Ellenzék, 1941. március (62. évfolyam, 50-73. szám)

1941-03-13 / 60. szám

19 41 március 13. Mnnanan IGAZOLNI KELL A DROGUISTA-TA- NONCÖK ISKOLAI KÉPZETTSÉGÉT, A kolozsvári kereskedelmi és iparkamara az érdekellek tudomására hozza, hogy a kereskedelmi és közlekedésügyi miniszter rendeleté éneimében a drogéria ipar és gyógyáru nagykereskedés szakmában a ta- noucokat csak akkor lehet beszegődtetni, ha iskolai előképzettségüket .és alkalmas­ságukat igazolják. A vizsgálat ingyenes, a vizsgálatra jelentkezésnél és vizsgálat­ról felvett jegyzőköny illetékmentes, a kiállított tanúsítvány azonban 2 pengő illeték alá esik. A kiskereskedőknek nem kell bejelen­teni szappankészletüket. A kormány, mint közöltük, rendeletet adott ki a mosó­szappan forgalmának szabályozásáról. Az iparkamara most felhívja a kereskedők figyelmét arra, hogy a bejelentésre és zár alá vételre vonatkozó rendelkezések csak az előállított és nagykereskedők készle­teire vonatkoznak. Kiskereskedők, vagyis azok, akik kizárólag a fogyasztókat szol­gálják ki. nem kötelesek készletüket be­jelenteni. ők a jövőben beszerzendő áru- kés>zletüket, vagy a meglévőt a fogyasz­tóknak zavartalanul árusíthatják. A budapesti iparkamara a kisipari és kiskereskedői hitelkeret kibővítését kérte. A budapesti iparkamara a 450 ezer pengős hitelkeret keretében 8300 tételben 1,136.510 pengő kölcsönt folyó­sított a kisiparosoknak és kiskereskedők­nek. A hiteligények állandó emelkedése következtében az iparkamara előterjesz­tést tett az iparügyi miniszternek és a főváros tanácsának, hogy7 a főváros terü­letén a kisipari és kiskereskedelmi hitel­akció hozzájárulását 50—50 ezer pengő- i ve! emeljék. ÖrSMckások a Bartha Mi'dós-utca 26 szám alatt (Fürdő-utca sarkán) épülő ELLENZÉK Rfegí'endszabályozzáií «a Is® A bodogák: jogkörének megállapítása érdekében miniszteri értekezlet lesz Kolozsváron KOLOZSVÁR, március 13. Mint eső után a gomba, a román uralom alatt úgy elszaporodtak a megszállott területeken a bodegák. Ezek a fűszer- és csemege­kereskedések, valamint a vendéglők jog­körét egyaránt bitorló helyiségek kedvelt találkozóhelyei voltak a 22 évi román megszállás alatt a regátiaknak, akik a hi­vatalos órák unalmát itt intézték cl és kis „üzleteiket“ itt is bonyolították le. Lassanként a magyarok is tudomásul vet­tek és megszokták a bodegát. Ámde a ma­gyar kereskedelmi életben a bodegák is­meretlenek és miután működési területük nincs megszabva, egyformán kárt okoz­nak a vendégiparnak, de a fűszer- és csemgekereskedéseknek is. Éppen ezért az érdekeltek emlékiratot terjesztettek a kereskedelmi és ipariigyi miniszter elé, amelyben a bodegák megrendszabályozá- sát kérték. Válaszul az emlékiratra a ke­reskedelmi miniszter most közölte, hogy a jövő hó folyamán ebben a tárgyban értekezletet tart Kolozsváron, amikor is a kormány kiküldöttje meghallgatja a vendégipari üzemek, fűszer- és cse­megekereskedők és bodegalulajdonosok szakmai