Ellenzék, 1941. március (62. évfolyam, 50-73. szám)

1941-03-28 / 71. szám

9 zsír és zsirnemliek árának emelését kérték a kolozsvári mészárosok KSCálPASÁG KOLOZSVÁR, március 28. A Kolozsvári Mészárosok Szövetsége három héttel ezelőtt arra kérte a város közélelmezési hivatalát, hogy az úgynevezett fehér áruk: sertészsír, zsirszalonna. háj és szalonna árát kiiónként 20 fillérrel emelje fel. A közélelmezési hiva­tal e kérést az árkormánybiztossághoz ter­jesztette fel, ahonnan azonban ezideig még nem érkezett válasz és igv jogtalan egyes mészárosoknak az az eljárá­sa. hogy a zsírért és zsirnakvalóórt az álta­luk kért, de az árkormánybiztos által még jóvá nem hagyott árakat számi tjük fel. Egyébként „érdektelen“ forrásból arról érte­sülünk hogy a mészárosok kérése indokolt, mert a közönség zsírral való ellátása megle­hetős nehézségekbe ütközik. Ha azonban az árkormánybiztos a mészárosok kérését telje­sítené, könnyebben lehetne vásárolni és 3 szükségletet nagyrészben ki tudnák elégíteni. Az „érdektelen“ forrás a mészárosok ár­emelési kérelméről a fenti felvilágosítást adta. Az .,érdekeit“ fogyasztóközönségnek azonban az a véleménye, hogy a hús és zsir- nemüek ára ma is clyau magas, hogy nem áll arányban a keresii lehetőséggel. Abból, ha felemelik az árakat, a mészárosoknak kevés hasznuk lesz. mert minél drágább lesz a hús és a zsír, a közönség annái kevesebbet fog vásárolni. A KÉZMŰIPAROSSÁG ÖREGSÉGI BIZTOSÍTÁSÁNAK ELŐKÉSZÍTÉSE. A magyar kézmüiparosságnak régi óhaja, hogy a többi államok példájára, Magyar- országon is intézményesen rendezzék a kézmiiiparosság öregségi biztosítását. Az öregségi biztosítás Romániába rendezve volt, felszabadulásunkig azonban a ro­mán társadalombiztosító intézet egyetlen kiérdemesült iparosnak sem adott nyug­dijat. Most a magyar kormány is tervbe­vette a kézmüiparosság öregségi biztosítá­sának rendezését és erre a célra egy elő­készítő bizottságot nevezett ki. A kolozs­vári kereskedelmi és iparkamara az elő- készitő bizottságba dr. Bereczky Ernő fő­titkár, miniszteri biztost delegálta. A KOLOZSVÁRI MÉSZÁROSOK A ROSSZ ÜZLETI VISZONYOK MIATT MONDANAK LE IPARUKRÓL. A vágási korlátozások és a hústalan napok a mé­száros iparban meglehetős üzlettelenséget idéztek elő. A tőkeerős mészáros iparo­sok még csak Tipeg tudnak valahogy bir­kózni a nehéz helyzettel, azok azonban, akik tőkeszegények és husszükségletüket másod, vagy harmadkézből szerzik be, kénytelenek üzletüket beszüntetni. Ko­lozsváron a mult évben még százhúsz nyílt üzlettel rendelkező mészáros volt, ebben az évben azonban hetvennyolc, vagyis alig egy félév alatt negyvenkét mészáros iparos zárta be üzletét. TENYÉSZBIKÁKAT VÁSÁROL KO LOZSVÁR A TAVASZI VÁSÁRON. Ko­lozsváron az állatnemesités színvonala apaállatok hiányában a román megszál­lás alatt mélyen sülyedt, úgyhogy a város gazdasági ügyosztályának alapvető mun­kát kell végeznie, hogy a régi mulasz­tásokat helyrehozza. E cél érdekében a gazdasági ügyosztály a közelmúltban négy