Ellenzék, 1942. március (63. évfolyam, 49-73. szám)

1942-03-02 / 49. szám

■ ' X t H VJ Örs C *.> dz t j ^ÖXY'JT A7U bvdapez? C$7x$5se® 'vlff&XF0, 1ÎÎ42 március & ú Ok /bl P. V. -I "—I : '• 1 4f *■ <x < í Hit- "i *• I^CXDL évtfclytrm, 43.- flz&tm. itt ÍöfeB •' $ £mt-tertíség Sí Stlatfáhifalal: Sofozsv'r,, ' ÍSítHnsi fi* 1. mM Tsls/au: 11—33. Kvenla: s?8i IßfitBK-aScs S. szára. iáidon sz.: 29—23 I BjBBMÉtBMKMWMUiMMMiaiÉ« ILIPlTOITl: BARTHS MIKLÓS Hladfitcilaldanss: P fl l L 8 8 5?,. t.. Kolozsvár. ílStlzelás! áralüí hamis 2tffcű TOedévrs 8, létéire 18, egész fevn 35 mnt: 1 ir -ii-11 • Kalevala v *Ut lm Í8M 22 BÜJ­zé óié \ 1 »öt .■afe al® örf *£ es sZ és Dl bt hí «I. it nr A S i t T r f BÂRDGS5Y LÁSZLÓ Az ifjúság az ölükké uiegululé nemzei j BUDAPEST:, március 2. Bárdossy László miniszterelnök vasárnap a DarányUséz fdbvaáása ^kalmíábál fee szedet intézett az ifjúsághoz. Beszédében többek között a következőket mondottá: ,— Azt, amit h vakásunknak érzünk, a lélek legmélyéből fakad. A hivatás nem szerep nem megftrzás, nem fel­adat, hanem élujíünlk mdgmásithatatlön formája, a magunk megnyilatkozása. A fiatalság hivatása, a kudarc \s.g?, d «dal, a beteljesülés vagy « csőd nem a mi sorsunk, hanem aaöfcé. akikre m eljövendő évek aisu&ájft és harca­várnaku ^ p ) — Az ifjúság az őrökké megújuló nemzet, a nemzet maga élő lánc s jelen és a jövő között. De csak aűdis marad a nemzeté, amíg a jövővel birkózó kedvében egyetlen pillanatra sem szakad ki az örök magyar sorsiközös ség-böL. A nemzet életében csak annak az ifjúságnak lehet szerepe, amely szenvedélyesen szerei mindent, ami ma gyár, .szereti s nét>et, amely véry - ^ ’ vér, a földművelőt és mindenkit. sfck'- szolgálja nemz étünkéit. Csak1 sranak *■■■' ifjúságnak lehet szava és része, amely hinni tud a magyarságban és & nemzet jövőj ^en. Hinni tud abban, hogy eszménye' megvalósíthatók A hit nem tűnő fény az ifjúság arcán, hanem mélyrehatározó meggyőződés. Kell a hit és meggyőződés, de nem kell az annak képébe öltöző fanatizmus, amely mögött legtöbbször hiú ntagabizás lappang _1" A szeretet, hit meggyőzőrfésés állhatatosság csaik azért kell, hogy az a szcdgáJat, mnit as ifjúság az. örök, el mera múló nemzetért vállal, gyümöcsözőbb és eredményesebb iegy^n. I — Ala sokat, talán túl sokat bőszéinek áldozatokról. Bizonyos, hogy ennek ss megvan a maga ideje, de s nemzet elsősorban szolgálatokat vár tőlünk. Ilyen szolgálat és nem agitác’ő a? eszmények megvalósulásáíiak iga» útja és méJja. Akármennyire csillogó, akármilyen tetszetős gondolatokért hagyjuk el & józaat okosságot, népünk­nek ezt a nagyszerű tulajdonságát. — A nemzet elvárja az ifjúságtól, hogy ő legyen a nemzeti egység kovásza és hogy találja meg ® kiegye­zést a társadalmi ellentétek és különbségek még mindig bántó és fájdalmas harmóniájában. Ázt várj* a nemzet, hogy az egész fjuság bátor tettekkel vigye előre a társadalmi igazság megvalósulását. — A mai nappal március havába léptünk, ez â tavasz és az ifjúság hónapja. Nehéz tavasz lesz háborubse; áFiunk, de h szem, hogy a nemzet ereje és a magyar ifjúság szárnyaló lendülete átsegít ibetmürekei mímáán baj©» és vészen. i A b©fr gyott Azov! fengepöti át Német rohamcsapatok tamcsdásf intéztek a kiaukásysi peirf elien Rosszabbodott a viszony Franciaország ős az Egvosüli-ÁIlamok Icő* zott « Súlyos va^zteséget szenvedett a szövetségeseM liajőiaada a @a@s*abayai ütkösatbsn BERLIN, március 2. (MTI.) Az azo vi-tengeri német erők rohamcsuput(dwa.k vállalkozásairól közük a Német Távirati irodával: A február 27-re virradó éjszaka töb b német rohameSapat az Azovi-tenger északi par járói a jégen át előretört az ellenséges kézben levő déli part felé. Mintegy 30 