képviseletét. Az elhangzó vélemények összeegyeztetése alapján azután a kérdést úgy fogják ren­dezni, hogy az kielégítse a vendéglősök és csemegekereskedők érdekeit, de ne ' semmisítse meg a bodegalulajdonosok életlehetőségét. A íavsslymcsk közei du növekszik az idén ts májast Budapesti ­közi Vásár íetülefe „Diana Udvar iá társasházban. Összkomfortos, modern, köz önti fütéses, luxuskivitelü 3, 2 és 1 szoba hallos lak snk novemberi be­költözésre leköthetők : dr. Fekete oki. mérnök-építőmester irodájában, 1. kér. Linczeg-utca 7. Naponta 3—5 között. NYOLC NAPIG ÚJABB BÍRSÁG NÉL­KÜL LEHET BEADNI A HÁZBÉR- BEVALLÁSI IVEKET. A magyar pénz­ügyi jogszabályok kiterjesztése következ­tében a hazat ért területeken is időszerű­vé vált a ház- és földadó kivetése. A ki­vetési munkálatok előkészítése érdeké­ben tudvalevőleg a városi adóhivatal fel­hívta Kolozsvár összes háztulajdonosait, hogy házuk jövedelmét az erre a célra szolgáló bevallási iveken legkésőbb már­cius 1-éig jelentsék be. E kötelezett séd­nek nem minden háztulajdonos tett ele­get. Ezeket most a vonatkozó pénzügy­miniszteri rendelet értelmében már öt százalékkal bírságolták meg s minthogy ezenfelül még újabb öt, illetve tízszázalé­kos bírságot is ki kell róni, az adóhivatal most már név szerint felszólította a Jtése- delmeskedő háztulajdonosokat, hogy mu­lasztásukat nyolc napon belül pótolják, mert ha nem, az újabb birság kivetése alól nem mentesülnek. UJ LEKVÁRFŐZŐ ÜZEMEKET ÁLLÍTA­NAK FEL A SZÉKELYFÖLDÖN. Erdély gyümölcstermelésének élő mozdítása céljábó! a közelmúltban Budapesten szakmai értekez­let voÁ. Az értekezleten az Erdélyrésizj Gazdasági Tanács képviseletében Korponay Korné. tan ácsi tag vo'lt jelen. Elhatározták az értekezleten, hogy az erdélyrészi gyü­mölcsfajták tömeg fogyasztásra való feldol­gozása céljából a Székeiyíö dön lekvárfőző üzemeket állítanak fel, amelyek kis tőkebe­fektetés mellettit marmeládát tömegesen á !i- taná.niaik elő. RENDKÍVÜL SZIGORÚ BÜNTETÉSSEL SÚJTOTTA A BUDAPESTI TÖRVÉNYSZÉK A V ALUTAÜZÉRKEDŐKET. A Budapesti Értesítő jelenti: A budapesti büntetőtör­vényszék, mint. valuitabiróság, üzérkedés mia^t több vádlott ügyében hozott ítéletet. Ka<to na-Kl ein Imrét hétévi és társát., Reitzer Györgyöt ötévi szigorított dologházra ítélte, valamint 500—500 pengő kártérítésre és 1500—1500 pengő vagyoni elégtétel megfize­tésére kötelez tie. Holzfeiber Imre valuta- üzért pedig egyévi börtönre Ítélte a vailuta- bíróság. Több vádlottat pedig másfélévig ter­jedő fogházbüntetéssel sújtott* Ötven nap múlva újból \ ásárt tartanak a budapesti Városligetben. Május 2-án fogják ott az idén megnyitni a Budapesti Nemzet­közi Vásárt, még pedig a nehéz gazdasági helyzet ebiemére, rendkívül nagy méretben. Az eddigi jelentések alapján most már biz­tosra vehető, hogy az idei májusi vásár a kiá Utók -száma, a külön csoportok érdekes­sége és a lefoglal t terület mérete szempont­jából egyaránt olyat fog