Ellenzék, 1941. május (62. évfolyam, 99-124. szám)

1941-05-03 / 101. szám

/ 194 1 május 3. A MÁV ELŐ AKARJA SEGÍTENI ER­DÉLY ÁRUFORGALMÁT. A Magyar Ál­lamvasutaknak az a tarifarendszere, hogy a vonalain szállított kiilonbozo aruk fu­varozási diját csak akkor számítja az összes megtett kilométerek aranyaban íiooyha az utat megszakítás nélkül, tehát nJs szállítási eszköz igénybevételének mellőzésével eszközölték. A Székelyföld szempontjából ez nem előnyös, mert s .k vállalat számolva a keskenyvágányu. leg­utóbb kiépített vonalrész hosszadalmas átrakásával. Beszterce és Marosvásárhely között teherautókkal vagy más szállítási eszközzel viteti az árut és úgy továbbít­ja ismét a MÁV vonalain. Ebben az eset­ben külön számítják a székely körvasuton megtett kilométereket és külön a MÁV egyéb vonalain futott távolságot. Érte­sülésünk szerint az érdekeltek kérésére hozzájárult ahhoz, hogy több cikknél a tört fuvarokat megszüntesse. AZ ERDÉLYI GYÁRIPAR KÉPVISE­LŐI A BUDAPESTI MINTA VÁSÁRON. Az erdélyi gyáriparosok képviseletében a budapesti mintavásárra Rimanóczy Kál­mán elnökön kívül dr. Böszörményi Sán­dor iiv.-igazgató, továbbá Andor Endre, Zudor János, dr. Ágoston Béla és dr. Sziics Elemér utaztak fel. ellenzék Valódi preparált «I „CELLOPHAN befiző hártya kolozsvári lerakatok csakis nagybani eladásra. Baumann Gyula R. T. Ko’ozsvár. Folio R. T. Kolozsvár, Deák Ferenc-u. 16. Leitner Ferenc Kolozs /ár, Trefort-utca 9. VÁLTOZÁSOK A BOGNÁR ÉS SZÁN­TÓ-CÉG ÖSSZETÉTELÉBEN. A Bognár és Szántó Részvénytársaság igazgatósága dr. Szentkirályi Samu elnöklete alatt gyűlést tartott, melyen Pálffy László ve­zető-igazgató ismertette a részvénytársa­ság összetételében beállott változást s javaslatára a belépő részvényérdekeltség­gel egyetértőleg Gyarmathy Árpád szö­vetkezeti igazgató és dr. Deák Zoltán főtisztviselőt igazgató-cégjegyzőkké ne­vezte ki. A gyűlés elhatározta, hogy a vállalat összetételének kifejezéseként a részvényeknek névre szólóvá való átala­kítása iránt tesz javaslatot a közgyűlés­nek és elnevezését módosítja. MÁJUS I0-ÉN TARTJÁK MEG A SÉ­TATÉRI KIOSZK ÁRVERÉSÉT. A vá­ros gazdasági ügyosztálya a mult hó fo­lyamán árverést tűzött ki a sétatéri kioszk, a korcsolyacsarnok és a strand­fürdő biifféjének bérletére. Az árverés akkor nem vezetett eredményre és ezért e hó 10-ére újabb árverést tűztek ki. MEGALAKULT A HONSZ IPARI ÉS KERESKEDELMI SZAKCSOPORTJA. A megalakult ipari és kereskedelmi szak­csoport felkéri a hadirokkant iparosokat és kereskedőket — akár önállóak, akár nem — hogy összeírásuk végett csopor­tunk irodájában jelentkezzenek. olcsóbb a jégbiztosítás, a gazda egész évi munkáját egyetlen egy jégverés! nap teljesen megsemmisítheti és ez elien más védekezése nincs, mint a jégbiztosítás. A magyarországi biztosítási feltételek sokkal ked vezőbbek. mint amilyenek a román ura­lom alatt voltak, ennek dacára a díjtételek mégis jóval alacsonyabbak és igy a jégbizto- sitás ezentúl lényegesen olcsóbb lesz, mint eddig volt. A magyar feltételek szerint hat­évi időtartamra megkötött jégbiztosítás szin­tén előnyösebb, ami nemcsak a tartamenged­ménnyel csökkentett olcsóbb díjban nyilvá­nul meg, hanem abban is, hogy a következő években az uj termésjelentéo benyújtásáig e'őforduló korai jégkárokra is érvényes a hat évre megkötött jégbiztosítás. A jégbiztosítás­nak minél szélesebb körben történő elterjesz­tése érdekében a kisgazdák az egyéb enged­ményeken felül még külön kisgazda enged­ményben is részesülnek, hogy ezáltal