Ellenzék, 1941. március (62. évfolyam, 50-73. szám)

1941-03-31 / 73. szám

mTlBlfr?7&î 3?: WTZVX7MC 7 ... SPORT Ünnepélyes közgyűlési fartőit a EMC hatalmas gólaránnyal győzött J A NAC ÉS AZ NSE NSE—KAC 5:0 (4:0), NAC-SzSE 9:0 (1:0) KOLOZSVÁR. Az erdélyied NB II. osztályúban két mérkőzést bonyolítottak )e az elmúlt vasárnapon. A győzrtes csa­patok kiváló gólképességről tettek tanú­ságul. a két mérkőzésen összesen 14 gól esen. Sajnos, ebből öt a KAC halóját terhelte, a NAC pedig kilenc gól erejéig Ueagorelt Szatmáron. Beszámolónk: ■ ISSE—KAC 5:0 (4.0), Nagybánya, bíró Fcdák (Kárpátalja). A két csapat a követ­kező összeállitásban vette fel a küzdel­mei: NSE: Császár, Hornyák—Holzmanu, Márton—Telegdi—Kert, Lukác%—Dallos —Szőke—Perneki—Neumayer. KAC: Seprényi, Regner—Vas, Pál) — Szaniszló II.—Lukács, Kovács—Jeszen­szky—Reinhardt—Brassai. A mérkőzés nehéz, sáros talajon folyt le s ez a terep a KAC-nak sehogyan sem feleit meg. Az NSE különösen az L fél­időben uralta a pályát és főleg a remek napot kifogó Perneki révén vezetett he­ves támadásokat. A 9. percben Perneki labdájából Neumayer lövi az első gólt, a 16. percben szintén Perneki beadásából Lukács a második gólt éri el, a 19. perc­ben ugyancsak Perneki kidolgozásából Szőke a harmadik gólt vágja be, a 30. percben Szőke kiugrasztja Dallost és már 4:0! vagyis a félidő eredményének beál­lítása megtörtént. A II. félidőben az NSE- nek kevesebb sikerül, a KAC is feljavul. A 14. percben ritka jelenet: a KAC ka­pusa miatt 11-est iíél a biró a csapat el­len, Seprényi szabálytalanul ugrik rá az egyik kirohanó csatár lábára. A megítélt 11-est Telegdi értékesíti. Az NSE legjobbjai: a közvetlen véde­lem és Perneki, a KAC-ból Lukács, Sza­niszló II. és Brassai tiintek ki. NAC—SzSE 9:0 (1:0), Szatmárnémeti. Ä NAC hatalmas formáját árulja el az eredmény, amelynek kialakításánál Bodo- la (4), Kovács I. (3), Kovács II. és Haíáti működtek közre. A táblázat állása a következő: 1. NAC 7 7 0 0 39:3 14 ó NSE 8 7 0 1 23:7 14 3. KAC 7 2 1 4 14:22 4. Bástva 7 2 1 4 12:16 5 5. SzS.É 8 2 1 5 8:22 5 6. Törekvés 7 0 1 6 5:22 1 A KERÜLETI BAJNOKSÁGBAN AZ ÉL­CSAPATOK GYŐZTEK VASÁRNAP IS KOLOZSVÁR. A kerületi bajnokság egyik csoportjában sem volt meglepetés a vasárnapi fordulón. Eredmények: A Mátyás-csoportban: Húsos—KAC 4:1. A gólokat Palocsay (2) és Fábián, illetve Chendrean 11-esböl szerezték. KOLOZSVÁR. A felszabadulás után a Ko­lozsvári Atlétikai Club első Közgyűlése való­ságos ünnepi eseménye voit Kolozsvár Sport* életének. A KAC sport-egyesülete, mei» az elnyomatás 22 éve alatt is mindenkor a ma­gyar .sport erejének hii kifejezője voit, va­sárnap délelőtt tartotta rendes évi közgyü- lését a kereskedelmi és iparkamara díszter­mében- Dr. Somodi István megyei főügyész nagy érdeklődéssel várt elnöki beszámolója után Szűcs Elemér tartotta meg főtitkári je­lentését. majd Páí Elemér (labdarúgás és úszás) Tirscher Miklós (tenisz), Szele Márton !