Ellenzék, 1941. július (62. évfolyam, 148-174. szám)

1941-07-08 / 154. szám

94 1 j a1 i u s 8. ELLENZÉK Tüisissges pénzügyi és p©slgai * kinevezések és ©löiépleáések SEsr Mélyben KOLOZSVÁR, julius 8. Márton Bélát, a kolozsvári postaigazgatóság vazetőjét, az V. fizetési osztályba postafőigazgató­nak nevezték ki. A kitűnő és népszerű szakember előléptetése Kolozsváron nagy megelégedést keltett és Márton Bélát a társadalom rétegéből sokan keresték fel szerencsekivánatokkal. Pénzügyi kinevsiéssH A Budapesti Közlöny legújabb ssáma í.z alábbi pénzügyi kinevezéseket közli: KaJith András pénzügyi főtanácsos, ko­lozsvári pénzügyigazgatót miniszteri ta­nácsossá nevezték ki. dr. Kiss Ernőt, a marosvásárhelyi pénzügy igazgatóság ve­zetőjét pénzügy: főtanácsossá, dr. Butylea Aladárt ideiglenes minőségű pénzügyi fő­tanácsossá és kataszteri heJyszinelési fel­ügyelővé, Bartha Balázs és dr. Kelemen Gyula, volt román nyugdíjast, továbbá dr. Buna János, volt rornán alkalmazot­tat ideiglenes minőségű pénzügyi főtaná­csosokká kinevezte, dr. vitéz Nyerges Gyula pénzügyi tanácsosnak, a Csíkszere­dái pénzügy-igazgatóság vezetőjének, dr. Geöcze Károly pénzügyi tanácsosnak, a ilési pénziigyigazgatóiság vezetőjének a pénzügyi főtanácsosi címet és jelleget, Ír. Gerő Károly kolozsvári, dr. Szabó Endre szatmárnémeti, dr Kovács Sándor ilahi, dr. Boái János székelyudvarhelyi pénzügyi titkároknak a pénzügyi tanácsosi cimet és jelleget, dr. Kovács József I. ni ára ma rosszig éti pénzügyi segédtitkár- nak a pénzügyi titkári cimet és jelleget adományozták, llrbán Andor, volt román nyugdíjast ideiglenes minőségű főbánya­tanácsossá, Kérészy Lajos pénzügyi szám­vizsgálónak, a máramarosszigeíi, Csegezi László pénzügyi számvizsgálónak, a Csík­szeredái, Bukovs'zky László p. ü. szám­vizsgálónak, a zilahi pénzügyigazgatóság, Szabó József p. ü. számvizsgálónak, a désaknai sóbányahivatal, vitéz Szabó Gá bor p. ü. számvizsgálónak, a sepsiszent­györgyi, Csángó Imre p. ü. számvizsgá­lónak, va marosvásárhelyi és Török József p. ü. számvizsgálónak, a dési pénzügy­igazgatóság mellé rendelt számvevőség ideiglenes vezetőjének a számvevőségi tanácsosi cimet és jelleget adományozták, Nagy Kálmán állampénztári főtanácsos, a máramarosszigeíi adóhivatal főnök állam­pénztári igazgatói cimet és jelleget, Sykó Miklós állampénztári tanácsos, a sepsi­szentgyörgyi adóhivatal főnöke, állam- pén&tári főtanácsosi cimet és jelleget, Gáli Gergely dési adóhivatali vezető, ál­lampénztári tanácsosi cimet és jelleget kapott. Dukony Rezső, a kolozsvári do­hánygyár vezetésével meghízott dohány­gyári aligazgatót dohánygyári igazgatóvá nevezték ki. Nagy Béla forgalmi adóhiva­tali főtiszt, a besztercei forgalmi adóhi­vatal vezetője a forgalmi adóhivatali ta­nácsosi címet és jelleget, dr. vitéz Gábor Ödön dési, Jakab Károly marosvásárhelyi és Kisgyörgy József csikszeredai pénz­ügyőri főbiztosok a pénzügyőri II. osz­tályú felügyelői cimet és jelleget kapták. A Kormányzó dr. Varga