Ellenzék, 1941. május (62. évfolyam, 99-124. szám)

1941-05-31 / 124. szám

1941 május 3 L ELLENZÉK nsmmmnwmmu Q MÁJUS 31-ÉM 01 Kolozsi szállodája és éttermei! Strandfürdő-meleg bazin női és férfi fürdő-pihenővel és pakkolással. PőTOSiótFOndeizer (étkezős étlap szerint is) Kitűnő étterem cs vendéglő, jazz és cigányzenekar, kellemns szórakozási lehetőségek. Kornbiná t mlűM .z köde edésfíirdiNgyel Kolozsvár—Kolozs és vissza au!óbusz és a strandfürdő használata 3.60 Pongő, VASÁRNAP, junius 1. BUDAPEST I. 8 Ébresztő, Szózat Hangle­mezek, 8.45 Hírek, 9—9.55 Református is­te ntiszüeíl'et a Kálvin-téri templomból. Prédi­kál Ravasz László dr. pii?pök. .10—11.10 Egy­házi ének és .szentbeszéd a belvárosi Főplébá­nia templomból, 11.15—12.15 Evangélikus ispentiaztelet a Deák-téri templomból. Prédi­kál Jr. Raffav Sándor püspök, 12.20 Időjel­zés, vízállás jelentés, 12.30 Székesfővárosi Ze­nekar. Közben Papp Jenő „Rádiókrónikája ‘, 13.45 Hírek, 14 Hanglemezek, 15 A földmű­velésügyi Minisztérium r ádi óeda ö d á soo ro z a I a, 15.45 Szaiió'Diötös, 16.30 „A viars“. Hankies János dr. egyetemi tanár előadása, 17 Hírek magyar, szlovák ós ruszin nyelven, 17. 20 Hon- védmüsor, 18 „Apám intézkedik". Irra Nyí­ró József. Felolvasás, 18.20 Melles Béla­zenekar, 18.45 Manizom: Pünlkösdi himnusz. Raics István forditásában elmondja Tasnádi Hona, 19 Hirek magyar, német és román nyel­ven, 19.20 ..Hangképek pünkösd sportjáról -. Beszéli Piunár István. Hangfelvétel. Majd Spor t-.és lóversenyieredmények, 20 Paţaky Kálmán ka mar a ének es, az Operaház tisztelet­beli tagja énekel, zouigorakiséref tel, 20.30 -Szinusz“. Hangjáték két részban. Herczeg Ferenc regény-e nyromán irta Nagy Sándor és Szilassy Gyula, 2Í.40 Hírek, 22 10 ,,A bel­giumi magyar bányászok kedvelt hangleme­zei“, 23 Hirek némer, olasz, angol és francia nyelven. Utána kb. 23.25 Mikulai Gusztáv szalonzenekara, 24 hirek. BUDAPEST II. 11—12 Lakatos Mici- és Lakatos Tóni cigányzenekara, 12.5—12.35 Levente rádióféióra, 15.05—15.40 Szórakoz­tató hanglemezek, 18 Matuska Miklós éne­kel. zongorakisérettel, 18.30 „Pünkösdi nép­szokások“. Szendrey Ákos dr. előadása, 19 Melles Béla-zenekar, 19.25 „A próba“. Szom- bathy Viktor elbeszélése, 19.45 Mailcsin-er Bé­la jazz-zongoraszámai, 20 Hirek és sportered­mények, 20.15 „Régi idők muzsikája“, 20.50 ..Milyennek látta Andersen Magyarországot“? írta M. Szukkenokov. Felolvasás, PÜNKÖSDHÉTFŐ, junius 2. BUDAPEST I. 8 Ébresztő. Szózat. Hangle­mezek. 8.45 Hirek. 9—9.55-ig Unitárius is­tentisztelet a Koháry-utcai templomból. 10— - 11.10-ig Egyházi ének és szentbeszéd a Ko­ronázó Főtemplomból. 11.15—12.15-ig Gö­rögkatolikus egyházi ének és szentbeszéd a Rózsák-terén evő görögkatolikus magyar plébániatemplomból. 12.20 Időjelzés, vízállás­jelentés. 12.30 Az Operaház Zenekara. Köz­reműködik Osváth Julia, az Operaház tagja. 13.45 Hirek. 14 Pertis Pali cigányzenekara 15 Tarka gyermekdélután, összeállította és vezeti Ki ián Zoltán. 