Ellenzék, 1941. március (62. évfolyam, 50-73. szám)

1941-03-03 / 51. szám

194 1 március 3. KOaCAIJASAc MsgslaMi az Erdélyi ipari Munkaszervező Részvénytársaság KOLOZSVÁR, márcisu 3. Mint isme­retes, Reményi-Sehneller Lajos pénzügy­miniszter, gazdasági csuesminiszteri prog­ramjának záróbeszédében megemlítette, bogy az erdélyi ipar támogatására ipari munkaszervező intézetet fog létesíteni. Az Erdélyben felállítandó ipari munka­szervező intézet programját Bornemisza Géza ny. kereskedelem- és közlekedésügyi miniszer, az Ipari Munkaszervező Intézet elnöke készítette el. Bornemisza Géza hosszú tanulmányúton volt Erdélyben, ahol az erdélyi szakemberek és az Erdélyi Gazdasági Tanács vezető személyiségei­nek bevonásával a helyszínen tanulmá­nyozta Erdély ipari megsegítésének kér­dését. A helyszíni tanulmányok alapján készítette el az IMI elnöke az erdélyrészi ipar megépítésére vonatkozó tervet. Az iij intézmény címe Erdélyi Ipari Munkaszervező Intézet Rt., amelynek alaptőkéje 5 millió pengő s azt felerész­ben az anyaországbeli IMI, felerészben pedig az államkincstár jegyezte le. Az Erdélyi IMI Rt. székhelye Kolozsvár lesz. Az Erdélyi IMI Rt. az 5 millió alaptőkén felül még további 5 millió tartaléktőkével renrdelkezik. 9 r Az Erdélyi IMI Rt. feladata nemcsak uj ipari vállalkozások finanszírozása, hanem a meglévő, életképesnek bizonyult, de tő­keszegény vállalatok pénzügyi támogatá­sa, vagy pedig a románok által elvont tő­ke pótlása. Ipari üzemek bővítésére’ is fog az Erdélyi IMI Rt. kölcsönöket folyó­sítani. Az uj részvénytársaság szoros együttműködésben lesz az Erdélyi Gazda­sági Tanáccsal, mint véleményező szerv­vel s a gazdasági tanács szakértői fog­ják esetről-esetre a kölcsönkérő iparvál­lalatok kölcsönigényét és jogosságát fe­lülbírálni. Értesülésünk szerint az Er- délvrészi IMI Rt. vezetését az anyaországi IMI végzi s annak legfőbb vezetője Bor­nemisza Géza, az IMI elnöke, míg az Er­délyi IMI Rt. vezetésére az erdélyi köz- gazdasági élet egy kiváló személyisége kap megbízatást. A konstitueiós munkálatok már meg­kezdődtek s a tavasz első hónapjaiban az Erdélyi IMI Rt. megkezdi tényleges működését. A MAGYAR-OLASZ ÁSVÁNYOLAJ­IPAR RT. OLASZ VEZETŐI BUDAPES- TEN. Budapestről jelentik, hogy az Erdé­lyi Magyar-Olasz Ásványolajipar Rt. ala­pításával kapcsolatban több előkelő olasz gazdasági szakember érkezik Budapestre. Dr. Bellasich már meg is érkezett és jövő héten várják Budapestre Schmidt bárói és comm. Emilio Insomot. Connn. Insom a Fiat hajózási vállalatának alelnöke. In­som. Schmidt báró és dr. Bellaisch azon­nal megkezdik tárgyalásukat Bornemissza Sándorra! az uj vállalat kiépítése ügyé­ben. A LOMÁSI ERDŐIPAR RT. NAGY TALPFASZÁLLITÁSA. Az Uglyai Faipa­ri Rt. a MÁV-tói 1,572.200 pengő értékű talpfa szállítására kapott megbízást. En­nek a szállításnak túlnyomó részét nem az Uglyai Faipar, hanem testvérvállalata, a Lomási Erdőipar Rt. Kolozsvár bonyo­lítja le. Ennek a vállalatnak Zudor Sán­dor igazgató a vezetője, akinek a szemé­lye garancia a korrekt, kifogástalan, idő­rendben lebonyolódó szállításra. Az egész anyagnak kb. a felét mind a