Ellenzék, 1941. május (62. évfolyam, 99-124. szám)

1941-05-13 / 108. szám

şT IW—H—M —i g^MIBASAtt ÜVEGGYÁR LESZ A MAROSVÁSÁR­HELYRE TERVEZETT PAMUTSZÖVŐ DÉBŐL. Közöltük, hogy négy nagy buda­pesti textilvállalat Marosvásárhelyen pa­mutszövődét, akar berendezni s erre a célra már telket is vásároltak. Ez a terv most megváltozott., mert a félig felépült üveggyárnak, amelyet a textilérdekeltség meg akart vásárolni, vevője jelentkezett, amely az építést rövidesen be fogja fe­jezni és az üveggyártást rövid időn belül meg is fogja kezdeni. A gyár az erdélyi gyógyvizek szállításéihoz szükséges üvege­ket fogja előállítani s ezért a textil vál­lalatok, amelyek eleinte Vásárhelyen akartak gyárat létesíteni, más erdélyi va­rosban fogják felállítani a szövőgyárat. Felveszik a magyar Mérnök- kamarába az aimérnökikel és műszaki vezetőket KOLOZSVÁR, május 12. A Hivatalos Lap legutóbbi száma közli az iparügyi miniszter rendeletét a mérnöki rendtar­tásnak a keleti és erdélyi országrészre való kiterjesztéséről. Á három szakaszból álló rendelet első szakasza kimondja, hogy a Mérnökkama­ra tagjai sorába mérnöki képesítés nél­kül is fel lehet venni a magyar állam- polgárságot szerzett vagy ezután meg­szerző azt a személyt, aki Romániában 1940. év augusztus hó 30ik napján a ,,subinginer“ és „conductor" testületének tagja volt, vagy akinek 1940. év augusz­tus 30-án olyan oklevele vagy bizonyít­ványa volt, melynek alapján a „subingi- nerek“ és „conductorok“ testületébe fel lehetett volna venni, ha a rendelet ha­tálybalépésétől számitott 9 év alatt iga­zolja, hogy oklevele megszerzése óta legalább hat éven át fejtett ki mérnöki természetű munkásságot és ezen a téren önállóan vezető-állást töltött be. Ugyancsak felveheti a Kamara a mér­nökök nyilvántartásába azokat az eddig vagy ezután állampolgárságot szerzett személyeket, akik a középiskolának nem hat, hanem legalább négy osztályát elvé­gezte, vagy ezzel egyenlő értékű képzett' sége van és 1940 augusztus 30-ik napján olyan oklevele volt, melynek alapján a „subinginer“ és ,.conductorok“ testületé be fel lehetett volna venni, vagy aki legalább a középiskola negyedik osztá­lyát elvégezte s ezenfelül a subingineri vagy conductori iskola legalább egy év­folyamát elvégezte és tanulmányait ma­gyar felsőipariskoiába fogja elvégezni. MAGYAROSÍTJA NEVÉT EGY ER­DÉLYI FAVÁLLALAT. Az Ardeal faki­viteli r.-t. nevét Erdélyi Fakereskedelmi r.-t.-ra változtatja, székhelyét pedig Csík­szeredáról Szépvizre helyezi át. HÉT ERDÉLYI SZESZGYÁRAT SA­JÁTÍTOTT KI A SZESZEGYEDÁRU­SÁG. Az Állami Szeszegyedáruság kikül­döttei a hazatért területen hét ipari szesz­gyárat vetlek át, közöttük a kolozsvári Wertheimer-szeszgyárat is, amely 90 év óta áll fenn és élesztőgyára is van. Nagy­váradon a Mezőgazdasági és Kémiai Ipar­telepek érdekeltségéhez tartozó Vegyi- és Élelmi szeripari gyár, továbbá a Berger- féle szeszgyár és ;nz évek óta szünetelő Lobié A. szeszgyár r.