Ellenzék, 1941. március (62. évfolyam, 50-73. szám)

1941-03-28 / 71. szám

e 'BllliNZI’K 1141 mirelui ti. Hárcmliónapi fogház halálos gázolásért KOLO/SX AR, március 28, <njii« tud ) Umdnrz Károly kf)lnrsvii*i lakos, Ai .1 MAN egyik c/rmi’K */ulli(*» g«|thm riját vi•*>«.'t«, gondatlanságból elkövetett <jiu* boröleo wuliu iniutt kyriilt a lüt \ énys/* k dr. Szalui turnusa ele, \ vádlott ugyanis ez ér jón. 2l-én délelőtt a Zöld Sapka vendéglő l özei eben g, pkocsijávol el­ütötte PataiI latrán iparost, oki a helyszínen pillonQlul, alatt meghalt. \ s/crt'iu'SMl 1 **usóji lie k ii v e 11> e zesenek R‘1- lanatubaji Bind.te/ károly a/ utasokkal isufolt gépkocsivyl kolo/svai l**lé tar­tott ns a város kútárában néhány szőké­re t akart megkerülni, míkur az egyik sze­kér mellől hirtelen elmigrolt u/ áldozat, aki meg akarta állítani tu utóbuszt. -S'/e- rencsétlenségét'e azonban a gépkocsi ele keriilt amely halálra gázolta. A törvényszéki tárgyaláson a vádlott ártatlanságát hangoztatta és arra hivat­kozva. hogy iiz áldozat olyan hirtelen ug- j rótt u gépkocsi elé, hogy ezt a felázott, ,iLos utón már lehetetlen volt megállí­tani és az utasok testi épségének vészé- köztelébe nélkül nem lehetett volna más irány ha -»eni venni az autóbuszt. A ki­hallgatott szemtanuk előadásából 6/Inléu hasonlóképpen lehetett a tényállást meg- állapítani, azonban inegállauitotta a hi- íósáu azt is, hogy a vádlottat is felelős­ség terheli u történtekért. A vád és védhetjédek elhangzása után a törvényszék a vádlottat háromhónapi fogházbüntetésre Ítélte, de ítéletének kitöltését háromévi próbaidőre felfüg- i gesztette. Ugyanakkor kötelezte a vádlottat a biró- ség a bűnügyi és ügyvédi költségek meg­fizetésére is. íz ember a modern fogban KOLOZSVÁR, március 28. (Saját tud.) A magyar királyi Ferencz József ludoniánv- egyercm szabadegyetemi «d-Vulasaiiu.k során tegnap este dr. Bálán P, Liemér jogikari professzor tartotr e'őada> ,,r\z ember a mo­dern jogban"' cimen. E»őadá'.ábflí> xészleteseu fejtegeltte, hogy a« ember személyisége kü­lönböző vonal hozásokban hogyan je'en'kezik a jogban. IsmeriOtre » jogrendszerek fejlő­désér, történetét, a ríiaun jog korától, sőt az ezt megelőző időről napjainkig, amikor koránként- az ejnber személyisege más-más vonatkozásokban yoij a jog tárgya Behatóan foglakozott a tómat jog lényegével és szel­lemével, amely a modern jog alapját képezi. Természetesen az idők folyamán különböző észmeárarolafok egyf.s részeiben megváltoz­tatták a római jog sze.lemét, ilyen eszme áramlat volt a népvándorlásban résztvevő népek 3 külör.öcen a germán népfaj iáját jogszokása, amelyet a hódRók a római biro­dalom romjain s’ukidr országokban tovább­ra is megőriztek, ugyanakkor azonban érin* iterleuü; hagyták az őslakosságnak a római jogon alapuló jogszabályait. Második usgy világtörténelmi esemény, mely uj irányba te- relire a jog fejlődését, a keresztes háború vort, amikor a háborúban résztvevő kato­nák megúsxnerkeditek a Kelet szokásaival, életmódja vad és bizonyos mértékben elsajá­títva a Kelet kényelmes puhaságát, megve­tették a reneszánsz kor e«zmeáramil»t!ainftk az alapját. Előadása további részlelteiben <az embernek a modern jogban Levő helyzetér é« gz ember személyiségének járó jogi védelem kérdését ismertette. Minden személyiséget ugyanis jogvédelem illet meg, ami kiterjed az ember egész cetére, biztosítja az egyén életének és testi épségének védelmét, szel­lemi védelmet nyújt, kiterjed az egyén ne- vére, képmására is, sőt az egyén halála utón is bizonyos vé-detmeí biztosit. RÁDIÓ MŰSOR SZOMBAT, március 29. 