Lomási Er­dőipar, mind az Uglyai már le is szállítot­ta. A MÁV-val történt megállapodás ér­telmében a bük talpfát junius végéig, míg a tölgy talpfát október végéig szállítják le. A MÁV legújabb versenytárgyalási hirdetményére a Lomási Erdőipar és az Uglyai Faipar ajánlatot tett 10.600 darab tölgy-talpfára cs 100 köbméter váltófár& Erre az árura a MÁV-nak a székelyföldi vasúthálózatnál van szüksége. HOL LEHET VETÖBURGONYÁT IGÉNYELNI? A földművelésügyi minisz­térium felhívja a gazdák figyelmét, hogy amennyiben vetőburgonyát igényelnek, igényükkel forduljanak a Mezőgazdasági Termelés Elosztó Szövetkezethez, Btula- fi€SU V. kér. Yijjadó-tér 6. " ELLENZÉK SPORT ügy a KflC, min! a Bástya fuihönnyen vették tegnapi gdzőmérkőzésliket KOLOZSVÁR. (Saját tud.) Március hó 9-én a N. B. II. erdélyi csoportjában is megkezdődnek a bajnoki küzdelmek. A bajnokság megindulása előtt úgy a KAI., mint a*Bástya tegnap utolsó edzőmérkó- zésüket tartották. Mindkét csapat túl könnyen vette a N. B. megindulása előtt a tegnapi edzőmérkőzését. A KAC csak döntetlen eredményt ért cl a Haggibbor ellen, inig a Bástya szerencsével győzött a MÁV ellen. Örvendetes a kerületi baj­nokságban játszó csapatok tegnapi játéka. Úgy a Haggibbor, mint a MÁV megáll­tak helyüket N. B. ellenfeleikkel szem­ben. Eredmények a következők: Bástya—MA V 2:0 (0:0). A városi sporttelepen közel ötszáz néző előtt ját­szották le a mérkőzést, ami a Bástya inog nem érdemelt győzelmét hozta. A vasutas- csapat különösen az első félidőben kitü­nően mozgott, de csatárai nem tudták ki­használni a kedvező gólhelyzeteket. Szü­net után a Bástya magára találva, nagy küzdelem utá>n győz a MÁV ellen. A bőr- gyári csapat csaknem minden egyes játé­kosa túl könnyen vette a tegnapi edző- mérkőzést, ami a jövőheti NSE elleni baj­noki mérkőzésen könnyen megbosszulhat­ja magát. A MÁV csapatára nem lehetett ráismerni. Az elmúlt ősz óta olyan sokat fejlődött a vasutascsapat, hogy biztos baj­nok aspiránsa a „Szamos“ csoport baj­nokságainak. A Bástya elleni mérkőzésen döntetlen eredmény lett volna az igaz­ságos. Az első félidőben a MÁV van fölény­ben. Szünet után a 3-ik percben tulszigo- ruan megítélt 11-esből Oroszi szerzi meg a vezetést. A MÁV-nak számos alkalma van egyenlíteni, di nincs szerencséje. A 39-ik percben Gecző lövi a Bástya máso­dik gólját. ■ -i A két csapat összeállítása a következő'1* volt: Bástya: Bereczky, Szőcs—Medve, Mak- say—Engi—Losonc, Gecző—Lőrinc—Hó­di—Oroszi—Bakos. MÁV: Nemes (Beregszászi), Horvát— Márton, Csíki—Radnay—Kiss, Szednicsek (Szilárd)—Giilácsv (Komáromi)-—Borbély —Schaff—Sir. Jók voltak: Maksav, Engi; Losonc a Bástyából, mig a MÁV ból Horvát, Már­ton és Csíki. A mérkőzést Soós József ve­hette. KAC—Haggibbor 2:2 (1:1). A Haggib­bor pályán lejátszott mérkőzés nein várt meglepetést hozott. A KAC, mely a mér­kőzés nagyrészében fölényben volt. nem tudott megbirkózni a kitünően játszó Hug- gibborral szemben. A mérkőzés mindvé­gig s<zép és élvezetes volt. Az első félidő­ben a KAC. rnig szünet után a Haggibbor számos gólhelyzetet hagyott ki. A ó-ik percben kavarodásból Lukacs szerzi meg a vezetést a KAC-nak. A 37-ik percben Herskovits egyenlít. Szünet után a 22-Ik percben Szántay góljával újra ve­zetéshez jut a KAC, amit befejezés előtt három perccel Herskovics egyenlít. A két csapat a következő összeállítás­ban játszott: KAC: Seprényi, Vass—Matisz, Szanisz- ló II.