nyujítiani, ami érde­messé teszi mindenki számára, hogy ezt % Vásárt még a rendesnél nehezebb közleke­dési lehetőségek me Sett is, t e1 keireisise. A nagyszabásúnak induló Vásárt a rende­zőség ez évben különösen nagy gonddal ké­szíti elő. Ennek tudható he, hogy a hatalmas városligeti területen több vonatkozásban máris megindultak az előkészítő munkálatok. Újjáépítik a vásárterület egész csatornaháló­zatát. Ezzei egyklőben üj vízvezetéki háló­zattal látják el a vásár területét. És gondos­kodni fognak arróll is, hogy a vásár területe még huzamosabb esőzések ellenére is száraz, a közönség tömegforgaima részére alkalmas ál apóiban maradjon. Biztosítéka lesz ennek ; nemcsak az uj csatornahálózat, hanem az is, hogy a Főváros ez évben tartós útburkolat" ( tál látja el a Vásár minden! főútvonalait, ami j által örökre Száműzik a Vásár terű étéről az átázó terület sarát. Tatarozási munkák indulnak meg a közeli napokban az Iparcsarnok és a Fővárosi csar­nok hatalmas épülétitömhjein. Munkás had­sereg vészi kezelésbe a Gerbeaud-paviPon és a Fővárosi Muzeum épületeit is. miveíl az e:z évben területben lényegesen megnövekedő vásárvárosba be fogják kapcsoltai évek óta első ízben újból ezt a két épü étet is. A legújabb hírek szerint tárgyalások indul­tak meg a Közlekedésügyi Múzeumnak a vá­sártér ületbe való bevonásáról mély tervnek megvalósulása esetén a máju&i Nemzetközi Vásár közel akkora lesz, mint az egykori Millenáris Kiállítás. SPORT fi szegedi egyetemi csapat szombaton reggel érkezik meg Kolozsvárra K. Nagy Pál (Sudapesí) vezeti a vasárnapi KftC—Bástya mérkőzést KOLOZSVÁR. (Saját tud.) A szombati SzEAC—KEAC ünnepi mérkőzést sportkö­rökben nagy érdeklődéssel várják. A szegedi egyetemi csapat pénteken indul el Kolozs­várra Ditrói Károly dr. egyetemi tianár, Miklós Károly dr. egyetemi tanácsjegyző, Kovács Buna János egyetemi lektor, Pataki Sándor intéző és Szilágyi -Sándor pénztáros kíséretében. A KEAC elleni mérkőzés előlit a szegedi egyetemi csapat vezetősége átadja a kolozsváriaknak aizokat a trófeákat, ame­lyeket az e mult húsz év aila'lit Szegeden szerzett. A kolozisvári egyetemi ősapat tel­jesen felkészülten várja szombati mérkőzését, moly a városi sporttelepen lesz lejátszva dé után 2 órai kezdette'. A SzEAC—KEAC bérkőzést a JT elnöke: Welser Jenő ve­zeti le. Az NB. II. vasárnapi második fordulóján, teljes forduló lesz. Nagyváradon a NAC a Törekvés ellen, Szatmáron az SzSE az NSE- vel, míg Kolozsváron a KAC a Bástya ellén küzd a két bajnoki pontért. A kolozsvári mérkőzés igen nagy harcnak Ígérkezik. Az elmúlt ősszel a KAC 3:2-re verte a bőrgyári együttest, amely most a visszavágóra készül. A KAC ma délután Szaniszló János vezeté­sével tartja1 uto só edzését a vasárnapi mér­kőzés előtt, ami után összeállítják a Bástya ellen játszó csapatot. Az izgalmasnak ígér­kező mérkőzésre, amit vasárnap délután 3 órakor játszatnak le a városi sportte'epen. a JT K. Nagy Pál