(vivásl és Sziics Elemér (sí) szakosztó yok te­vékenységét ismertettlték. \ közgyűlés egy­hangúlag a következő tisztikart választotta az egyesület élére: Tiszteletbeli elnökök: Dr. Bartók György rect. mag. v., dr. Berde Ká­roly egy. tanár, vitéz Benkő Béla ezredes, 'a Vitézi Szék vezetője, v., Beldi Alajos tá­bornok, a MHSZ társelnöke, Nemes Berko­vich Bruno tábornok, .a vivo kér. elnöke, v. Tárczay-Felicides Román min. osztályfőnök, v. Fekelehalmy-Czeyüner Ferenc tábornok, vez. főnök, D. Gaál Elemér alispán, dr. Gi* dófalvy Pál, az MLSz elnöke, Hedry Béla, a Magyar Lövészszövetség elnöke, Horváth Fe­renc ezredes, vez. főnök. dr. Inczédy-Joks- ma.u Ödön főispán, v. Kalándy Imre altábor­nagy, a MŐSz elnöke, dr. Keledy Tibor pol­gármester, Kelemen Béla xőkapifányhe)yet- tes, v. Kossuth Ferenc dr., a MBSz elnöke, BUDAPEST. A Nemzeti Bajnokság vasár­napi fordulóján az élcsapatok közül mind a Ferencváros, minid pedig az Újpest sima győ­zelmet aratott és ez különösen az Újpest esetében értékes, mert a közvetlenül nyo­mában felzárkózott DIMÁVAG csapatát verte meg. Ha a DIMÁVAG győzött volna, esetleg meg is előzhette volna az Ujpeistet, igy azonban aiz Újpestnek nem kell aggódnia. Érdekes, hogy a Ferencváros és az Újpest két olyan ellenfélt győzött le, mellyel az ősz­kor 4:4 arányú eredménnyel 1 végzett. A for­duló meglepetésének tekinthető, hogy a ne­gyedik helyen) álló Szolnok csak döntetlen erejéig mérkőzött a Törekvéssel. A Gamma és a Kispest, vagyis a két feljövőben lévő csapat küzdelméből a Gamma került ki győz­tesként. Az egyne fejlődő Elektromots pedig a hanyatlásban lévő Tokodot biztosan ver­te. A Szeged kemény, de győzelmes küzdel­met vivott Salgótarjánban. A WMFC végül szakított a döntetlenek sorával és megállí­totta pontgyüjtésében a szombatheSíyá Hala­dást. Eredipények: Ferencváros—BSzKRT 5:0 (3:0). Kiszely (3), Kálocsay és Sárosi a gólszerzők, ősszel 4:4. Újpest—DIMÁVAG 3:1 )1:1). Gáspár ve­zető góljára Zsengellér 3 góllal válaszolt. A Nfgywombathy Miksa, a MVSz elnöke, dr. P«pp József ny. főispán, dr. Pataky Tibor a!!»intitkár, dr. Péterv Jenő, a MOLSz ü. v. elnöke, dr. Prém Lóránd, az OTT ügyv. al- elnöke, Stirling László hadtestparancsnok, dr. Szükováthy Imre, a MOTESz elnöke, dr. Vékás Lajos kir. Ítélőtáblái elnök, dr. Ván- gel Gyula, a MASz elnöke. Elnök dr. Somodi István. Alchiokök: dr. Deák Gyula, dr. Fo- ljovich János és ifj. Szele Márton, ügyveze­tő. Tiszteletbeli a'lelnökök: A már megvá­lasztottakon kivül: báró Atzél Ede, Bereczky Ernő dr., dr. Csák István, GruczJä Lipót, Ko- váes Gyula, Kőszeghy Attila, MiVth Mihály, dr. Somodi András, Schaffer László, dr. Szabó Miklós, Szűcs Elemér, Vásárhelyi László dr., Weiser Lajos dr. Főtitkár ifj. Hiufz György. Titkárok: Leitersdorfer Fe­renc és Soós József. Pénztáros: dr. Stief Zoltán. Ellenőr: Nyerges József. Gazda: Lő- rinczi Zoltán. Igazgató választmány tagjai: Beczásy Zoltán, Bitskey Zoltán dr., Bíró