Ellenzék, 1941. május (62. évfolyam, 99-124. szám)

1941-05-18 / 113. szám

FI NT A LESZ VASÁRNAP A FRÁD1 KÖ­ZÉPCSAT ÁRA. Tegnapelőtt végképpen e ­dőlt: Finta lesz a nagy érdeklődéssel vart Ferencváros—Újpest rangadó kozepcsalara Jakab hehetl. aki az edző mérkőzésekén kis­sé lanyhán mozgott. A mérkőzés kilátásairól Dirnély Lajos ferencvárosi edző egyébként a következőkben nyilatkozott■ A formával meg vagyok elégedve, az összeállítással nem lesz bai A többi már szerencse kérdése. S miéit hiányozna éppen ez a győzelemhez? / NAGYVÁRADON játssza vasárnap A BÁSTYA utolsó NB II. mérkőzését. A ko­lozsvári bőrgyári csapat vezetősége reméli, hogy Nagyváradon a NAC csapatával szem­ben szép eredményt fognak elérni és igy le­hetővé válik, hogy a csapat harmadik helyen végezzen csoportjában. SPORT ß rém tradíciói hoz hiven rendezi a KfffiSE nagyszabású iornaünnepáiyét A városi sporttelepen tartják meg folyó hó 24-én és 25-én Erdély tornász bajnokságait. Ma az Ott elnöksége táviratilag közölte a KKASE vezetőségévé', hogy utasítást adott arra, hogy a városi pályát folyó hó 25-ig ne szántsák fel, hanem csak az előmunká­latokat végezzék el, hogy lehetővé tegyék az ünnepségeknek a vá­rosi sportpályán való megtartását. A legutób­bi nagyszabású tornászmegmozdulás 1914-ben volt városunkban ugyancsak a városi sport­telepen és a KKASE vezetősége a tradíciók­hoz hiven ugyanitt akarja megrendezni az első nagy­szabású tornabemutatót Erdély hazatérése után. A versenyen részt- vesiznek: egv 160 tagú budapesti minta le­ventecsapat és Erdély legjobb középiskolás tornászcsapatai is. Ugyancsak a KKASE ve­zetőségének kérésére a MOTESZ megbízásá­ból a tegnapi nap folyamán megérkezett Ko­lozsvárra Bartalics Ilonka budapesti testne­velő tanárnő, aki a versenyre a KKASE * hölgytornászokat fogja előkészíteni. Vss ámap déiu fára: flasoi-KNSC NB.IL scicfSss©, KEAC-MÁf, KAC-HagglMor merköztscK KOLOZSVÁR. Gazdag és érdekes labdaru­gó program várja vasárnap a labdarugósport híveit. Vasárnap délután fél 3 órai kezdettel a Húsos és KM SC NB. II. selejtező mérkő­zést játszik. Mindkét együttes a hét folyamán szorgalmas edzésekkel készült a vasárnapi találkozóra. A Húsos, amely veretlenül nyerte csoport­jában a bajnokságot, a további küzdelmek során is szeretné veret lenségét megőrizni. Ellenfele, a KMSC csa pata, amely az elmúlt vasárnap súlyos vere séget szenvedett a MÁV-tul, a Húsos feletti győzelmével akarja feledtetni az elmúlt va sáruapi várakozáson aluli szereplését Játé kosai közül többen szabadságot kaptak és igy pillanatnyilag legjobb csapatával veheti fel a küzdelmet. Ha a munkások vasárnap is ve­reséget szenvednek, nagyon kevés esélyük lesz arra, hogy bekerüljenek a NB. II.-be A csapatok felállítása a következő les«: Húsos; Pop — Hantz, Butyka — Bokor, Vincze. Szabó — Rus, Ferenci, Palocsai, Tóth, Binder. KMSC. Tyukodi — Márton, Cseh — Sala­mon, Káli, Sántha — Hajós, Máyer, Székely, Fekete, Kapusi. A mérkőzést dr. Kuszaiik vezeti. Délután 5 órakor igen érdekes találkozó lesz. Ezúttal először kerül össze a KEAC és a MÁV együttese. A sorsolás szerint a MÁV a Villamos csapattal kellett volna selejtezőt játsszon, de a Villamos csapat vezetősége tegnap este hivatalosan bejelentette, hogy csapatát vasárnap sem tudja kiállítani a M ÍV ellen, mivel több játékosuk szolgálati elfog­laltsága miatt nem tartózkodik Kolozsváron, úgy, hogy nem tud 11 játékost kiállítani. A labdarugószövetség tudomásul vette a beje­lentést és mivel már másodszor Történik meg a visszalépés. a Villamos csapatot törölte a NB. II. küzdő csapatok sorából. így a MÁV a KEAC-cal játszik, amely mér­kőzés elé nagy érdeklődéssel tekintenek a sportkörök. A két csapat felállítása a követ­kező lesz: • MÁV: Nemes — Szigeti, Horváth — Csíki, Kiss, Schaff Kovács, Szednicsek, Borbély, Komáromi, Schir. KEAC: Moldován — Regner, István — Pünkösti. Szerémi, Török — Juhász, Martin, Szabó, Tombori, Kirinyi. A mérkőzést Gencsi Béla vezeti. A Haggibbor-pályán is igen érdekes mér­kőzés kerül lejátszásra. Ugyanis a KAC a Haggibbor ellen játszik barátságos mérkőzést. A Haggibbor most is, inir.t legutóbb, szén eredményre törekszik a kolozsvári atlétákkal szemben. A felállítás a következő lesz: KAC: Seprényi — Régner, Vass — Páll, Szaniszló, Csákány — Szilárd, Szántai, Lu­kács, Reinhardt, Brassai. Haggibbor: Noé — Kleinmann. Hirsch — Lebovits, Keszler, Katz — Moskovits, Fried, Herskovics, Jakabovics. Gara. A mérkőzést Mán Aurél vezeti. Előtte a Haggibbor old boy csapatai ját­szanak. A cselekmény elbírálása szempontjából tehát elsősorban az vizsgálandó, hogy « vádlott állal padlásán elrejtett cukor, so és rizs a vádlott kereskedőnek forgalom­ba hozatalra rendelt Közszükségleti cikk készlete volt-e. Ezt a kérdést a Kúria igenlegesen döntötte el, mert a vádlott. mint jászéi kereskedő, oly közszükség leti cikkel: forgalombahozatalávat fog lalkozU:, midőn ennek a foglalkozásának végzése közben oly nagymennyiségű cukrot, sót és rizst szerez be, amint azt a vádlott tette, a nagymennyiségből is következtet­ve, a beszerzésnél nem a saját háztartá­sának fenntartása, hanem a tovúbbeladás célja vezette. A vádlott ezt a készletet nemcsak el­rejtette, hanem több vevő előtt leta­gadta, igy azokat a közellátástól jogo­sulatlanul vonta el. A vádlott ezen cselekményét nem azért követte el, bogy a közszükségleti cikket később olcsóbban adja el, hanem mivel, mint kereskedő, nagyon jól tudta, hogy ezekben az árukban hiány van qs igy azok visszatartása folytán az árak csak emelkedhetnek. 'A vádlott célja tehát az. áruk árának emelésére és ebből kifolyóan nyerész­kedésre irányult. Nem zárja ki ezt a körülményt, hogy a só egyedárusági cikk és a cukor forgal­ma korlátozva van, mert a vádlott ezek árusítását törvényellenesen is eszközölhet te. Minthogy bárom különböző nemii közszükségleti cikket drágított és árdrá gitó cselekmény, az árunak több személy részére való kiszolgáltatásának megtaga­dásával keresetforrásként iizte, a vádlott cselekményét három rendbeli árdrágító visszaélés bűntettének kellett minősíteni. (Magy. Tud.). HIVATALOS RÉSZ Egyesbirói határozatok Folyó hó 13-án tartott gyűlésen a követ­kező határozatok hozattak: Gállfi Sándor KMSC játékost két hétre a játéktól eltiltom, azonban a büntetés végrehajtását 3 hónapi próbaidőre felfüggesztem. 2. Nagy Ferenc KAC játékost megintem. 3. Rámái Tibor Bástya játékost megintem. 4. Erdei Sándor szatmári SE játékost megintem. 5. A kolozs­vári Villamos csapatot töröltem a NB II.-ért folyó selejtező küzdelmekből, mivel már má­sodszor nem jelenik meg a kitűzött labda­rugó mérkőzésen. 6. A beadott játékvezetői Jelentésből megállapítottam, hogy egyes pályafenntartó egyesületek nem világos szí­nű sarok és felező zászlókat használnak és mentő felszerelésük egyáltalában nincsen. Ennélfogva elrendeltem, hogy a MLSz esen pálya felszerel ősi szabályainak eleget tegye­nek. 8. Megtiltom, hogy az intézők mérkőzés közben a bírók játékvezetését akadályozzák. Ellenkező esetben az ez ellen vétőiket szigo­rúan megbüntetem. Adorján! sk egyesbiró. Sport hiradé Úgy küzdött a csapat, mint még soha — mondotta Merai Ferenc kapus, a magyar ké­zilabdázók visszatérése alkalmával. Mint is­meretes, a magyar kézilabdázók igen szépen szerepeltek a német kézilabdázók elírni Szorgalmasan nevezhetnek bei a bácskai labdarugó egyesületek a MLSz-be. Eddig 11 csapat jelentkezett. 