6.40 Ébresztő. Torna. £trepd. Hangleme­zek. 10.20 „Egy erdélyi magyar kişlmiy J848- ban“. (Felolvasás.) 10.45 „Mit nézzünk meg g Nemzeti Múzeumban.'* (felolvasás.) 12.10 Weidinger Ede szalonzenekara. 1330 Hang­lemezek. 15.20 A Melles Béla zenekar. 16.10 ;.Séta az Országos Mezőgazdasági és tenyész- álíatvásáron.“ 17.15 Cigányzene. 18 „Ameri­kai magyar népdalok/ (Előadás.) 18.25 Folt­ríroie rí-vonósnégyes. 19.20 „Innen-onnan.* Hjangképek. 1955 Részletek a „Csárdáski­rálynő“ cjniii operettből. 22 ílrüczky László tónezeuekara játszik- Utána kb 23.25 Cigány­zene. BUDAPEST II. 18.25 A Földművelésügyi Minisztérium mezőgazdasági félórája. 19 Tánclemezek. 20 Hirek. 20.10 Kopeczkv Ala­jos orgonái- 20.40 „A marosvásárhelyi Te- leki-théka“. (Előadás.) 21.10—21.40 Cigány­szúrni srs mmm Péntek, szombat és vasárnap este fél 8 órakor: VIKTORIA Földes Imre és Ábroliám Pál nagy, látványos operettje! Uj betanulásban ! — I£Is$rendii szereposztában! rŰSZEREPLÜK: K • 6jner Ma c , Sudor Stefi, Kovács Kató, Ditrói Béla, Borov szky Uszkár, C ki József, Cs in« ri A ad ár, S entos Ferenc, ttb. Re dizö: Ühl-bY Ji NÓ. — V.-/.ínyei: SIEFANIDtiSZ JÓZSEF. A táncokat betanította ős a sren/iciós táncbetéteket a láiickartal és Borii Jy Lilivel táncolja KOMÁROMI ATTILA. Filléres és olcsó helyáru előadások Szombaton délután lél 4 urakor az idei év­ad legnagyobb prózai siketr. Fekete István óriási sikerű darabja, a IJajualoilik kerül s/iijre filteres helyárukkíil, mig vasárnap dél­után tél 4 órakor *Uö olcsótielyáras előadása lesz a iiugyszciii Kálmán Jmre-opereltuek, a Tatárjárásnak. Április 1-én, kedííen este 8 órakor a Goldmark Filharmóniai Társaság hangversenye a Magyar Színházban A Goldmark Filharmóniai Társaság szoká­sos évi hangversenyét ápri'is l-cn, kedden es­te tartja a Magyar bzüihu/hau. A tartalmas és művészi műsor, amely Beethoven. Mozart és Bizet müveit foglalja magában, n»ár előre biztosítja a hangverseny sikerét. A színház mSsnra Péntek fél 8: VIKTÓRIA. (Földes Imre és Abraham Pál nagysike ni operettjének felújítása. Főszereplők. Krémer Manci, Sándor Stefi, Kovács Kató, Ditrói Béla, Borovszky Oszkár, Fü'öp Sáudor, Csuka József, Csengeri Aladár, Szentes Ferenc, Bereczki Magda etb. Jleudező Deésy Je­nő, vezényel Srefauifesz József. Pre­mier-bérlet 13. szám.) Szombat d. u. fél 4: FILLÉRES HELY­ÁRAKKAL! hajnalodig. Szombat fél 9: VIKTÓRIA. Veaárnap d. u. fél 4: TATÁRJÁRÁS. (EUő olcsó helyáras előadái.) este fél 9; VIKTÓRIA.-----------­-—-——■■■Ki Mozik mCsorci CAPITOL MOZGÓI EURÓPA NEM VÁLA­SZOL. A legizgalmasabb magyar film. Egy óceánjáró hajó utasainak találko­zása a történelemmé’.: Tasnúdy, Titkos, Kiss Ferenc, Petrovich, Vaazary, Mály. Előadások 3, 5, 7 és 9.20-kor EDISON« STANLEY, a Riporterek Királya. A legha.t a'masabb expediciós fim, mely­nek főszereplői Spencer Tracy és Ri­chard Gremie. RIO: Két nagy attrakció! I. AZ ARÉNA HŐSEI. Nevettető vígjáték. Fősz.: a bá­rom RITZ-ibestvér. II. KONGO. A leg­sötétebb vad Afrika filmje. Magyarul konferál Pluhár István. ROYAL: ELADÓ BIRTOK. Előadások kez­dete 3, 5, 7 és 9 órakor. EGYETEM MOZGÓ: OKOS MAMA. Sze­nes Béla