András, Biró György afl., Biró Lajos dr., Bo­ros Andor, Donogán Gerő, Kaosó Bella, Ke­rekes István dr., Losonczy Mihály, Lőrinczy Ferenc, Monduk Béla dr., Nagy Lajos dr., Nagy Zoltán dr., Nuridsán Béla, Pál Ele­mér, Raduch Jenő, Renner János, Szabados Sándor dr., Szatmáry Elek, Schultz Ferenc, Tirscher Mikjós, Torda Balázs dr., Wairgia Daniéi, Weinrich Rezső, Zudor János, Zu- dor Sándor. DIMÁVAG Túrán \sérülése míaít a második félidő 15-ik perce után erősen visszaesett. Ősszel 4:4. Elektromos—Tokod 3:0 (0:0). ŐsSzdl 2:1 a Tokod javára. Szeged—Salgótarján 3:2 (2:1). ŐsszteÜ 0:0. Törekvés—Szolnok 1:1 (1:1). A Törekvés vezetőgólja Kispéter öngóljából esed. ősz- szel 3:1 a Szolnok javára. Gamma—Kispest 4:1 (4:0). Ősszel 5:3 a Kispest javára. WMFC—Hailladáis 3:1 (2:0). Ősszel 5:0 a WMFC javára. A Nemzeti Bajnokság állása: 1. Ferencváros 18 15 2 1 70:28 32 2. Újpest 18 12 2 4 55:37 26 3. DIMÁVAG 18 9 4 5 50:41 22 4. WMFC 18 6 8 4 43:33 20 5. Szolnok 18 8 4 6 35:34 20 6. Szeged 18 7 4 7 30:33 18 7. Tokod 18 7 4 7 31:41 18 8. Elektromos 18 8 1 9 35:31 17 9. Gamma 18 7 2 9 36:38 16 10. SalBTC 18 5 5 8 32:38 15 11. Kispest 18 5 4 9 35:44 14 12. BSZKRT 18 5 3 10 34:43 13 13. Haladás 18 3 4 11 25:47 10 14. Törekvés 18 4 3 11 27:50 10 A favorit csapatok győztek a Nemzeti Bajnokság tegnapi fordatóján KAC-Turul 111. kér. FC 19:0! A bajnokság állása: 1. Húsos 7 6 1 0 30:5 13 2. KAC-Turul 6 5 9 1 34:15 10 3. KM SC 6 2 1 3 16:10 r* O 4. KKASE 6 2 0 4 8:16 4 5. III. kér. FC 7 0 0 7 7:43 0 Alakuló közgyűlést tartott a Magyar Vivő SzövetségIX. kerülete Kolozsváron A Szamos-csoportbtm: Villamosúul—Dési SE 3:0. Góllövők: Farkas, Ősz, Papp Béla. Haggibbor—Bástya-Törekvés 4:1. Gól­lövők Gara, Fried, Herskovits, Steiner il-esből. illetve Kovács. A bajnokság állása: 1. Villamosmii 7 6 1 0 18:4 13 2. Haggibbor 7 3 2 2 14:16 8 3. MÁV 6 3 1 2 15:10 7 4. Bástya-Tőr. 6 1 2 3 9:10 4 5. Dési SE 6 0 0 6 7:23 0 MEGLEPEÍÉSEK A KARD-CSAPAT­BAJNOKSÁGBAN A kard-csapatbajnokság döntője meg­lepetéssel kezdődött, amennyiben a két négyes csoportból a döntőbe minősült MAFC és MAC, valamint a BEAC és HTVK összesorsolás után a BEAC 9.7 arányban legyőzte a MAFC-ot, a tavalyi bajnokot, a HTVK viszont meglepetéssze­rűen 11:5 arányban győzött a műegyete­miek felett. A döntő többi mérkőzése lap­lapzártakor még folyik. KOLOZSVÁR. A IX. vivókerület kolozs­vári székhellyel vasárnap délelőtt a kereske­delmi és iparkamara dísztermében megala­kult. Az alakuló közgyűlést megtisztelte je­lenlétével nemes Berkovich Brúnó tábornok, a vivókerület életrehivója. aki az alakuló közgyűlésen elnökölt is. Bevezető szavai után ismertették a szövetségi alapszabályokat, fel­olvasták Albrecht főherceg, a szövetség disz- elnökének az alakuló gyűléshez intézett üd­vözlő szavait, majd a tisztikar megválasztása során a vivókerület élére a következő veze­tőség került: elnök nemes Berkovich Bt unó tábornok, titkár Kőszegi Attila, szöv. kapi­tány