngyilkossági kísérlet a tárgyalótereiében. A budapesti törvényszéken Flórián László üvegfúvó munkást betöréses lopás büntette miatt vonták felelősségre. Amikor a tanács határozathozatalra visszavonult, a letartózta­tott Flórián László egy óvatlan pillanatban ^zsiletoengével elvágta a nyakát. A kihívott ^mentők a vádlottat első segélyben részesítet­ték, majd a törvényszék kihirdette az ítéletet, mely szerint az üvegfúvó munkást két és fél­évi fegyházra Ítélték. Az ítéletet később még- egyszer ki fogják hirdetni, mert a vádlott nyaksebe miatt felebbezésérői nein tudott nyi­latkozni. ,5 GÁXPÍY ZSÎGMOND UNITÁRIUS FÓ­C1MNA2IUM1 IGAZGATÓ ELŐLÉPTETÉ­SE. Gálífy ZsigiuQudol, a kolozsvári unitá­rius kollégium népszerű, kitűnő igazgatóját « kormányzó, a vailáa és közoktatásügyi rnó- álszter előterjesztésére, az ötödik fizetést osztály második fokozatába nevezte ki. F* az előléptetés osztatlan nagy örömet és megelégedést keltett Kolozsváron, meri olyan személyt ért, aki élete egéaz eddigi munkásságával méltán megérdemelte. Itt Írjuk meg, hogy a kormányzói előléptetés­ben részesült Gálfií'y Zsigmond gimnáziumi igazgató, aki súlyos baleset következtében még a mult évben lábát törte s hosszas ideig betegeskedett, a teljes felgyógyulás utján van. Emlékezetes balesete alkalmával tisz­telői, barátai és ismerősei nagy számban keresték fel, hogy kifejezzék együttérzésü­ket és gyógyulást kívánjanak. Most, hogy GáSffy Zsigmond igazgató felgyógyult, s mindenkinek külöii-külön nem tudja meg­köszönni a kifejezésre juttatóit jókívánságo­kat, ezúton mond hálás köszönetét mind­azoknak, akik súlyos balesete alkalmával jókívánságaikkal keresték fel. Nemcsak Kolozsvár tanári köre, de egész, társadalma jóleső örömmel vette tudomásul a népszerű gimnáziumi igazgató felgyógyulásának és megérdemelt előléptetésének hírét. 2305 tojást küldenek a froatta e kolozsvári földész asszonyok. A Magyar Vöröskereszt Egylet kolozsvári é: kolozsinegyei válaszlmá- nyának engedélye alapján a kolozsvári föl- dészasszóniyok tojás gyűjtést rendeztek í>. harctéren küzdő katonák részére. A gyűjtéa «során. 2305 friss tojást gyűjtöttek össze és eze­ket nemzeti színűre festve, elküldik a tront- ra. A tojások, csomagolása most folyik és nemsokára elindítják a küldeményt a frontra, DAHLKE-TRIÓ KOLOZSVÁRON. A koioza- várl hangversenyeiét gazdag programjából Js kiemelkedik a Dahlkc-Trió szombat esti ka­marahangversenye. Már maga a trió összeállí­tása sem mindennapi: zongora, gordonka és Klarineät egymástól eltérő haug3zinei csodá­latos hatásra képes és Jellegzetes összetétel a klaszikus zenemüvek tolmácsolására kűlönö sen alkalmas. A Dahlke-Trió Mozart kamara­zene szerzeményeinek legszebb gyöngyeit tűz­te műsorra. Az együttes tagjai Julius Dahlke (zongora), Walther Schultz (klarinét) és Alfred Richter (gordonka), évek hosszú során együtt zenélnek, ami egyik biztos záloga a szombat esti hangverseny sikerének. A hangversenyt a Német Tudományos Intézet és a Kolozsvári Filharmóniai Társaság Erkel Ferenc fca&gver- senyrendező iroda rendezi. Műsoron: Mozart Es-Dur trió, Mozart gordonka és zongora szo­náta. Mozart: Larghetto zongorára, klariuéire. Kolozsvár, március 28. Az 1440-- 1D41. M. E. rendjelet értelmében a visszacsatolt keleti és erdélyi terü­leteken a román megszállás - ideje alatt elidegenített vagy más módon elveszített ingatlanom vísszaperleső­re irányuló keresetek beadásának végső határidejét - tudvalevőleg — február 2d ének déli 12 órájában ál­lap ltot ta meg A határidő óta egy hónap telt el, de a beérkezeti kár öntési