15.45 V Mária Terézia 1. honvéd gyalogezred zenekara Közben 16.15 „A bécsi tündérvilág költője“ Emlékezés Raimund Ferdináudra. Pukánszky Béla dr. egyetemi tanár előadása. 17 Hirek magyar, szlovák és ruszin nyelven 17.20 „Rózsanvi- lás“. Ráday László magyar nótákat énekel, kiséri Oláh Káüuán cigányzenekara. 18 „Citn- boraságban". Tamási Áron elbeszélése. 18.25 ..Az olasz rádió műsorából: Olasz dalok a Cetra-zeuekar előadásában“. Hangfelvétel. 18.45 ,.A magyar könyv.“ Gróf Bánffy Mik­lós előadása. 19 Hirek magyar, német és ro­mán nyelven. 19 20 Dohnányi Ernő Beetho- ven-müveket zongorázik. 1. Andante favori. 2. Négy bagatell. 19.50 Hangképek pünkösd sportjáról. Beszél Legenyei József dr. Majd Sport- és lóverseuyeredinények. 20.15 „Ki- vansághangverseny.“ Közreműködnek: Tamás Ilona, Udvardy Tibor, az Operaház tagjai, Nagy Izabella, Gásthy-Badics GyuLa, B. Fe­hér Miklós (hegedű), az Egyetemi Énekka­rok, a Palesztrina kórus női kara, a Magvar Revü Tánczenekar, a Holéczy-együttes, a Rá­dió bza'ouzenekara és Sárai Elemér cigány- zenekara. 21.40 Hirek. 22.10 Tánclemezek. -3 Hirek német, olasz, angol, francia és esz­perantó nyelven. Utána kb. 23.30 Közvetítés a Kakuk-étteremből. Lovászi Ferenc cigány- zenekara muzsikál. 24 Hirek BUDAPEST II. 11—12 ig Rendőrzenekar. Í5 15.45-ig Heinemann Sándor tánczeneka­ra. 18 „Piros Pünkösd“. Részletek a pest- nzenterzsébeti éneklő ifjúság május 22-i hang­versenyéből. összeállította VoUy István és Orosz István. A Népművelés rendezése. Be­szélő Gecső Sándorné. 18.30 „Cavour és a magyar függetlenség.“ Irta Lengyel Tamás dr. Felolvasás. 19 Beazkárt-zenekar. 20 Hirek KEDD, junius 3. BUDAPEST I. 6.40 Ébresztő. Torna 7 Hi­rek. Közlemények. Étrend. Hanglemezek. 10 Hirek. 10.20 „Pünkösdi hóvihar az Alpok­ban.“ Irta Sztrókay Lajos. Felolvasás. 10.45 „Divattudósitás." Felolvasás- 11.10 Nemzet­közi vizjelzőszolgálat. 12 Harangszó. Him­nusz. 12.10 Kurina Simi cigányzenekara. Közben 12.40 Hirek. 13.20 Időjelzés, vizál- lásjelentés. 13.30 A József nádor 2. honvéd gyalogezred zenekara. 14.80 Hirek. 14.45 Mű­sorismertetés. 15 Árfolyamhirek, piaci árak, élelmiszerárak. 15.20 Hanglemezek. Közben 15.40 „Mit főzzünk?“ Háziasszonyok beszél­getnek. 16.15 „Hangképek a Cserkész Szövet­ség 1941. évi Hősök-versenyéről“. A közvetí­tést vezeti Máriássy József dr. és Sulyok Im­re. 16.45 Időjelzés, hirek. 17 Hirek szlovák és ruszin nyelven. 17.15 „Mindnyájunk gond­jai.“ A közel átási szolgádat közleménye. Fel­olvasás. 17.35 A Rádió Szalonzenekara. Köz­reműködik Weygand Tibor (ének). 18.30 ..Berlioz Pesten.“ Haraszti Emil dr. előadása hanglemezzel. 19 Hirek magyar, német és ro­mán nyelven. 19.20 „Magyar múzsa.“ Össze­állította és bevezeti II és Endre. Közreműkö­dik Rosier Endre, az Operaház tagja, zongo- rakisérettel és Lehotay Árpád. 2015 Az Ope­raház előadásának ismertetése. (I. és II. fel vonás.) Majd az Operaház előadásának köz­vetítése: „Tristan és Isoida.* (II. felvonás.) Konetzni Annie kamaraénekesnő és Lorenz Max kamaraénekes vendégfelléptével. Utána kb. 21.25 Külügyi negyedóra. 