tenyészkant vásárolt, a kincstár két te- nyészmént adott a város gazdasági ügy­osztályának és dr. Segesváry Viktor gaz­dasági tanácsos a napokban Budapestre utazott, hogy az állatvásáron öt-hat te­nyészbikát vásároljon a kiselejtezett bi­kák helyett. BÉRMOZGALOM A KOLOZSVÁRI ZATTLER-CÉGNÉL. A kolozsvári Zatt ler-cég munkássága a többi faipari mun­kássággal együtt a Hivatás szervezethez csatlakozott. A Zattler-cég munkásainak legfőbb panasza az volt, hogy a tulajdo­nos még a törvény által előirt legkisebb bért sem hajlandó munkásainak megadni. Ezenkívül több szociális javítást is köve telt a munkásság. A Hivatásszervezet igyekezett békés utón kiegyenlíteni a munkaadó és munkás közötti ellentéteket, tekintve azonban, hogy a munkaadó uem hajlandó még a törvényes rendelkezése­ket sem megtartani, a Hivatásszervezet egy üzemi értekezlet eredményeképpen elhatározta, hogy megteszi a szükséges lé­péseket az iparhatóságnál. A Hivatásszer­vezetnek ez a lépése nagy megelégedést keltett a Zattler-cég munkásai körében, aa eredményt érthető érdeklődéssel vár­ja az üzem munkássága. Sérelmeik orvosláséi kérték az iparhatóságtól a kolozsvári nyomdatulajdonosok KOLOZSVÁR, március 28. Kolozsváron a nyomdaipar helyzete sohasem volt ró­zsás, az utóbbi időben pedig egyenesen vigasztalan. A nyomdászok nyugdijegye* siilete már a román uralom alatt is ali£ tudta segélvezrü a sok munkanélkülit, a hazatérés óta pedig egyes lapok beszün­tetése miatt a munkanélküliek száma megsokszorozódott. Fokozta ezt a helyze­tet az, hogy a kormány kifejezett szán­déka ellenére egyes állami hivatalok és intézmények nyomtatványszükségletüket az anyaor­szágból szerzik be és igy a kolozsvári nyomdák egy nagyobb nyomda kivéte­lével majdnem munka nélkül állanak. Ezért a Grafikai Munkaadók Szakosztá­lya az Ipartestület és az Erdélyi Párt ut­ján emlékiratban kérte fel az illetékes kormánytényezőket, hogy utasítsák alá­rendelt szerveiket, hogy nyomtatványszükségletüket a lehető­ség arányában a kolozsvári piacon sze­rezzék be. A nyomdaipar szorongatott helyzetének azonban helyi okai is vannak, amelyek­nek orvoslása a helyi hatóságok elé tar­tozik. A szakosztály vezetősége tegnap délben felkereste Grucza Lipót tanács­nokot, az I. fokú iparhatóság vezetőjét és előterjesztették sérelmeiket. Előadták, hogy Kolozsváron egyes nyomdák rnég most is iparengedély nélkül működnek és az iparengedéllyel rendelkező nyomdák között is vannak olyanok, amelyek enge­délyeikhez nem igaz utón jutottak. Elc- adták, hogy egyes papír kereskedések, amelyek az érvényben lévő törvényes ren­delkezések ellenére nyomtatványmegren- deléseket fogadnak el, munkát vállalnak s igy megfosztják az iparral rendelke­ző és tetemes közterheket viselő nyom­dákat a munkaalkalmaktól. Harmadik ré­gi és nagy panaszuk a kolozsvári nyom­datulajdonosoknak, hogy a kolozsvári piacon nyomtatványmegrendeléseket gyűj­tenek, bejárják a nagyobb ipari vállala­tokat és pénzintézeteket, nyomtatványo­kat vesznek