ifj. Ilintz György, sportelőadó Irmegi Béla, orvos dr. Szatmári Zoltán, ügyész dr. Sári Zoltán, jegyzők: Leitersdorfer Ferenc, Hintz Gábor, pénztárosok: Schuller Jenő. Fröhlich Jenő. A választmány tagjai: Dávid János Marosvásárhely, dr. Somodi István, dr. Darabos Füzér, Szele Márton. A gazdasági bizottság tagjai: Füzér. Darabos, Széllé. Szám- vizsgáló bizottság: Guráth, Losonczi és a KEAC egyik tagja, póttagok: Bartunek és egy marosvásárhelyi megbízott. A gyűlésen szóba került az is, hogy a marosvásárhelyi vivők önálló alkeriilctet képezzenek, minthogy a tá­volság és a közlekedési nehézségek miatt, de Marosvásárhely fejlődő vivő sportjának ked­véért is a székely főváros megérdemel alke- riiletet. Valószinüleg a méltányos kérést tel­jesítik is. AZ NSE BIEKÓZÓSZA KOSZTÁL V A élénk- tevékenységet fejt ki. A nagybányai sport­egyesület Juhász edző vezetésével levente versenyt rendezett két súlycsoportban, 19 résztvevővel. Eredmények: Légsuly: 1. Triff Sándor. 2. Zelya János. 3. Papp József. 4 Zelencz Károly. Pehelysúly: 1. Tukats Ká­roly. 2 Roth Tibor. 3. Rátz János . BECS VÁLOGATOTTJA FELVONULTAT­JA A „NAGYÁGYÚKAT“. Bécs válogatott csapata, mint ismeretes, április 2-án Szófia válogatottja ellen játszik a következő felál­lításban: Raftl, Sesta—Schmaus, Wagner I.— Mock—Skoumal, Decker—Strob—Binder— Durek—Pesser. Csupa régi nagyágyúk. Tar­talék: Martinék, Wagner II., Probst és Jelű­nek. A DÁN SZÖVETSÉG IS MEGHÍVTA A MAGYAR ATLÉTIKAI CSAPATOT. A dán atlétikai szövetség levelet intézett a MASz- hoz, amelyben a svéd portyáról visszatérő magyar vá'ogatott júliusi kopenhágai szerep­lésére tett javaslatot. A szövetség érdemben még nem foglalkozott a meghívással, de el­képzelhető. hogy a Stockholmból1 visszafelé utbaeső és csak könnyebb feladatot jelentő atlétikai viadalt a MASz le fogja kötni. AZ ARSENAL CSAPATA AZ ANGOL KU­PA DÖNTŐJÉBEN. Tegnap játszották >e Londonban mintegy 35.000 néző előtt az Arsenal-Westhaumpthon angol háborús kupa mérkőzést, melyet nagy küzdelem után az Arsenal csapata nyert meg 2:1 (2:0) arány­ban és ezzel bekerült a hatos döntőbe. MEG NEM ÉRDEMELT VERESÉGET SZENVEDETT A KEAC NAGY­VÁRADON NAGy VÁRAD. A Kl' AG csapata Mol­dovan, Régner — István, N'uheucr Szeré íny—Török, Kürti Tornbori -Nagy Béla —Csonka—Kirinyi összeállitásban vasár­nap • Nagyváradon a Törekvés ellen barát ságos mérkőzést játszott- amelyet U: (1:0) arányban elvesztett. A mérkőzési eldöntő gól az első félidő 25-ik percében István felső karjára rálőtt labdából kifo lyóL>g megítélt 11-ből esett. Tulajdon koppén István nem is a tizenhatoson be lül érintette a labdát és csak a biró erő síkossága minősítette az esetet ll-es büntetőnek. A KEAC nem érdemelte meg a vereséget, sőt a második félidőben gó­lokkal jobb volt, mint a Törekvés. A esc: pat legjobbjai Islván, Török, Régner. Szeréiny, Csonka és Kirinyi voltak. A DIMÁVAG KOLOZSVÁRON. Az NB. L csapatok hnyreti programjukat illetőlez