21.40 Hirek. 22.10 Közvetítés a Debrecen-étterembők Hor­váth Rezső cigányzenekara muzsikál. 23 Hi­rek német, olasz, angol és francia nyelven Utána kb. 23.25 Operettrészletek hanglemez­ről. 24 Hirek. BUDAPEST II. 17.30 Francia nyelvokta­tás. Garzó Mik'ós dr. előadása. 17.55 A Föld­művelésügyi Minisztérium mezőgazdasági fél­órája. 18.25 Az Operaház előadásának ismer­tetése. (I. felvonás.) 18.30 4z Operaház elő adásának közvetítése. „Tristan és Isoida“. Ko­netzni Annie kamaraénekesnő és Lorenc Max kamaraénekes vendégfelléptével. Az I. fel­vonás után kb. 20 Hirek A szissMz'aigSsers Szombat fél 8: A FÜLEMÜLE. (Szabados Árpád, Farkas Ferenc zenés szinjátéka. Főszereplők: Fényes A isz, Kőszegi Mar­git, Czoppáu Flóri, Hegyi Lili, Tóth Elek Lantos Béla, Csóka József, Deésy Jenő, Rélhely Ödön, Szentes Ferenc stb. Vezé­nyel Szabó Ica. Rendező Szabados Árpid. Díszletek Rajnai Sándor és Kudelász Ká­roly. Premier-bérlet 22.) i Vasárnap délután fél 4: SÁRGALILIOM. { (Olcsó helyárakkal.) j Vasárnap este fél 8: A FÜLEMÜLE. (Má­! sodszor.) ! Hétfő fél 4: ILYENEK A FÉRFIAK (Első I o'csóhelváras előadás.) ! Hétfő fél '8: A FÜLEMÜLE. ' Kedd fél 8: A FÜLEMÜLE. Ház EU 1ENE VITÉZ TIBOR LESZ A KOLOZSVÁRI OPERA RENDEZŐJE. Most folyik a ko­lozsvári Opera együttes szervezése. Az első szerződtetések már megkezdődtek. Ide szerződött többek között Gyurkovics Márta, a kitűnő operaénekesnő és hogy egy kis lokálpatriotizmus is büszkélked­jék a szavunkban, ide szerződött, illetve az Opera rendezője lesz Vitéz Tibor, a kiváló operaénekes. Vitéz (Welser) Ti­bor régi kolozsvári családból származik s egyik testvére, dr. Welser Lajos MÁV főtisztviselő is itt él Kolozsváron. Vitéz Tibort mindenki szereti ós beesüli és rendezői munkájától mindenki nagyon sokat vár. Művészi múltja a biztosíték, bogy várakozásainkban nem is lesz majd csalódás. A fülemig® A színház pünkösdi műsorának kiemelkedő eseménye Szabados Árpád és Farkas Ferenc zenés szinjátéka A fül emile, amely az idei sziniévad legnagyobb sikerének ígérkezik. A mutatott mulatságos darab, amely ott soroza* tos lelőadásokban került szinre, nálunk a szer­ző rendezésében, elsőrendű szereposztásban és tökéletes előadásban bizonyára magával budapesti Nemzeti Színházban husvétkor be- i fogja ragadni a közönséget. PMösdi d Hután! előadásuk Pünkö-sd első napján, vasárnap délután fél 4 órakor a nagysikerű Sárga liliom kerül szinre olcsó helyárakkal, hétfőn délután fé-i' 4 órakor Hindy András és Carlo de Fries mulatságos, fülbemászó zenéjü operettujdon* ságának, az Ilyenek a férfiak-nak lesz az első olcsóheiyáras előadása. fi jövő hét szenzációja: LATABÁR KÁLMÁN vendégjátéka A fővárosi operettszinpadok legnépszerűbb sztárja, az utolérhetetlen humoru Latabár Kálmán vendégszerepel a pünkösdi ünnepek után a Magyar Színházban. Legragvogóbb szerepeiben lép fel a kolozsvári színpadon Latabár Kálmán, aki a rádió áüal1 Budapest­ről közvetített operettelőadások folyamán, valósággal dédelgetett kedvence lett azoknak is, akik