Ellenzék, 1941. július (62. évfolyam, 148-174. szám)

1941-07-16 / 161. szám

tmm * fíLLENZÓK 19 4 1. I u 11 u a 16. Emlékezziinh! 1^15 julius 16. A felvidéki 39. hon írd hadosztód vttuk u lengyelországi Zamosc környékén vi­vőit harcai ninit Juhasz György, volt kos­tái V. honvéd gyalogezredből tizedes je- dezékeh építése közben az egyik hurcjár- őr jelentéséből arról értesült, hogy erő­sebb orosz osztag a századot mar néhány száz lépésnyire megközelítette és nyilván ■valóan meglepet ésszerű előretörést e ké­szülődik. Erre Juhász tizedes a jelentést yietve század parancsnokához továbbit ott a s egyben engedélyt kért arra, hogy a sza­kaszával elűzhesse az oroszukat. Az enge- délyt azonban be sem várva, máris önte­vékenyen magú köré gyűjtötte embereit, leslről végrehajtott ügyes rajtaütéssel meg­futamította őket. Azután egy tisztet és 23 oroszt foglyul ejtve, addig biztosította századát, mig méis osztag felváltotta és erre a munkahelyére visszatérhetett. Ju­hász tizedes eme példásan öntevékeny és sikeresen végrehajtott fegyvertényét a kisezüs't vitézségi éremmel jutalmazták. Az olasz filmgyártás első világsikerű filmje: „ÁMOR Az AUTÓBAN“. Ma utoljára a Royalban. — Magyar és Luce hiradó. Kezdete: ne­gyed 4, negyed 6, negyed 8 és fél 10 órakor. HÜTÖTT NÉZŐTÉR. Telefon: 37—05. SZOLGÁLATOS GYÓGYSZERTÁRAK. Julius 12—18-ig a következő gyógyszer tárak teljes tenek éjjeli szolgálatot: Dr. Hintz, Mátyás király-tér 27. Tele fon: 32—32. Dr. Halász. Hitler tér 5. Telefon: 31—75. Flohr, Horthy M.-ut 50. Telefon: 26—99. Dr. Mártonffy, Jó­kai utca 19. Telefon: 21—51. , OH. HOCA LAJOS KINEVEZÉSE. A Kor mán wo dr Boga Lajost, a s/ckf-lyudviirhcvi rom. kálit. 1 ofnimut/imn igazgatóját, u kolo/.s vári tudományegyetemen u/. állattár igazgató ötévé nevezte ki a VI. fizetési onxtályba. I)r Boga Lajos a román tnepszállás előtt is »• I» ben a munkakörben dolgozott es mus-t régi ádásáltan továbbfolytatja kutató munkáját. AUGUSZTUS HARAIADIKÁN TART- JÁK A SZÉKHLYKERESZTÚRI PE Tol l-ÜNNEPÉI VT. Megemlékeztünk arról, hogy at idei Petőfi ünnepséget Székely keresztnron tart ják meg. Most aztán véglegesen megállapították a Petőfiünnepség időpontját, amely au gusztus 3-án lesz. A Segesvár melletti csatamezéi román területre esik s ezért rendezik az ünnepséget az idén Szé- kelykereszturon, ahol Petőfi a fehér egyházai csata előtti utolsó éjszakáját töltötte. VEZETŐSÉGI ÜLÉST TART A NEMZETI MUNKAKÖZPONT HELYI TAGOZATA. A Nemzeti Mudkaküzpoat he’yi tagozatúnak vezetősége uta este 6 é>rakor ülést tart, amelynek tárgysorozatán jelentős kérdé«ek szerepelnek. A közelmúltban tervbe vett közművelődési előadássorozat megva ósitá sara ezúttal valasztatak vezetőséget, majd a Szabadidő Szervezetnek a női szakosztály ré- széről választott Széli Kálmánné és Farkas István titkár mellé bizottságot kiidenek ki, a szervezet munkájának eredményesebbé té­telére. A/ ülés végül letárgyalja a Munka központ szervezkedésének kiterjesztésére szolgáié) leebtóségeket, hogy a jövőben vala mennyi muukásszakmai ágat fe ö elhessentik. ADOMÁNYOK A IIADIROKKAN­TAKNAK. Az Ellenzék utján Szabó j Gyula tclekkömyvvezető 20. Zendko Já* ! i;os é-o Varga István telekkönyvi hivatal* j nokok 10—10 pengőt, összesen 40 pen- I gőt adományoztak a HONSZ-csoport leg- ! szegényebb tagjainak segélyezésére. A IIO.NSZ kolozsvári csoportja a következő- képpeu osztotta ki a nemeslelkii ado­mányt: özv. Nagy Sándorné 10. özv. Szar. iuári Fercncné 5, üzv. Zsigmond Zaka­riás .Tózsefné 5. özv. Kováts Lajosné 10, Bikás András 5, Szabó Ferenc 5. A 110NSZ kolozsvári csoportja lapunk ut­ján mond hálás köszönetét az adomá­nyozóknak, akik elsők voltak a segítés­ben. Ócskavas közöli találták meg Szaímár­németi ősi pecsétnjomőláf [A szatmárnémeti! vasnap rekordja KOLOZSVÁR, julius 16. Különös gond­dal szervezte meg a Fémgyüjtő az er- dólyrészi „vasnapokat" és az eredmények napról napra erősebben bontakoznak ki. A szatmárnémeti vasnapokról most érke­zett jelentés felülmúlja az eddigi sikere- 1 et is, amennyiben a város közönsége három nap alatt száztíz tonna ócskavasat szolgáltatott be. Erdély közönsége annakidején, amikor a románok akarták az ócskavasat összeszed­ni, eldugta készleteit és ezt most nagy lelkesedéssel ajánlotta fel a Fémgyüjtő* nek. Az Erdélyben eddig összegyűjtött öcskor vastömegben érdekes történeti leletre bukkantak. Megtalálták ugyanis Szat- már városának ősi pecsétnyomóját, amely nemcsak történelmi értékű, de művészi becsű darab. MEGJELENT A KELET NÉPE JULIUS 15 I SZÁMA. A lap főszerkesztője, Móricz Zsimond, beszámol egy székely gazdakörben tett látogatásáról és megfigyeléseiről. Bárdos Lajos a népzenei nevelés feladataival foglal­kozik. Veres Péter befejezi tanulmányát a parasztság és a magyar jelleg kapcsolataitól, Gulyás Pál folytatja verses riportját az iro­dalmi decentralizációról. Németh László hosszabb novellát irt, melyei Koffán Károly i’lusztrált. Jócsik Lajos a népi irók vitájához, KáUay Miklós egy most lezajlott plágium­perhez szól hozzá. Sümegi Tóth Tivadar ver­set irt a lapba s megemlékezést Sértő Kál­mánról. „Tolnai Adattár“ cimen nj rovat nyilt .mely összegyűjti a Tolnaira vonatkozó ismeretlen adatokat. A gazdag számot Tolnai Lajos regényének, a Nemes vérnek uj foly tatása egészíti ki. Minden múlandó! Csak mult és jövő van. A fény épen azonban ott van az örök je’en. Készittesen tehát fényképet s ámultja örökké jelen lesz. (SONGRADON KENYEfíJEGYET KER­NEK A HÁZŐRZŐ KUTYÁK SZAMÁRA. A csongrádi városi közellátási hu irtai nenn égi ben rendszeresítette a kenyér és lisztutah ú- nyukut ti közekéitől ztivuriiilun Inzltmtúxu vé gett. Amint Csonnrúdrál jelentik a jegyrend­szer he ix váltotta u hozzáfűzött reményeket. inéit az ellátási záriunk megszűritek. Egy litij utón hun máris jelentkezik: a hatóságuk ugyanis az utali anyázásnál nem gondoltak az á latokra. Sok háznál különösen u tanyakor hatalmas házőrző komondorok vannak. Szú mos helyen 3 4 nagy kutya van és ezekről is gondoskodni kell. Ezért most (.süngrádo't mozgalom indult meg. hogy a kutyák és a macskák számára r utaljon /,/ a hatóság ke­nyeret. Az érdekeltei: szerint a kérdést úgy is meg lehet o'tlarii. hogy kisebb mennyiség ben korpával kei ért lisztből süssenek a ház­őrző állatok szamára kenyeret MEGGYORSÍTJÁK A TEJSZÁLLÍTÁSI A tejelíátá* zavartalanságának biztosit a iára illetéket körök elhatározták, hogy a nyárt hónapokban fokozzák a tej»/állitá- gyorsasa gát. Pontosnak tartják, hogy a szállítmány a termelőtől friss állapotban érkezzék a ?o gy asz lókhoz. Ezért értesítéseink szerint a MÁV máris intézkedett a tejszállitmányok gyors. lehetőleg soronkivüli továbbítása iránt. TÉCSI PEDICIJR, Alátyás király-dér 26. Tatarozás! kölcsönt közvetít az Erdéiyrészi Gazdasági Tanács az erdélyi fürdők számára KOLOZSVÁR, július 76. A kormány az Erdéiyrészi Gazdasági I áttétes előter­jesztésére számos olyan intézkedést tett. mely elősegít ette az erdélyi fürdőidény és vendégforgalmak fellendítését. Meg kell azonban állapítani, hogy ezek az intéz­kedések még nem oldották meg teljesen azokat a kérdéseket. melyek az erdélyi fürdőhelyeken felmerülnek, l.zért nz Er- délyrészi Gazdasági Tanács olyan értelmű javaslattal fordult a kormánylioz. hogy az eddigi hitelakciók példájára maga a kor­mány állítson fel többmillió pengős hi­telkeretet. amelynek alapján meg lehet szemezni az erdélyi fürdők és üdülök ,.tuturozási akcióját.1'' Az intézkedések azért is sürgősek, mert ebben az étben es a jövőben is nagy idegen forgalomra számIihatnak az erdélyi fürdők és üdülök. fXűlŰZSVAé?