Ellenzék, 1941. július (62. évfolyam, 148-174. szám)

1941-07-01 / 148. szám

fina to Fiúén Szerkesztésig és kiadóhivatal: Kolozsvár, lókai-utca 16., I. emelet. Telein: 11—09. fjyomtía: Eoieíem-atca 8. szám. Telefon sz.: 29—23 RLflPÍTOTTB: BERTHS MIKLÓS Miadótnlaidsnos: PHLLflS R. Î. Ko!ozs»ár. Előfizetési árak: havanii 2.73. negyedévre 8, félévre IS, egész évra 32 psngí. LXII. ÉVFOLYAM, 148. SZÁM. KEDD KOLOZSVÁR, 1941 JULIUS 1. A harmadik várös hadsereg bekerítése az északi frontszakaszon, most fejeződik: he — Minszk és Moszkva irányában áttörték a frontot és ©lönyomulnak a német páncélosok I A NÉMET HADMŰVELETEK VÁLTOZATLANUL NAGY SIKERREL FOLYNAK TOVÁBB OROSZORSZÁG ELLEN. A NÉMET PÁNCÉLOS ERŐ ÉS A GYALOGSÁG TÖBB HELYEN MÁR TÚLHALADTA AZ OROSZOK ÁLTAL A NAGY HÁBORÚ ELEJÉN MEGSZÁLLT TERÜLET HATÁRÁT ÉS MÉLYEN BENYOMULT OROSZ TERÜLETRE. A TEGNAPI NÉMET ÖSSZEFOGÓ JELENTÉSBEN MEGJELÖLT FONTOS PONTOKHOZ AZ UTOLSÓ HUSZONNÉGY ÓRÁBAN A DÉLI ARCVONALON LEMBERG, AZ ÉSZAKI ARC VONALON LÎBAU LETT KIKÖTŐ ELFOGLALÁSA JÁRUL. A NÉMETEK AZ ÓRIÁSI ARCVONAL TÖBB PONTJÁN HARAPÓFOGÓSZERÜ MOZDULATOT HAJTANAK VÉGRE, MELY EBBEN A PILLANATBAN MINTEGY HÁROM OROSZ HADSEREGET BEKERÍTÉSSEL FENYEGET. EGYIK BEKERÍTŐ MOZDULAT A BALTI ÁLLAMOK IRÁNYÁBAN HALAD S A TENGERPART ÉS A LETT BELSŐ TERÜLETEK KÖZÖTT ZÁRJA EL AZ OROSZOK ELŐL AZ UTAT. A MÁSODIK BEKERÍTŐ MOZDULAT FE­HÉROROSZORSZÁG IRÁNYÁBAN HALAD, ITT MÁR RÉGI OROSZ TERÜ­LETEN FOLYTATÓDIK ÉS MINSZK KÖRNYÉKÉN A HADI TÖRTÉNELEM EGYIK LEGNAGYOBB PÁNCÉLOS CSATÁJÁT HAJTJA VÉGRE. ITT, EGYES HÍREK SZERINT, MINDKÉT RÉSZRŐL TÖBBEZER TANK ÁLL KÜZDELEMBEN. EZ A TÁMADÁS EGYENESEN MOSZKVA FELÉ NYIT HA'iJA MEG AZ UTAT A NÉMET HADERŐNEK. A HARMADIK NAGY BEKERÍTŐ MOZDULAT DÉLLENGYELORSZÁGBÓL ÉS GALÍCIÁBÓL IN­DUL KI ÉS VÉGCÉLJÁNAK UKRAJNA FŐVÁROSA LÁTSZIK, EZ A MOZ­DULAT IS HATALMAS ERŐKKEL DOLGOZIK ÉS LUCK KÖRNYÉKÉN, A PRIPETI MOCSARAK DÉLI SZEGÉLYÉN UGYANOLYAN HATALMAS PÁNCÉLOS CSATÁHOZ VEZETETT, MINT A MINSZK MELLETT FOLYÓ PÁNCÉLOS CSATA. AZ ARCVONAL KÉT SZÉLÉN, A FINN—OROSZ ÉS A ROMÁN—OROSZ HATÁR VIDÉKÉN SZINTÉN TELJES ERŐVEL FOLYIK A KÜZDELEM. A FINN HATÁRRÓL MEGINDULT ELŐNYOMULÁS CSAK MOST KEZD KIRAJZOLÓDNI, KÖZVETLEN CÉLJA, MINDEN JEL SZE­RINT, A MURMAN VASÚT ÉS PÉTERVAR, MELYET MÁSRÉSZRŐL A BALTI ÁLLAMOKON ÁT HALADÓ NÉMET OFFENZÍV A IS ELÉRNI KÉ­SZÜL. A ROMÁN—OROSZ HATÁRRÓL, AHOL ROMÁNIA HADSEREGE IS HARCBAN ÁLL, AZ UTOLSÓ NAPOKRÓL ARÁNYLAG KEVÉS VÁLTO­ZÁST JELENTENEK. ITTEN A NÉMET HADSEREG NYOMÁSA FŐLEG AZ ÉSZAKI RÉSZEN NYILVÁNUL MEG S A LEMBERG FELŐL ELŐHALA- Dó