József, a ke­reskedelem és közlekedésügyi miniszté­rium vezetésével megbízott magyar ki­rályi iparügyi miniszter előterjesztésére az állami építészeti hivatalok műszaki személyzetének létszámában Strohmaver József, volt román tisztviselőt királyi műszaki tanácsossá, Bocskor Ernő és Boga Kálmán, volt román tisztviselőket királyi műszaki főtanácsosokká kinevezte. Kinevezések a psslán A Budapesti Közöny ' julius 5-iki száma közli a Magyar SzCtnl Korcmához visszacsatolt kelteti és erdélyi országrészen román szolgá­latból átvett és kinevezett postai alkalma­zottak névsorát: A posta fogalmazási szakán: postataná csok­sa a VII. fizetési osztály 3. fizetési fokozatá­ba- dr. Áberle Pált (Kolozsvár), postatitkár­rá a VIII. fizetési osztály 1. fizetési fokoza­tába: Pap Sándort (Nagyvárad.) A posta forgalmi szakán: posta fői eÜigye- tővé a VII. fizetési osztály 3. fizetési foko­zatába: Tamás Lászlót (Marosvásárhely). I’oBrafiéHigyel'ővé a VIII. fizetési osztály 1 fi­zetési fokozatába: Asztalos Istvánt (Sepsi- 'szentgyörgy) és Irsay Sándort (Kolozsvár), 2. fizetési fokozatába: Szálai Lajost (Kolozsvár), L áspár Lajost (Kolozsvár), Orosz Szilárclot (Kolozsvár), Berger Adolfot (Kolozsvár), Dömsödy Lajost (Kézdivásárhely), Bartha Ödön (Kolozsvár), 3. fizetési fokozatába Gioss frigyest (Kolozsvár), Benkő Bélát (Kolozsvár). Székély Lászlót (Kolozsvár), Spá- czay Arthurt (Máramarossziget) és Cordier Lászlót (Kolozsvár). A po'Stai üzemi férfi szakán: postai főel- ifnorré a VIII. fizetési osztály 1. fizetési fo­kozatába Nagy Lajost (Marosvásárhely), 2. fi­zetési fokozatába Adorján Menyhértet (Nagy­várad) és Kovács Bélát (Kolozsvár), a 3. fi­zetési fokozatába Ivováos Sándort (Kolozs­vár). A posta forgalmi szakán: posta főtisztté a ív fizetési osztály 1. fizetési fokozatába: DaWo.s Mártont (Nagyvárad). Illyés Lajost (Székelyudvarhely), Máthé Aurélt (Nagyvá­rad), Zahradnyik Aladcárt (KoiozSvár), Jan- csó Bernied eket (Naszód) és Kiss Gyulát (Nagyvárad'). A 2. fizetési fokozatába Lukács Antalt (Nagyvárad) és Kostescki Deodatot (Kolozsvár). 3. fizetési fokozatába Tódor Mi­hályt (Kolozvsár) és Megyeri Józsefet (Ko­lozsvár). I. osztályú postatisztté a X. fizetési osz­tály Î. fizetési fokozatába Simcnszky Pált (Nagyvárad), Kele Györgyöt (Szatmárnémeti) és Gál Ferencet (Szatmárnémeti), a 2. fize­tési fokozatába Rend Lászlót (Marosvásár­hely), Molnár Gyulát (Septsisz&ntgyorgy) Lin- czinger Sándort (Nagyvárad), Szabó Józsefet (Marosvásárhely), Pálosi Gézát (Csíkszereda), Kaiser Frigyest (Kolozsvár) és Csurilia De­zsőt (Kolozsvár). 3. fizetési fokozatába Bi­hari Barnabást (Nagyvárad), Csorny Elemér (Nagyvárad), Vadász Ferencet (Nagyvárad) és Farkas Sándort (Máramarossziget). II. osz­tályú postatisztté a XI. fizetési osztály 3. fi­zetési fokozatába Balk Gyuilát (Nagyvárad) és Bogár Lajosi (Nagyvárad). Postaforgalmi gya­kornokká Veár Jenőt (Marosvásárhely). A posta üzemi férfiszakán: postaelltenőr- ré a IX. fizetési osztály 1. fizetési fokoza­tába: Hvozdovita Józsefet (Kolozsvár), Oláh Jánost (Nagyvárad) és Bujár&zky Bálintot (Szatmárnémeti, 2. fizetési fokozatába Timar Aladárt (Kolozsvár), ArczfaUn Jánost (Ma­rosvásárhely), Cseprc-ghy Győzőt (Kolozsvár), Ozsváth Balázst (Kolozsvár), Csóra Pétert (Nagyvárad), Becze Jánost (Kolozsvár, Izsák Mihályt (Csikszereeda), Palkó Istvánt (Kéz- divásárhely), Kónya Jánost (Sepsiszent- györgy), Mihály Lajost (Koüozsvár) és M>etz Jánost (SzilágySomlyó), 3. fizetési fokozatá­ba Nagy Jánost (Dés), Wittmaim Mihályt (Szatmárnémeti), Maflák Antalt (Kolozsvár), Kiizsán Vilmost (Nagykároly), Keresztes La­jost (Szászrégen), Dringó FerOaicet (Nagyvá­rad). Posta segédelienőrró a X. fizetési osz­tály 1. fizetési fokozatába Vida Gyuilíát (Nagykároly), 2. fizetési fokozatába Endorf- fei Lászlót (Nagyvárad), Böjthe Gézát (Csík­szereda), Kovács Istvánt (Kolozsvár), Kovan- d? Tibort (Nagyvárad), Bán Lászlót (Nagy­várad), Ábrahám Györgyöt (Nagyvárad), Ben- ki Istvánt (Székelyudvarhely), Uns Miklóst (Beszterce), Feider Andrást (B'öStzleroe), Mi­hályi Ödönt (Kolozsvár), Széles Józsefet (Nagyvárad), Görög Istvánt (Nagykároly), Bo­den Jánost (Szatmárnémeti), Fogas Jenőt (Nagyvárad), A!lhu Gherasimet (KoLozsvár), Szilágyi Jánost (Nagyvárad), Ricza Józsefet (Nagyvárad), Schnófel Károlyt (Kolozsvár), Étidéi Ferencet (Kolozsvár), Kota Pétert (Kolozsvár), Márton Józsefet (Marosvásár­hely), Kiss Kálmánt (Szatmárnémeti), Kiss Lajost (Nagyvárad), Szabó Istvánt (Kolozs­vár), Papp Jánost (Nagyvárad), Szabó Je- nőt (Kolozsvár), Bcncze Sándort (Kolozsvár), C-ozár Demetert (Kolozsvár), Csöregi Ferea- cet (Ko’oz^vár), Szakadat Jánost (Nagyvá­rad), Szabó Lászlót (Dés), Máthé Andrást (Marosvásárhely), Simon Sándort (GyeTgyó- sz-entmiklós), Nyegra Zoltánt (Máramaros­sziget) és Antonescu Miklóst (Kolozsvár), 3. fizetési fokozatába OpTusehill Istvánt (Nagy­várad), Vargha Árpádot (Kolozsvár), Szalkay Zo*ltant (Nagyvárad), Mezei Joachimot (Csik- 6zereda), Stojanovits Józsefet (Kolozsvár), Barabási Ferencet (Ko.ozsvár). Szilágyi Mi­hályt (Nagykároly), Szabó Jóa9efet (Mára- marossziget), Meh'ga Tihamért (Máramaros­sziget), Erdei Gyulát (Szatmárnémeti), Rodé Sándort (Dés), Kirschmayer Miklóst (Mára­marossziget), Horváth Sándort (Kolozsvár), C-,iky Dénesi (Marosvásárhely), Stark Gusz­távot (Máramarossziger), Papp Láisriót (Ko­lozsvár), Szabó Istvánt (Máramarossziget), Ujváry Bélát (Nagyvára fl). Stark San dort (Máramarossziget), Zsigmond Antalt (Kolozs­vár), KirschmayCr Istvánt (Nagyvárad), Kosa Pétert (Sepsiszemtgyörgy), Balé Kálmán Sán­dort (Kolozsvár) é? Kozák Gyulát (Nagyvá­rad). Postasegédtisztté a XI. fizetési osz­tály 1. fizetési fokozatába: Mita Jenőt (Ma- rofivásárhly), Hirmi Istvánt (Nagyvárad), Schneller Jenőt (Nagyvárad), Mikié Viktort (Kolozsvár), Fekete Sándort (Nagyvárad), Zói— go Károlyt (Nagyvárad), Lukács Sándort (Nagyvárad), Pál1) L ajost (Sepsisizenlgyörgy), Moll Vilmost (Nagyvárad), Román Györgyöt (Kol ozsvár), Felder Sándort (Dés), Nichifa János Györgyöt (Nagyvárad), Kerekes Zol­tánt (Ziláld, Nagy Miklóst (Szatmárnémeti), Aiexi Tibort (Máramarossziget), Schuszter Gyulát (Kolozsvár), Németh Mártont (Ko­lozsvár) és Bartha Kálmánt (Kézdivásárhely), 2. fizetési fokozatába Sipos Józsefet (Kolozs­vár), 3. fizetési fokozatába Nemes Viktort (Kolozsvár). A posta üzemi női szakáin: po-sta ellenőr- nővé a IX. fizetési osztály 1 fizetési fokoza­taim Heczfer Lujzát (Beszterce), 2. fizetési fokozatába: Gassmer Eduárduét (Kolozsvár), Gny Ilonát (Nagyvárad), Meliezek Erzsébetet (Kolozsvár), Tónkéi Irént (Kolozsvár), Ro- ! baczky Lajosnét (Kolozsvár), Kicsid Vilmát (Kézdivásárhely), Marossy Paulát (Nagyvá­rad), özv. Szabó Mózes né t (Sepsiszentgyörgy), Idyé.s Lajosáét (Székelyudvarhely), Kövér Rózát (Kolozsvár) és Czirják Erzsébetet (Cyergyószeutmi'kÜós), 3. fizetési fokozatába dr. Drágán Viktóriáét (Kolozsvár), Márton Idát (Csíkszereda), özv. Kisis Gyuilánét (Nagy­várad), Orbán Bélánát (Kolozsvár), Mutter Fénoceát (Kolozsvár), Kimpián Jánosnét (Dés), Müller Emmát (Beszterce) és özv. Wé- ber Ernőnét (Nagyvárad). Posta segédellilenőr- nővé a X. fizetési osztály 1. fizetési fokoza­tába: Ehling Józsefnét (Kolozsvár), 2. fizetési I fokozatába Lászlüó Margitot (Kolozsvár), Kummer Matüdot (Kolozsvár), özv. Csiszár M'«hálynét (Székelyiudvarbely), Bánibidi Má­riát (Nagybánya), Antonescu Miklósnét (Ko­lozsvár), Tóth Maróéinál" (Nagyvárad), özv. Pál Sándornét (Kézdivásárhely), Galigóczy Ilonát (Kolozsvár) és Gyaiay Miihálynét (Nagyvárad), 3. fizetési fokozatába özv. Da- vidovics Eleknét (Szdagysomlyó), Budai Jú­liát (Kollozsvár), Nagy Miklósnét (Kolozsvár) és Varga Bélánát (Nagyvárad). Postaaegéd- tisztnővé a XI. fizetési osztály 1. fizetési fo­kozatába Daicovici S/.ilárdnét (Kolozsvár), Ileinzel Stefániát (Nagyvárad), Sterstik Ma- tíldot (Marosvásárhely;, Hadnagy Dezsőmét (Sepsiszentgyörgy), Nagy Istvámnét (Nagyvá­rad) és Péter Lajosnét (Sepsiszentgyörgy), 2. fizetési fokozatába: Csányi Ferencnél (Ko­lozsvár), Simon Szilviát (Nagybánya), Grä­ser AJfrédnét (Szászrégen), Lukács Vilmát (Nagyvárad), Mákray Erzsébetet (Szatmárné­meti), Koszor Jánosnét. (Nagybánya), Bálint Annát (Kolozsvár), Wáginger Józsefnél (Ko­lozsvár), dr. Kovács Gézánét (Kolozsvár), Bartha Ödönnél (Kolozsvár), Barra Endrénét (Marosvásárhely), János Júliát (Marosvásár­hely) és Gergely Vilmát (Kolozsvár). 3. fize­tési fokozatába: Mazarean Vazulnét (Nagy­várad), Dobray Lajosnét (Nagyvárad), Dóra Rozáliát (Koffozvsár), dr. Vincze Albertinét í (Kolozsvár), Szabó Eleknét (Kolozsvár), Óta j Ji-odorniét (Kolozsvár, Stetz Bertát (Koloz«- ! vár), Oláh Máriát (Nagyvárad), Zimmermaan I Etelt (Kolozsvár), Bcnki I. Bélánét (Kolozs­vár), Pop Sándornét (Kolozsvár), Zászló Her- I minát (Nagyvárad), Csieke Annát (Kolozsvár), I Fodor Ágnest (Kolozsvár), és Dccsy Ilonát i (Kolozsvár). I A posta műszaki üzemei szakán: postamü- í -"/aki ellenőrré a IX. fizetési osztály 1. fize- • tési fokozatába: Tiba Sándort (Nagyvárad) és Bányai Sándort (Nagyvárad), 3. fiztési fő- j kozatába Molnár Ernőt (Marosvásárhely). I í’c.stamü&zaki segéd ©Ül en ő r r é a X. fizetési j osztály 1. fizetési fokozatába: Mann Ká- I rolyt (Kolozsvár), Svéd Józsefet (Szatmárné- j meti), 2. fizetési fokozatába: Mulitz Már- i tunt (Maro-Sváoárhely), 3. fizetési fokozatába: j Ferdinand Ferencet (Kolozsvár) és Szabó La­jost (Nagyvárad). Postamüszaki segédtisztté j a XI. fizetési osztály 1. fizetési fokozatába: I Mike*,s Józsefet (Kolozsvár), 2. fizetési foko- j zatába: Lehóczky Istvánt (Kolozsvár) és Szi- gethi-Csehi Lás^fót (Marosvásárhely). 3. fi­zetési fokozatába: Dippong Pétert (Kolozs­vár) és Pctrich Tibort (Szatmárnémeti). Pos- tamüszaki üzemi gyakornokká: Nagy Árpá­dot (Csikszereda.) Po^takezelőnőkné!: postakezelőnővé a 7. fisetéoi fokozatba: Vlad Jánosnét (Kolozsvár, Brassay Endrénét (Szászrégen), Baló Kál- mannét (Kolozsvár), Pánczél Imrénét (Ko­lozsvár), Rescbner Eelmufnét (Kolozsvár), Fetri Ernesztint (Nagybánya), Román Györgynél (Koóoz&vá-r) és Kovács Katalint (Dés), 6. fizetési fokozatába: Kerekes Zol­tánnál (Zilrb), Bakó Borbálát (Marosvásár­hely), Kovács Ilonát (Marosvásárhely). Kö- rc-ssy Józs-efnét (Nagyvárad), Pál Erzsébetet (Kolozsvár), ALkes Józsefnét (Kodozsvár), Fo­dor Máriát (Marosvásárhely), Pálffy Honát (Marosvásárhely), Hajdú Imrénét (Kolozsvár), Ft dór Jáuoinét (Kolozsvár), Kerekes Irént (Marosvásárhely), Pécsi Zoiltánnét (Szászré­gen), Gyuricza Erzsébetet (Nagyvárad), Senor Margitot (Nagyvárad), Fröhlich Gusztávnét (Nagyvárad és Oprisa Sándornét), 5. fizetési fokozatába C.sergőffy I.ászlónét (Kolozsvár), Hegedűs Istvártnét (Máramarossziget), Szabó Annát (Kolozsvár), Ossián Jánosnét (Kolozs­vár), Deméndi Dezsőnél (Budapest), Szabó Klárát (Nagyvárad), Mezey Joachimnét (Csik- sr^reda), Szűcs Józsefnét (Nagyvárad) Gyu­ricza Margitot (Nagyvárad), Bajor Bélánét (Nagyvárad), Szabolovics Katalint (Kolozs­vár) és Kovács Erzsébetet (Nagyvárad), 4. fi* zt'.ési fokozatába: Jancsó Lujzát (Kolozsvár), JaUcsó Emíliát (Kolozsvár), Horváth Lajosnér (Kolozsvár), Dallos Martonuét (Nagyvárad) és Csíki Dénesnét (Marosvásárhely), 3. fize- tesi fokozatba: Bay Erzsébetet (Szatmárné­meti) és Frink Irént (Nagybánya). lilább orvosi kinevezések KOLOZSVÁR, julius 8. (Saját tud.) A bel­ügyminiszter Erdélyben újabb orvosi kine­vezéseket eszközölt. A Budapesti Közlöny egyik legutóbbi számában az alábbi kinevezé­seket közölte: Kinevezték dr. Vitályos Gézát a Csíksze­redái állami kórházhoz sebészfőorvossá, dr. Székely Gyulát ugyanoda belgyógyászfőor- vossá, a VIII. fizetési osztály 3ük fokoza­tába; dr. Csiky Jánost a gyergyószentmiklósi állami kórházhoz belgyógyászfőorvossá és dr. Szöllőssy Lászlót sebészfőorvossá a VIII. fi­zetési osztály 3 ik fokozatába; dr. K. Halász Pétert a kézdivásárkelyi állami kórház se­bészfőorvosává és dr. Pribék Lászlót belgyó- gyászfőorvossá; dr. Czakó Józsefet a maros- vásárhelyi állami kórház sebészfőorvosává, dr. biankó