őrültéből irta Békeffy litván. Főszerepekben: Páger, Ráda\, Törzs, Kaboí*. Kosáry Emmy. Az utóbbi évek egyik legjobb zenés vigjáréka. URÁNIA MOZGÓ: Csak két napig! HAVI 200 PENGŐ FIX. Vígjáték ' Főszere­pekben: Jávor. Páger, Uray, Bársony Rózsi, Salamon Béla. jUHMfHIRDEIBEK KERESKEDŐI pályát kedvelő, 40 év kö­rüli hölgy ismeretségét keresem: ki hajlandó volna velem levelezés utján megismerkedni. Cim: Murányi János laphizomáuyos levelé­vel, Szűcs Ferenc részére Bethlen. Gy, 2550 MŰHELYEMET áthelyeztem a Hosszu-u. 1, alól a V/esselényi Mikiós-ut 23. alá. Kohii József, mű köszörűs, késes és nikkelező. F. DOMRRÁDY LAJOS miiasataloş, Deák Ferenc-u. 24. Elvállal minden e szakmába vágó megrendeléseket és áralakításokat a legjutányosabb árak mellet1, F. 432 ERNYŐK legolcsóbban, javítások, áthúzá­sok legprecízebben Ernyőüzemben, Wesselé­nyi Miklós-utca '3. udvarban. _________0995 NÉMÉTÓRÁT adok, kitűnő módszerrel. Érdeklődni: Horthy Miklós-ut 5. II. 14. Te­lefon 20—11. 01009 ÁTADÓ jó helyen fekvő, régóta fennálló építési anyag és ttiziferaktár. Cím a kiadó­ban. ___________________________1268 EBÉDLŐ BERENDEZÉS eladó. Berkm vics müasztálos, Paclnişz János 2. 1287 KERESZTiiííROS Wirtíi-zongora ég bordó cipő -eladó. Cim a kiadóban. 1276 ELADÓ különféle csövek, tartályok, állógőzkazán, dugaszológepek, szódatö!tó­gép és drage-üst. Szaniszló-eégnél, Hunya­di-tér 17, ■■.■■■ , , ____ 0983 MODERN, rózsaszínű, komplett hálószoba eladó Erzstiet-ut 32. emelet III. Borgida. 1311 MODERN rckamicr eladó We*»rlé»iyi Mit Ió»-Wlr« 3, rpieli-t. ajtó 32. 181 ! ÜRES ládák eladók Mihail, Kúkertui. 46. 0100 ! M.AÍi?) ajtólí, ablakuk K"l ruyiltzi 20 loo ALKALMAZÁS 1 ÜGYES, fiatal legényt üzletbe keresünk. Pitvur, Deák Ferefto-utca 16. 1267 ÜGYES kifutófin felvételik Rrx JllaUzer- tái. Jók*y*utco 15. J2't; ’ A7. ERDÉLYI KÁRI’Á'I EGYESÜLET hó- jaerdei menedékházába vendéglői iparhoz értő kezelőt keres. Feltételek az egyesület Mátyás király-utca 3. tri. alatti irodájában tudhatok meg. KÉR LSÜNK azonnali belépésre ügye*, jo- c*alúdból való 15—16 éves kifutói int., aki a város utcáit jól ismeri. Jelentkezni az Ellen /.ék könyvesboltjában. G. 200 1NTE1 JJCENS fiatal lány elmenne gyerek mellé, vi így ehhez hasonló állást vállal na. Le­veleket Markov ies Mária, N vár-utca 1. sz. Marosvásárhely. 0431 Apróhirdetések dija szavanként 7 fillér, vastagabb szedéssel 14 fillér, a legkisebb apró­hirdetés dija tiz szóig 70 fillér. Állást keresők részére szavanként 4 fillér, vastagabb sze­déssel 8 fillér. A legkisebb apróhirdetés állást keresők részére 40 fillér. Kedvezményes árak nagyobb kötéseknél. ELADÓ Dyatermia-gép, nőgyógyászati vizs­gálóasztal, műszerek, Íróasztal, V^ertheim- szekrény, képek, előszobafal, dísztárgyak, áll­ványok, függönyök, ruhaszekrény, nagy Smyrna-szőnyegek, kották. Megtekinthető d. e. 10—11-ig, d. u. 4—5-ig. Cim a kiadóban. ________________________0982 KOMBINÁLT uj diófurnéros. íagvon szép Szekrény, modern uj, almazc’ldre lakkozott i konyhabeirendezés sürgősen olcsón eladók- Deák Feu-ene-uţca 24. AsztaOosmüheJyben. ______________________F. 432 JÓKARBAN levő sport Graham-autó és egy jókarban levő penzió eladó. KaroIa-faD­tozó, Kossuth Lajos-u. 25. ___________0974 EGY uj egyes stráf eladó. Megtekinthető Zug-utca 5. sz. régi deszkapiac. 