NÉMET TÁMADÁS FOG ELŐRELÁTHATÓLAG DÖNTŐ EREDMÉNYE­KET HOZNI. VALÓSZÍNŰNEK LÁTSZIK, HOGY ELSŐSORBAN A DNYEPER VONALÁIG AKARJÁK AZ UKRÁN TERÜLETET ELFOGLALNI. EZ UK­RAJNA EGYHARMADA VOLNA ÉS ERRŐL A VONALRÓL INDULHATNA MEG AZUTÁN A TOVÁBBI TÁMADÁS A DON ÉS VOLGA FELÉ. AZ A KÉT SZOVJETHADSEREG LÉTSZÁMA, MELYET MINSZK ÉS MOSZKVA IRÁ­NYÁBAN IMMÁR TELJESEN KÖRÜLKERÍTETTEK NÉGYSZÁZEZER FŐ­RE TEHETŐ. A HÁBORÚ KÜLPOLITIKAI RÉSZÉNEK ESEMÉNYE, HOGY TEGNAP FRANCIAORSZÁG IS MEGSZAKÍTOTTA A DIPLOMÁCIAI VISZONYT SZOVJETOROSZORSZÁGGAL. AMINT VICHYBÖL JELENTIK, DARLAN TENGERNAGY, HELYETTES MINISZTERELNÖK MAGÁHOZ HIVATTA BOGOBOLOV SZOVJETNAGYKÖVETET ÉS JEGYZÉKBEN KÖZÖLTE VE­LE A FRANCIA KORMÁNY ELHATÁROZÁSÁT. ILLETÉKES VICHY1 KÖ­RÖKBEN HANGOZTATJÁK, HOGY SZOVJETOROSZORSZÁG DIPLOMÁ­CIAI KÉPVISELETE VESZEDELMES FORRADALMI PROPAGANDÁT FOLYTATOTT FRANCIA TERÜLETEN. AZ OROSZ NAGYKÖVETSÉG HAT­VAN TAGBÓL ÁLLOTT ÉS JÓFORMÁN EGYEBET SEM CSINÁLT, MINT FELFORGATÓ TEVÉKENYSÉGET. ágyékait indáit Gibraltárnál a spanyolok és az angolok között Lemberg után Libán is német isézr© került VEZÉRI FŐHADISZÁLLÁS, julius 1. A német véderő főparancsnokságának hétfőn kiadott jelentése közli, hogy Gall ciában a német csapatok továbbfolytatták előnyomulásukat és elfoglalták Lomb er get. A hadsereg arcvonalának középső részén szorosabbra vonták a gyüriit, a bekerített szovjethadsereg körül. Észa­kon az ellenség üldözése folyamatban van. A német légihaderő a hétfőre virradó éjjel is folytatta eredményes támadásait a keleti hadszíntér repülőterei ellen. Minszk környékén légiharc során négy ellenséges gépet lőttünk le, mig 73 re- piilögépet a földön részben megsemmisítettünk, részben megrongáltunk. Lemberg körüli légi harcban 31 gépet lőttünk le, földön 14 gépet pusztítottunk el. Mint külön jelentésben már közöltük, Galíciában előrenyomuló csapataink el­foglalták Lemberget. A hadsereg arcvonalának közepén szorosabbra zártuk a be­kerített szovjetorosz hadseregek körül a gyűrűt. Az északi szárnyon az ellenség üldözése folyamatban van. Elfoglaltuk Libain. ! A Nagybritannia elleni tengeri háborúban a tengeralattjáró hadműveletek sikere 96.100 tonna hajótér elsülyesztésére emelkedett. Harci repülőink a hétfőre virradó éjjel Great Yarmouth előtt biztosított hajóharavánokból el^iilyesztetlek 3 ke­reskedelmi hajót, összesen 23.000 tonnát* Az ellenség a hétfőre virradó éjjel romboló és gyújtó bombákat dobott Északné- metország partvidékeire, főképpen Hamburg és Bréma lakónegyedeire. A polgári lakosság közül néhányon életüket vesztették