—Páll—Reinhardt, Lukács—Szántay —Kovács I.—Kovács II. (Jeszenszky) — Brassai.­Haggibbor: Noé, Kleinmann—Gara, Izsák—Keszler II.—Katz, Krausz—Fried —Herskovits—Kauffmanu—Jakabovits. A KAC-ból Szaniszló II., Páll és Szán­tay. mig a Haggibborből Izsák, Hersko­vits és Fried játéka emelkedett ki. Húsos—KAC Turul 4:3 (3:1). A váro­si sporttelepen Gábor vezetésével ját­szották le a mérkőzést. A Húsosok csa­pata, mely az ősszel is veretlenül küz­dötte végig a szezont, ugylátszik tovább folytatja győzelmi sorozatát. A mérkőzés nagyrészében a Húsos volt fölényben és könnyen ki tudta használni a Turul vé­delmének a gyengeségét. Góllövők: Tóth (3), Ferenci 11-esből, illetve Nagy L. (2) és Harrack Tl-csből. Villamosmii—KMSC 3:1 (2:0). Vezet­te Szatmári. A két csapat küzdelme mind­ly égig szép és élvezetes volt. Az első fél­időben a Villamosúm, mig szünet után a KMSC volt nagyobb fölényben. Góllö- vok: Pap Béla (2), Fábián, illetve Szé­kely. Haggibbor vegyes—III. Kér. FC vegyes 4:1 (3.1). Vezette Szabó. Érdekes és ní­vós mérkőzés. Góllövők: Noé I. (2), Smi­1-ovits I. és II., illetve Pataky. Bástya ifj — III. Kér. FC ifj. 3:1 (1:1). Vezette Hajdú. A III. Kér. ifik csak egy félideig birtak a Bástya ifikkal szemben. Góllövők Mátéífy (3), illetve Majláfi. fl DintóHaG legyőzte a Ferencvárost! BUDAPEST. A Nemzeti Bajnokság teg­napi tavaszi második fordulójának meglepe­tése a Ferencváros veresége a Dimávag-tó!. A diósgyőri csapat, mely az NB táblázat har­madik helyén áll, megérdemelten győzte le saját pályáján nagynevű ellenfelét. Meglepe lésnek számit a Törekvés és a Haladás győ­zelme, valamint a VMFC újabb pontveszte­sége. A tegnapi forduló eredményei a követke­zők: Dimávag—Ferencváros 1:0 (0:0). A győztes gólt a második félidő 38-ik percé­ben Füzér lőtte. Újpest—Szeged 3:0 (2:0). Mindhárom gólt Zsengellér szerezte meg. Szolnok—Gamma 3:0 (1:0). Tokod—Kispest 3:3 (2:1). Haladás—Elektromos 1:0 (1:0). Törekvés BSzKRT 3:1 (1:0). SalBTC— WMFC 1:1 (1:0). A bajnokság állása a teg­napi forduló után a következő: 1. Ferencvá­ros 26 pont. 2. Újpest 22 p. 3. Dimávag 20 pont. 4. Szolnok 18 pont. 5. 'VMFC 16 pont. 6. Szeged 16 pont. 7. Tokod 16 pont. 8. SalBTC 14 pont. 9. Elektromos 13 pont. 10. BSzKRT 11 pont 11. Kispest 11 pont. 12. Gamma 10 pont. 13. Haladás 9 pont. 14. Törekvés 8 pont. AZ OLASZ SCORZONI VEZETI A MA GYÁR—JUGOSZLÁV MÉRKŐZÉST BUDAPEST. A magyar labdarugó váló gatotti el'ső tavaszi mérkőzését tudvalevőleg a jugoszláv legénység eülen Jugoszláviában játsza. E einte úgy volt, hogy a március 23 ra kitűzött mérkőzés színhelye Zágráb -esz, most azonban a jugoszlávok arról értesítet­ték az MLSzt, hogy a találkozóra Belgrád­iban kerül sor. A jugoszláv szövetség ezzel az intézkedéssé méltányolni kívánta az MLSz- nek azt az óhajtását, hogy a játék színhelye füves pá ya legyen és -minhogy Zágrábban