Ellenzék, 1942. február (63. évfolyam, 26-48. szám)

1942-02-13 / 35. szám

rrr Ferrit 1941 r»*r*tf* IX ' — « ___________________ 5 tnbdz és lüflvé^zcf ridám szőrei (Vigjétékbem 1 cl at 6 • Ötletekben nem valami gazdag, de *■ Ît*K kellemesen «*1«<<>rnkn»lato vigj.«ick«,t irt Lupo ih* \ i'i;u mouliu 1 azti.Jvs Miklós «•« l.isst /Vórtt.W. Igazi vígjátékba illő, mesteri honyo* djtltiiat nem unlink teremleni a Hier/ >k. Ezt vukahb a naiv , im'v-snrii elein pótolja \ lég letűnt szú/:ul«>k patriarkális élettormaj.il vit­tek a nzinp dra. a jol)bá|Tyaiva1 családias vi- Aaooyban elő köznemesi s a/ országban izive- rn juro kniő, a hép közé o'vcgviiití jé* ki­rályt. A. udvari hajbókoliatói írlózó, de 1«'’ kében kira'yahoz. Ilii magyar nemes és a kissé, «melcsap. «le embersége* ér/iilclü király ü lk­ja körül «leriis elégedettségben él a nép, a nemesi család és a/ udvar. Cs. pán a *verf* lem szo'gáltat okot könnyen műié* busoo* fásra. Laur isin Miklós különösebb ieéiivrk nél­küli, de finom es kellemes aem'|r néi’kiilözl:«** tet'en. szerves kiegészít ti je in darabnak s Msin* teu a mese naiv elemet hangsúlyozza, a vers­be «edett bőszé «Kiel egyetemben A király szerepében Kuiányi György nyújtott megnyer«** alakítást. A szájhagyo­mány és a népmese egv s/Orit emlierséi"’' és e**cs magyar királvát joizii természet,'s‘>éígel já'szotta meg. Borba'*" királynét Kitmer Manci látszotta finmnai» t-s i/’ésesen. B-irov’ izk* Oszkár Pilisi Pé'or kötném«» Metepé- ben teljes hitelességgel állította elénk a„ csy- kori magyar köztiem«*» egyszerű de móilos életét s ősveire, fö iljére büszke, beesij’elé. e kényes személyét. Szép. izes színpadi Isos/étlé- »vl is sikert ara:to!t. Pilisi László saorepét Sodó György játszotta s bár sz« repe nem volt /Vetnzeíi Színházban ) telette igényes, mégis teljes mértékben síké* in t tg zu iii», bogy művelt, kitűnő jú áktil* «la.sn H/inész., nkir«- a vezetés l’VUgodtan biz b tmi gokká' nagyobb feladatokat is Lendü­letes, van áléin készsége. Ugştv volt Pilisi I rzsébrt sz.< Tejjé Inni / i/iv Annii Mérni'1 Ka­talin), l’ilisj fogadott leányát Hangny Má’ta játszotta ilokonwenves szinés/nő, kár bogv a színpadi beszéd művészetében még nein üti meg a megfeVlű mértéke!. Pvu-nyi Jár^s a 1 öv vl.iN/.im-ster kis szerepében igen kellemes és megnyerő volt Kár, hogy <**t i<s oly ritkán foghs ko/lat ják. p«-«lig »6 és fojlodei.k’-peS Színész. Csőin József alakította Pilisi be'ső jobbagyai közül Denevért K«dle»n«*s linmora, mozgékonysága tetszést arnlott IMihns/.n-H a második j«>l*hágy Tompa Séird.>r volt Már puszta megjelenése megbóditja a közönséget. Beszédmodorában és ges/msaib.ii* kiliinő tdo* kitással ábrázó1 ta az «‘gyilgyü. nagyéUl tni- hrszna j«ihbágyot. A nemes ur harmadik -id- vari jobbágyát, Tudákost) Réthcly Ödön jat- saotta. kitün«íen nShki'svlta n tudátékos pa­rasztot Miklós udx arnu-sster kis szerepében jó volt Sónhy István. Szabados Árpád rendezése és legfőként Vnran Mátyás dis/lrtei, vi sr.'