£ ŰFAKFffóNCZ lé. 6. Az illetékes tényezők különben fokozott figyelmet fordítanak arra. hogy a be nem jelentett készletek napvilágra kerüljenek. Ezért helyesen teszik azok, akik mielőbb felajánlják a Fémgyüjtőnek ócskavas, és fémhulladék-készleteiket. Az erdélyi vasnap sorozatban legköze­lebb julius 15—17-én Nagyváradon kerül gyűjtésre sor. A Budapesti Közlöny julius 15*iki, keddi száma a következő miniszteri rendeletet tartalmazza: A m. kir. belügyminiszter 122.893—1941 B. M. számú rendelete a kassai községi közigaz. gatási tanfolyamra az 1941—1943. évi tanulmányi időszakban a hallgatók fel­vételének szabályozása tárgyában. NEM KÖTELEZŐ A PINCÉREGYENRUHA VISELÉSE. Országszerte hire terjedt, hogy julius hó folyamán kötelezővé teszik a ven­dégipari üzemekben kiszolgáló pincérsze­mélyzetnek az egyenruha viselését. Minisz­teri rendelet szerint a munkaruha fekete, vagy sötétszinii nadrágból és mosható kabát­ból áll. A munkaruhát (ellenkező megállapo­dás hiányában) az alkalmazott köteles be­szerezni. Ugyanazon rendelkezés kimondja, hogy amennyiben az üzlettuladonosok a meg­állapított munkaruhánál díszesebbet vagy egyenruha használatát kívánják, azokat az al­kalmazottak számára a saját költségükön kell előállítsák. Ilyen szándékot eddig egyetlen kávés és vendégipros sem mutatott. meggyorsítják a zsidótör­vény VÉGREHAJTÁSÁT. A kereske­delmi miniszter elhatározta, hogy meg­gyorsítja a zsidótörvény végrehajtását, illetve megváltoztatja a zsidók gazd-asá- ! gi leváltásának időtartamát és száza- lékszámát. Ezek szerint kereskedelmi pályán a zsidók leváltásának 1941 szep­temberéig nem 3O százalékban, hanem 60 százalékban kell megtörténnie. 1942 januárjáig, illetve júniusáig pedig újabb 20—20 százalékát kell leváltani a zsidó kereskedelmi vezetőknek, úgy, hogy a leváltásnak 1942 júniusában be is kell fejeződnie. NEM7ET1S7JNÜ LOBOGÓT — A VARO­SOK KOLON SZÍNEI HELYETT. Kecske mét város mozgalmat indított olyan irányban, hogy szüntessék meg a városok lobogó színét és egységesen a magyar nemzeti szint fogod- I ják el eddigi különböző, úgynevezett városi szinti: helyett. A mozgalomnak országosan kedvező visszhangja van. KERESZTES pedikür. Deák Ferenc it. 4. V1TORLÍZÓ REPL LÖTANFOLYAM KOLOZSVÁROTT. A „Horthy Miklós“ Nemzeti Repidő Alap kolozsvári kerete f. év julius 23-a és augusztus 12-e között rendezi meg ezéri második, motornélküli vitorlázó-repülő kiképző tanfolyamát. Er­re a tanfolyamra, mely teljesen díjtalan, jelentkezhetnek mindazok a középiskolás tanulók, akik 1922, 1923 vagy 1925. évek­ben születtek. Az érdeklődők bővebb fel­világosítást a kolozsvári Cserkészrepülők fodájában (Mátyás király-tér 29., I. eme­let, 8. sz.) kaphatnak f. hó 17 én és 18-án d. u. 4—7‘ig. * HIRDETMÉNY. A betegségi, illetőleg uv öregségi, rokkantsági Ó9 árvasági biztositá -i kötelezettség szempontjából irányadó jav i dalmazási határ felemeléséről szóló 298.80U —1941 B. M. sz. rendelet alapján az O. T. I kolozsvári Kerületi Pénztára felhívja az érdé. j kelt O'.unkaadókaU kötelesük az 1941 évi má­jus hó 1 napja és az 1941 évi )i»iiu> hó 15 napja közötti időben alkalmazásukban álla - agy állott javadalmazási (bér) határ a.