0991 AUTÓBUSZT, legalább 2G ülésest veszek sürgősen készpénzért. Ajánlatot részletes le­írással Nagy Béla, Párkány, Szekér József-u. 571. sz. kérem. Komoly ajánlatra azonnal le­utazom. 1301 RÖVIDZONGORÁT, piáninót a iegmaga* eabb árban veszek. Cimet a kiadóba, vagy Telefon 14—40._______ W2 ELADÓ boroshordók 400-tól 1000 literig. 44-1 lámpás rádió, Nóra. Lázár-u. 33. 1308 BRILLIÁNSOT megbízásból veszek. Antik aranyat, e/üstöt, szőnyeget, bútort. Watler- stein, Postakert-utca 7. tűzoltólaktanyával szemben. Telefon 33—14. 0993 1 DIÓFA háló elutazás miatt sürgősen el­adó Magyar-utca 98. 01006 P.ÁDIÓ 4 lámpás, 1939-es, kitűnő karban, 200 pengőért eladó. Ernke-u. 7. írisz mellett. ________________________________1302 ÜZEMKÉPES BSA. motorbieíkli eladó, Szentgyörgy-téri trafik. _________ G, 198 ÁLMAFÁÓLT’VÁNYOK, reklamlámpa el­adók. Ugyanott pince kiadó. Honvéd-u. 43. _ ______________ 01008 ÉLADÓ Minerva-rádió, Singer-varrógép, hegedű, festuiénvek. villany lüszter, Petőfi-u. 24Í ajtó 4. ' ' 1309 GARCON lakás elő- és fürdőszobával azonualra kiadó. MuAsolini uţ 54. 1240 KIADÓ műhelynek. garázsnak alkalmas betonozott raktárhelyiség, Horthy Miklós-ul 37. sz, 1278 KIADÓ Attila-ut végén 2 szobás, komfor­tos kerti lakás jutányos áron. Érdeklődru Szaniszló-eégnél. Telefon 13—24. ____ ELADÓ villa, emeletes, 2X három szoba, fürdőszoba és teljes komforttal, szép udvar és gyümölcsöskerttel Pengő 26.000 fix. (az Opera hátamögött) Györgyfalvi-ut 48. 0985 KLINIKÁK közelében 2 szobás komfortos lakás kiadó. Külön telek, kert. Cim a kiadó­ban. 0977 KIADÓ kér szoba konyha. Buza utca 11. Balra 1. ajró. _____________ G. 195 NAGY szoba hálófülkével fajánz-mosdóval, előszoba, fürdővel kiadó. Zrinyi-utea 7. 0981 BORSZÉKI fürdőn 9 szobás pensio beren­dezve bérbeadó. Érdeklődni lehet Kolozsvárt Karola-falatozó, Kossuth Lajos-utca 25. 0973 ELADÓ emeletes vida 3 lakással Sándor Lâşzlo-u. 1/b­_____ 1306 VENNÉK házat, lehetőleg üzlettel köz­ponthoz közel 16.000 pengőig. „Sürgő*“ je­ligére a kiadóba.___________________01004 URILEÁNY komfortos lakást kaphat el­sejétől Horthy Miklós-ut 35. Breckernénél- ________________________________ 0995 KERESEK 4—5 szobás lakást vagy villát május 1-re. Postafiók 9. szám. 0996 EGY kis gyümölcsös eladó Raktár-utca 2. ________ 0976 KERESEK 3 szobás, vagy kétszobás kom­fortos lakást belvárosban május 1-re. Címe­ket „Sürgős“ jeligére kiadóba kérek. G. 197 EGY magányos hölgy részére keresünk bel­városban 2 szobás összkomfortos lakást. Cint: Hartmaun Béiáné, Horthy Miklós-ut 12. föld­szint. 13(10 KIADÓ azonnalra Horthy Miklós-ut 75. sz. alatt II. emeleten 4 szoba komforttal, IIL eraeleteu 4 szoba komforttal, IIL emeleten 3 szoba közös fürdőszobával. Értekezhetni: Mátyás király-tér 19. sz. alatt az Ursus sör­csarnokban, _____ Gy. 2549 INTELLIGENS elvált iparos 8 éves fiával magános nőnél vagy házaspárnál lakást ke­res. Címeket az Ellenzékhez „8 éves“ jeligé- rp 01010 TORDÁN 2 szoba, konyha komfortos há­zamat egy kolozsvári hasonló házzal elcse­rélném. Dézsma-utca 31- ajtó 4. 1298 IDÖMEGTAKARITÓ! RACIONÁLIS! MOST JELENT MEG: „Villám“ Lsgüjahb haszonku’cs táblázat kereskedők és iparosok részére Nélkülözhetetlen kézikönyv az előirt ha- szonkujes pontos és gyors kiszámítására. Ke­reskedők, iparosok, vállalatok részére! Ára 1.78 pengő. Kapható a? Ellenzék könyvesboltjában Kolozsvár, Mátyás király tér­zecie.

Next

/
Oldalképek
Tartalom