.kolíná is na* gvohb mértéklsen jéwu’tak hoz/.á az együttes munkájához. A díszlet; k nirgohlása csak ető" site* te a mese linuguiatá-b s a szöveg és a zene szolgálat** ellenérv, mint öná’ló kifeje­ző művészetként is hatott A zenekart S-áa Oszkár vezényelte. (sx i) APR6HIRPETÉSEK Apróhirdetések dija szavanként 7 fillér vastagabb szedéssel 14 fillér a legkisebb hiní«* lés dija ti/ »/óig 70 fillér. Állást keresők restére a/avaukéut 4 fi lét vaVagabb V/e l»-»«. 8 ül ér A legkisebb apróhirdetés állást k«-re*ők részire 40 fillér Kewlihti költség: Cin* <• kia(l«*bau és jeligés hirdetések után 20 fi lér. Kedvezményes árak nugyobb kötéseknél. Apróliii«!«*!é>s k «-lőre íi/ciradok. Vidéknil l»élyegekhen bekú dbetök. HÁZÁSSÁü LEYLI.EZAS „LENA“ jeligére levél van az EOlenzék könyvosztáyuban. F 222 VEOYHS kOzqazdasÁq m Átvette az állam az Egeres! Szénbánya Rt. minden üzemét és személyzetét Kolozsvár, február 13. A m. kir. iparügyi miniszter a honvédelmi miniszterrel egye-bértve, a miniszté­rium hatcározata értelmében az Elé­rési Kőszénbánya R. T. bejegyzett cég Magyarország területén lévő minden üzemét a személyzettel együtt a m. kir. kincstár használar tóba átvette én az üzemek vezetésé­vel Bauma Viktor oki. bányamér­nök. bányaigazgató, forgácskuAi la­kost bizta meg, aki a kir. kincstár által bejegyzendő céget, mint keres­kedelmi meghatalmazott jegyzi. Kimutatást készítenek a nagykereskedőkről ’ KOLOZSVÁR, február 13. Az I. cs II. fokú iparhatóságoktól aapoukéul küldik »z iparkamarákhoz a nagykereskedői iparengedély kiadására irányuló kérelme­ket. A kamarak a felek uK^ghailgalása at an döntenek ezekben az ügyekben és ősapán altban az esetben javasoljak egy* egy uj nagykereskedői iparigazolvány ki­szolgáltatását, ha a nagykereskedelem szóbatdevő szakmájában szükség van az ajabb önállósulásra. Ezt a körülményt azonban csak eselröl-eselre a szakmai érdekeltségekkel folytatott tárgyalások «ítján lehet tisztázni. Felmerült tehát annak szüksége, hogy 4 kereskedelmi kamarákban állandó ka­tasztert készítsenek az érvényben lévő nagykereskedői ipar gazolványokról. Ez a kataszter áttekintést adna a lé'.számv’szo- nyokról s eleje venné annak, hogy újabb iparengedélyeket adjanak ki a nagyke­reskedelemnek azon ágaiban, amelyekben es nem kívánatos. Másrészt a kamarák *iiyen kataszterek utján befolyásolhat­nák a kérelmezőket, hogy a nagykeres­kedelem olyan ágai iránt érdeklődjenek, amelyekben nincs tulzsufol'iság. Értesü­lésünk szerint a budapesti Kereskedelmi és Iparkamara már megkezdte a katasz­ter felállítását és példáját rövidesen kö­petni fogják a többi iparkamarák is. ERDÉLYRE IS KITERJESZTETTÉK •A BIZTOSÍTÓ egyesületek jog­szabályait. A biztositó egyesületek­re vonatkozó jogszabályokat Erdélyre is kiterjesztették s most már ezen a terű leien működő és életbiztosítással, vagy ehhez hasonló