-t., a szamosujvári Ipari Szeszgyár, a szinérváraljai Katona Testvérek üzeme, Szatmárnémetiben pe­dig a Markovicsféle szeszgyár kerül a Szeszegyedáruság tulajdonába. AZ ORSZÁGOS IPAROSEGYLET KÖZGYŰLÉSE. Az Ország os Iparosegye­sület junius 8-án tartja évi közgyűlését s ez alkalommal kiosztják az egyesületi aranyérmet, a jutalmakat és díszoklevele­ket. VÁROSI VERSENYTÁRGYALÁSI HIR­DETMÉNY. Kolozsvár város polgármes­tere árlejtést hirdet az utca- és házszám­táblák szállítására. Ajánlat tehető a má • zoló-munkára külön is. Ajánlat és költ­ségvetési űrlap a feltételek, tervek, raj­zok és munkák a mérnöki hivatal Far­kas-utca 4. szám alatti helyiségében te­kinthetők meg. Ajánlatokat a városi mér­nöki hivatalnál Farkas-utca 4. szám, első emelet, 4. számú ajtó, május hó 15-ik napján 9 és 10 óra között kell beadni. SPORT Szakadó eső, sáros pálya, gyenge KACrzTörekvés Góllövő: Kiss, Szilárd, Szántai. Lukács. Városi sporttelep. Biró: Farkas Béla. KAC: Seprényi — Vass, Szerémi — Páll, Szaniszló II., Csákány — Szilárd, Szántai, Lu­kács, Reinhardt, Brassai. Törekvés: Zuh — Kovács, Rocska — Se­rényi, Csont, Nagy I. — Gózner, Sólyom, Kiss Ba!k dr., Nasy If. A KAC kezd, de hamarosan a nagyvára­diak lendülnek támadásba. Az 5. percben szép kolozsvári lefutás és Zuh csak merész: kiszakadással ment Reinhardt elől. Újra fel­jön a Törekvés, Kovács—Serényi—Sólyom £ labda útja és az összekötő lövését Seprényi szépen védi. A 71. percben nagy gólhelyzete van a Törekvésnek. Nagy II. szépen elfut a védők között, Seprényi kétségbeesve szalad elé, üres a kapu, de a széls” a kifutó kapus­ba lő. A következő percben Szilárd lefut, beadása Lukácshoz száll, aki jó helyzetből csak centikkel hibázza el a kaput. A 13. perc ben veszélyes KAC támadás. Reinhardt, Sza­niszló II.. Lukács összjáték után a középcsa­tár átmegy két védőn, lövése a felső sarok mellett suhan el. Nemsokára Páll harminc­méteres lövése ad munkát Zuhnak. A 22- percben Szilárd szépen lefut, beadását Lu kacs átengedi Brassaiuak, akinek éles lövését Zuh csak nehezen fogja. Brassai beadásával Szántai átmegy Nagy I.-en, de mellé lő. A 26. percben Brassai nagy lövését Zuh kiejti, de Reinhardt szabálytalanul támadja a ka­pust és a biró megállítja a játékot. A követ­kező percben szögletrugást ér el a KAC. Bras­sai lövi és a kapu előtti kavarodásban Rocska kézzel érinti a labdát. Brassai rúgja a 11-est és lövése a bal kapufa mellett a hálóba száll, de a biró megismételteti a büntetőt. Másod­szor azonban a szélső csak a jobb kapufát találja el. A következő percben vezetéshez jut a vendégcsapat. Kisshez kerül a labda, a középcsatár átmegy a megzavarodott védel­men, kicselezi a kapust és két lépésről a há­lóba gurit. 0:1. A 30. percben szép KAC tá­madás, Brassaihoz kerül a labda és a szélső lövése a felső kapufán csattan, a visszapatta­nó labda Szántai elé kerül, de az összekötő öt méterről mellé lő. A következő percben már a Törekvés támad és Nagy II. beadását Kiss fölé fejeü. A 38. percben a hazai csapat támad, Lukács, Reinhardt, Brassai összjáték után a szélső tisztára jáassza magát, de nagy helyzetből mellé lő. Kiadás után Pálihoz ke­rül a labda, a fedezet szökteti Szilárdot, aki­nek beadását Zuh csak nagy vetődéssel szerzi meg Lukács elől. A ^félidőt eredménytelen