budapesti játékvezetőt küldte ki. GÍDÓFALVY PÁL DR. ÉS ! GÁLFFY ANDRÁS SZOMBATON KOLOZS­VÁRRA ÉRKEZNEK KOLOZSVÁR. A KEAC vezetőségét teg­nap arról ériiesiteltiték táviratilag, hogy a szombati SzEAC el1 leni ünnepélyes mérkőzé­sen az. MLSz is képviselteti maigát. Az ün­nepségre dr. Gidófalvy Pál, az MLSz elnöke és Gálffy András, a JT ügyvezetője utazik le Kölozsvárra, akik szombaton réggé’1 érkez­nek meg városunkba. Az MLSz elnöke, aki egy-két napot tölt városunkban, egyúttal! ke­resni fogja a.z érintkezést a kolozsvári egye­sületek képviselőivel is. AZ ERDÉLYI KÁRPÁT EGYESÜLET ér­tesíti tagjait, hogy a március 15-iki nemzeti ünnepen zászlója) alatt vonul fel és vesz részt. A réstzletes program az egyesület hirdetőtáb­láján lesz kifüggesztve. A mai, csütörtöki vetitettkép.es e’őadás elmarad. TORNAÜNNEPÉLYT RENDEZ VASÁRNAP A KKASE KOLOZSVÁR. (Saját tud.) Már jelentet­tük, hogy a KKASE a Magyar Országos Tor- ná'Sz Szövetség megbízásából tornaünnepéiyit rendez. Ez az ünnepély nem 19-én, mint ahogy előzőleg jelentettük, hanem március 16-án délután 6 órakor lesz az állami pol­gári leányiskola Malom-utca 24. szám alatti tornatermében. A KKASE di-Sztornája, amit dr. Szakács Ödön. a MOTESz művezetőiének vezetésével tartanak meg, igen nagy érdeklő­dés előzi meg. A tarnaünnepségen résztvesz- nek alz összes sportiegvesiíletek, va amint az összes fiú és leányiskolák tornászai. A vasár­napi tornaünnepségre a belépés díjtalan, csak a müsior megváltása kötelező. SZABÓ MIKLÓS, a kiváló matgyar távfűtő, ma indul e? Berlinbe, ahol vasárnap a 3000 méteren méri össze erejét a legjobb német távfutókkal. HÚSOS—KMSC, VILLAMOSAI Ü VEK -HAG GIBBOR KOLOZSVÁR. (Saját tini. A kerületi baj nokság vasárnapi fordulóján négy érdekes mérkőzés kerti lejátszásra. A városi sport­telepen déle ölt 1 1 órakor a Húsos, mely eddig veretlenéül vezet a bajnokságban, a KMSC eli.cn játszik sorsdöntő mérkőzést. A Húsosok együttese, a me y az e amit vasárnap 10:0-ra verte e Jenfélét, a legjobb formában levő kolozsvári csapait. amely ha a KMSC el­len is megszerzi a mérkőzés mindkét pont­ját, akkor csoportjában Biztos bajnok. A Húsos—KMSC mérkőzés előtt 9 órakor a KKASE az év első bajnoki mérkőzését játssza a Ili. k"ir. FC ellen. A kereskedők csapata több uj játékossal megerősítve áll ki vasárnapi mérkőzésére. A Haggibbor-pályán ugyancsak délelőtt fl­órái kezdettel játsszák ,e a ViLaimosinüvek— Haiggibbor-mérkőzést. Mindkét csapat nagy formában van. Ha a Haggibbor győz. úgy esélye van a bajnokság megnyerésére, míg veresége esetén a Vil'íamosraünek bizlos a bajnokság. E őzőleg 9 órakor a Haggibbor ifjúsági a KKASE ifjúsági ellen játszik ba­rátságos mérkőzést. A negyedik kerü éti bajnoki mérkőzést Désen játsszák le, ahol a kolozsvári MÁV a DSE ellen játszik a bajnoki pontokért. A MÁV csapata megerősítve utazik be Dérre a vasárnapi mérkőzésre. A KEAC, ame.y versenyen kívüli vesz részt a kerü éti bajnokságokon, vasárnap