tevékenységgel foglalkozó jótékonyság egyesiile'ek is kötelesek zá­ros határidő alatt biztosító egyesületté való átalakulásukra vonatkozó módosított alapszabály a'ka! jóváhagyás véget! a pénzügyminisztériumhoz felterjeszteni. BANK- ÉS PÉNZVÁLTÓÜZLETEK FORGALMI ADÓ KEDVEZMÉNYE. A hivatalos lap legutóbbi számában közölt íendelet szerint a bank- és pénzváltó- ÁizJettel foglalkozó cégek erdólyrészi üz­letállományának átruházásával knprat»- latbani illetékekre forgalmiadó kedvez­ményt ad a kormány. A Pénzintézeti Köz­pont tagjai sorába tnrtozó pénzintézetek, az Országos Központi Hitelszövetkezet ..Sz.övelség“ gazdasági és hitelszövetkeze­tek központja alá tartozó hitelszövetke­zetek okirati, vagyonátruházási, úgyszin­tén forgnlm és értékpapír forgalmi adó- mentességet élvezitek Az okira’okban foglalt jogügyleteken alapuló telekkönyvi bejegyzések, úgyszintén a bejegyzésre irá nyúló kérelmek szintén illetékmen'csek A FESTŐ- ÉS MAZOLÓIPAR HELY­ZETE. A budapesti Szobafestők és Má­zolok Ipartestiile'ének legutóbb tartott közgyűlésén a testület tngjai első'orban a nyersanyaghiány m att panaszkodtak. Kí­sérleteznek többfé’e miianv3g használa­tával, sőt műanyagok előálli'ácára pá­lyázatot s írtak ki. A szobafestő és má­zoló iparosság munkalehetősége mérsé­keli, a cimfesiőké jó volt. Az aranyozó­ipar erő« küzdelmet folytat, mert nyers­anyagokhoz alig tud hozzájutni. A mult évben 7ő szakmabeli iparos szüntette meg működéséi és 2ß an váltottak ki uj iparieaznlj-vánvt. AZ ÉV ELEJÉN TÖRTÉNT FELMON­DÁSNÁL IS J\R RENUMERÁC1Ó. Egy nagyvállalat tisztviselője pert indított cége ellen, mert bár munkaviszonya mult év áprilisában szűnt meg, nem adta ki a negyedévre cső renumeráriáját. .4 1 örvényszék a kerese et elutasítót la. A Kúria azonban meg'télte azzal az indo­kolással, hogy az alkalmazott szolgálati viszonyának évközben való megszüntetése esetén az eltöltött szolgáln i időre eső renumc.ráció megilleti. I Névlegyek nyomását (100 drb.-ot már 2.Ő0 pengőtől kezdődően) 24 órán belül válla’juk. El'enzék könyves* bol'.ia, Kolozsvár, Mátyás király tér 9. ELVFSZETT o«nr WerlliCnn kavszakulcs, al.i mentala ta, adja le n Hnrliiv ut f>0. sla'ti Klohr gyógyszertárba, jutalom iTenébeti 4r>6 ÚTLEVELÉT éti «•gy«'-!* okirut.lt (vidt'kiek* m*k is) heazer/i Ulyés-fordilóiroda Búlvai- útra 2. ELEGÁNS BÜNDÍT BÁLINT FERENC szücsnuster ké'zit Köle«ei-utca 32. Ugyanott sr.őrtnék nagyvulatztékban. «• ADÁS-VÉTRL MODEHN hálók, komh:ná*.t szekrények, kombinált háló olcsón eladók, Lukáls a-z.ra­lo«, l iM'iutci 24. F. 48Î GARANTÁLT diófumiros kombinált «ule rénvtk, kombinált konvhas/«ktények, esetleg komplettre egészítve, bely^zuk«* miart műiden elfogadható áron oi.idnk. Deák Fercnc-utca 24. Dombrády müaszta ónnál F. 432 MODERN konyhabútorok olcsón eladók. Musso ini-ui 55. Oláh Dezső asztalosnál F. HASZNAIT ruhát, botort, régiséget, sző­nyeget, padláVomo't veszek és e'atlok Leve- lezőlaphivásra házhoz megyek. Benedek. Ti- már*ntea 14. F MÉRLEG, 100 ka.