keresetek összeszámlálása és osztályozás®, csak most történi meg, mert az utolsó napokba» százával érkeztek fee a kolozsvári törvényszékhez es járásbírósághoz a keresetek. A törvényszékhez a mult év végéig 3200 kár térítési kereset érkezett be, február 21-ig még újabb 120;, úgy, hogy a beérkezett keresetek száma 3320-at tesz ki. A kolozsvári járásbí­rósághoz a mult év végéig 225, február 21-ig pedig újabb 788 kereset érkezett. A keresetek beiktatása; után kitű­zik a tárgyalásokat s a. nyár folya­mán a. törvényszék év járásbirósőg n kártérítési perek ezreit tárgyalja le. I Március 22-én, [ watárnsap I Rendőrségi bűnügyi napié. A rendőrség bűnügyi napiójában az utóbbi 24 óra esemé­nyei közül az alábbi adatok szerepelnek: A bűnügyi osztály csütörtökön délután letartóz­tatta Alexa Ferenc 36 éves napszámost, aki után lopás miatt már napok óta nyomoztak. A károsult Téglás Gábor, balatonfüzfői lakos, aki Kolozsvárra utazott és itt az állomáson is­meretlen egyén teltörte lezárt ■ utazóládáját és abból nagyobb mennyiségű élelmiszert és ru­haneműt lopott el. A tolvaj a szó szoros ér­telmében mindenéből kifosztotta az állomá­son Téglás Gábort. A károsult feljelentésére megindult nyomozás eredménnyel járt s a teg­nap elfogott Alexa Ferenc napszámos kihall­gatása során beismerő vallomást tett, A rend­őrségi vizsgálat után a tolvaj napszámost to­vábbi eljárás végett átadták az ügyészségnek. — Farkas Berta kolozsvári lakos csütörtökön feljelentést tett ismeretlen házaló ellen, aki a délelőtti órákban Zápolya-u. 29. szám alatt lévő lakásán surlóport és egyéb holmikat Iri­náit eladásra. Az asszony megkérte távozása­kor az ügynököt, hogy egy étkezocsészét vi­gyen át a szomszédba s majd utána venni fog az ügynök által kinált holmikból. De hiába várta vissza az ügynököt, az a csészével és egyéb evőeszközökkel együtt eltűnt. A káro­sult asszony feljelentésére a rendőrség megin­dította a nyomozást az ügynök kézrekeri- tésére. A Kolozsvári Élelbuvárck Kövének tudoráé- nyos ülése. A KÉK március 20-án, délután fél V órakor, az Egyetem Áilat-Élettudományi épületének tantermében tartja harmadik tu­dományos ülését, melyen Fábián Gyula, ,,A mutációk gyakorisága egy kolozsvári Drosop- hila-törzsben" címmel, Homonnay Nándor pe- „oig a ,,Madár környezettani képlékenységé4’ filmen tart előadást. fontos Igeiéi tdrgga! a idros íörfáüflisfösitgi Mzotíitígő KOLOZSVÁR, március 20. Kolozs­vár város iörvényliatóságí bizottsá­ga, mint már röviden jeieíiieilük, e lió 31-én délután 5 órakor tartja meg közgyűlését. A szakbizottságok 28“án és a fciscjyülés 27-én. üi össze, hogy a közgyűlés elé kerülő ügyeket meg­vitassa és előkészítse. A közgyűlés, többek között, a vá- géMdi hütőház építésére szükséges kétszázezer pengő kölcsön felvételé­re irányuló polgármesteri előterjesz­tést, a víziizem fenntartása céljából szükséges ingatlanok kisajátítását, a lakbérle ti szabályrendelet egyes pontjainak módosítását, a városi or­vosok rendelési és beteglátogatás! dijainak megállapítását, a műcsar­nok építési tervét és a sétatér bejá­ratának rendezésére vonatkozó ja­vaslatokat iogja tárgyaim. Mátyás üiákitáxlittn Az IKE előadássorozata. Az erdélyi refor­mátus egyházkerület Ifjúsági Keresztény Egyesületei Szövetsége március 22-én és 29- én délután fél 5 órai kezdettel a református {kollégium dísztermében 15 évnél idősebb ifjak számára szekszuáli» tárgyú előadássorozatot (Tendez. Március 22-én Tónk Emil dr. „A faj­fenntartás, mint kötelesség. Az e téren elkö­vetett bűnök: hazaárulás" címen, dr. vitéz. Berde Károly pedig „Mitől óvakodjunk a há­zasság előtt" cimen tart előadást. AZ UJ MAGYAR HADSEREG. Az isko- lánkivüli Népművelési Bizottság eloadássoro- salában ma este 7 órai kezdettel At may Béla vezérkari őrnagy: Az uj magyar hadsereg, híradók, műszakiak címmel tart érdekes elő“ adást as unitárius kollégium dísztermében. Aimay Béla vezérkari őrnagy neve már rég­óta ismeretes a népművelési előadások láto­gatói előtt, főbb igen érdekes, időszerű kér­dés melleit legutóbb Aimay őrnagy ismer­tette Kormányzó Urunk világhíressé véli ot’ rentei hősi küzdelmét. ífrtUM-*. A’-', 1 ftrw,«<d ţA.nţ.'Pi, fr.SK -tfi# ri­'»’**■JíiA. **,•*&> r, vm, •' j EBBEN AZ ÉVBEN IS HARMINC CSÁ" LÁDI HÁZAT ÉPÍT KOLOZSVÁRON AZ I ORSZÁGOS NÉP- ÉS CSALÁDVÉDELMI ; ALAP.  mull évben az Országos Nép- és I Családvédei’mi Alap tizenöt ikerházat épitet't, , a mélyekben harminc sokgyermekes család ' rakott .fészket. A tizenöt ikerház a volt fa- i piac helyén épiült fel s a ielep lakói most ; már szorgosan dolgoznak a családi házakhoz * tartozó kertekben, hogy családjaik zöldség' i szükségletét biztosítsák. Ez év folyamán a í Nép- és Családvédelmi Alap Kolozsváron i újabb harminc családi házat épít. Az épüüc- [ tek tervének olkészrtésére Koós Károly ismert : műépítészt kérték fel. \ családi házak hely© még nincs kijelölve, valószínű azonban, hogy ' szétosztják a város különböző részein. A csa- I ládi házak építéséhez szükséges építési ; ruyag biztcsitva van. ! O Meghívó. A „Tapitex" R. T. 1342. évi ; március hó 29-én délelőtt Í1 órakor tartja évi j rendes közgyűlését Kolozsvárott, Wesselényi- i (uica lö. szám alatti hivatalos helyiségében, ! melyre a t. részvényesek azzal hivatnak meg, j hogy a közgyűlésen szavazati jogát csak az \ a részvényes gyakorolhatja, aki részvényeit I legalább 3 nappal a. közgyűlés megtartása előtt az Erdélyi Leszámítoló és Pénzváltó Bank R. T. Kolozsvár, pénztáránál közgyűlési letét­be helyezik. Tárgysorozat: 1. igazgatósági és j felügyelőbizottsági jelentések. 2. Zárszámadás j sok megállapítása és határozathozatal a nye- j reség hovaforditása tárgyában; 3. Felmentvény { megadása tárgyában határozathozatal. 4. Esel- j leges indítványok. — Kolozsvár, 1942 március: Í ' 20-án. Az igazgatóság. A MAGYAR ASSZONYOK NEMZETI SZÖ­VETSÉGÉNEK kolozsvári csoportja Március j 23-án rendezi a városháza gyűlésiemében ala­kuló közgyűlésé^. A szövetség nagygyűlése március 25-én a Mátyás Király Díákházbapi lesz vitéz nagybányai Horthy Istvásaé jeleu- létébea, Székelyföldi növéG^béi átcráci az Erdélyrészs Hangya Ruía fa; Likőrgyár, M a r ös vás 4 r li e I y. I Stet«! utált Kaiozsvárt atí h3H9Ters9«Yl Edmund Easier zmmtmúmi KOLOZSVÁR, Március 20. Röviden bc3?.a • molíunk már arról, hogy e hó 23-án este \ Mátyás Király Diákházban ad hangverseny? I Edmund Rosier, a neves fiatal zongoraművész, i Edmund Rosier az uj zongorista nemzedéK j egyik legtehetségesebb és már beteljesedett í ígérete, aki hosszú külföldi hangverseny soro- j zat után első magyarországi koncertjét Szege- j den adta. A szegedi sajtó a legnagyobb lelke­sedéssel fogadta a rendkívül: tehetségű m'i> vészt, aki különösen, mint Chopm-játékoc z-v-■ Lópaszerte is a legelsők közé tartozik. A Szegedi Uj Nemzedék így ir többek kc> ^ött Edmund Rosier hangversenyéről: A fiatat zongoraművész elmélyedő köhög fan!)