be­advánnyal foídnhaL a MLSz-hez. Az Üjpe t a szabadkai 5 A NB elírni mérkőzésének enge­délyezését kelte. A/. MLSz azonban arra kér­te az újpesti vezetőséget, hogy álljon el ettől a kéréstől és ugyanakkor felhívta a figyelmét a többi egyesületeknek is, hogy husvélra ue csináljanak külföldi programot, hanem vidé­ki városokat keressenek fel. A DIMÁVAG a felszólítás nyomán már ©1 is állt gráci útié­tól és előreláthatólag Kolozsvárra küldi le csapatát husvétkor. AMERIKA FEDETTPÁLYA TENISZBAJ­NOKSÁGÁT a magyarszármazásu Kovács nyerte 6:0, 6:4, 6:2 arányban Sabin F. ellen és ezzel megszerezte a bajnoki címet. Rice, az eddigi bajnok az elődöntőben kapott ki Kovácstól. CSÜTÖRTÖKÖN DÉLBEN INDUL A VÁ­LOGATOTT NÉMETORSZÁGBA. A magyar válogatott csapat csütörtök délben indul köl­ni útjára. Csütörtök este Becsben meghál a csapat és pénteken reggel indul tovább Köln­be. ahova még aznap este megérkezik. A csa­patot vitéz Ginzery Dénes, Fábián József és Gervay József vezeti. A csapattal utazik Di- ményi Lajos edző is. A válogatás szempontjá­ból a szövetségi kapitány a tegnapi mérkőzé­sekre több megfigyelőt küldött ki. DÁN—NORVÉG atlétikai viadal lesz au­gusztus 31 és szeptember 1-én Kopenhágábau. PÁRIS—MÜNCHEN 5:1 (1:0). Két német katonaválogatott csapat mérkőzése. A győz­tes csapatban több ismert játékos is szerepeli: Martinék (Bécs), Appel (Berlin), Fickkens- her (München). A mérkőzést a Bilbaóból ha­zafelé utazó Bauweus dr. vezette. KISORSOLTÁK A MAGYAR. KUPA Kö VETKEZŐ FORDULÓJÁT. Barcsay János egyesbiró és Bottka György előadó, továbbá az egyesü'eti képviselők egy részének jelen­létében a Magyar Kupa következő fordulójá­ra sorsoltak. A sorsolás eredménye a követ­kező: Debreceni VSC—Elektromos, Tatabá­nya—SalBTC. Tokod—M. Pamut. Lampart— Gamma. Gázgyár—P. Juta. DIMÁVAG—Tö­rekvés. Nagyváradi AC—Kispest. Szolnok— Szeged. Pályaválasztók az eiőlállók. Döntet­len esetén a nem pályaválasztó csapat megy tovább. S&deldí hogy az idén sem rendezik meg Szegeden a szabadtéri játékokat. A határozat indokolása az, hogy a mostani körülmények nem alkal­masak hasonló művészü események életrelii- vasára Az elhalasztás csak egy érvre szól; hogy az egyik madridi lei el tár rendezése közben megtalálták Cervantesnek, a halhatat­lan spanyol Írónak jegyzeteit. A szenzációs lelet újabb világosságot vet Cervantes Írói munkájára; hogy meghall Bardo Angelo, a neves olasz tenonsta, akit egész Európában ismertek. Hatvanötéves volt; h.ogy szerdán, április 2-án Nyirö József és Ottó Ferenc operáját, a Julia szép leányt közvetíti, a budapesti rádió; hogy Vértes Károly érsekit jván szintűt sa­lata sikeres ősbemutatót tartott. Szabó Sándor táncoskomikus Májusi vihar cimü életképét mutatták be szép sikerrel; hogy rendkívüli sikere volt Németh Máriá­nak Relgrádbcn az Aida címszerepében. I belgrádi sajtó szerint ez a vendégszereplés a jugoszláv operaévad legkiemelkedőbb esemé­nye.

Next

/
Oldalképek
Tartalom