-os. teljesen uj állapotban eladó Kövespad-utca 1. 455 DiOFURNIROS tele hálószobák, kihuzhsló ebtidlőasztalok, Irkkcniszolt konvhalierendezé- sek. finom kivitelben, olcsón e'adók. Barom* vásár-tér 7., ászt flofiraiihe’yben. F EL.ADÓ egy háromajíós tükrös ruhaszek- rénv rtry vaságy, szob'növénvek. Garibaldi* utca 10. s/.., Mussolini-irt 08-ní1 betérni. 0425 FŰSZER*, é elmiszerüzleí átadó. Cim rt kiadóban. 0420 MASSZÍV tö'gvfa ebédlő, jókarban, kom­plett siireösen eladó. Ért.: Vasgyár 11. <J426 2 DARAB ntazókosár. ervs/er has<.nitt, Hadó (1.10x60x60) 35 pengőéit. Csaha-.i!ea 154. «*. 0429 RÜVflKÖVET megvételre keresek. Cím a kiadóban. G. 7. K ÉTSZE ÁLÉT. YES komhinált szoba eladó, sz ép, komoly kivitelű, escáler részletre is Ba­lázs r.'sz'talos. HonvétLidca 29. 0421 ALK AL M A 7 i í KERESEK keresztény építési rajzo’ót és 2. ginin. fin mellé magyar, számtan tanítót Cim o kiadóban. 457 PRIVÁT házhoz gyermektelen bázme?t<*rt keresünk, kir«i szoba elleoébeu. 4—5 óra kö­zött. Kuun Géza*u. 9. 458 KÖZHIVATAL keres könwe1 ól és könyve* lőnőt azonna’i belépésre Gyakornokok is je* lentkezhetnek Ajánlatokat — pon1<03 szemé­lyi adatok és fizetési igénv megjelölésével — ..Ncrmzetgazd 'ság“ jeligére kérünk a kiadóba. ________ _______________________________F VARRÓLEÁNYT. önáTY* munkaerőt és ta* nuTóleánvt fe’vesz női divatszalon, T.reíort­ntca 3. 0427 TANÍTÓT felvesz Sántha fodrászat. Erzsé- l>c<t-ut 60. F GYAKORLOTT " TELEFONTEZELÖNÓT keresünk Aiánlatokat „Iparváll lat“ jeligére a kiadóba kérünk. Gy. 33. ÁLLAST ASSZISZTENSNŐNEK elmennék orvos mel é, gyakoriatlal reudeákezeoi. Cim ei kiadó­ban. 0428 KÖZGYŰLÉSI meghívóknak és mérlegeknek a „Búd pesti Közlöny“ hivatalos lapban való megielenitetését, pontos és ie!kiivmerei«?s ki* szolgálás mel'etif jutányosán válía’ja Nagy La­jos hirdetési irodaia, Kolozsvár, Hortby-ut 42. Telefon: 24—52. ' E. A N 0 0 R A Li INGATLAN P. S KERESEK Kolozsvár, lehetö'eg belső ne­gyedízben. 2—3 szobás telket pontos u'ca Ó9 ármegjelöléssel „Belső negyed“ jeligére s ki­adóba kérek. ___________410 KERESÜNK 2 szobás, modern gorzonla- kást. Érdeklődhetni Leszámitolobanknál _______________________ 04)1 ELEGÁNSAN butorozot*t szoba telefon* haaznállaitbáíl kiadó. Q«xavéd-utca 81. ELADÓ azonnal feltűnő r/r«i irbau 55 átr rab angorauyul. kotf/ícekkisl. iak«K>ny ve/rr utca 65-, 3. autóbusz 3415 Érdekli talárt, hogy Mengt llterg, Iiuduţrt’st nagy vendi g karmestere, hemului tu u fővárosban Ko­dály Zabán löl száll ott a /xitxi c‘mü mii- i'él, amely eildig hangverscnyterernbi'n még nem szerepelt Magyarországon. Kir duly zseniálisan megírt müvének k rolr- bunó sikere roll. A szerzőt, a vezénylő karmesterrel együtt, egész este ünnepelte a hangverseny közönsége; , hogy ünnepélyes külsőségek közö l nyi­tották meg L'ngniroii a Ruszin Nemzeti Színházat. A ruszin fordítású Süt