áziá;á-j( pák szenvedélyes és minden álpáthoszté- mentes, csodálatosan színes játékát élvezte végig a bérlő közönség a Kamará-zeneköv eseményszáuibamenő bérleiá hangversenyéi Rosier Edsnund a zongora valódi értelemben vett művésze. Ujjai alait énekelnek, hangok a rendkívüli szépségekben bontakoznak -5k a szólamok, tónusának megejtő poézisc a ler dület szárnyán magávairagadóan dalolja el •* szerzők mondanivalóit. Nincsenek hamis c -> képzelései. Formai felépítése visszatükröz, csodálatosan gazdag képzelőerejét Chopin, idézte döbbenetesen őszinte realitással, rnu vészi ihlettséggel. A technikai kivitel fe. -< geteges, sokszor nagyvonalú demonstráló?.: • val, de mindig a dallamvonal épségbenhágyí sa mellet. így zongorázni Chopint még nem, hallottunk. A művész egy sereg gyönyörű le­adással köszönte • meg a közönség viharos- i e-• neplését. A Delta agyarország igy ir. Játékát a ma lé­nyegében való elmélyedés, a részietek finom kidolgozása és mély drámai erő jellemzi. Leg • .nagyobb sikerrel Chopint és Schumant toí jpácsoita, de nagyrahivatottságdrói tett tanú­ságot Beethoven és Haydn megszólaltatás; yal is. A Szegedi Napit! ugyancsak hasábos - két ir Rosier Edmund hangversenyéről: A ír- téka élményszerüen hatott és számról-szárn;-> hatalmas tapsokat váltott ki A fiatal müvés>, kinek neve Európa fővárosaiban jól ismert, megelégedettséggel búcsúzhatott a szegedi do • bogótól, amelyen sokszor kellett meghajoló ••». ps egyre fokozódó ünnepség során. Edmund Rosier hangversenyét a kolozsvári zenekedvelő közönség is felfokozott érdek’-' etesse! várja. KW\\*.Li.t2bA& .« Sfthfltlfr ifci-TJg $ -4«'Á EL ..ÂKA I.’R'-í te* M.-C, V* k/'íAAvvi; "'tljN r. \ ..v, sí- tn. / ' í' (|}l r J-*»í48« I ****£, if js avuo-sV -Jfqg -gap-jj \ a^Hntenl A dobozok áiának emelése. A közellátási miniszter március 30-án kelt 54.061—Î942. sz, rendeletével engedélyt adott a vidéki doboz- készitő iparosoknak, hogy üzemeik az 1939. évi augusztus 2ö-án rögziíett nettó eladási áraik után 36 százalékos felárat számithássa­nak fel. Ezeket a felárakat azonban nesn al­kalmazhatják azok a dobozkészitő ipiosok, kiknek üzeme a kisipar körét nem haladja meg, minthogy ezek a kisiparosok eladási áraikat büntetőjogi felelősségük mellet* ma­gúk állasüt’ák meg Érdekli iaiăns hogy Fedők Sári maga tervezi le.gu.jair. szerepének ruháit. Nemcsak a saját kosz­tümjeit készítteti el saját tervei utá*i Zsazsa, hanem a darabban szereplő tokié szereplőjét is* hogy hosszú turnéra indul BuUa (uhut a legtehetségesebb magár színésznők egyi­ke. Békéscsabán, Miskolcon, Győréit Szegedem, majd Nagy váradon lép fel j kitűnő színésznőt hogy ötvenedszer kerül színre Maro- Devellis Viharos szerelem cimü darabja a budapesti Andrássy Színházban. hogy most mulatják be Budapesten ■* Magdolna cimü filmet, amelynek ősbe mutatója Kolozsvárott voit. Pesten is. diszbematüié keretében mutatják be elő szőr est az uj magyar filmet; j hogy fd-m készül Fráter Lóránáro Most kezdődtek meg az uj darab felié telei a Hunnia-film gyáriján. Ebben a főre ben kapta meg élete első filmszer epe* ár, Nagy Sándorné, az ismert kolozsvári uriasszony, aki Nagy Pa néven szerepe1 a szereplők listáján. Ä főszerepeket rajté kívül Tőkés Anno, Golf Bea, Sziilasy László,, Ajtoy Andor, Maldáry Zoltán Mály Gerö, Keresztessy Mária: és Somo gyi Nusi játsszák^ A film forgatókönyve' Asztalos Miklós és Pacséry László Írják Fráter Ló rand hires szerzeményei cd kötjük ej fűm kísérőzenéjét; hogy e hő 23-én mutatja be a Főváros' Opercttsziíiház a Tahiti gyöngye cimü operettet, amelynek főszerepét Bar ab Sári játssza; hogy vígjátékot készíteti az Uf<&-film­gyár: így is lehet repülni címmel. Ä Baross Hál i j tábor 440$ ingatlan kártérítési kéréseid adtak ie összesen a kolozsvári- törvényszékhez es târâsbirosăghoz

Next

/
Oldalképek
Tartalom