nincs füves pályiai, a belgrádi BSK pálya pedig gyepes, a jugoszlávok kie’égiették a magyar kívánságot. Hasonlóképpen arról ér­tesítették az MLSz t. hogy a szintén már­cius 23 ra kijelölt jugosz áv B—magyar B válogatott mérkőzés bírójául a bécsi Berataek játékvezető személyét elfogadják. A belgrádi mérkőzést pedig az ol'asz Scorzoni, mig a két ország ifj.' válogatottjainak ugyancsak belgrá­di találkozóját a jugoszláv Popovics vezeiti. A magyar labdarugó válogatott előkészí­tésével kapcsolatosan érdekes esemény, hogy Opata Zoltán, akit éppen egy héttel ezelőtt a szövetség a válogatott csapat edzésére kért fel, lemondott- tiszt égéről. Lemondását az zal iudokoilt/a, hogy nagyon elfoglal ember, az edzése alatt levő MÁVAG is elég munkát ad neki. A válogatott edzése nemcsak azt a feladatot rója rá, hogy csak aa edzésen ve­gyen részt, hanem a válogatott jelűteket is figyelemmel kelCleme kisérnie. Ezt a követel­ményt azonban nem telje-sitheti, mert műn- kahe yérő nem szabadulhat bármikor. Mint­hogy már az első hét tapasztalatai alapján azt látta, hogy nein tud vállalt kötelezett­ségének meigfele üi, ezért inkább a becsületes visszavonulást választja. A szövetségi kapi lánytól nyert értesülések szerint a váloga­tott csapatnak a jugoszlávok elfeni edzésére Dimény Lajost, a Ferencváros edzőjét kérik fel. Itt em ütjük meg. hogy a jövő héten az utánpótlás csapata tart edzést, amelyre meg- hiváíSt kap a nagybányai Lukács* is. Az A vá lógatott ellenfele az MTK csupa la le-sz. A megbízottak névsorát ina közli a kapitány. BUDAPEST A Labdarugó Játékvezetők Testületé szombaton d élű r áru országos köz­gyűlést tartott, amelyen Vághy Kálmán ha tározati javaslatot rerjeis/itetr elő. hogy a bel iitrvnnniszérium kívánságának megfelelően a .1 r. a MLSz szakosztályaként Magyar Láb dairugó Játékvezetők Egyesülete néven foly­ta: a tovább működését. A határozati javas atot közgyűlés, egyhangú ag elfogadta és megkezdte az uj alapszabályok összeállítását. MAROSVÁSÁRHELY SZÉKELY STADIONT KÉR Marosvásárbe.y vezető sportegyesiilete. az MSE, kezdeményező lépést telt, hogy a Szó kelyIöld fővárosában stadiont létesítsenek. A széke y stadiont az Erzsébet-ügétben terve zik. A stadion középpontjában iorri3C9arnok állana, amely 430 sportoló és 1000 néző he fogadására alkalmas. A terv költségvetése félmii ió pe/ngőr tesz ki. MEGALAKULT A KOLOZSVÁRI BÁS­TYA SPORTEGYES» LET KERÉKPÁROS SZAKOSZ1 ÁL YA. Pénteken este tartotta alakuló gyűlését a Kolozsvári Bástya Sport egyesület kerékpáros szakosztálya. Titkos szavazással egyö-n/tétüen a következő veze­tőséget választották meg: E'uök Regéczi í. Ügvv. elnök Gyurka Béla. Titkár SzeadK-1 Kálmán. Jegyző Kovács Miklós. Az uj tísz tikár minden péntek este 6 órakor szakozz tálvi értekezletet tart s kéri a szakosztály tagjait, hogy az értekezleten pono* in meg jelenni szíveskedjenek. BUDAPEST, március 3. (MTI.) A HTVK szombaton dé után rendezett párbajtőr öt tusa versenyében a 16 résztvevő versenyző közül Orbán főhadnagy került ki győztes ként. Újabb rendelettel szabályozták a rézgálic- és clrokszakállforgalmat BUDAPEST, március 