Ellenzék, 1942. január (63. évfolyam, 1-25. szám)

1942-01-13 / 9. szám

X I J 9 if 2 i au a á t 1 J. kor külön szerződtet’k a rendezőt s a színészeket!. — Terveik? Uj filmjeink a Bűnös vagyok. Mezey Már iával, Kamarás Gyulával és Kós Zsó­fival. Mind a két fiatal színészt mi hoz­tuk ki elsőnek filmen. Azután Herczeg Ferenc Sirmsa, amelyet: most készítünk 8 P © R T-—MSE, D, Magyarság—Z. Danuvia, N. Tö­rekvés—SzSE, NyTVE—NSE. Május 3; Ganz—KEAC* Z. Danuvia—N. Törekvés, Törekvés—DVSC, SzSE—NvTVE, MSE—D. Magyarság, Goldberger—Postás, NSÉ—K. MÁV. Május 10: K. MÁV—KEAC. Postás—Ganz, DVSG—Goldberger. D. Magyarság—Törekvés, N. Törekvés—MSE, NvTVE—Z. Danuvia, NSE—SzSE. Május ]?: Z. Danuvia—NSE. NSE—- NyTVE, Törekvés—N. Törekvés, Goldberger -—D. Magyarság, KEAC—Postás, MÁV— SzSE, Ganz—DVSG. Május 24: NSE—KEAC.- SzSE—Ganz, Z. Danuvia—Go dberger, MSE—Törekvés. N. Törekvés—DVSG, "NyTVE—Postás, D. Ma­gyarság—K. MÁV. Május 31? K.. MÁV—Z. Danuvia, MSE—• SzSE, Törekvés-—NSE. Goldberger—NyTVE, Ganz—N. Törekvés, KEAC—D. Magyarság. Postás—DVSC. Junius 7: DVSG—KEAC, D. Magyarság— Ganz, N. Törekvés-—Goldberger, NyTVE—- Törekvés. NSE—MSE, SzSE—Z, Danuvia, Postás—K. MÁV. Junius 14: N. Törekyés—KEAC.. NyTVE— Ganz, NSE-—Goldberger, SzSE—Törekvés, Z- Danuvia—MSE. D. Magyarság—Postás. DVSC —K. MÁV Budipest—‘Érd Sy vâleşatrt íéuftor&tij raéíítczés műm ima IS:» Erdély válogatott jé^koror.tRcsa pata hétfőn este a budapesti váló hatott együttessel mérkőzött a vá rosligeti műjégpályán. A mérkőzés a budapesti válogatott 13:1 (6:1, 4:6 3:0) arányban nyerte. A pryőztes csapat remekül játszott és főleg- Ott, Tele és Miklós kitűnő csatárjátéka érdemei dicséretet. A?: erdélyi fiuk ezúttal többet nyújtot­tak, mint előző nap. Van bennük, erély és játék készség-, bár néhány játékosuk tulkeményen játszott. A vesztes csapatban az inezék és dr Biró játszottak jól. Az első harmadban Móricz sze­rezte meg: a budapesti válogatott­nak a vezetést, de Inez© ill. reme­kül kitört és védhetetlenül a kapu­ba továbbította a korongot. Egyen­lítés után a budapesti csapat irá­nyította a játékot és Miklós 3 és Ott 2 góljával, 6:1 arányú vezetésre tet­tek szert. A második harmadban fölényben, volt a budapesti együttes és Miklós 2, Pál falvi és Tele révén újabb négy gólt küldött. Az utolsó harmadban több sza­bálytalanság csúszott be az erdé­lyiek játékába, azonban Miklós (2) és Gedányi góljait nem tudták meg­akadályozni. Játékvezetők Dóczy és Jeney vol­tak. (MTI.) A CSÍKSZEREDÁI TE jégkorong csa­pata kedvező idő esetés csütörtökön este Kolozsváron játszik a KKE együttese ellen. HŐSI HALÁLT HALT OE, Oe, a ja­pánok világhírű futó és ugróbajtioka hősi halált halt. Halála óriási veszteség a ja­pán sport számára, \ KOLOZSVÁR. Mint lapunk más helyen I közöljük, a MLSz kisorsolta a NB. IÎ. Má" I tyás-csoportjának is tavaszi fordulóját. A ko“ ' lozsvárí csapatok szempontjából azonban a I sorso'ás hibás. Ugyan’1« április 26 án Kolozs* ! várott egyszerre van kitűzve a KAG-—Gamma, 1 KEAC—Goldberger és K. MÁV— Ganz-mér* í kőzés, továbbá máiug I0"én KAG—S/VSE, K. MÁV—KEAC, május 17-én KAC—Elek­tromos, KEAC—Postás, K. MÁV—SzSE- mérkőzések. Ugyancsak május 24re. Pünkösd vasárnapjára a MLSz kisorsolja a KEAG-ot a NSE elleni mérkőzésre Nagybányára Á KEAC kérte még a bajnokság kisorsolása előtt a MLSz't, hogy a főiskolai bajnokságokra való i tekintettel a. KEAC részére tegye szabaddá i ezt a manóit. Úgy a KEAC. mint a MÄV fe- I lebbespst készül benyújtani a labdarugó szö- ! vétséghez, amelyben uj terv sorsolást kérnek. ( Mindkét kolozsvári csapatnak a kérése tel- j jesesi jogos, mivel három-négy vasárnapon I teljesen zsúfolt program eaue Kolozsváron, ! ugyanakkor közel egv bonanon keresztü' mr ' sor nélkül maradna Erdély fővárosának sport 1 közönsége. ­Érdeldi Németh László Cseresnyés cimü drámája igen nagy hatást tett a budapesti Nemzeti Színház közönségére. A kritika is megállapít­ja, hogy a darab emberi, megrázó, iga-1 iro­dalmi alkotás A szereplők Sorából különösen Kovács Károly kubikosát emelik ki a lapok; hogy szívesem fogadta a budapesti közön­ség a Fővárosi Operett színház újdonságát, o ■S~;Í2 piros rózsái, amelynek szövegéről meg­állapítják, hogy as átlagos cperct*szövegek felé emelkedik, zenéje pedig ugyancsak sí került. A Kcnács Kálmán, De Fries Károly darab főszerepeit Honthy Hanna. Barabás Sári, Fejes Ten. Madarász László és Solthy György játszották; hogy barbár korszakot visz a fűm vásznára az UFA gyár uj filmje, melynek eime Orosz lánkölyök, A hé’éves háború ideién játszódó uj darab főszerepeit Mathias Weimar,n és Carsta Löck játsszák, Rendező Karl Richter; hogy uj magyar fihn kerül legköze7ebh be­mutatásra a budaipesti Uránia jilmszinházb>3n, Bolgár Géza Akit elkap az ár címmel készí­tett kémíUmct. amelyben Sim or Erzsi, H':d’ végky Vali, Solthy György és Földénvi László szerepelnek, A darabot Rodrigues Endre renr dezte; hogy a magyar színházak igazgatói a Kar mara felhívására nagyobb összegű erdélyi nye- reményhölcsönköteónvt jegyeztek. .4 színmű" veszeti főosztály mintegy 20 ezer pengő ér­tékű kötvényt vásárolt, SZERDA, január 14. Budapest L 7.00 Hrek, Közlemények. Hang emezek, 10.00 Hírek. IC.i5 Rádiózene kar. 11.20 Hercsnth Ilona zongorázik. 11.40 Külföldi híradó. Felolvasás. 12.10 batonazefne, Közben 12.40 Hírek, 13.30 Honvédé,nk üzen­nek. A Vöröskereszt bajtársi rádiószolgálata. 13.45 Mii vész lemezek. 14.30 Hírek 15.20 Szó­rakoztató zene. 16.15 Közvet'tés a fladimu zeumből. A Fe vidék. Erdély és Délvidék visszacsatolása történetének emlékei. Hang. felvétel. 16.45 Hírek. 17.00 Hírek szlovák cs ruszin nyelven. 17.15 Dr Balázs Gyula m agy nr j nótákat zongorázik. 17.30 Vértesy Arisod el j beszelése. Felolvasás. 18 00 Honvédmüsor. — 19.00 Hírek magyar, német és román nyel­ven. 19.20 Háry János az Operaházitól. Hang­felvétel. Az I. felvonás után kb. 20.20 Kül­ügyi negyedóra. 21.40 Ihrek. 22.10. Háry Já­nos harmadik felvonása 23 00 Hírek német, c asz, angol, franc a és finn nyelven. 