100.000 pezetát ajánlott fel a FC Baroc- , lona az Aviacion Madridnak ZamoTa, a cső- s dakapus átengedéséért. Ismervén Zamora képességeit, az összieg nem ía olyan magas... Vasárnap a ném'et légi haderő a tengeré­szeti hadierő válogatottjával játszik Berlin • ben. A haditengerészet csapatában játszik' Janes német válogatott hátvéd. A Nemzeti Sport egy székelyföldi sportem­ber nyilatkozatát közli, aki őszintén bevall­ja, hogy a Székelyföldi csapatokat még a NB III._ha sem szabad bekapcsolni, mert j mindenekelőtt hazai földön kell megerő­södniük. Óriási arányú népi sportviadal dúl Svédor­szág és Finnország között. A klasszikus észa­ki szám, a 20 km. gyaloglás elsőbbségét akarják elérni. A mezőnyben esekély 25.623 svéd éis 100.602 finn gyalogolta végig az előirt távolságot, köztük egy 15 éves leány, egy 138 kilós rendőr és egy 80 esztendő« bá­csika. Szép sikereket aratott nemrégiben a helyi cirkuszban lebonyolított birkózó mérkőzése­ken Molnár Ferenc raöcész, amatör birkózó- bajnok, aki 30 kilóval súlyosabb tillenfeleit ragyogó fogással győzte le és egy győzelmet, valamint 3 döntetlent aratott. Jól ment! — mondotta a mérkőzések után ismerőseinek, akik siettek neki gratulálni. ORVOSOK MÉRKŐZÉSE. Ma délután az egyetemi stadionban fél 5 órai kezdettel a Sebészeti Klinika és a Belgyógyászati Klini­ka labdarugó csapatai játszanak. Bár a mér­kőzés barátságos, az orvosok minden eshető­ségre kéznél lesznek . . . KOLOZSVÁR. Pénteken délután népes értekezletet tartott a labdarugó kerület, ame­lyen az egyesületek képviselői és edzői teljes számban megjelentek. Az értekezleten Szűcs Elemér, a MLSz erdélyrészi megbízottja hi- I vataílosan is bejelentette, hogy Áldozócsütörtökön Nagyvárad és Kolozs­vár válogatott csapatai mérkőznek meg Nagyváradon, ugyanekkor Kolozsvár és Nagyvárad ifjúsági csapatai is mérkőzést tartanak. A két találkozón fog eldőlni, hogy kik fogják képviselni Erdély labdarugósportját a Buda­pesten rendezendő ifjúsági labdarugótornán, úgyszintén az Erdé'y —Ferencváros labdaru­gómérkőzésen. Miután Szűcs Elemér meghaH- gatta az edzők és egyesületi vezetők javas­latait, a következő játékosokat hivta meg kedd délután 5 órára az egyetemi sportpá­lyán tartandó válogatóra: KAC: Seprényi, Vass, Páll, Szaniszló 1L, Szántai, Reinhardt, árdrágítást követ el. A tényállás szerint a vádlott fűszer- kereskedő 143 kiló kristály-cukrot, 93 kiló sót és 7.5 kiló rizst rejtett el és ve- | vőinek ez ára kiszolgáltatását megtagad- ta. Az I. fokú ítélkező uzsorabiróság a cukorra és a sóra nézve árdrágítást azért nem állapított meg, mert ezeknek ható­sági áruk van. a rizsre nézve pedig azért, mert a vádlott kereskedőnek két tagú családját tekintve, az áru mennyisége ki­csi. A Kúria megváltoztatta az I. fokú felmentő ítéletet é-3 a vádlott füszerke- re.skedő». az 1920 XV. és XXVI. t.-c. be KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ. A kolozsvári Közgadasági Alkalmazottak Sport Egyesülete folyó hó 18-án délelőtt 11 órakor tartja az Iparkamara dísztermében ezévi rendes tiszt­újító közgyűlését, amelyre tagjait ezúton is meghívja az elnökség. Brassai. Szilárd. MÁV: Márton, Borbély Kiss, Schaff, Szednicsek. Húsos: Palocsai, Bokor. Bástya.- Bereczki, Enghi, Losoncz, Oroszi. Villamos: Fábián, Pap Béla. Ifjúsági keret. KAC: Kovács L, Csákány, Régner IV., Nagy István. Bástya: Baranyai, Kalló, Kakucs, Kádár, Pálffy. Húsos: Binder, Tóth, Vincze, Hancz. A fentemlitett I. és ifj. játékosok kötelesek teljes felszereléssel, büntetés terhe alatt ked­den délután 5 órakor az egyetemi pályán megjelenni. REF. GIMNÁZIUM—UNITÁRIUS GIM­NÁZIUM 4:0. Teg nap délután játszották le a ref. és unitárius gimnáziumok közötti KISOK kerületi labdarugó mérkőzést, amelyet a ref. gimnázium öeapata kiváló játékkal 4:0 (2:0) arányban nyert meg. Góllövők: Csipkés (2), Dibáczi és Tbeil. A mérkőzést Gál vezette. ütköző három rendbeli árdrágitó vissza­élés vétségében mondotta ki bűnösnek. Az Ítélet indokai a következők: — Az 1920 XV. t.-c. szerint árdrágitó visszaélést már az is elkövet, aki a forgalom.bahozatalra rendelt köz­szükségleti cikk készletét a cikk árá­nak drágítása, vagy magas árának fenn­tartása végett nyerészkedési célzattal elrejti, a forgalombahozataltól vissza­tartja, vagy a készletet a közellátástól árdrágításra alkalmas módon jogosulat­lanul elvonja. \ ELÁRVEREZI A VÁROS A TÖR­VÉNYHATÓSÁGI ÉS DÜLŐUTAK MEN­TÉN NÖVŐ FÖVET. Kolozsvár város a határán levő törvényhatósági és dülőutak mentén levő füvet kizárólag kaszálás cél­jára május 17'én délelőtt 11 órakor a polgármesteri háztartási ügyosztályban, a városház 32. sz. szobájában nyilvános ár­verésen eladja. Felvilágosításokat a ház­tartási ügyosztályban délelőtt 11—14 óráig lehet megtudni. KÁRMENTESSÉGI ENGEDMÉNY A JÉG­BIZTOSÍTÁSNÁL A hat évre megkötött jégbiztosításoknál nagyhorderejű újítással is­merkedik meg a visszacsatolt erdélyi és kele­ti részeken a gazdálkodó közönség: a kár- mentességi engedménnyel. A hatévi időtar­tamra biztositó gazdálkodók a tartamenged­ményen kivül minden kármentesen lefolyt év után a következő évi jégbiztositási dijakból 4 Százalék kármentességi engedményt kap­nak, ami fokozatosan 32 százalékig emelked- hetik. A hatéves időtartamra szóló jégbizto­sítás előnye még abban is megnyilvánul, hogy a gazdálkodók a következő években az uj termésjeleatés benyújtásáig előforduló jégkárokra is biztosítva vannak. A mostani magas terményárak mellett fokozott kocká­zatot visel az a gazda, aki verejtékes mun­kájának eredményét, családjának egész évi megélhetését és legfőbb jövedelmi forrását jelentő gazdasági terményeit jégkár ellen nem biztosítja. Az 1857-ben alapított legré­gibb és legnagyobb magyar biztositó magán- vállalat. az Első Magyar Általános Biztosító Társaság, 1941 január 1-én átvette az érdek­körébe tartozó Ehö Erdély Általános Biztosi- tó Részvénytársaság teljes, (tehát kár és bal­eset, valamint élet) biztosítási állományát. Az „Első Magyar“ budapesti (ÍV. Vigadó-tér 1.) központja és helybeli főügynöksége, illetve képviselete készséggel ad felvilágosítást min­ién biztosítási vonatkozású ügyben. ADÓKÖTELES TISZTA JÖVEDELEM KISZÁMÍTÁSA. A kereseti adóról szóló H. ö. 15. §*ának (2) bekezdésének 2. és 3. pontja értelmében az adóköteles tiszta jövedelem kiszámításánál a nyers bevé­telből nem vonhatók le az adóköteles, il­letőleg a vele egvütt élő családtagok ál­tal az üzletbe fektetett tőkének (kölcsö nőknek) kamata, úgyszintén az üzlettu­lajdonos és a vele együtt adózó család­tagok munkájának értéke, vagy amely e- két az adóköteles üzlettulajdonos háztar­tására, hozzátartozóinak és a háztartás­hoz tartozó személyzetnek, cselédségnek ellátására üzletéből kivesz, illetve fordít. Általában mindazok a költségek levoná­sát tiltja a rendelkezés, amelyek szemé lyes szükségletekre, lakásra, élelmezésre, ruházatra, neveltetésre, vagy ezek kielé­gítésére használt fel az üzlettulajdonos vagy ha társas cég az adózó, az üzJeítu lajdonosok. (13.022—29.) összeállitoÉták a válogatott keretet Nagyvárad ellen S^KAlMSÁC PZntGti a Kurta; árdrágítást kővel el a kereskedő, ka elrejti áruját vevői elől KOLOZSVÁR. május 1 7. A városi közélelmezési hivatal ellenőrei a közelmúlt­ban tartott ellenőrző szemléiken megállapították, hogy egyes kolozsvári üzletek­ben a közszükseglet ellátására szolgáló cikkeket elrejtették. Miután pedig ez sú­lyos következményeket von maga után, ismertetjük a m. kir. Kúria alábbi dön­tését, amely határozotton kimondja, hogy: ha a kereskedő árut rejt el vevői elöl,

Next

/
Oldalképek
Tartalom