fel, meglehetős magas árban és azokat iparengedéllyel nem rendelkező kis nyomdáknál, olcsó áron készíttetik ei és igy betolakodnak a megrendelő és az iparos közé és mindkettőjüket megrövi­dítve, maguknak hasznot biztosítanak. Grucza tanácsnok meghallgatta a ko­lozsvári nyomdatulajdonosok panaszát és felkérte, hogy panaszukat az Ipartestület utján írás- 1 ban közöljék az iparhatósággal, amely nyomban fogja orvosolni sérelmeiket. SPORT Húsz ponttal is ki lehet esni az idei NB l-ből BUDAPEST. A Nemzeti Bajnokság I. osz­tályában áll a nagy küzdelem. Biztos mérkő­zésről már régen nem lehet beszélni, hogyan lehetne tehát arról, hogy ki lesz a bajnok és még inkább, hogy ki lesz a négy kieső. Ez hétről-hétre bizonytalanabb lesz és csak az biztos, hogy egyik egyesület sem adja olcsón az „életét“. A legutóbbi forduló már izelitőt adott abból, hogy. milyen körömszakadtáig küzde­nek a veszélyes zónában levő csapatok. Az öt hátsó közül a legutóbbi fordulóban négy csapat győzött (az ötödik csak azért nem. mert ellenfele is beune van az „ötösben.) A jelen pillanatban csak három csapatnak biz­tos az NB. I.-ben való bentmaradása. A Fe­rencváros 30 ponttal, Újpest 24 ponttal és a Dimávag 22 ponttal. A 26 forduló közül ed­dig csak 17 fordulót játszottak le és bár a Szolnok 19 ponttal a negyedik helyen áll az NB I.-ben, a hátralevő 6 fordulóban még könnyen az utolsók között végezhet, ami egyet jelent a kieséssel. Az utolsó négy helyen álló csapatok veze­tői a kiesésről a következőképpen nyilatkoz­nak : Á Gamma edzője: „11 csapat áll kiesésre a 14-ből. Hogy a 11 közül melyik négy csapat esik ki. valószínűleg csak az utolsó mérkőzé­seken dől el, mert a futballhoz a jó idegeken kívül szerencse is kell. Mi a 14 pontunkhoz még tizet szerzünk a 9 mérkőzésből, amivel remélem, hogy nem fogunk kiesni.“ Kutruc, a BSzKRT edzője- „Nem szívesen beszélek a kiesés kérdéséiül. Ha azt mondom, hogy nem esünk ki a 13 pontunkkal, az biz­tos, mert a 9 mérkőzésből 6 mérkőzést ott­hon játszunk. Az az érzésem, hogy húsz ponttal is ki lehet az idén esni az NB. I.-ből. A BSzKRT-nak még legalább 10 pontra van szüksége, ha az NB. I.-ben akar maradni, de ezt a 10 pontot összeszedjük.“ A Kispest főtitkára: „Szeiintem 23 pont­tal már nem lehet kiesni. Nekünk az a nagy szerencsénk, hogy a sereghajtók ellen idehaza játszunk. Mi a nagy ellenfeleken már túl va­gyunk. Ha minden úgy fog sikerülni, aho­gyan számitjuk, akkor még a középcsoport­ban is végezhetünk a jelenlegi 14 pontunkkal együtt.“ A Törekvés intézője: „Még nagyon korai lenne arról beszélni, hogy ki esik ki az NB I.-ből. Az erők kiegyensúlyozottak, sok mér­kőzés van még hátra, tehát nem lehet jósolni. Bár 10 ponttal az utolsó helyen állunk, mi a magunk részéről reméljük, hogy a csapat megmenekül a kieséstől. Az tény, hogy a mezőny a tabella alapján nagyon tömörült. Érzésem szerint még jobban tömörülni fog, mert a Törekvés és a Haladás egészen fel fog zárkózni. Ez nekünk jó. mert a nagy tömörülésben könnyen meg lehet, hogy mi leszünk a bentmaradók.