is csők kentve legyenek a jégbiztosítás terhei. Az 1857-ben alapított, legrégibb és legnagyobb magyar biztositó magánvállalat, az Első Ma­gyar Általános Biztosító Társaság, 1941 ja­nuár 1-én átvette az érdekkörébe tartozó Első Erdélyi Általános Biztositó Részvény- társaság teljes (tehát kár- és baleset, vala­mint é'et) biztosítási állományát. Az ..Első Magyar“ budapesti (IV. Vigadó-tér 1.) köz­pontja és helybeli főügynöksége, illetve kép­viselete készséggel ad felvilágosítást minden biztosítási vonatkozású ügyben. LEVÉLPAPIROK, egyszerűtől a legvá­lasztékosabb kivitelig, legolcsóbban az ELLENZÉK könyvosztályában, Kolozsvár, Mátyás király-tér 9. Ai^ KOZGAZDASÄC ft katonai szolgálatra bevonult aíkaímazoitak biztosítási viszonyai KOLOZSVÁR, május 3. A katonai szol­gálatra bevonult alkalmazottak társada­lombiztosítási viszonyára vonatkozólag az alábbi tudnivalókat közöljük: A katonai szolgálat tartamát, de leg­feljebb a bevonulástól számított 3 hó­napot a betegségi biztosítás szolgáltatá­sai szempontjából a biztosítási viszony­ban eltöltött idővel egyenlőnek kell te­kinteni akkor: 1. ha a katonai szolgálatot teljesítő egyén e szolgálatra a munkaviszony meg­szűnését követő 3 héten belül vonult be és 2. ha a bevonulás időpontját megelőző 6 hónapon belül összesen legalább 2 hó­napon át biztosított volt. A katonai szolgálatot teljesítő ilyen egyén az igy beszámítható idő alatt já­rulékot fizetni nem köteles, saját szemé­lyében segélyezést sem igényelhet, a 3 hónapnál nem hosszabb katonai szolgá­lat megszűnését követő 3 héten belul igénye nyúlik mindazon segélyezésre oly betegség esetében is, amely a katonai szolgálat alatt keletkezett (T. 52. §. 1250—1936. M. E. sz. rend. 7. §.) Az ilyen egyének családtagjai, ha a ka­tonai szolgálat emlitett 3 havi időtarta­ma alatt betegszenek meg, igényjogosul­tak a segélyezésre, sőt, ha a katonai szol­gálat 3 hónapja után, 21 napon belül be­tegszenek meg, akkor is segélyre jogo­sultak, mert a 3 hónap — az előfeltéte­lek igazolása esetén — a biztosítási vi­szonyban eltöltött idővel egyenlőnek mi­nősül, a passziv tagság előfeltétele pedig a 3 hónappal is igazolva van. A családtagok egyébként igényjogo­sultságukat az illetékes katonai parancs­nokság által e célra kiállított igazolván­nyal (265.710—1936. B M. sz. rend.) igazolják. A rendkívüli fegyvergyakorlatra való behívás esetén a biztosítási kötelezettség szünetel, illetve nem áll fenn még akkor sem, ha a munkaadó a munkaviszonyt nem szünteti meg, illetve a fegyvergya­korlat idejére önként, illetőleg törvényes rendelkezések alapján az alkalmazott ja­vadalmazását egészben vagy részben fo­lyósítja. Ha a munkaadó a fegyvergya­korlatra, katonai szolgálalra bevonulást a bevonulási nap megjelölésével a Tár­sadalom Bizt. Intézetnél Írásban beje­lenti, az intézet ez időre járulékot nem számit fel. Ah a munkaadó, aki heti-, vagy havi- jegyzékkel jelenti, illetve fizeti munka- vállalói után a járulékot, ha bevonult alkalmazottja van, abban az esetben a jegyzékben szerepelteti ugyan az alkal­mazottját, de a „Megjegyzés“ rovatá­ban a munkavállaló nevéhez beirja, bogv katonai fegyvergyakorlati a mikor vonult be, viszont, ha leszerel, akkor a jegyzék­ben szintén feltünteti a leszerelési napot. Az egyéni bejelentést teljesitő munka­adó a katonai fegyvergyakorlatra, illetve katonai szolgálatra behívott és leszerelt munkavállalóit — változást jelentő (zöld) lapon 8—8 napon belül jelenteni tarto­zik. A fenti rendelkezések azokra a mun­kavállalókra is vonatkoznak, akiket köz­érdekű munkaszolgálatra, vagy honvédel­mi munkára hívtak be. A MAGYAR TENISZ SZÖVETSÉG ezévi közgyűlésén a következő tisztikart választot­ták: Elnök: nem választották meg, társelnö­kök ifj. Horthy Miklós, Kertész János, ügy vezető elnök: Péteri Jenő dr., ahdnökök: Jankó József, Neuhold József, szövetségi ka­pitány: Tóth László dr., főtitkár: Herpcm János, titkárok: Gallner Dénes dr., Latky Emil dr.. Pa otás József, Zcmplénvi Antal, ügyészek: Erlaky Ottó dr., Katzián Imre dr. Tóth László dr., orvosok: Dusászky Ando> dr., Herzum Alfonz dr., Horváth Boldizsár dr., ellenőrök: Albrecht Ferenc, Hacker Fe­renc, v. Tóth László. SZENT LÁSZLÓ-KUPA. Pénteken délután fél 4 órakor a Széni László-kupdért az unitá­rius és a református gimnázium csapata mér­kőztek az egyetemi sporttelepen. Gábor já­tékvezető vezetésével. Eredmény 3:2 (0-2) az unitárius csapat javára. Nehéz, vizes, csú­szós talajon játszott a két csapat. Az első félidőben a reformátusok szerezték meg a vezetést Teil és Baiog góljaival. A második félidőben az unitáriusok voltak a jobbak és a többet támadók. Yv’einbach két eredményes támadásával kiegyenlit, Kurkó a 27. percben belövi az unitáriusok harmadik gólját é3 ez­zel be Í3 állítja a végeredményt. A küzdőké­pesebb és szerencsésebb csapat győzött. SZATMÁRNÉMETI és Nagybánya város- közi asztali teniszviadalt rendez a közeljövő­ben. A rendezőség a versenyre meghívta a ,WMTK és a Piaristák versenyzőit is A MAGYAR KERÉKPÁROS SZÖVETSÉG 25 km.-es vágtabajnokságát május 23-én bo­nyolítja le. SPORT Szép küzdelemnek ígérkezik a holnapi KEfiC-KftG ünnepi találkozó fl Hasos—KflC Tarai bajnoki döntő-mérkőzés fél i 1-kor kezdődik KOLOZSVÁR. Igazi ünnepnapja lesz hol­nap városunk labdarugó sportjának. 22 év után először játszik egymással a Kolozsvári Egyetemi Atlétikai Club labdarugócsapata a Kolozsvári At'étikai Club csapata ellen. X mérkőzést nagy ünnepségek előzik meg, ame­lyen a város vezetőin kívül megjelenik dr. Bartók egyetemi rektor is, valamint az egye­tem teljes tanári kara is. A nagy mérkőzés előtt ünnepélyes zászlócsere lesz, amit a KEAC részéről dr. vitéz Berde Károly egye­temi dékán fog áiadni a KAC-nak. A holnapi ünnepi mérkőzés a tavaszi sze­zon legszebb mérkőzésének Ígérkezik, amely a városi sporttelepen lesz megtartva pontban 5 órai kezdettel, Kuszalik dr. vezetésével. A két csapat a következő összeállításban áli ki: KEAC. Moldován — Tombori, István — Pünkösti, Szerémv IV., Török — Juhász, Martin, Szeréini III., Szabó, Kirinyi. KAC. Seprénvi — Páll, Vass — Régner, Szaniszló II., Csákány — Szilárd, Szántai, Lu­kács, Reinhardt, ßrassai. A KEAC—KAC-mérkőzés előtt fél 3 óra­kor kerül sor a Bástya—KAC ifj. bajnoki döntő lejátszására, amit Jania fog levezetni, mig a fél 1 órakor kezdődő KMSC—KKASE ifj. bajnokit Szatmári vezeti. A délelőtti sportműsoron két I. osztályú bajnoki mérkőzés szerepek Reggel fél 9 óra­kor KMSC I.—KKASE I., vezeti Sóos József. Fél 11 órakor kerül sor a Mátyás-csoport döntőjére a Húsos és a KAC-Turul között. Mindkét csapat hetek óta készül erre a nagy összecsapásra, amelynek győztesét nehéz lenne e'őre megjósolni, mert mindkét csapat jelenleg a legjobb formában van. Az izgal­masnak ígérkező mérkőzést a JT elnöke, Welser Jenő vezeti le. Úgy a déíeőtti, mint a délutáni mérkő­zést filléres jegyekkel lehet megtekinteni, mig a hölgyek díjtalanul léphetnek be a pá­lyára. A Bástya-pályán délelőtt 11 órakor az erő­sen feljavult MÁV csapata a Bástya-Törekvés ellen játszik az I. osztályú bajnokságért, Gencsy vezetésével. A Ha ggibbor-pályára kitűzött Viliamos— Haggibbor ifj. és az első csapatok barátságos mérkőzései, a Vi’lamos csapat leinoudása- folytán elmaradnak. 107. számú feladvány. Mott-Smith G.-tőí. ilÍí m„wm_ m-a m Wfá wm" m í! ^ f § NAGYBÁNYÁN az elmúlt napokban Wei­ser Jenő, a JT kerületi ügyvezetőjének jelen­létében, játékvezető vizsga volt. A vizsgára jelentkezett 12 jelölt közül csak négyen fe­leltek meg, mig két játékvezetőjelölt egy hó­nap múlva újabb gyakorlati vizsga elé kell menjen. A sikeresen vizsgázott játékvezetők a következők: Szerémy I. István, Szerémy III. Sándor, Ferenc Béla, és Ardos Sándor. A FŐISKOLAI labdaiugó bajnokság neve­zési ideje letelt. A beérkezett nevezések alap­ján a következő egyesületek indulnak: Ko­lozsvári EAC, Kassai FSC Soproni MAFC, Debreceni EAC. Pécsi EAC, BEAC, TFSC, MAFC. SZOMBATON este nagyarányú ökölvivó- bajnokságot rendeznek Budapesten. Az ér­deklődés középpontjában a Moreyon—Trüm­mer összecsapás áll. Trümmer nyilatkozatá­ban kijelentette, hogy minden erejével ké­szül a szombati mérkőzésre és reméli, hogy meglepetést fog szerezni. A mérkőzés tizme netes lesz. Világos: Kgl, Vd3, Bal, Hh2 (4 darab). ­Sötét: Kel, Fel és dl (3 darab). Matt 2 lépésben. (Megfejtése e rovatunk végén. ) Az Ellenzék leladványmegieitésf versenye Az Ellenzék sakkozó tábora részére öröm* mel közöljük, hogy jövőheti rovatunkban megkezdjük feladványmegfejtési versenyün* két. Ezzel kapcsolatban rovatunk most már hetenkint jelenik meg. A versenyben min­denki résztvehet, aki rovatunk feladványai* nak megfejtését a megjelenés után legkésőbb 3 héttel kiadóhivatalunkba lev. lapon) bekül­di. A verseny tartama 4 hónap lesz. Ez idő alatt összesen 16 feladvány fog megjelenni, legtöbbnyire két-lépésesek. Minden fejtő egy 2 lépéses helyes megfejtéséért 2 pontot, egy hármasért 3 pontot kap. A verseny vé­géig elért pontok összege után alakul ki a dijasok sorrendje. Három dijat (értékes könyvjutalmakat) tűzünk ki azon fejtők ré­szére, kik a legnagyobb pents/ámot fogják felmutatni. Reméljük, hogy e versenyünk is — akár a múltban — nagy érdeklődést fog kiváltani és sokan fogják ambicionálni a dijakat. (A 107. számú feladvány megfejtése: ’. Hh2—fl.) NAGYSZERŰ eredménnyel győzött EHeu Müller (P reis) a losangelesi olimpiai bajnok­nő, az ostmarki női tőrvivóversenyen. A ki­váló vivónő egyetlen egy találatot sem kapott az egész verseny alatt, pedig a bajnokságban a legjobb német hölgyvivók indultak. VASÁRNAP kerül lebonyolításra Nagykő rösöu Középmagyarország asztali tenisz baj noksága. A versenyre a budapesti egyesületek közül a DSC. WMTK és a Piaristák indulnak KERÉKPÁROS KIRÁNDULÁS. A kolozs vári Bátsya kerékpáros szakosztálya folyó h 4-én egynapos túrát rendez Segesvárra. In dulás reggel 6 órakor a vármegyeháza elő1 Turavezető Szabó Dénes. Vendégeket szíve­sen lát a vezetőség. FELHÍVÁS A KMSC LABDARUGÓIHOZ! A KMSC felhívja az összes igazo't játékosait, hogy vasárnap reggel 8 órakor az I. csapat | és déli 12 órakor az ifjúsági játékosok fel­függesztés terhe mellett jelenjenek meg az öltözőben, a KKASE elleni bajnoki mérkő­zésre. A vezetőség. Írógépek Mindenféle gyártmányú Standard, Portable és aktatáska-írógépek beszerezhetők leg­olcsóbb árban, kedvező fizetési fel­tételek mellett. Speciális javitó- míihely iró-, számoló-, sok­szorosítógépek részére. Kermeody Mihály Kolozsvár. Csák Feresc-utca 24. Telefon: 25—831 2

Next

/
Oldalképek
Tartalom