a nap- ol, Zduhy Lajos darabját Szuchy trnil rendezte, alá a sz ntársida igazgatója. A társulat két hétig játszik bngvárotl, majd megkezdi kárpátaljai körútját; hogy uj klasszikus színésznő tűni /gí a budapesti Színművészeti A kodé műt vizsgaelöadásán. Az Elektra cimszereffé- ben Rakó Márta pompás k forrott játéka meglepetése volt a vizsgaelöadás közön­ségének. A fiatal lányban a kritikusok az uj, nagy magyar klasszikus színésznőt fedez ék fel. Egyébként Bakó Mártu, Bakó Lászlónak, az egykor hires buda­pesti színésznek leánya; hogy első jubileumát ünnepelte a bu­dapesti Vígszínházban a Bolond szerel­mesek e mii vígjáték, amelynek Fénye* Alice játssza a főszerepét; hogy hosszú szünet után újra fűmen szerepel Josejdiine Baker, a hires múlott táncosnő. Uj filmjében vad benfzidöt“ lányt iáiszik, ak’ből hires sztárt csinál­nak. Pnr*nere Albert Prejean. A fiba legközelebb Kolozsvárott is színre kerül; hogy kolozsvári konrertie °lőtt Ariira fíonucr’ gordonkaművész Tlchnrtch Zden- ka zongoraművésznővel adott nagysúteriX szonátaestet Budapesten. fi Nemzeti Színház mösora: Február 13. Péntek este 8 órakor: AIDA» Bér'etszünet. Bemutató helyárak. Február 14 Szómba! délután fél 4 órakor# CAESAR. Tárav Ferenc fellépésével Ifjúsági e’őadás. Jegyeket a pénztár nem árnstt. Február 14. Szombat este 3 órakor: VI­DÁM SZÜRET. Napi bérlet A. Sorozatsz»:» 10 Rendes he’várek. Február 15-én. vasárnap déintán fél 4 őr** kor: A MOSOLY ORSZÁGA Olcsó helyárak' kői). Február 15*én. vasárnap este 8 órakor. VI­DÁM SZÜRET. Bérletszünet. Rendes helyáíak' Mozik műsora s CAPITOL: HONVÉDEK ELŐRE? Eredeti magyar harcícri filmriport a Délvidék hő­sies visszafogja ’sáról és honvédeink dic9<5 harcairól a szovjet fronton Zsákmányolt szovjet felvételekkel. Te’jes 2 órás műsor* Vasárnap délelőtt 11 órakor matiné — Jegyelővétel egész hétre dé:előtt 11—1. EGYETEM: KÁDÁR KONTRA KEREKES. (A legújabb, legragvogóbb magyar film- vígjáték)- Főszereplők: Toln'-y Klári, Szi- lassy Lász’ó, Mily Gero EDISON: GÜL BABA. Főszerepben: Sze- letzky Zita, Jávor. Sza’av Karola. Mak* lárv. E őadások kezdete 3. 5, 7.10 9.10 RIO: MÉLTÓSÁGOD KISASS70NY. IV,sze­repben: Szeleczky Zita, Urav Tivadar, Fiilöp Magda. Berki Lili. Mály Gerő. Vasárnap, február 15-én deVlőltt 11 óra­kor matiné, általános ne’épődij 60 fillér, ROYAL: MELLÉKUTCA. Uj feldolgozás, uj szereplők! Charles Boyer és Margaret SuRivan. Jegyelővétel. Vasárnap délelőtt, 11 órakor matiné URÁNIA: Budapesttel cgvidőhen a legna­gyobb Gr ind Guignol film: A MÚMIA BOSSZÚJA. Az élve eltemetett mumi* titka. Kalandok. izgalmak Egyiptom misztikus életéből Csak erős idegzetnek* nek! Főszerepben: Dick Fcran és a bája» Peggy Moran, aki ezzel a filmjével «neş- hóditot’a Budapest közönségét is Elő­adások kezdete mindennap 3. 5, 7 és 9 órakor. Számozott helyek! Jegyelővétel mindennap délelőtt 11—l*íg- Vasárnap délelőtt M&üaÁy

Next

/
Oldalképek
Tartalom