kilométeres nehéz menetelés után megtámadtak egy ellenséges kikö­tőt a kaukázusi part mellett. A teljesen meglepet vörösök visszavonultak a vé­dekezésre különlegesen kiépített őrházba. Erős ellenállásuk azonban hiábavaló volt. A németek robbnnóimyagokkal az utolsó ellenállást is megtörték és a tá­maszpontot is megsemmisítetek. V állal le ozásuk után a jégen át teljes számban visszatértek eredeti állásaikba. Teljesítményük annál is figyelemreméltóbb, meri a jégen a 60 kilomét eres éjszakai mene elés jégtömbökkel telt, úgyszólván járhatni” lan terepen, óriási hófúvásban zajlott le* f Wkh mint4003 halott és 46 páncélos a szovjet Eefu!éhi»§ vesztesége I raáltaszigeii La Valetta előtt megpillan­tott egy brit tengeralattjárót, amely s j enger színe fdet* igyekezett Málta felé A támadás közeledésekor lemerült, de közben találat érte. A német vadászok nagykiterjedésíi olajfol ct figyeltek meg azon a helyen, ahol a tengeralattjáró el­tűnt a vízben. Ős»£á«íi szovjet veszte­ségek as Umen^tő kö^nyékóss BUKAREST, március 2. (TP.) A romín i It'tpok katonai szakértői utaknak arra, hogy a S keleti frontról érkező legújabb jelentésekből ! kivehető, bogy a télj hadjárat lassan vég® I felé közeledik és ezért már most felállítható I a téli hadjárat mérlege. Az ílmen-tó körüli harcokban, amelyek során 100 szovjetíánv dást veritek vissza a szövetségesek, a Szovje 15.000 emberélettet vesztett. Az Ilmen-tótó délre 378 szovjettámadást sikerült visszaver ni. A vörös csapatok itt 14.000 embert vés 5 tettek. Ezekből a számokból követkéz!etni le i hét errat, hogy milyen számodatokat matat majd Cél « m hadiárait aárúxnérüegp. A testveri finn iteimzef amely most ,3 közösen vívott harc idején sokkal közelebb á!( a magyarság szivéhez, szombaton ülte meg nagy nemzeti ün­nepét, a Kalevala-napját. Valahol és valamennyien vagyunk mi magyarok, ,az országban és szerte a világon, a leg­tisztább gondolatunkat és legmelegebb érzéseinket fordította ezen a napon a csodálatos éktakaratu, maroknyi finn- &ég s a hősi Suotni felé. A történelmi sors úgy akarta hogy egymástól irdatlanul távol, más földön és külön égalj alatt élje életét az északi finn és a középkeleti magyar. Mégis fajtánk s anyanyelvűnk közeli rokon­ságán s a hajdani ha?a közös emlékén túl is egybekapcsol a tudat, hogy ugyanaz a vihar csapkodott bennünket és hasonló veit egy évezred aíatt a tündöklés és bukás váltogatott arany és vérpiros színeivel átszőtt történeti életünk. , Mint ahogyan megtizedelt minket Mohi és másféíszázadra hódoltságba tört Mohács s utána folytonosan tép­deste ízeinket a Nyugat, úgy merült alá a számbelileg csekély finn nép »s a bohémot idegen hódlitó szüntelen, szá­zadosam ismétlődő és napjainkig fartő csapásai alatt. De mindig magához tért Suomi népe. hamarább, mintsem ellen­sége hitte volna, mint ahogyan feléb­redt a le veretes s az azt követő tunya tétlenségből a magyar’ is. Háború du- íás és megaláztatás csak arra volt, jő, hogy világosabbá tegye tudatát ébe­rebbé vigyázását. A finnek megmutat­ták, hogy minden csapást kibírnak, de mem mérhető rá ink akkora csapás, amely elpusztíthatná népüket. Most itt vagyunk, finnek, magyarok egymástól távol került testvérek a vi­lágban. egyazon akarattal s a magasz­tos tudattal, hogy kis nép is lehet nagy nemzet. .Mert nem a számok teszik egy nép nagyságát s nem is a terület ame­lyet elfoglal, hanem erkölcs', szüntele­nül megujhodni képes ereje, vlharáíló keménysége és szelleme. A Kalevala, a finnek nagy nemzeti i hőskölteménye, mai gyűjt érném y es egy­ségében ezen a napon lett százhét esz­tendős. 