vagy megsebesültek. Több épület megrongálódott. Éjjeli vadászaink és lég védelmünk lelőtt 13 angol gépet. A keleti győzelmes harcokban rendki iül kitűntek a légelháruó tüzérség kü­lönböző egységei. (MTI.) Tegnap igfjahh 162 szovfeérepüla- géped pnszdidodáak el a némedefk BERLIN, julius 1. (Német T. I.) A német légikaderö a hétfőre virradó éj­szaka is folytatta eredményes támadásait a keleti hadszíntér repülőterei ellen. Re- pi'dőgépszíneken. földön veszteglő repülő­gépeken és legénységi épületeken bomba- találatokat figyeltek meg. Minszk kör­nyékén légiharc során négy ellenséges gépet lőttünk le, mig 73 repülőgépet a földön részben megsemmisítettünk, rész­ben megrongáltunk. Lembreg körül légi­harcban 31 gépet lőttünk le s a földön 14-et pusztítottunk el. A keleti arcvonalon tehát összesen 48 vörös repülőgépet lőt­tünk le légiharcban és 114-et pusztítot­tunk el a földön. ' A visszaözönlő ellenséges oszlopokat, valamint « gyorsan visszavonuló gépesí­tett egységeket ismét a legnehezebb bom­bákkal támadtuk. A támadások során vasúti állomásokat, vasútvonalakat, vala­mint egy három-négyezer tonnás esapat- szállitóhajót is elpusztítottak. I\émet zuhanóbombázó kötelékek is- I mételt támadásokat hajtottak regre elien-\ séges csapat gyülekezések és védelmi állá­sok ellen. Sok harcikocsit és ütegállást semmisítettek meg s vonatokat siklattak ki. I\émet katonai hely közlése szerint jú­nius 28-án 22 vörös bombázóból álló kötelék megtámadott egy keletnémctor szögi repülőteret. A német vadászok 18* a német légvédelmi tüzérek négy ellensé­ges gépet lőttek le. így a kötelék egygt- ien gepe sem tért vissza támaszpontjára Kelet-Afrikában a dembi-dollói szaka­szon az állásaink ellen támadó ellenséges csapatok- ellen gyors ellentámadásba men­tünk át és megjuiarnitottuk őket. (MTl-l németéit ^ MADRID, julius 1. (DNB.) Algecirásban egy idő óta megfigyelték, hogy Gibraltár felől angol repülőgépek érkeztek spanyol terület fölé s nyilvánvalóan felderítő repüléseket végeztek spanyol felségterület felett. Minthogy ezek az esetek többször ismétlődtek, az eljárást a spanyol felségjogok tervszerű megsér­tésének kell tekinteni. Amikor egy alkalommal a spanyol terület fölé érkező an­gol repülőgépet a spanyol légelháritók visszatérésre kényszeritették, az angol légelháritó tüzérség Gibraltárban tüzelni kezdett a spanyol légelháritók állásaira. A spanyol ütegek viszonozták a tüzet. A spanyol kormány a legerélyesebben til­takozott az események miatt. (MTI.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom