Ellenzék, 1941. május (62. évfolyam, 99-124. szám)

1941-05-20 / 114. szám

1941 május 19. VTZTBNTÉIt SPORT A Húsos legázolfa a IKMSC-t, a KAC elégtételt vett magának a tegnapi labdarugó mérkőzéseken Döntetlen a MfiY—KEflC találkozó Kedvezőtlen időben zajlottak le a tegnapi sportesemények, amelyek közül egyik sem hozott meglepetést. A Ferencváros biztosan nyerte a rangadót, a Bástya sú­lyos veresége pedig sajnálatos. A KAC elégtételt veit magának, A KEAC csak ke­mény küzdelem után tudott eldöntetlent érni a MÁV ellen, a KMSC-nek pedig nagyon gyenge napja volt. Részletes eredmények a következők: Husgs-KMSC 6:0 A Villamos-csapat visszalépése folytán csak egy NB. II. selejtezőinérkőzés volt, amelyet a Húsos kiváló játékkal 6:0 (2:0) arányban nyert meg a KMSC csapata el­len. A mérkőzést a rendező egyesületek fi­gyelmetlensége folytán jóval későbben kezdték meg a kitűzött időnél, aminek oka az volt, hogy dr. Kuszalik biro sa­rok- és felezőzászlók hiányában nem volt hajlandó levezetni a mérkőzést. A hiányt az egyesületek sietve pótolták, majd a mérkőzés kezdetét vette. Esős időben, igen kevésszámú néző előtt a Húsos csa­pata s-zép játékával bebizonyította, hogy városunk egyik legjobb együttese. A csa­patok felállítása a kővetkező volt: Hú­sos: Pop, Hantz—Butyka, Bokor—-Vince —Balogh, Rus—Ferenci—Palocsai—Tói :i —Binder. KMSC: Tyukodi, Márton—Stir, Salamon—Káli—Gálfi, Schneider—Hajós —Székely—Mayer—Kapusi. A mérkőzés szép Husos-támadássai in­dul, a 6-ik percben a kiugró Ferenci lő szép gólt. A Húsos állandóan támad, mégis gól csak a 35-ik percben esik, ami­kor Rus sarokrúgását Palocsai a halóba továbbítja. A második félidő 15. percé­ben Palocsai leszalad és a kifutó kapus mellett a hálóba gurit. A 30 ik percben Rus szép gólt rúg a felső sarokba, a 31. percben Binder eredményes. Palocsai is­mét gólt rúg, de a biró les cimén nem adja meg. A 35. percben Binder leszalad és a labdát Rus elé adja, aki hálóba vág­ja. A 42-ik percben Rus beadása gólba száll, de a hiró nem adja meg. A mér­kőzés ilyen módon a Húsos 6:0 arányú győzelmével végződött. A Húsos csapatá­ból minden játékos kitett magáért, külö­nösen a válogatottjelöltek mutattak szép játékot. A KMSC csapatából senkit sem lehet kiemelni. Dönte len a MÄV-KEHC találkozó Az első MÁV—KEAC találkozó nagy küzdelem után, döntetlenül végződött. A játékot Gencsi Béla vezette, a csapatok felállítása a következő: MÁV: Nemes, Szigeti—Horváth. Csiki—Kiss—Schaff, László—Szedniesek—Komáromi—Schir--­Kovács. KEAC: Moldováa, Régner—Ist­ván, Piiukösti—Szercmi—Török, Tömbön — (Juhász)—Martin—Szabó—Csonka dr. —Kirinyi (Kiirthy). Váltakozó játék után a 14-ik percben Szedniesek Lászlót szökteti, aki a 16-os sarkáról a vetődő MoUlován alatt, a hálóba lövi a labdát és igy a MÁV csapatának szerzi meg a ve­zetést. A KEAC ezután nagyban ostro­molja a vasutasok kapuját, de csatársora lehetetlensége miatt nem tud kiegyenlí­teni. A jól tömörülő MÁV -védelem min­dent ment. A második félidőben hol egyik, hol másik kapu forog veszélyben, a 25-ik perctől azonban a KEAC ismét nagy ostromot indit é-s a 36 ik percben Martin szép fejese a felső sarokba száll. Továbbra is a KEAC marad fölényben, de az eredmény nem változik. A MÁV-ból kitűnt a közvetlen védelem, a KEAC-ból is csak a védelem tett ki magáért. K2IC—Haigibbor 5:3 (4:1) A KAC szép játék után biztosan győ­zött és igy revánsot vett a nemrégiben elért 2:2-ős eredményért. A játékot Tóth Sándor vezette a Haggibbor pályán, 600 néző előtt. A mérkőzést a KAC mindvé­gig kezében tartotta és a szerepeltetett három próbajátékos kiválóan megállta n helyét és a KAC vezetősége reméli, hogy mindhármukat le tudja szerződtetni. Kü­lönösen a középc.r.atár-próbajátékos muta tott szép játékot, aki egy budapesti egye­sületnek Kolozsváron szolgálatot teljesítő tagja. Góllövők sorrendje a következő: I. félidőben Szilárd (2) és a próbajátékos, a Haggibbor részéről Fried, a második félidőben a KAC részéről Szilárd és Rein­hardt, illetve Jakobovits és Noé. A felállítás a következő: KAC: Sepré- nyi, Próbajátékom—Vass, Páll—Szaniszló II. —Próba játékos, Szilárd—Szántai—Pró­bajátékos—Reinhardt—Brassai. Haggib­bor: Noé II., Gara—Veisz, Katz—Náthán —Lebovits, Jakobovits—Keszler—Steiner —Herskovits-—-Fried és Noé I. A KAC-ból főleg a válogatott-jelöltek mozogtak igen biztatóan, a Haggibborból pedig a csatársor mutatott szép játékot. szenior: 1. Kiss KAC 1.58.1, 2. Dimény Vil­lamos 2.13.2, 3. Fiilöp KAC 2.18.4. 1000 mé­ter ifjúsági Butka KAC 2.45.8. Kerületi ifjú­sági rekord. 2. Gudor Villamos 2.58.1, 3. -Banglia Villamos. Magasugrás ifjúsági: 1. Serbau Villamos 168 em., 2. Rislev Haggib­bor 162. Magasugrás szenior: 1. Csele KAC 165, 2. Forrai MÁV 151. 1500 méteres sík­futás szenior: 1. Kiss 4.09.6, 2. Kiss Gyula 4.38.6, mindketten, a KAC atlétái. 3000 mé­ter ifjúsági: 1. Butka KAC 9.o2.6, kerületi ifjúsági rekord, 2. Gudor Villamos 10.22.2, Távolugrás ifjúsági: 1. Vargha /illamos 5.9a cţn., 2. Serbau Villamos 5.74 cm., 3. Riglc-r Haggibbor 5.40 cm. Távolugrás szenior: 1 Gór KEAC 6.26 em., 2. Sulyok 5.87 cm., 3. Andrási KEAC 5.54 cm. Sulyíobás ifjúsági: 1 Serban Villamos 10.05, 2. Nagy Zsolt KAC 9 69, 3. Varga 9.005. Sulvdobás szenior: 1. ífbmján KEAC 11.20 cm , 2. Dobrai Villa­mos 10.80 cm., 3. Schneider Villamos 10.79 cm. 5000 méteres síkfutás: 1. S<?re=s KAC 17.29, 2. Dimény Villamos 14.40, 3. Gyu- gvucz KAC 17.51.4. 400 méteres síkfutás: i. Bakos KAC 53.5. Egy induló. Az elért eredmények közül főképpen az ifjúsági atléták formája igen bíztató, de a többi eredmények is ig?:i kedvező kilátások­ra nyújtanak alkalmat és arra engednek kö­vetkeztetni, hogy az elkövetkezendő idény­ben a kolozsvári atlétika az ország sport­életében jelentős helyre fog jutni. Egy nonlon múlott a kolozsvári IX. hadtest kardcsapaünak győzelme Szombaton este a Sporthírek között röpi- tertie szét a rádió, hogy a budapesti Hl Vív vívótermeiben lebonyolított vidéki tiszti vi- vóverseny csapatbajnokságát a IV. hadtlsst nyerte meg, amely mögött csak egy ponttal maradt el a kolozsvári IX. hadtest kitűnő képességű vívókból álló csapata. Az egyéni kardversenyt pedig KőszPghv Attila vezérkari Százados, ko­lozsvári katonatiszt nyerte, míg ugyancsak kolozsvári volt Matusek An­tal százados, a tőrvívás második helyezettje. A kolozsvári IX. hadtest csapata a követ, kező vívókkal vett részt az országos bajnok­eágokoa: Kard: Vadászy Dezső őrnagy, Kő ■sz.eghy Attila vk. százados, LaczkoviI<:h F.rriő főhadnagy, Csorna Gyula hadnagy. I őr: Ma- tusok Antal százados. Vámos Győző hadnagy, Irányi {’ál hadnagy. A verseny eredményei a következők: Csapatversenyben: 1. IV. hadiért* 20 p, 2. IX. hadtest 19 p, 3. VII. hadtest 14 p, 4. I. hadtest 13 p, 5. VI. hadtest 9 p, 6. II! hadtest 7. p, 7. II. hadtest 6 p, 8. VII). had­test 2 p. Egyéni kardverseny: 1. Kőszeghy Atlba vk százados IX. hadtest. 2. Gerö főhadnagy VII. hadtest. 3. Bertalan százados 1. hadtest. Egyéni torverseny: I. Száraz Alfréd szá­zados IV. hadtest, 2. Matusek Antal száza­dos IX. hadtest, 3. Szőts András IV. had- te st. 7:1-RE KAPOTT KI A BÁSTYA NAGY­VÁRADON. A bőrgyári csapat, amely több tartalékkal volt kénytelen Nagyváradra utaz­ni. a nagyváradi atlétáktól súlyos vereséget szenvedet t. A NAC csatársor a ellenállhatat­lan volt és a Bástya védelme nem bírta az ostromot. A mérkőzést a NAC 7:1 (3:0) arányban nyerte meg. Góllövők: Bodola (2), Sárvári (2), Kovács //-, Kovács /.. Halati, illetve Oroszi (1-esböl). A Bástya veresé­gével negyedik helyre került, helyét mint harmadik helyezett a KAC foglalta el. A Nagybányára kitűzőit NSE és nagyváradi Tö­rekvés közötti mérkőzést a Törekvés lemon­dotta és igy a mérkőzést 3:0 gólaránnyal és két ponttal az NSE lovára igazolták. Az N 3 II. kolozsvári csoporlfânah 'végleges állása igy a következő: 1. INAC 10 10 0 0 58:6 20 2. NSE 10 8 0 2 28:16 16 3. KAC 10 4 1 5 29:27 9 4. Bástya 10 4 1 5 24:26 9 5. SzSE 10 2 1 7 10:50 r> 6. Törekvés ** *• 10 0 1 9 8:32 1 +>'■ A KKASE tegnap közgyűlést tartott, amelynek folyamán nagyfdnto-Sságu felszó­lalások hangzottak el és többek kozott meg­ejtették az uj tisztikar választásár is. A köz­gyűlésről részletes beszámolót holnap fogunk közölni. KtfKftlMSAe R Ferencváros nyerte a rangadói BUDAPEST Húszezer ember előtt ked­vezőtlen időben játszották le a nagy érdek­lődéssel és izgalommal várt rangadót, ame­lyet Kiss M. Ernő vezetett le. A Ferencváros 5:2 arányú győzelmével már 12 ponttal ve­zet a második helyen álló Újpest előtt és ilyen módon már bajnoksága teljesen biztos. A Ferencváros nagy iramban kezd és a 11-ik percben Kalocsai rúgja a mérkőzés első gólját. Négy perccel később az Újpest kapusa kapu- vcna’on belül ejti a labdát és megszületik a második gól. Az első félidő 30-ik percében Vidor Zsengei- lér átadásából 2:l-re javit. A második félidő­ben a játék irama mind hevesebb lesz. Kiszely megsérül, Adámot kiállítja a biró. Mindkét csapat 10—10 emberrel küzd. A 10-ik percben Finta 3:l-re növeli a Ferenc város előnyét, mig a 12-ik percben Zsenge! lér kiugrik és a kapus fölött a hálóba lövi a labdát (3:2). Zsengelér góljára nem égé szén egy percen belül Finta újabb góllal vá iaszol (4:2). A második félidő 18-ik percé ben Sárosi labdájával Gyetvai beállítja a vég­eredményt. A Ferencváros állandóan támad, de több gól nem esik. Az NB. 1. O. további eredményei: Szeged—Törekvés 4:3. Beszkárt— Tokod 2:1. Dimávag—Gamma 3:1. SalBTC—Elek­tromos 3:1. Szolnok—Haladás 3:0. WMFC-- Kispest 4:2. A 22-ik forduló után az NB 1. állása a kö­vetkező: 1. rerencvaros zz in z i uo:oo ‘ko 2. Újpest 22 13 2 7 64:50 28 3. WMFC 22 9 8 5 51.40 26 4. Dimávag 22 11 4 7 55-48 26 5. Szolnok 22 10 4 8 44:40 24 6. Szeged 22 10 4 8 42:41 24 7. Elektromos 22 11 1 10 41:35 23 8. SalBTC 22 7 6 9 40:50 20 9. Beszkárt 22 8 3 11 40:47 19 10. Kispest 21 7 4 11 42:51 18 11. Tokod 22 7 4 11 33:48 18 12. Gamma 22 7 2 13 41:50 16 13. Haladás 22 4 5 13 30 55 13 14. Törekvés 22 5 3 14 38:63 13 Biztató eredmények a KAO idény­nyitó atlétikai versenyén Tegnap délután négy óra tájban kisszámú, de lelkes tömeg gyülekezett a városi sport­telepen, hogy tanúja legyen a SzCzod első at­létikai versemyének. Kis várakozás után egy­másután vonultak fel a KAC, KEAC, Villa- ruoSmiivek. M4V, Haggibbor atlétái, hogy aztán kezdetüket Vegyék a számok. Az el­ért eredmények nagyon magukon viselik a szezon eleji jelleget, de kezdetnek igen biz­tatóak. Részlete? eredmények a következők: 100 ifj. Bakos KAC 11.6, 2, Bangka Villamos 12.6, 3. Serbau ViMamos 12.7. 100 métör sík­futás senior: Gor KEAC 11.08, 2. Sulyok KAC 12.01, 3. Forrai MÁV 12.3. 800 méter fiz OTI elismeri az belépő iparosok szerzet! lógat! KOLOZSVÁR, május 19. Az erdélyi kézmiiiparosság egyik igen fontos kérdé­se nyert most hivatalos rendezést. A kézmüiparosság ugyanis a román meg­szállás ideje alatt óriási összeget fize­tett a román Társadalombiztosítónak be- tegsegélyző és nyugdi jbiztositási járulék cimén. Ez év január 1-t’íl kezdődőleg életbelépett a magyar társadalombiztosí­tási rendszer, amely szerint a kézmüipa- rosok nem tagjai kötelezőleg az OTTnak, hanem csak önkéntes tagok maradhat­nak. Ezzel kapcsolatban felmerült az a kérdés, hogy az OTÍ elismeri-e az ón­ként belépő kisiparosok szerzett jogait. An OTI erről a következő hivatalos ma­gyarázatot adta ki a Kolozsvár és Vidéke Ipartestületnek: Azok az iparosok, akik a román tár­sadalombiztosítási törvényes rendelkezé­sek értelmében, mint önálló iparosok a helybeli vagy bármely más munkásbizto- sitó pénztárnak biztosításra kötelezett tagjai voltak, hogy tagságukat 1941 ja miár hó 1-vel a 200—1941 M. E. sz. rendelet alapján elvesztették, mert bizto­sítási viszonyuk e nappal megszűnt. A hivatkozott rendelet azonban módot ad arra, hogy azok a személyek (beleért­ve az önálló kisiparosokat is), akik 1939 január hó 1 napjától az 1940. évi de­cember hó 31. napjáig terjedő időben legalább 50 héten át a román társada­lombiztosítási j< gszabályok alapján köte­lezően biztosítva voltak, abban az eset­ben. ha akár a visszacsatolt területen, akár az ország egyéb területén olyan munkaviszonvba lépnek, illetőleg olyan foglalkozást folytatnak, amely a rnagvar jogszabályok értelmében biztosítási kö­telezettséget nem von maga után, e mun- kaviszonv, illetőleg foglalkozás tartamá­ra korukra és egészségi állapotukra te­kintet nélkül, önkéntes biztositásra jogo­sultak. Az önkéntes biztosítással kapcsolatos járulékokat a foglalkozásból származó kereset alapulvételével állapítja meg az illetékes Országos Társadalombiztosító Intézet helyiszerv azon kérelmezők ré szőre, akiknek biztosítási kötelezettsége akár javadalmazás nagysága, akár egyéb ok miatt szűnt meg. Az önálló kisiparosok napibérosztályba sorozását külön miniszteri rendelet fog­ja szabályozni. Nehogy azonban az igény- jogosult iparosok sérelmet szenvedjenek, az illetékes Országos Társadalombiztosító Intézet helyiszervek átmenetileg minden jelentkező kisiparost — egyéb feltételek fennforgása esetén — ugyanolyan ma­gyar sorszámú napibérosztályba soroz be, mint amilyen sorszámú napibérosztály szerint rótta le a jelentkező a román jog­szabályok szerint a biztosítási járuléko­kat. Ezen gyakorlat alapján minden igény- jogosult kérelmét lehetőleg mielőbb nyújtsa be, hogy szükség esetén a Pénz tár szolgáltatásait igénybe vehesse. Tájékoztatásul közli az Ipartestület az összes érdekelt iparos tagjaival, hogy il­letékes helyről nyert tájékoztatás szerint minden olyan tagság, mely bármilyen szolgáltatás alapfeltételét képezi s ame­lyet az érdekeltek a román társadalom­biztosítási jogszabályok életbelépte ide­jén szereztek, teljes terjedelemben elis­mertetnek és a járadékmegállapitás vagv egyéb szolgáltatás idején a várakozási időbe beszámit AZ ERDÉLYI ÉKSZERÉSZEK KON­GRESSZUSA. Az erdélyi ékszerészek és órások junius 1 én és 2án Kolozsváron fontos tárgysorozattal kongresszust ren­deznek. Előterjesztést tesznek aziránt, hogy a tornáit fémjellel ellátott áruk el­adására további 4—5 évi haladékot kap• janak. Javaslatokat terjesztenek elő az arany és ezüst kedvező és arányos elosz­tására. Napirenden szerepel a kormány- biztosság által megállapított árak ügye Megsürgetik uj fémjelzést hivatal felál­lítását. Javaslatokat terjesztenek elő az órabehozatal megkönnyítése érdekében. (Magy. Tud.). MUNKABÉR SEGÉDI VIZSGÁLAT ELŐTT. A tanoneviszony szabá'yszerii befejezése és a sikerrel végzett segédi vizsgálat között ellel: időbeu végzett munkáért a kezdő segédek részére megállapított munkabért kell fizetni,

Next

/
Oldalképek
Tartalom