“ Bizakodásban tehát nincs hiány az utolsó helyezettek között. Minden csapat tele van reménykedéssel és — mi tagadás — van is valami alapja a bizakodásnak. Még minden lehetséges . . . ELMARAD A KEAC ÁPRILIS 6-IKI ÖKÖLVIVÓVERSENYE BUDAPEST. Kolozsvár ökölvivóbajnoksá- gait április 6-án akarta megrendezni a KEAC. A MÖSz vidéki bizottsága azonban a ver­seny megrendezésére nem adta meg az enge­délyt. Bajnoki versenyek kiírását legalább öt héttel a verseny kezdete előtt kel! be­nyújtania a rendező egyesületeknek, ez a ki­írás pedig csak három héttel a verseny kez­dete előtt érkezett a MÖSz-höz. Értesüléseink szerint azonban nem csak azért nem járult hozzá a MÖSz a verseny megrendezéséhez, liá­néul elsősorban azért, mert a fővárosi egye­sületek nem tudnak azon résztvenni, meg aztán a MÖSz által Ígért szorító sem készül el április 6-ra. Majd talán később . . . CÉLLÖVŐ SZAKOSZTÁLYT ALAKÍTOTT A KKASE 17 tag jelentkezésével, Haray Jó­zsef elnöklete alatt. Uj tagok felvétele min­den este az egyesület malomutcai tornater­mében, ahol a tagok elméleti oktatásban is részesülnek. Érdeklődőknek szívesen szolgál felvilágosítással az egyesület titkársága. A KAC KÖZGYŰLÉSE. A KAC rendes közgyűlését március 30-án délelőtt 11 óra­kor tartja a kereskedelmi és iparkamara nagytermében. A tárgysorozaton elnöki meg­nyitó, főtitkári jelentés, az atlétikai, labda­rugó, vivő, úszó, si és teniszszakosztályok je­lentései, pénztári jelentés, a költségvetés elő­terjesztése, ellenőri jelentés és felmentői megadás, választások, indítványok és elnöki zárszó szerepelnek. Közgyűlés után társas­ebéd a Mészáros Szövetség helyiségében. Je­lentkezni folyó hó 28-án délig az Angyal drogériában, Wesselényi Miklós-utca 18. A KAC NAGYBÁNYÁN MÉRKŐZIK. A KAC szombaton délután 3 órakor indul Nagybányára az NSE elleni bajnoki mérkő­zésre. Vendégekét szívesen lát. Jelentkezni lehet Páll Elemérnél. Karolina-tér 2. Tele­fon: 20—17. A MAGYAR tornászválogatott március hó 30-án Stuttgartban, a német válogatott ellen méri össze erejét. A magyar csapat Stutt­gartból visszatérően április 2-án Bécsben tart bemutatót. A bemutatón a német válogatott tornászcsapat is ré&ztve&z. A KAC SZOMBATON DÉLUTÁN utazik át Nagybányára KOLOZSVÁR. \ KAC csapata vasárnap Nagybányán játszik az NSE ellen. A kolozs­vári csapat nagyon készül az NSE ellem bajnoki mérkőzésére, amelyre a legjobb csa­patával áll ki. mely a következő lesz: Seprénvi, Vass—Régner 1., Reinhardt—-Páll—Csákányi Lukács—Szántay— Jeszenszky—Szaniszló I {. —Brassai. A KAC szombaton délután autóbuszon megy át Nagybányára, Páll Elemér szakosz­tályi e'nök és Szaniszló János edző vezetésé­vel. A MAGYAR KUPA második fordulójának mérkőzéseit pénteken este 7 érakor sorsolj;'.’': ki Budapesten az* MLSz helyiségében. A má­sodik forduló mérkőzéseit közös megegyezés­sel husvétvasárnap is meg lehet rendezni amelyen döntetlen esetén a vendégcsapat jut tovább a harmadik fordulóba. £cdekii tatán . hogy szombaton este mutatja be a szegedi városi színház Széfeddin Sefket bejnek, a Kolozsváron jólismert hírlapírónak és a szintén kolozsvári származású Soproni. Ehrlinger József dr.