KAC támadás zárja be. A második félidőben rögtön a hazai csapat támad. Pál! előread Szántainak és az Össze­kötő nagy lövését Zuh kiejti, de a ráfutó Reinhardt elől vetődéssel ment. A 3. perc­ben Csákány, Reinhardt, Brassai a labda útja és a szélső éles lövését Zuh csak kapu fölé tolja. A következő percben Csákány előre ad Luk ácshoz, a középcsatár sarokkal Brassai elé teszi a labdát, aki jó helyzetből alig téveszti el a kaput. A 12. percben egyenlít a KAC. Brassai beadása a kaputól öt méterre álló Szilárdhoz kerül, aki szép fejessel küldi a labdát a hálóba. 1:1. Pár perc és máris vezet a kolozsvári együttes. Szaniszló II. harminc méteres szabadrúgása Szántaihoz kerül, aki a felső léc alá fejel (2:1). A 22 percben újabb KAC gól. Csákány szabadrúgása után kava­rodás a Törekvés kapuja előtt, Brassai Lu­kács elé tolja a labdát és a középcsatár lö­vése a bal sarokba száll. 3:1. A 28. percben Páll elöread, Reinhardt és Brassai ráfut a labdára, de Zuh gyorsabb. A 30. percben Lu­kács Páll labdájával fut egy pár métert és é!es lövéssel beállítja a végeredményt. A KAC nem lassit a háromgólos vezetés után sem és állandóan a kapujához szorítja ellen­felét. A 38. percben Szántai nagy lövése ad munkát Zuhnak. A 42. percben Lukács szé­pen kiugrik a védők közül és lövése a felső kapufát találja. A hátralevő időben is a KAC támad, de az eredmény nem változik. A sáros, nehéz pálya nagyon befolyásolta a játékot. A KAC az első félidőben nem tu­dott magára találni, de a második félidőben kipótolta a mulasztást. Seprényi az első fél­időben jól szerepelt, a másodikban nem ka­pott egy labdát sem. A hátvédek közül Szeré­mi valamivel jobb volt, mint Vass. A fede­zetsor és egyúttal a csapat legjobb embere Szaniszló II. volt, de Páll és Csákány is jól játszott. A csatársor a játék első felében fel­tűnően gólképtelen volt, de később már be­lejött. A legjobb rész a Szilárd—Szántai szárny volt. Lukács jól játszott a támadósor tengelyében és két gólja is mutatja eredmé­nyes munkáját. A Reinhardt—Brassai szél az összjátékban jól szerepelt, de a lövésnél nem volt szerencséje. A Törekvés az első félidei jó játék után teljesen visszaesett. A csapat legjobb része a közvetlen védelem, legjobb embere Ko­vács volt. A fedezetsor és a csatársor a játék vége fellé teljesen eltűnt rendszertelen és csapkodó játékával. A gyenge szereplést némileg megmagyarázza a hosszú utazás és az a tény, hogy a vonatról egyenesen a pá­lyára kellett menniük. Farkas Béla egy pár kisebb hibától elte­kintve kifogástalanul vezette a mérkőzést. & Pásiyi Siofmaron fegázoKa az Sz. s. i% ezzel aN. D. IS. harmadik helyére került Bástya 5?. S. E. 8;í f3;0) SZATMÁR. A kolozsvári Bástya, amely Bulik és Medve helyén tartalékolva uta­zott ei Szatmárra, váratlanul nagy gól' arányú győzelmet aratott az SzSE ellen, annak otthonában. A Bástya hatalmas fö­lényben játszva, könnyen győzött 8:1 arányban, amivel az NB. II kolozsvári csoportjában a harmadik helyre került jobb gólaránnyal. A Bástya góllövői: Bot (3), Gecző (2), Oroszi, Hódi és Lőrincz. Az SzSE gólját Farkas szerezte meg. A bőrgyári csapat