1835 feburár 28-án adlta át költő és tudós gyűjtője Lönnrot illés, s Finn Irodalmi Társaságnak a hataJ- 'mas müvet. S a Kalevala méltán h'vfa ' fel a müveit emberiség figyelmét a Kosztolányi jellemzése szerintii .dalban született“, de ugyanakkor elnyomott és végnélküli sanyargatta fásra ítélt f’nn ; nemzetre. S valóban a három hősisfeti, ! Väimämöinen, Ilmarin és Leminín- , ka nén d&lformába öntött kalandjait, s a Kalevalát kitevő egyéb népdalokat, kisebb népi époszokat, elbeszéléseket ’és ráolvasásokat hajdan s talán ma is [énekszóval adnak elő. szertartásos, dloniroszi tisztelettel és áhítattal: „Kettesben a kántust kezdjük... Kéz •* kézbe, kössünk ősz ve, Ujjat ujjaí ^gybefüzve ...“ Ezt a nagy költeményt — amely a v í lägt er em tésétő 1 kezdődik s a keresz­ténység diadaláig az ős finn népi mü- ve’ődés számtalan elemét őrizte meg —■ az ezertó országának egyszerű földmű velői örökítették meg s hagyták örök ségiil nemzedékről nemzedékre. Ezért a Kalevala ma magában vett irodalmi- ság áriái !s sokkal jelentősebb a finn nép szemeben. Nem egyszerűen csak vers vagy dalgyűjtemény, hanem a kétezerévé« finn ség hagyományainak és törhetetlen él ni akarásának magasz tos jelképe. Ma pedig nemzeti ünnepük a Kale- vaila-napia! Ne legyen ünneprontás, ha keserű tanulságul összehasonlítást kockázta­tunk meg finn testvéreink és önma- gttttk között, ólért sumg & svédtől és BERLIN, március 2. (MTI.) A Führer í főhadiszállásáról jelenük a Német Táv­irati Irodának: A véderőfőparancsnok- ; säg közli: Keres félszigetén az ellenség a legutóbbi napon újból több, mint 4000 halottat és 66 páncélost vesztett. A d<>- neci arcvonalon ujlabb súlyos harcok folynak, olasz és szlovák csapatok vissza­verték a szovjelerők páncék«4>kkas támo« * galo-tt támadásait. A légi erő a burman­! szki kikötőben megrongált egy nagy szál­lítóija jót. I A La Manche csatorna fölött egy né- \ met vadászraj saját veszteség nélkül le- jj lőtt 4 angol vadászrepülőgépet. BERLIN. március 2, (MTI.) A Német I Távirati Iroda jelenti: Egv vadászgépek- 5 bői alaknifc német raj feJjmúr 27-4» a orosJ’tói elnyomott finnek ősi népi mit- j velődésük megmentése és átmentése J érdekében tervszerűen és rajongó oda­adással gyűjtötték kincse két, a dale- j kát, a kéziratokat, addig mi a tizenki­lencedik századbeli „szabad“ hazában, mit tettünk a nemzeti kutatások érde­kében? Néhai való Ősz János vagy Si- monyi Zsigmond voína a megmondha­tója! Áz egykori magyar művelődési és tudománypolitika végzetes vakság­gal és süket fiilekkel megveríen állott legfontosabb nemzeti feladatai előtt. S néhány gyűjteményünk és kiadványunk ellenére vájjon megközelithetjük-e, el­érjük-e bár napjainkban a mult század! eleji Lönnrot Illés céltudatosságát és terv szerűségét, művelődésünk ősi kin­cseinek megmentése terén?! Feleljenek rá az arra hivatott sáfárok az Akaiié­iul a is a Tá rsasá é ok! D e f e I öí jiejn rá mű­velt polgári osztályunk, a nép vezetője, amely egye deineik túlnyomó többségé­ben könyvben és zenében rendiiletle- nül ponyvát és giccset fogyaszt s álta­lán inkább érdeklődik nz idegen vagy magyartalan filmek csillagai, szempilla­festékének vegyi összetétele, mint ma­gyart voltunk, múltúnk és jövendőből? utunk, feladataink ránt. t A ma felkarolt, de a művelődés hiva­talos fellegvárainak sáncait még alig vagy egyáltalán át nem tort magyar­ság- és népi&ég-tudományunk, az ttv gyűjtés és az uj kísérletek változtat ják meg talán ezt ez áldatlan faeiyzm. let. am re a mai ifjúság felnő. Finn néptestvéreink példája vezérel­jen ezen az utón, Fogadjuk be és te­gyük magunkévá nemes sugallatát, kü Ionosén ezen a napon, amikor együtt, ünnepeljük a Kalevala napját a távoli tavaik országával, a gazdag lelkű. Iá pos, mohlepte, füzekkel í&ywfákkeü benőtt SHornival.

Next

/
Oldalképek
Tartalom