-nak „Kolozsvári dá- ridó“ c. uj operettjét. A 15 képből álló nagy operettnek, melynek díszleteit Bu­dapesten készítették, szövegét Széfeddin Sefket irta és zenéjét Ehrlinger József szerezte, a tehetséges zeneszrező, akit nemrégiben neveztek ki a helybeli egye­tem közgazdaságtudományi karán tanár­segéddé. hogy értekezletet tartottak Nagyváradon a staggion-rendszer ügyében. Az értekezlet ha­tározottan a rendszer eilen foglalt állást, s arra az álláspontra helyezkedett, hogy Nagy­várad nem maradhat állandó színház nélkül. Az állandó váradi társulat azonban vendég­szerepelhet a közelfekvő kisebb városokban; hogy döntően nagy sikere van a főváios- ban az Európa nem válaszol cimü uj magyar filmnek, amelyben Tasnády Fekete Máriával és Kiss Ferenccel az élen, tiz híres budapesti sztár szerepel: hogy Svend Borberg skandináviai iró je­lenleg Budapesten tartózkodik, ahol a Hol az igazság? cimü darabját játssza a Nemzeti Színház. Az északi szerző darabját egyébként meglehetősen hűvösen fogadta a budapesti kritika; hogy a szegedi egyetemi hallgatókból álló szegedi Egyetemi Színjátszó Társulat április elsején mutatkozik be Szegeden a Hamletiéi. Szó van arról, hogy a társulat vendége lesz a kolozsvári testvér-egyetemnek, amelynek mű­kedvelői majd visszaadják a szegediek látoga­tását. A fiatal kolozsvári diákok műkedvelő társulata valószínűleg valamelyik erdélyi szer­ző müvével mutatkozik be a szegedieknek; hogy a Mikszáth Kálmán Eladó birtok c. regényéből készült fűm Kolozsváron a Royal filmszínházban kerül színre; hogy 29-ére tűzték ki Szegeden a kolozs­vári Sefeddin Sefket bey Kolozsvári dátidó cimü zenés játékának bemutatóját. A pre­miert igen nagy érdeklődés előzi meg; hogy nagy sikerrel hangversenyzett Buda­pesten Vásárhelyi Magda, az Erdélyben is jól­ismert zongoraművésznő. hogy április 4-én kerül bemutatásra el- söizben Dohnányi Ernő ,.Cantus Vitae'* cimü zenekari miire. Ezt a hatalmas al­kotást Dohnányi Madách tragédiájából vett szövegre irtu. A nagy zenei esemény­nek számitó bemutatón a magánszólamo­kat Rigó Magda, fíásilides Mária. Rosier Endre és Losonczy György éneklik; hogy a napokban készültek el Hunyadv Sándor „Havasi napsütés" cimü filmjé­nélc felvételei Budapesten. Ráthonyi Ákos rendezte a filmet, amelybem a rendező egy jazz számot is énekel. Egy jelenetben a két iöszereolö: Tolnay R lóri és Percnyi László táncolnak s a jazzbvnd egyik tag­ja énekel. Az énekest látni nem lehet, csak a hangját hallja a néző. Ez a hang Ráthőnyié, a sokoldalú filmrendezőé: ÖNÉ LEHET EGÉSZ ÉLETEN ÍT a’eggyönyörübbművészi festmény, ha buda­pesti tartózkodásakor megszerzi magának a HÖFF^HNH FERENC kápszalonbol Budapest, IV. Káro’y király-ut 28. (a Va­rosháza épületében) az ott kiállított szebb­nél szebb műalkotások egyikét.

Next

/
Oldalképek
Tartalom