valamennyi játékosa az A NB I O. EREDMÉNYEI A NB I. osztályának utóbbi fordulójában majdnem mindenhol a kiscsapatok győztek. A legnagyobb meglepetés a BSzKRT győ­zelme az LTjpeät felett. Részletes erdmények: Ferencváros—Szolnok 4:2 (2:1). BSzKRT—Újpest 3:1 (1:0). Elektromos—Gamma 2:0 (2:0). Szeged—DIMÁVAG 4:1 (0:0). Kispest—Törekvés 3:2 (1:0). WMFC—TOKOD 1:0 (1:0). SalBTC—Haladás 0:0 (0:0). Bástya—SzSE 8:1 (3:1). NAC—NSE 9:1 (3:0). „HAZATÉRÉS-BAJNOKSÁGOT11 ir ki az MLSz a Délvidék labdarugócsapatai részére, amely tájékoztatóul fog szolgálni a jövőévi Nemzeti Bajnokság beosztásánál. A „Hazaté­rés-bajnokságra“ mfjus 18-ig lehet jelent­kezni. A HÖLGYVIVÓ csapatbajnokságot a BBTE csapata nyerte, mely a döntőben a HTVK ellen 9:7 arányban győzött. 3. Postás SE. 4. WMTK 5. DAC. első perctől az utolsóig lelkesen játszott és nagy gólarányu győzelmük teljesen megérdemelt volt. A tegnapi forduló után a NB. II. ko­lozsvári csoportjának áll ása a követke ző: 1. NAC 9 9 0 0 51:5 18 O NSE 9 8 0 2 25:16 14 3 Bástya 9 4 1 4 23:19 9 4. KAC 10 4 1 5 29:27 9 5. SzSE 10 2 1 7 10:50 5 6. Törekvés 9 0 1 8 8:29 1 A NB I. O. ÁLLÁSA 1. Ferencváros 21 18 2 1 88:34 38 2. Újpest 21 13 2 6 62:45 28 3. WMFC 21 8 8 5 47:38 24 4. DIMÁVAG 21 10 4 7 52:47 24 5. Elektromos 21 11 1 9 40:32 23 6. Szol'nok 21 9 4 8 41:40 9*» 7. Szeged 21 9 4 8 38:38 22 8. Kispest 21 7 4 10 40:47 18 9. SalBTC 21 6 6 9 37:49 18 10. Tokod 21 7 4 10 32:46 18 11. BSzKRT 21 7 3 11 38:46 17 12. Gamma 21 7 2 12 40:47 16 13. Halódás 21 4 5 12 30:52 13 14. Törekvés 21 5 3 13 35:59 13 BEVEZETIK A VÍVÁST a leventeintéz- ményben, egyelőre azokban a városokban és községekben, ahol van vívóterem, vivóegy'et és vivómester. A jelentkező leventék felsze­relést kapnak s pár év múlva ki fogják Írni a levente vivóbajnokságokat is. A SISZÖVETSÉG TISZTÚJÍTÓ KÖZGYŰ­LÉSE. A M agyar Siszövetség szombaton este a MAC margitszigeti székháziban tartotta rendes évi tisztújító közgyűlését, amelyen el­nökké egyhangúlag dr. Bátbory-Hüttner Já­nost választotta. A ROMÁN nemzeti bajnokság tegnapi eredményei a következők: Bukarestben: Venus—Sp. Studenţesc 6:0 (4:0), Rapid —FC Braila 3:0 (1:0), Resicán: UDR Unirea Tricolor 3:0 (1:0), Aradon: Glo­ria—-Universtitatea 4:2 (2:2), Ploestiben. FC Craiova—FC Ploeşti 1:1 (0:1), Gala- con: Gloria CFR—Mica 4:2 (2:0). A bajnokság allása: 1. Unirea Tricolor 34 pont. 2. Venus 31 p. 3. Rapid 30 p. 4. Ripensia 28 p. 5 Mica 24 p. 6. UDR 23 p. 7. Sp. Studenţesc 21 p. 8. Craiova 18 p. 9. Ploeşti 18 p. 10. Gloria 17 p. 11. Universitatea 13 p. 12. Gloria Cl R 12 p. 13. Braila 5 pont. EGYÉB KOLOZSVÁRI EREDMÉNYEK Haggibbor—Húsos 1:1 (1:1)- Vezette Sző­ke. A Húsos többet támadott, de a Haggib- bor szerzi meg a vezetést, mit a Húsos az első félidő végén Fábián góljával egyennt ki. A második félidő lanyha játékkal gól nélkül teük el. Haggibbor: Noé — Kleinmanu, Krausz — Steiner, Jakobovics, Rosner — Herkovics. Fried, Noe, Gara. Izsák. Húsos: Pap — Dizinacsek. Balogh — Tóth, Vincze, Szász — Fábián, Ferenczy, Palocsay, Bokor, Rusu. Gólszerzők: Noé, illetve Fábián. Kolozsvári MÁV—KMSC 7:0 (2:0J- Vezet­te: Jánia. A vasutasok csapata meglepően jó volt. Kiss a csapat tengelyében frissen és öt­letesen irányította a játékot. Komáromi 3, Borbély 2. László és Szednicsek góljai bizo­nyítják a vasutas csapat csatárainak eredmé­nyességét. Felállítás: MÁV: Nemes — Már­ton, Horváth — Csiky, Kiss — László, Szednicsek, Borbély, Komáromi, Kovács. KMSC: Herbert — Márton, Bódi — Sala­mon, Uyés, Gálffy — Gergely, Mayer, Szé­kely, Poklosi, Kapusi. Gálffyt a játékvezető szabálytalankodásai miatt kiállította. A me­zőny legjobb embere Kiss, jók voltak: Már­ton, Komáromi, illetve Székely. KOLOZSVÁR IFJÚSÁGI BAJNOKCSAPA­TA A BÁSTYA. Bástva—KAC ifj. bajnoki döntő 3:3 (0:2). Vezette. Polareczky Az első félidőben a KAC ifjak voltak a jobbak és eredményesebbek és 2:Ü-s vezetéssel fe­jezték be a félidőt. A második félidőben azonban a sáros nehéz talaj kifullasztotta a gyengébb erőnlétben levő KAC ifjakat. A Bástya-együttes munkabírásával és példaadó küzdőképességével megérdemelte a bajnoki címet jelentő döntetlent. Bástya: Baranvay — Bálint, Marosi — Butyka. Kalló, Mátéfi — Kakucs, Kádár, Szűcs, Pálfy, Babos. KAC: Székely — Régner, Imre — Dobjánszki, Nagy F., Bedő — Nagy I., Jobb, Kovács I., Wein« bach, Kovács II. A DEBRECENI EAC visszalépett a főisko* lai labdarugó bajnokságtól. A sorsolás szerint először Sopronba, utána pedig Pécsre kel­lett volna utazniok a debrecenieknek, a két hosszú ut költségeire azonban nem találtak fe­dezetet. PÜNKÖSDI TORNAÜNNEPÉLYT REN­DEZ A TORNASZÖVETSÉG. Budapestről lentik: A Budapesti Tornaszövetség a pün­kösd vasárnapi csapatbajnokságokkal kapcso­latos tornaiininepélyre most bocsátotta ki meghívóját, amelynek külön fejezetében á hazatért területek ifjúságához fordul: ..Sze­retettel várjuk a Felvidékkel, Kárpátaljávai, Erdéllyel, a Székelyfölddel, Bácskával meg­nagyobbodott trianoni országunk ifjúságát, hogy mindenki képességének és tehetségének megfelelően a sport keretében szolgálja saját javát. A nemes vetélkedés szította öröm­teljes munkában fejlesztik ki azokat az acé­los erőket, amelyektől nemzeti törekvéseink sorsa is függ.“. A tornaünnepélyt a szövetség a csepeli stadionban rendezi meg. Reggel 9-kor kez­dődik a csapatbajnoki verseny és délután kerül sor az országos tornaünnepélyre. SCHWEINFURTBAN a német gyeplabdá- zók l:0-ás félidő után 2:Ü-ra győztek a me­gvár csapat el/Ien­MANNHEIMBAN ia német—magyar kézi­labdamérkőzésen a németek 11:8-ra győztek pedig a félidőben a magyar csapat 5:3-ra ve­zetett. NÉGYSZÁZEZEK PENGŐÉRT AD­TÁK EL A KÁROLYI-HITBIZOMÁNY SZATMÁRI ERÜŐBIRTOKÁT. A hitbi­zományi bíróság gróf Károlyi Sándor ké­résére hozzájárult ahhoz, hogy a hitbizo- mánv szatmármegyei erdőbirtokából 1028 katasztrális Holdat Dániel István kiskun­halasi lakosnak 400.000 pengőért elad jál<. ÉRTEKEZLETET TART AZ ERDÉLYI PÁRT KOLOZSVÁRI TAGOZATA. Az Er Helyi Párt nemzet es társadaioruépitc munká­jának fejlesztése érdekében május 12-éu, hét főn délután 7 órakor a Farkas utca 7. szám alatti helyiségében értekezletet tart Az érte- kezb'lcn fontos, időszerű kérdések kerülnek letárgyalásra.

Next

/
Oldalképek
Tartalom