23.25 Â Rajkózenekar muzsikál és Malmos István énekel. 24.00 Hirek. 0 15 Üzen az otthon. A Vöröskereszt Lajtárai rád'ószolgálats. Szeretnénk megmutatni, hogy művészi filmmel is Sehet üzletet csinálni - mondjak a Magyar írok j Fiimje Bí. Kolozsvárra érkezett képviselői Karády Katalinnal ós Sziíassy Lászlóval Hamza Ákos rendezésében. Érdeke« a Mindenki mást. szeret cimii filmünk, amely szociális problémákat dolgoz fel Az interjút be kell fejezni, mert a társaság a Magdolna ősbemuiatójára in­dul. Arra az ősbemutatóra, amelyre Har­sány Zsolt is készült, de sajnos, gyengél­kedése megakadályozta abban, bogy Ko­lozsvárott résztvegyen filmje bemutató­ján. — Szeretnénk megmutatni, hogy mii­vészi filmmel is lehet üzletét csinálni — mondják a vállalat vezető hőlgytagjaí bucsuzásul. Ez csakugyan nagyszerű program. Mert, ha megvalósul, jól jár a vállalat is, meg a művészi filmre army ra éhes magyar közönség is... (M. L.) KOLOZSVÁR, január 13, (Az Ellen­zék tudós tójától.) Téli levegőtől frissen, ragyogva, jókedvűen érkezik Lázár Mária jóbarátai vendégszerelő házába. Angolos kabát van rajta, vállravetett kézitáska, a Féivérből ismert sarkvidéki kapucni, meg halánaesizma. Egyén', eredeíi, Buda­pest egyik leghíresebb sztárja s ilyen az öltözködése is. A kabát alatt sima kis angol blúzt és kötött szoknyát hord, fű­iében divatos íülklipsz ragyog. S most. hogy a koíozsvár nők jogos kíváncsisá­gát kielégítve, leírtuk a Magdolna sztár­jának külsejét, hallgassuk meg, hogy mit mond:-— Bocsássanak meg, hogy elkéstem, de nagy kerülővel jöítem. Nem dohány­zóm, nem iszom, mióta Kolozsváron va­gyok. Nem kell narkoiikum, mert ez a város tesz részeggé. Ttinderi ez a havas Kolozsvár, felejthetetlen .. . Ugyanígy nyilatkoznak a Magyar Írók Filmjének vele érkezett repro-zení ánsaí. Szellemé Hámor Ilona az ismert, budapesti festő- osüvéssnő, a vállalat igazgatósági tagja és egyik művészeti vezetője és Görgényi Bé- Ióné, a kölcsönoszíály vezetője. Elegáns, csinos, fiatal pesti asszony mind a kettő á mindketten fontos szerepet játszanak a három éve életre kelt magyar íilmválía- latnál. —• Szépnek képzettem el Kolozsvárt, ahol először vagyok — mondja Sz. Há­mor Ilona, — de ezek a havas, öreg ha­sak, ez a meseszerü hangulat minden .képzeletet felülmúlóan gyönyörű. Milyen- nagyszerű lenne kolozsvári filmét készí­teni, mondjuk valami tör értelmi tárgyúi. Sokat elbeszéltünk arról, hogy milyen jó lenne megfihn.es feni a Szép Ilonkát„ Má­tyás korabeli filmet Kolozsvárott! Még a gondola?• is szép . „. Seméljük, hogy a kitűnő gondolatból valóság válik egyszer. Most pedig ismer­őik meg a Magyar írók Filmje történetét. Hogyan létesült a M. L F.? 1939-ben alakult a vállalkozás. Dr, Ma- iohzy Géza, a Függetlenség főszerkesztő­jének vezetésével negyven magyar író alapította azzal az elgondolással, hogy végre művész', irodáimi értékű férnek kerüljenek a magyar közönség elé. A százszázalékosan keresztény vállalkozás részvényesei a legkülönbözőbb foglalko­zású művészetpártolók. Á vállalat vezetői dr. Matolay, B. Kokas Klára és mások. A Magyar írók Filmje készítette el az első nagy reprezentativ magyar filmope- retteţ, a Gül Babát, amelyet megvásárol­tak Európa minden országa számára s amely egyike lett a legnagyobb európai filmsikereknek. Ismert f lm jel més a, vállalatnak a Bűnös vagyok, Mindenki mást szeret, Karosszék és most a Kolo zs~ várott ősbeanu.ta'óra került Harsányi- regénvből készült Magdolna. Első’ film­jük a Garconlakás kiadó című vígjáték volt. — Sehol a világon nein készítenek Ilyen kevés anyagi eszközzel filmeket, mint nálunk — mondja a vállalat mű­vészeti vezetnie — most azonban a mun­kabérek emelése következtében a két­százezer oengős keretet fel szabad emel­ni, ufty, bogv valószínűleg most már te- k'ntélves összeg áll majd fiímgyártóink re üdéiké? és ere. A. vállalat min dig a FT\* nni a -gyárban készíti H fim jelt. Állandó rér demote f-fr>*nz(l Ákos, dieziettervezője 0. Kahns Klára. Egyébként természetesen a film kereteihez mérten minden egyes alkalom őfíndenkinefe fontos! adónaptár 1842» évre adóku csókkal. Fold-, ház és általános kere­seti, jövedelem, vagyon», társulatig tantiem, társulod vagyon, forgalmi, fényűzés! stb. adók naptárszerü és naptárhoz nem kötött határ­idői adókulcsi és nótlékai példákkal, Ára 2.50 pengő az ELLENZÉK KÖNYVESBOLT­JÁBAN Kolozsvár. Mátyás k!rálytér 9. Vi­dékre 2.80 pengő bekíi «lése ellenébeu azon­sai küldjük, í A legnapi számunkban kozol «.uk a JNeinzeti \ Bajnokság I. osztálya 1941—42. év«, küzde - . mernek tavaszi beosztását. Az alábbiakban , ismertetjük a NB. IL Mátyás-csoportjának ta­vaszi mérkőzéseit. A sorsolás mindkét kolozs­vári No. II.'ős csapaltra nézve elég kedvező ! Március 15: Kolozsvár MÁV—-Törekvés SE, Goldberger SE—Maro'vásárhelyi SE, Ganz TE—Z. Dara«via SE. Kolozsvári EAC—Szál- ; mari SE, Postás SE—Nagybányai SE, Debre­ceni VSC—Nyiresrvházr TVE. D. Magyarság ■—Nagyváradi Törkevée. Március 22‘ Z. Danuvia—KEAC, MSE— Ganz, Törekvés—Goldberger, NvTVE—D. Magyarság, NSE—ÍWSC, SzSE—Posrtás. N. Törekvés—K. MÁV Március 29: Kolozsvári MÁV—Goldberger Ganz—Törekvés, KEAC—MSE, Post*?—Z. j Danuvia, DVSC—SzSE, D. Magyarság— NSE, N. Törekvés—NyTVE. Április 12: Törekvés—KEAC. Goldberger —Ganz. NSE—N. Törekvés, SzSE—D. Ma­gyarság. Z. Danuvia—DVSC, MSF—Postás. NyTVE—K. MÁV. Április 19: K. MÁV—MSE, Törekvés—Z. ; Danuvia, Goldberger—SzSE. Ganz—NSE. í KEAC—NvTVE, Postás—N. Törekvés, D i VSC—T). Magyarság. Április 26: K. MÁV—Ganz, KFAC—Ganz» j KEAC—Goldberger. Postás—Törekvés, DVSC Itt MB II. Málvás-ss&wrffábai mfrclus 15.