Tibort belgyógyászfőorvossá, dr. Bárdassy Bélát sziilész-nőgyógyászfőorvossá, dr. Kabdebó Kálmánt bőrgyógyászfőorvossá, dr. Szendrey Gábort szemészfőorvossá, dr. Horváth Jenőt tüdőgyógyászfőorvossá, dr. Péterjfy Lászlót fül, orr, gége-gvógyászfőor- vossá és dr. Vitályos Andrást kórbonctani la­boratóriumi főorvossá: dr. Koczka Árpádot sepsiszentgyörgyi kórházhoz belgyógyászfő­orvossá; dr. Csíki Jenőt a szászrégeni állami kórházhoz sebészfőorvossá és dr Niculescu J Vazuh belgyógyászfőorvossá: dr. Dorogi La* ; jóst a székelyudvarhelyi állami kórházhoz sebészfőorvossá, dr. Bakk Eleket belgyógyász­főorvossá a VIII. fizetési osztály 3űk foko­zatába. Kinevezte továbbá a belügyminiszter a szatmárnémetii m. kir. állami kórházhoz dr. Siegmund Emilt mátészalkai vármegyei köz­kórházi igazgatófőorvost sebészfőorvossá dr. Komáromy Mihály debreceni lakos, szakor­vost belgyógyászfőorvossá, dr. Keczán László budapesti tudományegyetemi klinikai tanár­segédet szülész, nőgyógyászfőorvossá, dr. Venkei Tibor máramarosszigeíi állami kór­házi megbízott főorvost Bőrgyógyászfoorvos- sá, dr. Szász Sándor szegedi tudományegye- mi klinikai tanársegédet szemészfőorvossá, dr. Nádrai Andor pécsi tudományegyetemi klinikai tanársegédet gyermekgyógyászfőor­vossá, dr. Gajzágó Jenő budapesti tudomány- egyetemi tanársegédet Röntgen laboratóriumi főorvossá és dr. Fáber Viktor pécsi tudo­mányegyetemi klűiikai tanársegédet kórbonc ■ j nők laboratóriumi főorvossá. Végül a nagy­íj károlyi m. kir. állami kórházhoz dr. Dernian i Athanáz máramarosszigeti állami kórházi j megbízott főorvost sebészfőorvossá nevezte ’ ki a beUigvnnmszter. Kőzépfoku szakiskolát és tejipari szak­tanfolyamot létesítenek Marosvásárhelyen MAROSVÁSÁRHELY, julius 8. (Az El­lenzék tudósítójától.) Marosvásárhely pol­gármestere hazatért budapesti hivatalos útjáról. Májay Ferenc polgármester meg­érkezése után azonnal beszámolt utjának eredményességéről. A polgármester ismer­tette azt a tervezetet, amely szerint a városban középfokú szakiskolát létesítő- nek és tejipari szaktanfolyamot nyitnak a város által rendelkezésre bocsátott tel­ken. Az építkezéseket a lehető legrövi­debb idő alatt megkezdik. Építkezési cé­lokra Marosvásárhely városa 2 millió 400 ezer pengőt bocsát az illetékesek rendek kezesére. A tejipari szaktanfolyam még ez év szeptemberében megnyílik bérelt helyiségben, mert az idő rövidsége miatt képtelenség a megfelelő építkezést befe­jezni. A gazdasági szakiskola megnyitása későbbi időpontra marad, mert ez csak az erre a célra épitett helyiségben nyit­hat. A gazdasági szakiskola egyenértékű lesz a többi középiskolákkal és érettségi bi­zonyítványt ad a végzett növendékei* ' nek. A két iskolára vonatkozó terveket a ' á- rosi kis tanács elé bocsátják és a ki? ta náes együttesen dönt a részletekről, ilá- jay Ferenc polgármester budapesti tartóz kodása alatt bemutatta a város üzemi zár­számadását és megtárgyalta a költségve­tést is.

Next

/
Oldalképek
Tartalom