á eső biztosításra kötelezett munkavállalói közül azokat, akiknek javadalmazása a havi 300 pengőt meghaladja, de a havi 600 pengőnél rcm több, a kerületi pénztárnál bejelentem, (í). E bejelentés teljesítése ailól nem mente­sül a munkaadó akkor sem, ha az érdekelt munkavállalóját a jelen rendelettel megsza- ; bott általános bejelentéstől függetlenül a íuunkábalépése alkalmával az illetékes bizto s tó intézetnél már bejelentette. (3). E rendelettel megszabott bejelentési kötelezettség a munkaadót arra tekintet nél­kül Terheli, hogy a bejelentéseket egyébként milyen módon (egyéni befépést jelentő flap, heti vagy havi bejelentési jegyzék utján, stb ; leljesiti. A bejelentést legkésőbben 1941 évi julius hó 20 napjáig kell teljesit-oni, a kerületi Pénztár 68. sz. helyiségében beszerezhető , Általános bejelentő lap“ feíhaszná ásával. Az esetleges felvilágosításokat is ugyan­azon helyen kaphatják meg az érdeklődők Kolozsvár, 1941 julius 14. A VOLT 21-ES GYALOGEZRED EMLÉK­MŰVE. A volt m. kir. 24 es honvéd gyalog ezred egykori katonái e határozták, hogy az ezrednek Rétv községben emlékművet á lita* nak fel. a község áltai erre a célra felaján­lott helyen. Az emlékmű felá litásán ak köz­ségeit Páll Ferenc szentiván laborfalvi mü- malomtulajdonos vá la’ta. A 24*esek Bajtársi Szövetsége egyébként megiratja az ezred tör­ténetét és felkér mindenkit, hogy aki az ez­red történetére vonatkozó adattal, fény­képpel, feljegyzéssel rendelkezik, azt felhasz* nálásra kii d je be a sepsiszentgyörgyi Vitézi Szék eimére. Érlslezlel a gyermek­nyaraltatási akció ügyében KOLOZSVÁR, julius 16. Dr. Csizmadia Andor városi tanácsos kedden délután 5 órakor értekezletet tartott azoknak az üzemeknek a képviselőivel, amelyek az elmúlt években is támogatták a munkás* gyermeknyaraltatási mozgalmakat. A meg­jelent üzemek képviselői — közöttük a Dermata-Müvek, Belga-Magyar Textilipar, az Ady, Linda- és Dohány gyárak kikül­döttei vállalták, hogy a mogalom sikere érdekében a tavaly hasonló célra fordi* tott összegeket ezúttal is folyósítani fog* ják. Figyelem! Megnyílt Gyüne István butorraktár és lakberendezési vállalata, Horthy-ut 30. szám. KERTÉSZETI FELÜGYELŐSÉGEKET létesít a kormányzat a felsza. BAD ÜLT ERDÉLYI RÉSZEKEN. Buda­pestről jelenti a MTI: A m. kir. földmű­velésügyi miniszter Szatmár- és Szilágy­vármegye területére Nagybánya székhely* lyel, Kolozsvármegye területére Koloz^ vár székhellyel, Szolnokdohoka- és Besz* lercenaszódvármegye területére Dés szék­hellyel, Marostorda*, Udvarhely-, Csíki-, Haromszékvármegye területére Marosvá­sárhely székhellyel m. kir. kertészeti fel­ügyelőséget állít fel. A LÜTZOW-SASO A „Lützoiv“ légiraj a német hadsereg egyik legvitézebb alakulata. Már jelszavá­ban benne van íélelmetessége: „Anglia ellen repülünk és velünk repül a halál“- Ez a raj a főhőse ennek a filmnek. En­nek a repülőcsoportnak a keleti (lengyel) és a nyugati harctéren vívott győzedel­mes csatáit, légipárbajait mutatja be és ezeknek a zuhanóbombázóknak veszedel­mes pusztításain keresztül meglátjuk azonban a háború kulisszák mögötti ké­pét is. Láthatjuk a háború mögött az Embert. Az „Embert“ a földön, amikor a levegő- eget elsötétítik a halálthozó ellenséges gépmadarak. Tökéletes, érdekes és emberi vonatko* zásaiban is izgalmas egyéni dokumentum a „Lützow-sasok“ meséje, amely a légi. szárazföldi és tengeri harcok fotografálá* sával végig lebilincselően hat a nézőre. A „Liitzow’sasok“ péntektől kerül vetí­tésre a „Capitol“ mozgóban.

Next

/
Oldalképek
Tartalom