-én kezdőin sít a bajnoki küzdelmek Tervssrsolást lér a IMI és a Ilii ! Film késiül m egyetemi ütik táboré-ásőrü! KOLOZSVÁR.. Röviden jelentettük, a KEAC sizői szombaton delben elutaztak j Oradnára. Az óradnai sí-táborozásra egyébként I csütörtökön délben utazik el vitéz dr, Berde Károly, a- KFAC tanár-e nöke, Varga Jenő í ügyvezető elnök és a Magyar Filmiroda ki- I küldöttje is, aki az edzésekről és a táboro- J zásról Címfelvételt fog kész'íen« a híradó j számára. Pénteken délután a KEÁG házi baj1 nokságot rendez az óradnai havasokban. Varga .fenő és Kovács Jenő íestueve ésl ta­nárok vezetésével, melyen rés/tve'z 14 férfi és 6 női egyetemista. A. versenyzők szomba­ton térnek vissza Kolozsvárra és vasárnap I már résztvesznek a hadlesHeven'e válogató álversenyén. Az egyetemi síelőket ebben az évben körülbelül tíz versenyre küldik ki és ! azok szorga más edzésiekéi készülnek az ősz," I szes versenyekre. fii Imiim â Sportuszodáit BUDAPEST. január 13. A Nemzeti Sport­uszodában vasárnap este a MUŞz vízilabda villám'.oruát rendezeti, néhány uszószámmal egybekötve. A mérkőzések kétszer 3 perei? ‘I tartottak, Az ek© fordulóban * Komjjádi vá ■; lógatott játszott s MUE-veí 1:0 (í *ö) arány- ! ban. A gólt Szenárő ÍI. dobta, MAC—FTC ! j 1:0 (0:0). A gólt Szívós dobta Az 500 mér i ţ teres gyórsuszásbah latos (FTC) győzőit 6 25 j mp.-el. Második Vörös (MUE1 6.32 mp.-el. ; I Az országos rekord 6 perc 12.2 mp., amelyet ‘ / nem tudtak megdönteni. Tátos részleteredmé* j s nyei: 100 méterem 1 05, 20G méteren 2.19 j l (azt h itek világrekord !esz)„ 300 méteren i ! 3.40 (vissza-esés). 400 méteren 5 03. Â 200 j I méteres hölgwersenyben Novak Ilonka j ; (MUE) eredménye 2.56.2. Második Lovász ; Edit 3.30. Az orszáíros rekord 2 55 4 mp., te- j I hát Novak Ilonka 0.8 mp.-el lemaradt rekord' | i javító kísérletétől, I A KMSC HTRFI. Folvó bő 15 én este 1 ; * órakor a birkózó szakosztály érteke/ etet tart, ; I ane-lynek egyik legfontosabb napirersdi pont“ ; la a szakosztály vezetőségének újjászervezése, j Folvó 19-én, hétfőn este a vezetőség fontos j I napirenddel ülést tart A tagok pontos meg- j 1 jelenéséit kéri a Titkárság A DEBRECENI ATLÉTIKÁI CLUB jégko- • rong szakosztálya meghív;a a koíozsvár: egye- 3 femiek jézkorrmresapatát egv «hdueceni 3 mérkőzésre. Á KEAC a meghívást e fogadta, > \ A mérkőzésre február elsején kerül sor. I A KEAC vivőszakosztálya j&uuár 15‘ée I ! kezdi meg tavaszi edzéseit. Az edzések idő* I ! ponitjai a következők: kedden 5 — 9_ig. csü­törtökön 7—9-ig. szombaton €—9 ig. A vivő* ! edzések a ref. g;mnázium tornatermében lesz* j I nek. 1 mm§ fB’S’nVe’í ersdmánve OSLO, január 19. A norvég gyorskereső* j Iváző versenyeket a január végén rendezendő í német—norvég versenyre való tekintettel, most bonyol tolták C. Az 500 métere' ver­senyben e ső Fin Ho.lt 44 8 mp., 2. Engnes Stanger 44.8 mp.. az 1500 méteren, első I Engnes Slangét 2 29.2 ran., 2. Hodt .7 31 6 mp.. 5000 méteren első Eng-nes 9 03 î mp.» 2. Hodt 9.03.4 mp. Az ifjúsági versenyeken : 1 az 500 méteren első Wolf 46.4 mp , az 1500 ; méteren Bernsten 2 32 6 mp. ! AZ ORSZÁGOS GYORSKORCSOLYÁZÓ ■ BAJNOKSÁGOKAT január 17-én és 18*án tartják meg a budapesti műjégpályán. A ver­seny érdekessége hogy azon a BKE verseny­zőin kivi.il 7 MAC-ista futó is részlvesz akik az elmúlt évben még a BKE színeiben küz­döttek a bajnoki címért.

Next

/
Oldalképek
Tartalom