3. (MTI.) Br. Bánffy Dániei földművelésügyi miniszter a szőlő- ápolás céljából igénybevehető rézgálicmeny nyiséget katasztrális holdanként 16 kilóban állapította meg. Az érdekelt szőlőgazdák en­nél nagyobb mennyiségű rézgálicra nem az;:- mithatnak. Ezt a korlátozást az tette sziiksé gessé, hogy a tengerentúli szállitás lehetet­lenné vált és a kormányzat csak a tavalyi korlátozások folytán megmaradt rézgálic mennyiséget biztosithatják, mintán a hazai termelés nem kielégítő. Ezen a mennyiségen kívül a földművelésügyi minisztérium réz- mészport is szállíthat a szőlőgazdák részére. Ennek igénybevehető mennyiségét katasztrá- 1 is holdanként 5 kilóban állapították meg. Az utalványok szétküldése a legközelebb megtörténik. A iöldmüvelésügvi miniszter gondoskodóit arról, hogy a szőlősgazdák a napilapok, a szaksajtó és a rádió utján megfelelő felvilá­gosítást kaphassanak a rézgálic és a rézmész- por helyes alkalmazásáról és takarékos fel- használásának módjáról. A földművelésügyi miniszter a gyümölcstermelő gazdák részére is biztosított bizonyos cinkgálicmennyiséget. A gyümölcsfatermelés céljából igénybevehető ciukgálicmennyiségek szétosztását a Gyü­mölcstermelők Országos Egyesülete végzi. Ugyancsak a MTI jelenti Budapestről: A Budapesti Közlöny március 3-i számában megjelenik a m. kir. minisztérium rendele te, amely a cirokszakáll forgalmának szabályozá­sára vonatkozik. A rendelet szerint mindazok a gazdák, akiknek cüokszakállból három mé­termázsa mennyiséget meghaladó készlet van birtokában, nvolc napon belül be kell azt je­lenteni a községi elöljáróságnál. illetve a polgármesteri hivatalban. A zár alá vett készleteket a Ciroktermelő és Értékesítő Szövetkezet készpénz ellenében a hatóság ál­tal megállapított áron igénvbeveheti­A MÁV RENDELKEZÉSE A KOCSIK MEGFELELŐ KIHASZNÁLÁSA ÉRDE­KÉBEN. A vasúti kocsik megfelelő ki­használása érdekében a vasút hozzájárult ahhoz, hogy a felek a kocsikat a tűzifa- szállítási engedélyhez csatolt egy-egy szel­vényen feltüntetett mennyiségen felül nemcsak a vasúti üzletszabályzatban meg­állapított 5 százalékig, hanem a minden­kor rendelkezésre bocsátott kocsi raksú­lyáig, illetve hordképességéig kihasznál­hassák. ÓRIÁSI ARANYKÉSZLETET HAL­MOZ FEL AMERIKA. Washingtonból jelenti a DNB: Newvorkból nyolc és iéi- milliárd dollár értékű aranyrudat szállí­tottak Fort-Knoxba a legnagyobb titok- ban és igen erős fedezettel. A világ leg­nagyobb aranykészlete mintegy 14 mil­liárd dollár értékben van most Forí- Knoxhan. (M l I.) MEGJELENT A HAJNALODÍK LEG­ÚJABB SZÁMA. Az alföldi fiatal értelmiség nemzetpolitikai szem éjében cikker írtak: Ács Ferenc: Nép- és családvéde ént a gva korlatban, —ér: Magyar sor»ok, magyar gya korlatban., —ér: Magyar sorsok, magyar gr.'- szövetkezeti otthonban. KuÜfav Gyula Jegyzetek a francia összentolásró’, Maáav Pál: A néptanító és az örök magyarság, ifj. Szálló József: A népfői.s-ko ák és a paraszt­ság. Ezenkívül versek. könyvrovat és a ko 'ozsvári evelek teszik gazdaggá a folyóirat most megjelent uj számát, T, f*. ii. es. Mit no- uh) lén ‘Ól, lö­ín­yé> ik. kis na ük ul-G­& * II

Next

/
Oldalképek
Tartalom