délután 1 órakor a KAC—Bástya NB. mérkőzés előtt a B. Törekvés e-Len játszik. KILENC KOLOZSVÁRI VERSENYZŐ INDUL A SALGÓTARJÁNI ASZTALI TENISZBAJNOKSÁGOKON KOLOZSVÁR. (Saját, tud.) Március hó 15—16. napjain Salgótarjánban rendezik meg Magyarország 1941. évi vidéki asztali tenisz* bajnokságait. Ezen a sa gótarjáni versenyem az ország legjobb asztali teniszezői adnak egymásnak találkozót). Kolozsvárról 9 ver­senyző indul a vidéki bajnokságokon. A Vil- lamosmüből: VÍadone, Komoróczv, Bekő és Krebsz, a Haggibborbó’: Erős Csibi, Keszter II., Rosmann és Náthán, mig a KKASE színeit Kolozsvári Sári fogja képviselni. A! kolozsvári, asztali teniszezők a ma esti désí gyorssal utaznak fel Budapestre, majd Salgó­tarjánba Adorján Árpád ügyvezető elnök kí­séretében. A KMSC felhívja összes elsöcsapatbeli éá ifjúsági játékosait, hogy a pénteki edzésért valamennyien jelenjenek meg. Az edzés tatán 7 órakor a Mátyás király-tér 21. szám a’attB klubhelyiségben értekezletet tartunk, aho3 minden játékos köteles megjelenni és egy fényképet magával hozni, hogy a fényképes igazolványokat ki lehessen állítani. —- Veze* tőség. PUNCSECET ÉS PALLADÁT INTER­NÁLTÁK. Zágrábból jelentik: A Spanyolor­szágból hazafelé tartó Puncsec és Palláda kellemetlen helyzetbe került. Monacóban in­ternálták őkelt és ezért nem tudnak haza­utazni. Pénzük fogytán van már és ezért táviratoztak hazai, hogy a jugosz'áv szövetség tegye meg a szükségei lépéseket, szabadoa- bocsátásuk érdekében. HIVATALOS RÉSZ A március 15—16-iki NB. II. bajnoki é* barátságos mérkőzésekre a következő játék­vezetőkéit küldöm ki: Szombaton, március 15-én délután 2 óra­kor a városi sportelepen SzEAC—KEAC: Vezeti Welser Jenő, határjelzők Hajdú Jó­zsef és Szathmári Elek. Vasárnap, március 16-án dé után 3 órakor a városi sporttelepen KAC—Bástya NB. II. mérkőzésre: Vezeti K. Nagy Pál (Budapest), határjelzők Jania Nándor és dr Kusza ik János. Nagyváradon. NAC—Törekvés: Vezeti Mann Károly (Kolzosvár). Szaitmáron. SzSE—NSE: Vezeti Kovács Já­nos (Nagyvárad) Kerületi bajnoki mérkőzések Kolozsváron. Városi sporttelep: Reggel 9 órakor KKASE— III. kér. FC: Vezeti H amar Andor, határ jel­zők Dézsi Imre és Deák Ferenc. 11 órakor KMSC—Húsos: Vezeti Gábor Ferenc, halár- jelzők dr. Biró és Szekeres György. Dé után 1 órakor B. Törekvés—KEAC: Vezeti Tóth Géza. határjelzők Lőrinczy és Bartailis. Haggibbor pálya: Reggel 9 órakor Hagg.ib- hor—KKASE ifj. barátságos: Vezeti Fe­rencs: László. 11 órakor Haggibbor—Vi la- mosniüvek: Vezeti Jania Nándor, határjelzők Rónai Lajos és Adorján János. Dósén délután 3 órakor RS—MÁV: Ve­zeti Gencsy Béla. Kolozsvár, 1941 március 12. WELSER JENŐ. JT ügyvezető. A SZOMBATI SzEAC—KEAC mérkőzésre jegyek kedvezményes áron elővételben kap­hatók az egyetem kapusánál. Ugyancsak ott lehet beje enteni telefonon (30—15), akik a szombat esti társasvacsorán részt akarnal; venni a Mátvás Diákházban. A (

Next

/
Oldalképek
Tartalom