soha életükben színpadon nem lát­ták. Junius 5-én, csütörtökön kezdi meg négy napra terjedő vendégjátékát a nagyszerű Latabár, mely alkalommal az Ilyenek a fér­fiak cimü mulatságos operettujdonságban lép fel először. Junius hatodikán ugyancsak az Ilyenek a férfiak, hetedikén és nyolca­dikén, szombaton és vasárnap este pedig a Fiatalság bolondság cimü nagy revüoperelt szerepel a színház műsorán Latabár Kálmán vendégfelléptével. mm—B—E burkeló-iemez bútorra és falra mindenütt a háztartásban I! Tartás, szép, higiénikus!! Appán Gyula lakberendezési Mája, Szentegyíiázu. 2.1. em. Tel. 24-23. Községek, vidékek, ipartelepek, stb. viiici mosifását vállalja, magánosoknak, közületeknek tanácsot, utbaigazitást ad, terveket ki­dolgoz és kivitelez SZABÓ és MÁÍÉFFY Yillamosipari r. t. Gvár és iroda: Budapest,X. Hőbányai-ul 41­(Székely és erdélyi mérnökök vezetése alatt, székely tanoncinternátussal, az ország egyik legrégibb keresztény viL lamos gyáripari vállalata,) idézik műsoré CAPITOL: A ZSARNOK. Premier. Harrf ' Baur legjobb eddigi alakítása I. Pál, 1 a rettenetes cár szerepében. Neumann világhírű „Oroszország“ színmüve nyo- - mán. Elővétel d. e. 11—1. Előadások 3, 5, 7 ós 9.20 órakor. Hétfőtől, pünkösd másodnapján Premier! ROZMARING. Finom, zenés, énekes, nagy magyar víg­játék. Tele h umorral, nótával. Turay, Páger, Kabos, Mály. Rio: TOPRINI NÁSZ. Csermely Gyula regé­nye filmen. Rendezte: Tóth Endre. Zene: Fényes Szabolcs. Fősz.: Jávor Pál, Ö'vedy Zsóka, Kiss Ferenc, Rácz Vali, Makláry Zoltán, Bihary József. Műsor előtt: Leg­újabb híradók. Következő műsor: NOTRE DAMEI TORONYŐR EGYETEM: KÖSZÖNÖM, HOGT ELGÁ­ZOLT. Filmre irta Nóti. Főszerepekben: Turay, Jávor, Erdélyi, Pág&r, Gőzön. A legmulatságosabb magyar vígjátékok eo-yike. URÁNIA: BALALAJKA. Az amerikai Met­ro filmgyár csúcsteljesítménye. Fősze­repekben: Hajmássy Hona. Nelson Eddv. EDISON (vasárnaptól): PUSZTAI SZÉL. Lázár M., Szeleczky Z., Jávor P„ Mály G. I Sürgősen keresek megvételre egy fiosszgyalixgépet vas megmunkálásra 1500— 2000 mm. gyalulási hosszra. Cím : MALINAK JÓZSEF BUDAPEST, XIV. Kerékgyártó-utca 109. NYÍLT-TÉR •) Erén rovat alatt kőzlöttekért nem rá]* fctí felelősséget a szerkesztőség. Alulírott kijelentem, hogy Kesztheiyiné Schlett Stefánia kü'önválían élő feleségemtől származó vásárlási, vagy bármily más termé­szetű tartozásokért semminemű felelősséget nem vállalok. Kolozsvár. 1941 május 30. 2355 Keszthelyi Gyula. Könyvnapí firany Jünos összes költ. 520 lap, könyvnapra kve 4.8C P., azután 6.40 P. Szentiinrei: Versekben tündöklő Erdély. Antológia kezdettől máig 344 lap könyvnapra fve 3.80 P. Aztán 4.80, kve 6.50 P. Reményik Összes versei, 630 lap. kvnapra kve 12 P. Vörösmarty összes költe­ményei 1000 lap, kvnapra kve 8.40 majd 12 P. Nyomban jegyezze elő Lepagenál Kolozs­vár. Kérjen teljes könyvnapi jegyzéket Le- pagetól. Szövet, selyem ruhák szerű fény te vállalja az » *SÍ f ® Unió vegy­tisztító KoloESwár, Mu:ikácsi-ulca 32. Telefon: 3S-95.

Next

/
Oldalképek
Tartalom